Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Procedura zatwierdzania regulaminów

1. Regulaminy dotyczące rozgrywek PZBS są przygotowywane przez Biuro PZBS lub osoby odpowiedzialne (np. selekcjonerów przy rozgrywkach kadrowych).
2. Propozycje regulaminów (lub zmiany w regulaminach) w ostatecznym kształcie powinny być przesłane do Biura PZBS minimum dwa miesiące przed imprezą. Zaleca się, by podczas tworzenia regulaminów konsultować się z Biurem PZBS.
3.  Po otrzymaniu regulaminów w ciągu pięciu dni Biuro rozsyła projekt regulaminu do Wydziału Gier, Rady Zawodniczej, Komisji Regulaminów i Zarządu PZBS. Konsultanci uwagi wnoszą e-mailem lub komentarzem na dokumencie w terminie 7 dni od otrzymania projektu do konsultacji.
4. Po otrzymaniu uwag Biuro PZBS może ogłosić projekt regulaminu na stronie internetowej.
5. Biuro PZBS przygotowuje regulamin pod głosowanie Zarządu PZBS wraz z wszystkimi aktualnymi uwagami. W przypadku proponowanych różnych rozwiązań i brakiem konsensusu pomiędzy Konsultantami przedstawia (najlepiej mailowo co najmniej dzień przed Zebraniem) wszystkie koncepcje wraz z omówieniem i propozycją rozwiązania.
6. Regulaminy powinny być zatwierdzone przez Zarząd PZBS minimum miesiąc przed imprezą. 
7. W szczególnych wypadkach regulamin może być przedstawiony bezpośrednio na Zarządzie PZBS. Zarząd może przyjąć regulamin lub odesłać do dalszych konsultacji.