Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Zasady przyznawania licencji sędziowskich od 2.11.2022

Zasady przyznawania licencji sędziowskich

§ 1. Przepisy ogólne

  1. Licencja sędziowska upoważnia sędziego do prowadzenia zawodów brydża sportowego organizowanych w ramach działalności PZBS i jego członków. Inne wymogi do prowadzenia zawodów są określone w odrębnych przepisach PZBS, w szczególności w Regulaminie Sędziowskim PZBS.
  2. Osoba, która posiada tytuł sędziowski PZBS, wnosi opłatę licencyjną w wysokości 100 zł, po czym otrzymuje licencję sędziowską i zostaje wpisana do rejestru sędziów.
  3. Licencję sędziowską przyznaje się na czas nieoznaczony.
  4. Sędzia traci licencję sędziowską i zostaje wykreślony z rejestru sędziów w razie prawomocnego odebrania wszelkich posiadanych tytułów sędziowskich na podstawie przepisów odrębnych.
  5. Za przyznawanie, odbieranie oraz ewidencjonowanie licencji sędziowskich odpowiada Główna Komisja Sędziowska PZBS (GKS). Organem odwoławczym od decyzji GKS jest Zarząd PZBS.
  6. Licencja sędziowską może być wydawana w formie dokumentu fizycznego lub elektronicznego na zasadach ustalonych przez GKS.

§ 2. Przepisy przejściowe

  1. Licencje sędziowskie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych pozostają ważne. Licencje sędziowskie wydane na czas określony zostają wydłużone na czas nieokreślony.
  2. Niezakończone postępowania w sprawie wydania licencji sędziowskiej wszczęte przed wejściem w życie niniejszych zasad umarza się. Jeśli w ramach sprawy wniesiono opłatę licencyjną, to § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
  3. Tracą moc Zasady przyznawania licencji sędziowskich z 2008 r.