Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2020

Regulamin Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2020

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzenia eliminacji (zwanych dalej EOOM) do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2020 w brydżu sportowym.
 2. Organizatorem EOOM jest Polski Związek Brydża Sportowego, a sędzia główny do uzgodnienia.
 3. Uczestnikami EOOM mogą być wyłącznie pary dziewcząt lub chłopców (niedopuszczalne są pary mieszane) w wieku 16-18 lat (urodzeni w latach 2002, 2003 i 2004). Dopuszczenie zawodników młodszych możliwe jest na zasadach określonych w Regulaminie współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej ustalonym przez Ministra Sportu i Turystyki.
 4. Para nie musi składać się z zawodników z tych samych klubów, musi natomiast składać się z zawodników tych samych województw (a więc i stref). Para uczestniczy w eliminacjach wyłącznie w swojej strefie.
 5. Wszyscy zawodnicy muszą mieć opłaconą składkę PZBS za rok 2020 r.

 

II. Turnieje eliminacyjne

 1. Eliminacje odbywają się w czterech strefach:

Strefa

 Województwa

północno-zachodnia (NW)

KP

PM

WP

ZP

 

centralno-wschodnia (CE)

LD

MA

PD

WM

LU

zachodnia (W)

DS

LB

OP

 

 

południowo-wschodnia (SE)

SW

MP

PK

SL

 

 

 1. Organizatorów eliminacji strefowych wyznacza Prezes Zarządu PZBS.
 2. Organizator eliminacji strefowych z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni podaje miejsce i termin rozegrania turnieju, który musi przypadać pomiędzy 21 lutego a 22 marca 2020 r.
 3. Sędziów poszczególnych turniejów delegowanych przez organizatorów lokalnych zatwierdza Główna Komisja Sędziowska PZBS. Organizator eliminacji strefowych zgłasza propozycję obsady sędziowskiej na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 4. W eliminacjach należy rozegrać pomiędzy 36 a 44 rozdań na maksy. Zalecane są rundy 2‑rozdaniowe z możliwie największym wymieszaniem wśród wszystkich uczestników.
 5. W przypadku, gdy w strefie rywalizować ma co najmniej 10 par chłopców i 10 par dziewcząt, zaleca się przeprowadzenie dwóch odrębnych turniejów kwalifikacyjnych z podziałem na płeć.

 

III. Awansy do finału

 1. Z każdej strefy awans do finałów uzyskuje 5 par w kategorii chłopców oraz 3 pary w kategorii dziewcząt, które uzyskają najwyższe wyniki w poszczególnych turniejach eliminacyjnych, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W ramach tych limitów z każdego województwa do finału awansuje przynajmniej jedna para dziewcząt i jedna para chłopców, pod warunkiem, że jest ono reprezentowane przez przynajmniej dwie pary w danej kategorii (dziewcząt lub chłopców), i że para osiągnie w eliminacjach wynik nie niższy niż 45%. W sytuacji, gdy kilka województw wykorzysta przepis zdania poprzedniego, możliwe jest przekroczenie limitu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, i wtedy odpowiednie zmniejszenie puli miejsc, o których mowa w pkt. 2.
 2. Pozostałe pule miejsc, osobno dla każdej kategorii, rozdziela się pomiędzy strefy metodą d’Hondta, stosując tę metodę do liczb par z każdej strefy, które nie uzyskały awansu wynikającego z pkt. 1. W przypadku braku rozstrzygnięcia tą metodą, miejsce awansowe przypada strefie, w której wystartowała łącznie większa liczba par w danej kategorii. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, stosuje się odpowiednio pkt. 3.
 3. Braki wynikające z niewykorzystania limitu przez strefę lub wycofania się par, które wywalczyły awans, zostaną uzupełnione przez wyznaczoną osobę ds. młodzieży i będzie to decyzja ostateczna.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
 2. Odwołania od decyzji sędziego rozpatruje sędzia główny. W innych przypadkach spornych, w tym również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do WG PZBS.
 3. Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

 

Poprawiony (wtorek, 25 lutego 2020 15:52)