strona tytułowa spis treści indeks ← 92 → indeks EN: Law 93

Procedura odwołania

Brak komisji odwoławczej

Gdy nie ma komisji odwoławczej (lub alternatywnego rozwiązania powołanego według przepisu 80B2k) albo gdy taki zespół nie może działać bez zakłócenia normalnego przebiegu zawodów, wówczas wszystkie odwołania powinien rozpatrywać i rozstrzygać sędzia główny.

Komisja odwoławcza

Jeżeli działa komisja odwoławcza (lub inne uprawnione ciało), wówczas:

  1. Sędzia główny ma wysłuchać i rozpatrzyć te części odwołania, które dotyczą jedynie niniejszych przepisów lub regulaminów. Od jego decyzji przysługuje odwołanie.
  2. Wszystkie inne odwołania sędzia główny ma przekazać do rozstrzygnięcia.
  3. Przy rozstrzyganiu odwołań komisji odwoławczej (lub innemu uprawnionemu ciału) przysługują wszystkie uprawnienia przypisane w niniejszych przepisach sędziemu, z wyjątkiem tego, że nie ma prawa zmienić decyzji sędziego głównego podjętej na podstawie przepisu lub regulaminu, bądź uprawnień do wymierzania kar dyscyplinarnych według przepisu 91. (W takich przypadkach może zalecić sędziemu głównemu, by zmienił swoją decyzję).

Możliwość dalszych odwołań

  1. Organizacje Nadzorujące mogą ustalić procedurę dalszych odwołań po wyczerpaniu powyższego sposobu postępowania. Każde takie odwołanie uznane za złożone bez powodu może podlegać sankcjom przewidzianym w regulaminie.
  2. Sędzia główny lub ciało weryfikujące może przekazać sprawę do dalszego rozpatrzenia przez Organizację Nadzorującą. Organizacja Nadzorująca ma prawo do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
    1. Niezależnie od punktów 12 powyżej, Organizacja Nadzorująca, gdy uzna to za istotne dla przebiegu zawodów, może scedować prawo do ostatecznego rozstrzygania spraw na określone ciało i wtedy, wraz ze stronami uczestniczącymi w odwołaniu, musi uznawać ich rozstrzygnięcia za obowiązujące.
    2. Organizacja Nadzorująca, za stosownym powiadomieniem uczestników, może zezwolić na pominięcie lub modyfikację wybranych przez siebie etapów procesu rozstrzygania odwołań określonych w niniejszych przepisach*.

* Organizacja Nadzorująca ma obowiązek przestrzegania krajowych regulacji prawnych związanych z jej działaniem.