Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Komisji Rewizyjnej PZBS

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Komisja Rewizyjna PZBS, zwana w skrócie KR PZBS, jest niezależnym organem statutowym Polskiego Związku Brydża Sportowego.
 2. KR PZBS działa na podstawie Statutu PZBS.
 3. Obsługę KR PZBS zapewnia Biuro PZBS.
 4. Dokumentacja KR PZBS przechowywana jest w lokalu biura PZBS.
 5. Wydatki KR PZBS pokrywane są ze środków finansowych PZBS

§2 Skład osobowy

 1. KR PZBS działa w składzie osobowym wybranym na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Brydża Sportowego.
 2. KR PZBS na wniosek Przewodniczącego wybiera w głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Na wniosek Przewodniczącego lub 3/5 składu KR PZBS można odwołać Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. W takim przypadku KR PZBS dokonuje wyboru nowych osób na te funkcje spośród członków KR PZBS w trybie punktu 2 na najbliższym posiedzeniu.
 4. Rezygnacja z funkcji Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza KR PZBS nie wymaga głosowania. Wybory nowych osób na te funkcje dokonuje się spośród członków KR PZBS i w trybie punku 2.
 5. KR PZBS odwołuje i powołuje Przewodniczącego w przypadkach i na zasadach określonych w Statucie.
 6. Przewodniczący KR PZBS:
  1. zwołuje i prowadzi posiedzenia KR PZBS,
  2. zarządza wszczęcie kontroli w przypadkach określonych w Statucie,
  3. występuje w imieniu KR PZBS do wszelkich władz PZBS o wydanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przez KR PZBS kontroli,
  4. opracowuje sprawozdania z działalności KR PZBS na Walne Zgromadzenie,
  5. reprezentuje KR PZBS w stosunkach z władzami PZBS oraz reprezentuje KR PZBS w sprawach zatrudniania członków Zarządu w PZBS.
  6. uczestniczy lub deleguje przedstawiciela KR PZBS do udziału w posiedzeniach Zarządu i Prezydium PZBS
 7. Wiceprzewodniczący KR PZBS zastępuje Przewodniczącego we wszystkich sprawach w ramach udzielonego upoważnienia.
 8. Sekretarz KR PZBS:
  1. protokołuje posiedzenia KR PZBS,
  2. prowadzi rejestr podejmowanych uchwał,
  3. prowadzi ewidencję przeprowadzonych kontroli.

§3 Zadania komisji rewizyjnej

 1. Przedkładanie WZD i Radzie Związku sprawozdania i informacji oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu PZBS.
 2. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
 3. Kontrolowanie działalność Zarządu PZBS i jego Prezydium.
 4. Występowanie do Zarządu PZBS i jego Prezydium oraz Prezesa PZBS z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wnioskowanie o odwołanie osób z pełnionych funkcji.
 5. Występowanie w uzasadnionych przypadkach do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS.

§4 Tryb pracy

 1. Posiedzenia KR PZBS odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia KR PZBS mogą odbywać się w sposób zdalny przy użyciu środków umożliwiających przynajmniej kontakt głosowy członków KR PZBS.
 3. Posiedzenia KR PZBS zwołuje Przewodniczący, powiadamiając wszystkich członków w skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia, wskazując miejsce i godzinę posiedzenia, oraz dołączając proponowany porządek posiedzenia.
 4. KR PZBS może podejmować decyzję, w tym uchwały drogą internetową.
 5. Pracami KR PZBS kieruje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
 6. W posiedzeniach KR PZBS mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
 7. KR PZBS podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
 8. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy składu KR PZBS.
 9. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
  3. określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,
  4. termin wejścia w życie uchwały.
 10. Uchwały oznacza się, numerem uchwały według kolejności, wskazuje się rok i datę jej podjęcia.
 11. Uchwały podpisuje Przewodniczący KR PZBS.
 12. Z posiedzenia KR PZBS sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu. Zatwierdzenie protokołu może odbywać się drogą elektroniczną.
  1. datę posiedzenia,
  2. porządek posiedzenia,
  3. krótki opis przebiegu dyskusji,
  4. wyniki głosowań,
  5. numery i tytuły podjętych uchwał.

  Do protokołu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności.

  Przyjęcie protokołu z danego posiedzenia następuje najpóźniej na kolejnym posiedzeniu KR PZBS lub w trybie określonym w punkcie 3.

 13. KR PZBS ma prawo sporządzić komunikat ze swojego posiedzenia do opublikowania na stronie PZBS. W komunikacie nie mogą być zawarte informacje zastrzeżone prawem.
 14. Wszelkie głosowania drogą internetową trwają nie krócej niż 48 godzin, chyba, że wszyscy członkowie KR PZBS oddali głosy wcześniej. Ostateczny termin głosowania wyznacza Przewodniczący KR PZBS.
 15. Przewodniczący KR PZBS zobowiązany jest poddać pod głosowanie wszystkie wnioski członków KR PZBS.

§5 Postępowanie kontrolne

 1. KR PZBS prowadzi postępowania kontrolne w oparciu o zatwierdzony plan pracy.
 2. KR PZBS może podjąć czynności kontrole na wniosek Prezesa, Zarządu lub Prezydium Zarządu PZBS, członka KR, Zarządu WZBS lub Klubu, członka PZBS podejmując w tej sprawie uchwałę.
 3. KR PZBS może podjąć pozaplanowe czynności kontrolne, szczególnie w przypadku uzyskania informacji o możliwych nieprawidłowościach w działalności Zarządu lub Prezydium PZBS.
 4. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych Przewodniczący może wydelegować członka KR PZBS lub wyznaczyć zespół kontrolny ustanawiając jego przewodniczącego.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach KR PZBS ma prawo powołać eksperta lub zlecić opinię prawną do oceny faktów z przedmiotu kontroli.
 6. Przewodniczący KR PZBS zobowiązany jest pisemnie lub przez email powiadomić Prezesa PZBS o terminie planowych kontroli wraz z upoważnieniem dla ze wskazaniem osób kontrolujących oraz zakresie kontroli, co najmniej 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
 7. W związku z wykonywaną działalnością kontrolną kontrolujący mają prawo:
  1. wglądu do dokumentów i akt w zakresie przeprowadzonej kontroli,
  2. zabezpieczyć dokumenty i inne dowody,
  3. żądać ustnych lub pisemnych wyjaśnień od Prezesa PZBS, Dyrektora Biura lub wyznaczonych przez niego osób do składania wyjaśnień,
  4. protokolarnie wysłuchiwać inne osoby związane z zakresem przeprowadzonej kontroli.
 8. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych w terminie do 14 dni sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:
  1. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
  2. wykaz osób biorących udział w kontroli i udzielających wyjaśnień
  3. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą
  4. ustalenia faktów w zakresie kontroli
  5. wyjaśnienia osób reprezentujących jednostkę kontrolowaną
  6. ocenę prawidłowości działań i dokumentacji w zakresie kontroli
  7. podpisy uczestników kontroli
 9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, co do faktów ustalonych w protokole, osoba reprezentująca kontrolowany organ - przed podpisaniem protokołu - ma prawo uzupełnić jego treść w terminie 3 dni swoimi uwagami. zastrzeżeniami lub ewentualnie uzupełnieniami.
 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli, kontrolujący ma obowiązek dokonania odpowiedniej adnotacji w protokole. Za podpisanie protokołu uznaje się również potwierdzenie mailowe.
 11. Protokół z kontroli stanowi podstawę dla KR PZBS do opracowania wniosków pokontrolnych, które Przewodniczący zobowiązany jest do przekazania Zarządowi.
 12. Każdy członek KR PZBS ma prawo złożenia do protokołu pisemnego zdania odrębnego jeżeli nie zgadza się z jego treścią.
 13. KR PZBS może zobowiązać Zarząd do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości wraz z harmonogramem wdrożenia wniosków pokontrolnych.
 14. Przewodniczący KR PZBS może zarządzić ponowną kontrolę w zakresie wdrożenia wniosków pokontrolnych.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia