Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017

wersja do druku

Na mocy przepisu 80A PZBS, jako Organizacja Nadzorująca dla zawodów brydżowych organizowanych w Polsce, ma prawo podjąć szereg decyzji dotyczących Międzynarodowego Prawa Brydżowego. Niniejszy dokument odnosi się do wszystkich przepisów, których działanie może zostać zmodyfikowane przez Organizację Nadzorującą.

Zgodnie z przepisem 80B2i, Organizator Zawodów ma prawo wprowadzić własny regulamin zawodów. Regulamin nie może być sprzeczny z Międzynarodowym Prawem Brydżowym ani z poniżej opisanymi decyzjami Organizacji Nadzorującej. Może natomiast uszczegóławiać procedury i zmieniać te decyzje, które wyraźnie zostały oznaczone jako możliwe do zmiany. Szczególnym regulaminem zawodów jest Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS (w skrócie Regulamin Zawodów PZBS) regulujący szereg ogólnych aspektów rozgrywek pod zwierzchnictwem PZBS. Część Organizatorów wprowadza dodatkowo szczegółowe regulaminy zawodów, które regulują kwestie związane z konkretnymi rozgrywkami lub zmieniają Regulamin Zawodów PZBS w dozwolonym zakresie. Ilekroć niniejszy dokument odnosi się do regulaminu zawodów, należy przez niego rozumieć całość regulacji obowiązujących na turnieju obejmującą Regulamin Zawodów PZBS oraz szczegółowy regulamin zawodów.

Dla uniknięcia nieporozumień, priorytet regulacji jest następujący:

  1. Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017
  2. Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017 (niniejszy dokument).
  3. Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS
  4. Szczegółowe regulaminy zawodów, np. Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski, regulamin turnieju lub cyklu turniejów.

Dokumenty nie mogą być sprzeczne z dokumentami o wyższym priorytecie. Niniejszy dokument może stanowić część Regulaminu Zawodów PZBS, jednak zanim nastąpi nowelizacja tego regulaminu, konieczne jest podjęcie decyzji w sprawach odnoszących się do nowej edycji przepisów. W przypadku braku zgodności tychże dokumentów, postanowienia niniejszego mają moc obowiązującą.

1. Alert – definicje

Patrz punkt 13.

2. Przepis 1B

2.1. Lica kart używanych w zawodach nie muszą być środkowosymetryczne.

2.2. Regulamin zawodów może wprowadzić taki obowiązek.

3. Przepisy 12C2b i 12C2d

3.1. W meczu procentowe wyniki rozjemcze określone są w sposób następujący:

3.1.A. Średnia plus zależy od liczby rozdań, w których ją orzeczono dla danego uczestnika w całym meczu, niezależnie od liczby jego segmentów:

(i) Dla pierwszego rozdania +3 IMP;

(ii) Dla drugiego rozdania +2 IMP;

(iii) Dla każdego następnego rozdania +1 IMP.

3.1.B. Jeżeli liczba IMP przyznana za średnią plus jest mniejsza niż średnia liczba IMP na rozdanie zdobyta przez uczestnika w całym meczu, należy podwyższyć ją do tej średniej, pod warunkiem, że liczba rozdań, w których uzyskano zapisy, jest przynajmniej dwukrotnie większa niż liczba rozdań, w których orzeczono wyniki rozjemcze.

3.1.C. Średnia to 0 IMP

3.1.D. Średnia minus to -3 IMP.

3.1.E. Jeżeli liczba IMP przyznana za średnią minus jest większa niż średnia liczba IMP na rozdanie zdobyta przez uczestnika w całym meczu, należy zmniejszyć ją do tej średniej, pod warunkiem, że liczba rozdań, w których uzyskano zapisy, jest przynajmniej dwukrotnie większa niż liczba rozdań, w których orzeczono wyniki rozjemcze.

3.1.F. Jeżeli istnieje konieczność zaokrąglenia wyniku w IMP do liczby całkowitej, sędzia najpierw sumuje wszystkie wyniki ułamkowe, a następnie:

(i) Jeżeli we wszystkich rozdaniach, w których pojawiły się wartości ułamkowe IMP, strona była stroną niewykraczającą, zaokrągla na korzyść tej strony.

(ii) Jeżeli we wszystkich rozdaniach, w których pojawiły się wartości ułamkowe IMP, strona była stroną wykraczającą, zaokrągla na niekorzyść tej strony.

(iii) W pozostałych przypadkach zaokrągla w kierunku zera, jeśli pierwszą cyfrą po przecinku jest 0-4, i w przeciwnym kierunku dla cyfr 5-9.

3.2. Jeżeli sędzia orzeka zapisowy wynik rozjemczy w meczu, postępuje według poniższych zasad:

3.2.A. Sędzia ocenia możliwe wyniki w rozdaniu oraz prawdopodobieństwo ich uzyskania przez każdą parę niezależnie.

3.2.B. Sędzia bierze pod uwagę:

(i) Dotychczasowy przebieg licytacji i rozgrywki.

(ii) Metody licytacji stosowane przez obie strony.

(iii) Wyniki na innych stołach, a w szczególności wynik na drugim stole w meczu.

3.2.C. Sędzia przeprowadza analizę dla każdej strony niezależnie, przy czym wątpliwości co do możliwego przebiegu rozstrzyga na korzyść strony niewykraczającej i na niekorzyść strony wykraczającej. Takie podejście może być odzwierciedlone w określeniu najbardziej prawdopodobnego wyniku w rozdaniu lub prawdopodobieństw osiągnięcia różnych wyników.

3.2.D. Dla każdego uczestnika oddzielnie, zapisowy wynik rozjemczy może być:

(i) Wynikiem zapisowym będącym najbardziej prawdopodobnym wynikiem uzyskanym w rozdaniu.

(ii) Wynikiem zapisowym ważonym odzwierciedlającym prawdopodobieństwa uzyskania różnych wyników zapisowych.

(iii) Wynikiem zapisowym wyrażonym w punktach zapisowych, np. średnia z zapisów uzyskanych przy innych stołach, obliczona z odrzuceniem lub bez odrzucenia skrajnych zapisów.

3.3. W turnieju na IMP średnia plus, średnia oraz średnia minus są punktowane tak jak w meczu, dla każdej sesji osobno.

3.4. Sposób obliczania średniej plus, średniej i średniej minus w zawodach obliczanych w inny sposób, np. IMP z przeliczeniem na VP, Cavendish, Cavendish uśredniony powinien wynikać z regulaminu zawodów. Jeśli jest to niesprecyzowane, decyzję o sposobie obliczania podejmuje sędzia główny.

4. Przepis 16B2

Jeżeli gracz uzna, że może ponieść szkodę, ponieważ przeciwnik udostępnił swojemu partnerowi nielegalną informację, może wezwać sędziego niezwłocznie lub zastrzec sobie prawo do przywołania sędziego później. Jeżeli przeciwnicy nie zgadzają się z zarzutem przekazania nielegalnej informacji, wzywają sędziego od razu.

5. Przepis 18F

5.1. Zapowiedzi zgłasza się zgodnie z przepisem 18A (przy pomocy kaset licytacyjnych lub, w przypadku ich braku, ustnie).

5.2. Regulamin zawodów może określić inne zasady.

6. Przepis 20F1

6.1. Przy grze bez użycia zasłon zapowiedzi wyjaśnia się ustnie w języku polskim, z następującymi zastrzeżeniami:

6.1.A. Jeżeli przy stole gra zawodnik, który nie komunikuje się w języku polskim, powinno używać się języka angielskiego.

6.1.B. Jeżeli gracz, któremu udzielane jest wyjaśnienie, ma wątpliwości dotyczące znaczenia wyjaśnienia, powinien wymagać wyjaśnień na piśmie.

6.1.C. Jeżeli gracze przy stole przyjmą inny sposób komunikacji, np. będą używać niestandardowych terminów brydżowych lub będą porozumiewać się w języku innym niż polski lub angielski, wątpliwości, czy miało miejsce błędne wyjaśnienie, czy błędne zrozumienie wyjaśnienia, sędzia rozstrzygnie jako błędne zrozumienie.

6.2. Przy grze przy użyciu zasłon zapowiedzi wyjaśnia się pisemnie.

6.3. Regulamin zawodów może określić inne zasady.

7. Przepis 20G

7.1. Podczas okresu licytacji oraz rozgrywki graczowi nie wolno korzystać z opisu własnego systemu, z zastrzeżeniem pkt. 16 niniejszego dokumentu.

7.2. Regulamin zawodów może znieść ten zakaz.

8. Przepis 21B

8.1. Dokument Zasady Alertowania rozstrzyga, które zapowiedzi należy alertować.

8.2. Regulamin zawodów może wprowadzić odmienne zasady.

9. Przepis 40A

9.1. Obowiązek ujawnienia przeciwnikom swoich uzgodnień realizowany jest poprzez udostępnienie karty konwencyjnej.

9.2. Na parze stosującej nietypowy system lub szczególne uzgodnienia spoczywa obowiązek poinformowania przeciwników o tym fakcie.

9.3. Przyjmuje się, że para poinformowała przeciwników o stosowanych uzgodnieniach, jeśli przed grą przedłożyła przeciwnikom dwie kopie poprawnie wypełnionej karty konwencyjnej.

9.4. Regulamin zawodów może określać format karty konwencyjnej (np. wydruk, forma elektroniczna) oraz jej wzór.

9.5. Regulamin zawodów może wprowadzać wymagania minimalnych informacji zawartych w karcie konwencyjnej oraz określać postępowanie w przypadku ich braku (np. konieczność używania określonego systemu).

10. Przepis 40B1

10.1. Na zawodach otwartych szczególne uzgodnienia partnerów stanowią wszystkie zapowiedzi sztuczne z wyjątkiem zapowiedzi opisanych w podstawowych wersjach systemów: Wspólny Język, Nasz System, SAYC. Jako zawody otwarte rozumie się rozgrywki, do których może zapisać się każdy gracz niezależnie od siły gry czy wcześniejszych wyników. Drużynowe Mistrzostwa Polski nie są uważane za zawody otwarte niezależnie od ligi.

10.2. Na zawodach otwartych szczególnymi uzgodnieniami partnerów są na przykład:

(i) Otwarcia 2 trefl, 2 karo, 2 kier wskazujące oba kolory starsze

(ii) Otwarcie 1ba, wskazujące na układ inny niż zrównoważony lub na siłę niezawartą w zakresie 11-18 PC

(iii) Odpowiedzi transferowe na otwarcia (w licytacji jednostronnej lub po interwencji)

(iv) Kontra bi, antykontra

10.3. Na pozostałych zawodach lub ich częściach (np. liga lub finały otwartych mistrzostw Polski), sędzia w imieniu PZBS (Organizacji Nadzorującej) ocenia, czy zapowiedź jest szczególnym uzgodnieniem partnerów, na podstawie definicji zawartej w Międzynarodowym Prawie Brydżowym.

11. Przepis 40B2a(i)

11.1. Zakres stosowania szczególnych uzgodnień partnerów na różnych zawodach organizowanych pod patronatem PZBS opisuje dokument Polityka Systemowa.

11.2. Warunkiem stosowania szczególnych uzgodnień jest posiadanie prawidłowo wypełnionej karty konwencyjnej (KK) oraz prawidłowe udostępnienie jej przeciwnikom. Przykładowe nieprawidłowości:

(i) Brak informacji o szczególnych uzgodnieniach na pierwszej stronie KK;

(ii) Brak dwóch kopii KK, po jednej dla każdego przeciwnika;

(iii) Nieudostępnienie KK przeciwnikom (np. KK wystaje z kieszeni);

(iv) Niestandardowa forma KK (np. naklejka na ubraniu).

11.3. W wyjątkowych przypadkach sędzia może zatwierdzić inny sposób informowania o szczególnych ustaleniach partnerów, np. w formie ustnego ostrzeżenia przed grą.

12. Przepis 40B2a(ii)

12.1. Para powinna posiadać dwa egzemplarze karty konwencyjnej (KK) i przed grą udostępnić po jednym każdemu z przeciwników.

12.2. Informację o szczególnych uzgodnieniach partnerów umieszcza się na pierwszej stronie KK.

12.3. W przypadku posługiwania się uzgodnieniami popularnymi w Polsce wystarczająca jest skrócona karta konwencyjna.

12.4. Regulamin zawodów może definiować inne zasady stosowania KK i ujawniania uzgodnień partnerów.

13. Przepis 40B2a(iii)

13.1. Ustala się następującą procedurę alertowania:

13.1.A. Przy grze bez kaset licytacyjnych alertuje się zapowiedzi partnera, pukając w stół.

13.1.B. Przy grze z użyciem kaset licytacyjnych alertuje się zapowiedzi partnera, wyciągając z kasety kartonik „Alert” i kładąc go na stole. Następnie przeciwnicy potwierdzają fakt zauważenia alertu skinieniem głową i kartonik jest chowany do kasety.

13.1.C. Przy grze przy użyciu zasłon gracz alertuje przeciwnikowi siedzącemu po tej samej stronie zasłony zapowiedzi swoje oraz partnera. Aby zaalertować zapowiedź, gracz kładzie kartonik z napisem „Alert” na tacy licytacyjnej po stronie przeciwnika, gdy zapowiedź stała się widoczna, czyli po jej zalicytowaniu przez gracza lub po przesunięciu zasłony z zapowiedzią jego partnera. Następnie przeciwnik oddaje kartonik graczowi.

13.2. Zapowiedzi należy zaalertować niezwłocznie po ich zalicytowaniu.

13.3. Użycie innej formy alertowania zapowiedzi, np. pukania w stół pomimo gry z kasetami licytacyjnymi albo wskazywania palcem zapowiedzi alertowanych, nie stanowi wykroczenia, o ile jest to procedura akceptowana przez graczy przy stole.

13.4. Gracz używający nieautoryzowanej procedury naraża się na zarzut braku alertu, jeżeli przeciwnik takowego nie zauważył.

13.5. Regulamin zawodów może określić inną procedurę alertowania.

14. Przepis 40B2a(iv)

14.1. Para może uzależnić swoje uzgodnienia podczas licytacji lub rozgrywki od nieprawidłowości popełnionej przez przeciwników.

14.2. Regulamin zawodów może znieść lub ograniczyć tę możliwość.

15. Przepis 40B2a(v)

15.1. Nie wolno blefować sztucznymi otwarciami.

15.2. Regulamin zawodów może wprowadzić inne ograniczenia w blefowaniu zapowiedziami sztucznymi lub znieść zakaz, o którym mowa w punkcie 15.1.

15.3. Zapowiedzi i zagrania psychologiczne, nieobjęte tymi ograniczeniami, są dozwolone pod warunkiem, że są jednakowo zaskakujące dla partnera jak dla przeciwników. Nie mogą być przedmiotem nieujawnionego uzgodnienia partnerów.

16. Przepis 40B2b

16.1. Pomiędzy rozpoczęciem okresu licytacji a zakończeniem rozgrywki graczowi nie wolno korzystać z własnej karty konwencyjnej, z wyjątkiem graczy strony rozgrywającej, którzy mogą ją przeglądać w trakcie okresu wyjaśnień.

16.2. Regulamin zawodów może znieść ten zakaz.

17. Przepis 40B2c

17.1. Gracz może korzystać z karty konwencyjnej przeciwnika: (i) Przed rozpoczęciem okresu licytacji; (ii) W trakcie okresu wyjaśnień; (iii) W trakcie licytacji i rozgrywki, ale tylko w swojej kolejności licytowania lub zagrywania; (iv) Po zgodnej z przepisem 20F prośbie przeciwnika, w celu poprawnego wyjaśnienia znaczenia zapowiedzi lub zagrania partnera.

17.2. Regulamin zawodów może określić inne zasady.

18. Przepis 40B2d

18.1. Podczas okresu licytacji ani podczas rozgrywki gracz nie ma prawa korzystać z żadnych środków wspomagających pamięć, przeprowadzanie obliczeń lub technikę gry.

18.2. Regulamin zawodów może znieść ten zakaz.

19. Przepisy 41 i 45A.

Pierwszego wyjścia dokonuje się zakrytą kartą.

20. Przepis 70E2.

Nie określa się żadnej szczególnej kolejności zagrywania kart w kolorze, którą należy przyjąć podczas rozstrzygania spornej deklaracji.

21. Przepis 73A2

21.1. Przy grze bez użycia zasłon obowiązuje następująca procedura licytacji odzywek skaczących:

21.1.A. Gracz przed zalicytowaniem odzywki skaczącej wykłada kartonik „Stop”.

21.1.B. Po zalicytowaniu skaczącej zapowiedzi, gracz czeka około 10 sekund, a następnie usuwa kartonik „Stop”. Po usunięciu kartonika „Stop” kolejny gracz powinien zgłosić swoją zapowiedź w normalnym tempie.

21.1.C. Licytacja kolejnego gracza przed usunięciem kartonika „Stop” może stanowić źródło nielegalnej informacji. Okazywanie zniecierpliwienia pauzą jest tożsame z szybszą licytacją.

21.1.D. Licytacja kolejnego gracza po dodatkowym czasie po usunięciu kartonika „Stop” jest traktowana jako zwykły namysł.

21.1.E. Niezachowanie procedury przez zawodnika licytującego zapowiedź skaczącą lub zbyt krótka pauza może usprawiedliwić zbyt szybką lub zbyt wolną licytację kolejnego gracza.

21.2. Po odsłonięciu karty pierwszego wyjścia i wyłożeniu dziadka rozgrywający powinien odczekać około 20 sekund przed zagraniem kolejnej karty.

21.2.A. Po tym zagraniu drugi obrońca powinien zagrać swoją kartę w normalnym tempie.

21.2.B. Długi namysł drugiego obrońcy albo wcześniejsze zagranie karty (np. gdy w stole leży singleton), czy też okazywanie zniecierpliwienia może stanowić źródło nielegalnej informacji.

21.2.C. Jeśli rozgrywający zagra kartę z dziadka, nie odczekawszy wymaganego czasu, wtedy opóźnienie zagrania drugiego obrońcy nie stanowi powodu do orzeczenia wyniku rozjemczego. Jeśli jednak drugi obrońca przedłuży nieproporcjonalnie czas namysłu, wtedy sędzia może potraktować namysł jak po wymaganej pauzie. Należy jednak pamiętać, że szybkie zagranie ze stołu może dodatkowo rozproszyć gracza i może on potrzebować na analizę więcej czasu, niż standardowe 20 sekund.

21.3. Regulamin zawodów może określić inne zasady.

22. Przepis 76A2

Regulamin zawodów określa właściwe zachowanie widzów oraz zasady oglądania przekazu elektronicznego.

23. Przepis 76C2

23.1. Za nieprawidłowości spowodowane przez widzów nie odpowiada żaden uczestnik.

23.2. Regulamin zawodów może określić odpowiedzialność za widza.

24. Przepis 78D.

24.1. Stosowane w Polsce standardowe metody obliczania wyników reguluje Regulamin Zawodów PZBS.

24.2. Aspekty związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach rozstrzyga sędzia główny, mając na względzie ograniczenia używanego oprogramowania.

24.3. Szczegółowy regulamin zawodów może określić inne sposoby obliczania wyników.

25. Przepis 86B3

25.1. Jeżeli w konkurencji teamów sędzia orzeka wyniki rozjemcze w rozdaniach pomiędzy tymi samymi uczestnikami, to obowiązują następujące zasady:

25.1.A. Jeżeli w meczu rozegrano rozdania zniekształcone bez winy uczestników, to sędzia unieważnia wynik uzyskany w każdym takim rozdaniu oraz:

(i) Jeżeli pozwalają na to warunki rozgrywania zawodów, nakazuje potasować i rozegrać ponownie rozdania (patrz punkt 25.2).

(ii) W rozdaniach, które nie zostały rozegrane ponownie, orzeka procentowe wyniki rozjemcze (patrz punkt 3.1).

25.1.B. Jeżeli wynik rozjemczy orzekany jest z innego powodu (np. zasłyszenie komentarza z innego stołu) i żaden z uczestników meczu nie ponosi winy, to:

(i) Jeżeli rozdanie nie zostało rozegrane na drugim stole i pozwalają na to warunki rozgrywania zawodów, sędzia nakazuje potasować i rozegrać je ponownie (patrz punkt 25.2).

(ii) W przeciwnym wypadku sędzia orzeka zapisowy wynik rozjemczy (patrz punkt 3.2).

25.1.C. Jeżeli tylko jeden z uczestników ponosi winę, należy za każde rozdanie przyznać stronie niewykraczającej albo procentowy wynik rozjemczy, albo zapisowy wynik rozjemczy, w zależności, co jest bardziej korzystne. Stronie wykraczającej należy przyznać dopełnienie wyniku przeciwników.

25.1.D. Jeżeli rozegrano rozdania na tych samych liniach, to:

(i) Jeżeli pozwalają na to warunki rozgrywania zawodów, sędzia nakazuje potasować i rozegrać ponownie rozdania (patrz punkt 25.2).

(ii) Sędzia stosuje procedurę obliczania wyniku meczu częściowo lub całkowicie rozegranego na tych samych liniach opisanego w regulaminie zawodów.

(iii) Dodatkowo sędzia może orzec kary proceduralne.

25.1.E. W pozostałych przypadkach gdy obie strony ponoszą winę, należy unieważnić rozdania i orzec procentowe lub zapisowe wyniki rozjemcze.

25.2. O ile pozwalają na to warunki rozgrywania zawodów, sędzia dąży do rozegrania jak największej liczby rozdań w miejsce tych, o których mowa w punkcie 25.1.A, 25.1.B i 25.1.D, z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń:

25.2.A. Rozdanie rozegrane na jednym ze stołów nie może zostać potasowane i rozegrane ponownie z wyjątkiem sytuacji, gdy na drugim stole zamiast niego rozegrano rozdanie zniekształcone (patrz 25.1.A.(i)).

25.2.B. Jedno rozdanie może zostać potasowane i rozegrane ponownie pod warunkiem, że żaden z uczestników meczu nie zna wyniku bez tego rozdania.

25.2.C. W przypadku większej liczby rozdań sędzia podejmuje decyzję, ile rozdań należy potasować i rozegrać ponownie.

25.2.D. Przy podejmowaniu decyzji o liczbie rozdań do rozegrania sędzia kieruje się jedynie względami organizacyjnymi. Sędzia nie może opierać swojej decyzji na znajomości wyników rozdań.

25.2.E. Jeżeli sędzia podejmuje decyzję o potasowaniu części rozdań, powinien najpierw potasować rozdania, o których mowa w punkcie 25.1.B, a następnie w punkcie 25.1.D i punkcie 25.1.A. Sędzia wyznacza do potasowania rozdania w kolejności, w jakiej przewidziane były do rozegrania.

25.2.F. Przed rozegraniem potasowanych rozdań sędzia informuje uczestników, ile i które rozdania zostaną rozegrane ponownie.

25.3. Regulamin zawodów może określać warunek rozegrania minimalnej liczby rozdań w meczu, wyłączając rozdania nierozegrane bez winy uczestników lub z ich winą, i definiować dalsze postępowanie, gdy takiej liczby rozdań nie rozegrano.

26. Przepis 93C

26.1. Nie przewiduje się dalszych odwołań po wyczerpaniu sposobu postępowania opisanego w przepisie 93.

26.2. Regulamin zawodów może określić inne zasady.

Tekst jednolity obowiązujący od uchwały Zarządu PZBS nr 32/2022/2021-2025 z dnia 16 marca 2022 r.