Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Kadrowych Rozgrywek Open

Regulamin Kadrowych Rozgrywek Open

Definicje:

Coach

osoba powoływana przez Selekcjonera, której głównym zadaniem jest prowadzenie treningów/szkoleń dla par Kadr A i B oraz wsparcie merytoryczne Selekcjonera

Eliminacje kadrowe

wszystkie etapy rozgrywek, mające w ostatecznym rozrachunku na celu wyłonić pary, które awansują do Kadry B

Kadra A

8 par, wyłącznie spośród których Selekcjoner może powoływać Reprezentację na dane zawody, a także powoływać pary/teamy na inne imprezy krajowe/zagraniczne

Kadra B

12 par będących bezpośrednim zapleczem Kadry A, spośród których Selekcjoner może wybierać Reprezentację w przypadku, gdyby z losowych powodów nie był możliwy wybór spośród par Kadry A

Kryterium

pojedyncze rozgrywki Kadr A i B, za które pary otrzymują punkty długofalowe; organizowane przez Selekcjonera, zasadniczo w formie zjazdów weekendowych; kryteria mogą być organizowane oddzielnie w ramach Kadry A bądź B, jak również w formie łączonej dla obu kadr czy też wraz z innymi kadrami

Okres kadrowy

czas pomiędzy kolejnymi eliminacjami kadrowymi, które są organizowane w cyklu rocznym (raz w roku)

Opiekun kadry open

członek Zarządu wyznaczony do sprawowania opieki nad kadrą open; Opiekun m.in. proponuje Zarządowi kandydatów na Selekcjonera

Ranking

suma punktów rankingowych obu zawodników wg aktualnego notowania Oficjalnego Rankingu Brydżowego PZBS (decyduje ostatni dzień terminu zgłoszeń do danego etapu eliminacji kadrowych)

Reprezentacja

team 3-parowy, który będzie reprezentować Polskę na danych zawodach, powoływany przez Zarząd w oparciu o rekomendację Selekcjonera; reprezentacja powoływana jest każdorazowo na konkretną imprezę, jednak może zostać utrzymana na podstawie wyników uzyskanych na poprzednich zawodach

Selekcjoner

osoba powoływana przez Zarząd, będąca bezpośrednio odpowiedzialna za prowadzenie Kadr A i B oraz organizację Eliminacji kadrowych zgodnie z Prawami i obowiązkami Selekcjonera

Zarząd

Zarząd Polskiego Związku Brydża Sportowego

Prawa i obowiązki Selekcjonera:

 • Selekcjoner jest powoływany przez Zarząd bezterminowo i rozliczany ze swojej pracy na podstawie uzyskanych przez kadrowiczów wyników
 • Selekcjoner jest odpowiedzialny m.in. za:
  • powoływanie reprezentacji z Kadry A
  • powoływanie par na inne rozgrywki krajowe/międzynarodowe
  • obserwację par podczas rozgrywek Kadr A i B
  • organizację rozgrywek kadrowych
  • organizację spraw związanych z wyjazdami powołanych par/teamów
  • pełnienie funkcji kapitana na zawodach
 • Selekcjoner powołuje Coacha (dla Kadr A i B), który odpowiada min. za: szkolenia, treningi licytacyjne, sparingi międzynarodowe, analizę rozdań; dopuszcza się sytuację, kiedy Selekcjoner pełni jednocześnie funkcję Coacha
 • Selekcjoner oraz Coach nie uczestniczą w rozgrywkach Kadry Open
 • Selekcjoner może otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę na ustalonych z Opiekunem warunkach, zatwierdzonych następnie przez Zarząd
 • Selekcjoner ma pełną swobodę odnośnie formy i zakresu prowadzonych działań, w ramach przewidzianego budżetu, przy uwzględnieniu zapisów niniejszego regulaminu
 • Selekcjoner składa opiekunowi kadry open sprawozdania podsumowujące wyniki poszczególnych par, prezentujące na jakiej podstawie dokonana została selekcja par:
  • do reprezentacji

o   na konkretne imprezy

sprawozdania mają charakter publiczny w zakresie uzyskanych przez pary punktów w poszczególnych kryteriach. W zakresie decyzji związanych z powołaniem reprezentacji (w tym aspektów oceny potencjału współpracy poszczególnych par) sprawozdania przedstawiane są Zarządowi/Opiekunowi. Selekcjoner rekomenduje Zarządowi powołanie reprezentacji na główną imprezę oraz team/pary na inne ważne imprezy międzynarodowe i/lub krajowe (w zależności od możliwości budżetowych) przede wszystkim na podstawie wyników rozgrywek Kadry A/B, niemniej jednak bierze pod uwagę również wyniki:

o   rozgrywek ligowych (z uwzględnieniem gry danej pary) z ostatniego okresu kadrowego (ale na dystansie nie krótszym niż 6 miesięcy)

o   w turniejach międzynarodowych i krajowych ze szczególnym uwzględnieniem imprez mistrzowskich oraz teamowych

o   osiągnięte przez Reprezentację Polski oraz pozostałe pary na imprezach, na których reprezentowały Polskę

 • Selekcjoner jest odpowiedzialny za organizację pracy z psychologiem/psychologiem sportowym dla par Kadry A, w wymiarze grupowym i/lub parowym

Kadra A

 • Kadrę A stanowi 8 par. Selekcjoner ma prawo powołać do kadry A dodatkowe pary, które osiągnęły wybitne wyniki w imprezach międzynarodowych. W takim wypadku liczba par w kadrze A może ulec zmianie.
 • Zawodnicy Kadry A muszą podpisać Kartę Reprezentanta
 • Liczba kryteriów w okresie kadrowym jest ustalana przez Selekcjonera. Selekcjoner może uznać za kryterium zawody (turnieje, sparingi, etc.) oraz mecze kontrolne.
 • Po zakończeniu okresu kadrowego Selekcjoner:
  • przyznaje za każde kryterium kadry punkty długofalowe w wysokości: 1 miejsce - 100 PDF, 2 - 80, 3 - 60, 4 - 50, 5 - 40, 6 - 30, 7 - 20, 8 - 10)
 • Dwie pary o najniższych wynikach sumarycznych PDF automatycznie spadają do Kadry B
 • Powołanie reprezentacji:
  • Selekcjoner rekomenduje Zarządowi powołanie reprezentacji Polski na dane zawody biorąc pod uwagę wyniki par w kryteriach kadrowych, inne osiągnięcia par w danym okresie oraz przewidywaną atmosferę w wyznaczonej drużynie. Swoją decyzję musi uzasadnić kierując się wszystkimi dostępnymi w tym momencie danymi. Decyzję swoją wraz z uzasadnieniem przedstawia Opiekunowi Kadry Open oraz Zarządowi,. Ostateczną decyzję co do powołania reprezentacji i jej składu podejmuje Zarząd. 
  • Na początku okresu kadrowego Selekcjoner wskazuje priorytetowe zawody, na które wybierze reprezentację; do rekomendowanej Zarządowi reprezentacji na te konkretne zawody musi powołać przynajmniej jedną parę, która w sumarycznym wyniku wszystkich kryteriów Kadry A zajęła miejsce pierwsze lub drugie. Pozostałe dwie pary mogą zostać powołane spośród pozostałych par kadry A. Na potrzeby tej definicji pary Kadry A, które spadły do B w danym okresie kadrowym nie są już parami kadry A, podobnie jak pary kadry B, które w tym okresie awansowały nie są uznawane za pary kadry A.
  • Na pozostałe rozgrywki może powoływać dowolne reprezentacje złożone z par Kadry A i/lub B
  • W przypadku gdy w niespodziewanych okolicznościach (np. rezygnacja/ dyskwalifikacja innej reprezentacji) Polska uzyska prawo wysłania reprezentacji na zawody, które powinny być klasyfikowane jako priorytetowe, a jednocześnie Selekcjoner (np. z uwagi na bliski termin imprezy) nie będzie w stanie zorganizować kryteriów kadrowych służących wyłonieniu reprezentacji, reprezentacja będzie powoływana przez Zarząd na wniosek Selekcjonera bez konieczności uwzględniania ostatnich wyników kadrowych
 • Wszystkie pary objęte są opieką Selekcjonera zgodnie informacjami przedstawionymi w punkcie Prawa i obowiązki Selekcjonera
 • Selekcjoner w uzasadnionych przypadkach może zwolnić parę z udziału w danym kryterium, wtedy para otrzymuje 50 PDF, a na jej miejsce selekcjoner może powołać parę/y Kadry B do uzupełnienia rozgrywek (te pary nie otrzymują PDF-ów wprost, ale wynik może być uwzględniony jako “inne rozgrywki krajowe”).
 • Punkty Klasyfikacyjne w Kadrze A ze względu na liczne możliwości prowadzenia klasyfikacji i rozgrywek będą każdorazowo podawane przy ogłaszaniu komunikatu Kadry A
 • Punkty klasyfikacyjne, a także mistrzowskie przyznawane są wyłącznie zawodnikom, którzy rozegrali co najmniej 50% rozdań w danym okresie kadrowym

Kadra B

 • Kadrę B stanowi 12 par. W szczególnych sytuacjach liczba par może zostać zwiększona.
 • W przypadku zmniejszenia liczby par uzupełnienia do stanu przed rozpoczęciem kolejnego cyklu rozgrywek następuje na podstawie rankingu
 • Zawodnicy Kadry B muszą podpisać Kartę reprezentanta

·       Liczba kryteriów w okresie kadrowym jest ustalana przez Selekcjonera. Selekcjoner może uznać za kryterium zawody (turnieje, sparingi, etc.) oraz mecze kontrolne.

 • Po zakończeniu rozgrywek 2 najlepsze pary awansują do Kadry A, zaś 4 najsłabsze spadają z Kadry B. Uwaga: od zakończenia rozgrywek Kadry B do zakończenia Eliminacji kadrowych Kadra B liczy tylko 8 par (12 minus 4 spadające minus 2 awansujące do A plus 2 spadające z A). Pierwsze kryterium Kadry B to jest udział w etapie KM II Eliminacji kadrowych.
 • Wszystkie pary objęte są opieką Selekcjonera zgodnie informacjami przedstawionymi w punkcie Prawa i obowiązki Selekcjonera
 • Po zakończeniu okresu kadrowego Selekcjoner:
  • przyznaje za każde kryterium kadry punkty długofalowe w wysokości: 1 miejsce - 100 PDF, 2 - 80, 3 - 60, 4 - 50, 5 - 45, 6 - 40, 7 - 35, 8 - 30, 9 - 25, 10 - 20, 11 - 15, 12 - 10
  • na podstawie powyższej punktacji Selekcjoner ogłasza 2 pary awansujące i 4 spadające
 • Pary, które spadły z Kadry B mogą od razu z początkiem kolejnego okresu kadrowego startować w Eliminacjach kadrowych i awansować “z powrotem” (dopuszczenia wg ogólnych zasad - ranking)
 • Selekcjoner w uzasadnionych przypadkach może zwolnić parę z udziału w danym kryterium, wtedy para otrzymuje 50 PDF, a na jej miejsce Selekcjoner może powołać tymczasowo inną parę (np. kadry kobiet, mixt, juniorów, parę zagraniczną) w celu uzupełnienia rozgrywek do wygodnego schematu
 • Punkty Klasyfikacyjne w Kadrze B ze względu na liczne możliwości prowadzenia klasyfikacji i rozgrywek będą każdorazowo podawane przy ogłaszaniu komunikatu Kadry B
 • Punkty klasyfikacyjne, a także mistrzowskie przyznawane są wyłącznie zawodnikom, którzy rozegrali co najmniej 50% rozdań w danym okresie kadrowym

Eliminacje kadrowe

 • W Eliminacjach kadrowych startują wszystkie pary chcące wziąć udział w rozgrywkach kadrowych, które nie grają aktualnie w Kadrze A lub B. Nie ma ograniczeń ilości par w Eliminacjach kadrowych

Zgłoszenia i dopuszczenia:

W momencie ogłoszenia startu okresu kadrowego i Eliminacji kadrowych pary Kadry A i B zobowiązane są potwierdzić swój udział, a pozostałe pary zgłaszają się do rozgrywek eliminacyjnych. Wszystkie pary zgłaszające się do Eliminacji kadrowych są klasyfikowane według rankingu. Wszystkie dopuszczenia do poszczególnych etapów bazują na rankingu.

KM II
założenie: 24 pary (6 par z rankingu + 10 par z KM I + 8 par z Kadry B), 23x8 rozdań

 • Dopuszczonych 6 par z najwyższym rankingiem
 • 4 najlepsze pary, z wyłączeniem par z Kadry B, awansują do Kadry B i razem z dotychczasowymi parami Kadry B wezmą udział w drugim i trzecim kryterium kadrowym
 • PDF za pierwsze kryterium Kadry B przyznawane są zgodnie z punktacją długofalową, przy czym przyjmuje się, że pierwsze 4 pary z KM I oraz 8 par z Kadry B stanowią dwunastkę, wyłącznie która rozpatrywana jest przy przyznawaniu PDF według kolejności zajętych miejsc
 • PKL-e otrzymują tylko pary, które nie awansowały do Kadry B (pozostałe otrzymają PKL-e za udział w całym cyklu)
 • Za I miejsce dla pary, która nie awansowała do Kadry B: 250 aPKL zgodnie z „Ogólnymi Zasadami przyznawania pkl za rozgrywki kadrowe”

KM I
założenie: 32 pary, 2 grupy po 16 (15x10 kzk)

 • Dopuszczonych kolejnych 12 par z najwyższym rankingiem
 • Podział na grupy dokonywany jest przez Selekcjonera, tak aby uzyskać możliwie równoważne względem siły gry grupy.
 • 10 par awansuje do KM II (3 pierwsze z każdej grupy i kolejne 4 z klasyfikacji generalnej)
 • Za I miejsce: 200 aPKL zgodnie z „Ogólnymi Zasadami przyznawania pkl za rozgrywki kadrowe”

KK:

W przypadku 72 lub mniej zgłoszonych par:

Uczestniczą wszystkie zgłoszone pary.

Format rozgrywek to od jednej do trzech grup (w zależności od dokładnej liczby zgłoszonych par), o przydziale par do grup decyduje w pierwszej kolejności bliskość geograficzna, w drugiej kolejności ranking (tak, żeby przy braku silnych wskazówek geograficznych dążyć w kierunku bardziej zrównoważonych grup). Do KM I awansuje 20 par:

 • dla jednej grupy pierwsze 20 par
 • dla dwóch grup 4 pierwsze pary w każdej grupie oraz kolejne 12 par z klasyfikacji łącznej grup
 • dla trzech grup 3 pierwsze pary w każdej grupie praz kolejne 11 par z klasyfikacji łącznej wszystkich grup

W przypadku 73 lub więcej zgłoszonych par:

Rozegrane zostaną dwa etapy: KK1 i KK2.

Do KK2 dopuszczone są 32 pary o z najwyższym rankingu.

W KK2 uczestniczą nie więcej niż 72 pary i jednocześnie do KK2 nie może awansować więcej niż 50% par z KK1. Liczba awansujących par jest ogłaszana po tym jak znana jest dokładna liczba par w KK1.

Przykład: zgłasza się 86 par. 32 pary są dopuszczone do KK2, pozostałe 54 pary grają o 26 miejsc w KK2, w KK2 uczestniczy 58 par.

KK2 rozgrywana jest według schematu opisanego powyżej.

KK1 podzielona jest na co najmniej dwie grupy, zlokalizowane tak, żeby możliwie zmniejszyć potrzebny do przejechania dystans dla większości par. O przydziale par do grup decyduje w pierwszej kolejności bliskość geograficzna, w drugiej kolejności ranking (tak, żeby przy braku silnych wskazówek geograficznych dążyć w kierunku bardziej zrównoważonych grup). KK1 rozgrywana jest tak, żeby wyłonić 40 par do KK2, chyba że to oznaczałoby awans więcej niż 50% par.

Punkty klasyfikacyjne za KK2: 150 aPKL za I miejsce, zgodnie z „Ogólnymi Zasadami przyznawania pkl za rozgrywki kadrowe”

Punkty klasyfikacyjne za KK1: 100 PKL za I miejsce, w tym 50% aPKL za I miejsce zgodnie z „Ogólnymi Zasadami przyznawania pkl za rozgrywki kadrowe”

W przypadku małej liczby zgłoszeń Selekcjoner decyduje o rozgrywaniu bądź odwołaniu kryterium. W drugim przypadku określa liczbę par awansujących do kolejnego etapu.

Przypadki szczególne:

 • Zawodnik tworzący parę Kadry A lub B może wziąć udział w Eliminacjach kadrowych z innym partnerem, jednakże w przypadku awansu do KM II (dla zawodników Kadry B) lub awansu do Kadry B (dla zawodników Kadry A) musi określić, z którym partnerem będzie kontynuował rozgrywki; analogicznie traktowane jest zgłoszenie do różnych etapów Eliminacji kadrowych z różnymi partnerami. W przypadku dopuszczenia według rankingu tego samego zawodnika z dwoma lub więcej partnerami do tego samego etapu, zawodnik deklaruje z kim będzie kontynuował rozgrywki od tego etapu, a z pozostałymi partnerami może wystartować na etapie dowolnie niższym i uczestniczyć w nich aż do etapu o jeden poziom niższego od tego, do którego jest dopuszczony z podstawowym partnerem.

·       W uzasadnionych przypadkach po rezygnacji pary z Kadry A Selekcjoner może dopuścić do Kadry A parę złożoną z jednego z rezygnujących zawodników z innym partnerem, lub parę z najwyższego miejsca po poprzednim cyklu rozgrywek Kadry B.

 • W przypadku rezygnacji/zwolnienia/wypadku losowego uniemożliwiającego Selekcjonerowi pracę Opiekun Kadry Open rozpoczyna niezwłocznie rekrutację na stanowisko kolejnego selekcjonera, a tymczasowo osobą pełniącą obowiązki selekcjonera staje się Coach. W przypadku braku Coacha, Zarząd powołuje tymczasowo osobę pełniącą obowiązki selekcjonera do czasu wyłonienia nowego.
 • W przypadku gdy po powołaniu Reprezentacji z losowych powodów (pandemia, klęska żywiołowa, etc.) konieczne będzie wstrzymanie rozgrywek brydżowych na czas 6-12 miesięcy, Selekcjoner organizuje na nowo kryteria Kadry A, aby zweryfikować aktualną formę par i powołuje nową Reprezentację
 • W przypadku co najmniej rocznej przerwy w rozgrywkach, Selekcjoner może zorganizować nowe rozgrywki kadrowe na analogicznych zasadach jak rok przejściowy 2022 opisany w niniejszym regulaminie
 • W przypadku miejsc dzielonych przy awansie do kolejnego etapu eliminacji stosuje się ogólne zasady Regulaminu Zawodów Brydża Sportowego
 • W przypadku równej liczby PDF w Kadrze A i B decyzję podejmuje Selekcjoner.
 • W przypadku powstania konfliktów pomiędzy Kadrą lub Reprezentacją Open a innymi rozgrywkami/reprezentacjami para będzie musiała podjąć decyzję o kontynuowaniu gry w danej kadrze/reprezentacji. Zasadą jest umożliwianie startu w Kadrze Open wszystkim parom spełniającym warunki sportowe.
 • W sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych par nieznacznie przekracza limit w KM 2 lub KM1 (tak, że kolejny etap oznaczałby awans więcej niż 60% startujących par) dopuszcza się zwiększenie liczby par na wyższym etapie i modyfikację schematu rozgrywek

Postępowanie w razie rezygnacji pary, w zależności od momentu rezygnacji:

a) Z Kadry A:

 • Po zakończeniu okresu kadrowego i przed rozegraniem pierwszego kryterium Kadry A w kolejnym okresie kadrowym (także w przypadku braku potwierdzenia udziału): do Kadry A awansuje kolejna para z Kadry B z rozgrywek zakończonego okresu kadrowego LUB (decyduje Selekcjoner) jedna para mniej spada z Kadry A do B.
 • Po rozegraniu co najmniej jednego kryterium Kadry A, ale przed zakończeniem rozgrywek: Selekcjoner może tymczasowo uzupełnić rozgrywki Kadry A inną parą (Kadry B, kadry seniorów, kadry mikst, kobiet, juniorów, zaproszoną para zagraniczną). Jeśli pozostałych kryteriów jest więcej niż jedno, można uzupełnić rozgrywki różnymi parami. Dodatkowa para/y nie stanowi/ą Kadry A. W aktualnym okresie kadrowym do Kadry A awansuje dodatkowa para z Kadry B LUB (decyduje Selekcjoner) jedna para mniej spada z Kadry A do B. Zawodnicy pary, która zrezygnowała mogą wystartować w kolejnym okresie kadrowym w nowych zestawieniach w etapie o stopień niższym, pod warunkiem akceptacji zmiany przez Selekcjonera.

b) Z Kadry B:

 • Po zakończeniu okresu kadrowego i przed rozegraniem pierwszego kryterium Kadry B w kolejnym okresie kadrowym (także w przypadku braku potwierdzenia udziału): jedna para więcej awansuje z KM2 do Kadry B w bieżącym okresie kadrowym
 • Po rozegraniu co najmniej jednego kryterium Kadry B, ale przed zakończeniem rozgrywek: Selekcjoner może powołać dodatkową kolejną parę z KM2, przyznając jej PDF za KM2 wg osiągniętego wyniku, a za pozostałe rozegrane kryteria 45 PDF (jak za 5 miejsce). Może także tymczasowo uzupełnić rozgrywki dowolną inną parą wg swojego uznania (w tym parą Kadry A), para ta nie uczestniczy w rozgrywkach Kadry B. Zawodnicy pary, która zrezygnowała mogą wystartować w kolejnym okresie kadrowym w nowych zestawieniach w etapie o stopień niższym, pod warunkiem akceptacji zmiany przez Selekcjonera.

 

Opiekun Kadry Open

Przemysław Janiszewski