Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Dyscyplinarny

Dział I. Przepisy ogólne

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady odpowiedzialności za przewinienia dyscyplinarne popełnione w związku z działalnością Polskiego Związku Brydża Sportowego, rodzaje tych przewinień i kary za nie przewidziane, osoby podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej i tryb postępowania dyscyplinarnego.

§ 2.

ust. 1.  Odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w niniejszym regulaminie podlegają będący członkami Związku: działacze, szkoleniowcy, sędziowie, osoby pełniące inne funkcje, zawodnicy, kibice, organizatorzy imprez brydżowych,  WZBS-y, kluby i drużyny brydżowe oraz inne podmioty określone w statucie PZBS

ust. 2. W rozumieniu niniejszego regulaminu:

pkt. 1)   działacze – są to osoby świadczące pracę na rzecz Zarządów PZBS i WZBS oraz  klubów i drużyn brydżowych,

pkt. 2)   szkoleniowcy – są to licencjonowani trenerzy i instruktorzy, oraz inne osoby pełniące funkcje szkoleniowe a nie posiadające stosownych licencji,

pkt. 3)   osoby pełniące inne funkcje – są to niegrający kapitanowie drużyn  oraz opiekunowie młodzieży uczestniczącej w zawodach lub szkoleniach,

pkt. 4)    organizatorzy – podmioty odpowiedzialne za organizację jakichkolwiek form współzawodnictwa sportowego klasyfikowanego przez PZBS; także osoby wykonujące określone zadania przy ich organizacji,

pkt. 5)   kibice – są to osoby nie pełniące w zawodach żadnych funkcji wymienionych wyżej

pkt. 6)  inne podmioty – są to WZBS członkowie PZBS określeni w § 10 statutu PZBS na zasadach określonych w tym statucie

pkt. 7)    kluby – będące członkami PZBS lub WZBS-ów a także inne podmioty reprezentowane w rozgrywkach drużynowych,

ust.  3.   Podmioty wymienione w ust. 1 niebędące osobami fizycznymi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za działania swoich organów, członków, zawodników, szkoleniowców lub działaczy, o ile działania te pozostają w ścisłym związku z działalnością tego podmiotu.

ust. 4.   Karom przewidzianym w niniejszym regulaminie podlega nie tylko sprawca ale i ten, kto kieruje, poleca, pomaga lub nakłania do popełnienia zabronionego czynu 

pkt. 1)  odpowiada za przewinienie nie tylko ten kto je popełnia sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą ale także ten kto kieruje popełnieniem przewinienie przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie poleca jej wykonanie takiego czynu.

pkt. 2)  odpowiada za podżegania ten, kto chcąc aby inna osoba popełniła przewinienie, nakłania ją do tego

pkt. 3)  odpowiada za pomocnictwo ten kto w zamiarze aby inna osoba popełniła przewinienie, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady i informacji: odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia przewinienia, swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

ust. 5. Za współudział, usiłowanie, kierowanie, podżeganie lub pomocnictwo wymierza się karę jak za sprawstwo,   przy czym w przypadku usiłowania, podżegania i pomocnictwa może być ona stosownie złagodzona.

Rozdział II. Rodzaje kar dyscyplinarnych

§ 3.

ust. 1   Przewidziane w niniejszym regulaminie kary dyscyplinarne dzielą się na kary zasadnicze i dodatkowe.

ust. 2   karami zasadniczymi są:

pkt. 1) upomnienie,

pkt. 2) nagana,

pkt. 3) kara pieniężna

pkt. 4) czasowy lub dożywotni zakaz udziału w określonych krajowych lub międzynarodowych zawodach brydżowych

ust. 3.  Zasady wymierzania kar zasadniczych :

pkt. 1)    kara pieniężna wymierzana jest wobec osoby fizycznej w wysokości od 100 [sto] zł do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, określonego przez GUS za IV kwartał roku poprzedzającego popełnienie przewinienia

pkt. 2)   kary pieniężnej nie można orzec wobec osoby, która w momencie popełnienia przewinienia nie ukończyła 18 roku życia

pkt. 3)   kara pieniężna wymierzana jest wobec podmiotu wymienionego  w § 2 ust. 2  pkt.  4 i 6  w wysokości od 1000 zł [jeden tysiąc złotych] do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, określonego przez GUS za IV kwartał roku poprzedzającego popełnienie przewinienia

pkt. 4)   czasowy zakaz udziału w określonych krajowych lub międzynarodowych zawodach brydżowych oraz zakazy przewidziane jako kary dodatkowe w § 3 ust. 4 pkt. 11 lit. a do e określa się w miesiącach i latach i orzeka się na okres od jednego miesiąca do dziesięciu lat

ust. 4.   karami dodatkowymi są:

pkt. 1)   nakaz zwrotu otrzymanej nagrody lub nagród,

pkt. 2)   obniżenie tytułu klasyfikacyjnego,

pkt. 3)   pozbawienie zawodnika lub drużyny tytułu mistrza, wicemistrza Polski, zdobytego Pucharu Polski itp.,

pkt. 4)  przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywek,

pkt. 5)  obniżenie lub odebranie tytułu sędziowskiego,

pkt. 6)  odebranie tytułu trenera lub instruktora brydżowego szkoleniowca,

pkt. 7)   zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego we wskazany sposób

pkt. 8)  podanie orzeczenia do publicznej wiadomości

pkt. 9)  zobowiązanie do wykonania na rzecz podmiotów zrzeszonych w PZBS określonych prac społecznych.

pkt. 10)  zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody

pkt. 11)  czasowy lub dożywotni zakaz:

 lit. a)    sędziowania zawodów lub określonego rodzaju zawodów,

 lit. b)   prowadzenia działalności szkoleniowej,

 lit. c)   pełnienia funkcji kapitana drużyny lub kierownika ekipy,

 lit. d)  pełnienia funkcji w organach PZBS, WZBS-ów i klubów,

 lit. e)   organizowania danego rodzaju zawodów,

pkt. 12)  czasowe na okres od jednego do trzech sezonów rozgrywkowych albo dożywotnie wykluczenie drużyny z określonych rozgrywek

ust. 5.   Organ dyscyplinarny może ponadto wystąpić z wnioskami:

pkt. 1)   do Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS o odebranie obwinionemu tytułów honorowych nadanych przez Zgromadzenie, w szczególności tytułu Członka Honorowego PZBS lub Prezesa Honorowego PZBS,

pkt.  2)   do odpowiedniego organu PZBS o wykluczenie obwinionego z listy członków PZBS - na zasadach określonych w statucie PZBS,

Rozdział III. Zasady wymiaru kar.

§ 4.

ust. 1.   Organ dyscyplinarny wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez regulamin dyscyplinarny, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie ma osiągnąć w stosunku do obwinionego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

ust. 2.   Wymierzając karę, organ dyscyplinarny uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się obwinionego, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, właściwości i warunki osobiste obwinionego, sposób udziału w życiu brydżowym przed popełnieniem przewinienia i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości.

ust. 3.  Za jedno przewinienie dyscyplinarne wymierza się jedną karę zasadniczą

ust. 4.   Obok kary zasadniczej organ dyscyplinarny może orzec jedną bądź kilka kar, spośród kar dodatkowych przewidzianych w niniejszym regulaminie.

ust. 5.   Jeżeli orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej przewinień, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę zasadniczą, co nie wyklucza orzeczenia kar dodatkowych na podstawie innych naruszonych przepisów.

ust. 6.  Jeżeli obwiniony dopuszcza się w krótkich odstępach czasu przewinień dyscyplinarnych, które wyczerpują znamiona takiego samego czynu, uznaje się to za jedno przewinienie dyscyplinarne, podlegające jednej zasadniczej karze dyscyplinarnej.

ust. 7. Jeżeli przewinienie wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej pozostających w zbiegu przepisach regulaminu dyscyplinarnego wymierza się jedną karę zasadniczą na podstawie na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu kar dodatkowych na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów

ust. 8.   Wykonanie orzeczonej kary może zostać zawieszone na okres od roku do lat trzech.

ust. 9.   W przypadku, gdy popełnienie przewinienia zostało wywołane wyzywającym zachowaniem pokrzywdzonego, a także gdy wina i okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a stopień społecznej szkodliwości przewinienia nie jest znaczny, można odstąpić od wymierzenia kary

ust. 10.   W przypadku gdy społeczna szkodliwość przewinienia jest znikoma postępowanie umarza się

Rozdział IV. Przedawnienie i zatarcie skazania.

§ 5.

ust. 1.   Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje jeżeli od jego popełnienia upłynęły 2 (dwa) lata

ust. 2.   Jeżeli w okresie, o którym mowa w ustępie 1, wszczęto postępowanie dyscyplinarne, przedawnienie karalności następuje po upływie trzech lat od daty popełnienia przewinienia

ust. 3.   Nie można wykonać kary pieniężnej, jeżeli od uprawomocnienie się orzeczenia dyscyplinarnego upłynęły dwa lata

ust. 4. Zatarcie ukarania następuje:

pkt. 1)   w wypadku orzeczenia kary upomnienia lub nagany z upływem dwóch lat od uprawomocnienia się orzeczenia

pkt. 2)   w wypadku orzeczenia kary  z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, po upływie sześciu miesięcy od zakończenia okresu zawieszenia

pkt. 3)   w wypadku orzeczenia kary pieniężnej, z upływem dwóch lat od jej wykonania

pkt. 4)   w wypadku orzeczenia kary czasowego zakazu na okres do sześciu miesięcy, z upływem trzech lat od jej wykonania

pkt. 5)   w wypadku orzeczenia kary czasowego zakazu na okres przekraczający sześć miesięcy, z upływem pięciu lat od jej wykonania

pkt. 6)  w wypadku orzeczenia kary czasowego wykluczenia drużyny z określonych rozgrywek brydżowych,  z upływem trzech lat od jej wykonania.

Rozdział V. Przewinienia dyscyplinarne i przewidziane za nie sankcje.

§ 6.

Winni popełnienia niżej wymienionych przewinień podlegają karom:

ust. 1.   za niesportowe zachowanie się lub inne naruszenie standardów rywalizacji sportowej na sali gry lub w innych miejscach związanych z zawodami – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do jednego roku,

ust. 2.   za zachowanie zakłócające przebieg zawodów lub naruszające dobre obyczaje – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do jednego roku

ust. 3.   za znieważenie uczestników zawodów lub innych osób przebywających w miejscu zawodów – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do  jednego roku

ust. 4.   za niezastosowanie się do poleceń sędziego lub innej osoby, uprawnionej do wydawania poleceń związanych z zawodami – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do jednego roku

ust. 5.   za wycofanie się z zawodów bez obiektywnie uzasadnionych powodów i bez powiadomienia o tym niezwłocznie organizatora lub sędziego tych zawodów– upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres jednego roku

ust. 6.   za występowanie pod innym nazwiskiem – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do jednego roku.

ust. 7.   za zniszczenie sprzętu lub urządzeń sportowych – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do lat 2

ust. 8.   za udział w zawodach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do 2 lat,

ust. 9. za zniesławienie zawodnika, sędziego, szkoleniowca, działacza lub organizatora – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do lat 3,

ust. 10. za znieważenie zawodnika, sędziego zawodów, szkoleniowca, organizatora lub działacza PZBS lub WZBS, w związku z pełnioną przez niego funkcją – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do lat 3,

ust. 11.  za umyślne wprowadzenie sędziego w błąd co do rzeczywistego rezultatu lub przebiegu rozgrywki – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do lat 5,

ust. 12.   za umyślne wprowadzanie przeciwników w błąd poprzez stosowanie uzgodnień niezgodnych z kartą konwencyjną albo z udzielanymi wyjaśnieniami – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do lat 5,

ust. 13.   za uzgodnienie z przeciwnikiem fałszywego wyniku rozdania lub meczu lub nakłanianie go do tego – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do lat 5 ,

ust. 14.   za podjęcie działania w celu uzyskania informacji o rozkładzie kart lub rezultacie niegranego rozdania, dla jej wykorzystania – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do lat 5,

ust. 15.   za używanie nielegalnych sposobów informowania partnera w czasie gry lub za namawianie go do takich czynów – czasowego albo dożywotniego zakazu udziału w zawodach brydżowych

ust. 16.   za naruszenie zakazu udziału w zawodach brydżowych – czasowego lub dożywotniego zakazu udziału w zawodach brydżowych

ust. 17.   w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, dokonane na szkodę PZBS lub WZBS.–czasowego lub dożywotniego zakazu udziału w zawodach brydżowych

ust. 18.   za naruszanie statutów, regulaminów lub innych przepisów PZBS lub WZBS – upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do lat 2

ust. 19.   za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  podjętych, istotnych, pociągających za sobą ujemne skutki, zobowiązań na rzecz PZBS lub WZBSupomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do lat 2

ust. 20.   za niewykonywanie prawomocnych orzeczeń organu dyscyplinarnego - upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do lat 5.

ust. 21.   za złożenie niezgodnych z prawdą zeznań lub oświadczeń przed organem dyscyplinarnym lub innym organem PZBS lub WZBS, za usuwanie dowodów winy obwinionego oraz inne celowe utrudnianie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego a także za uporczywe utrudnianie działalności organów PZBS lub WZBS – - upomnienia, nagany, karze pieniężnej lub czasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych na okres do lat 3.

Rozdział VI. Przewinienia osób pełniących określone funkcje

§ 7.

Sędziowie

ust. 1.   Sędzia podlega następującym karom:

pkt. 1)  za umyślne dopuszczenie do udziału w zawodach osoby, wobec której orzeczono czasowy lub dożywotni zakaz udziału w określonych krajowych lub międzynarodowych zawodach brydżowych oraz nieuprawnionej do brania udziału w tych zawodach – upomnienia, nagany, karze pieniężnej

pkt. 2)   za zaniedbanie obowiązków sędziego – upomnienia, nagany albo karze pieniężnej

pkt. 3)  za publiczne zachowanie pozostające w związku z pełnioną funkcją, a nielicujące z jej powagą - upomnienia, nagany albo karze pieniężnej

pkt. 4)   za pełnienie funkcji w stanie nietrzeźwości, określonym w art. 115 § 16 kodeksu karnego lub pod wpływem środka odurzającego – – upomnienia, nagany albo karze pieniężnej

pkt. 5)   za wykonywanie obowiązków sędziowskich w okresie zakazu pełnienia funkcji sędziowskich –– upomnienia, nagany albo karze pieniężnej

pkt. 6)  za umyślne fałszowanie wyników zawodów – upomnienia, nagany albo karze pieniężnej

pkt. 7)   za wykorzystywanie pełnionej funkcji w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej - upomnienia, nagany albo karze pieniężnej

ust. 2.   w wypadku popełnienia przewinień określonych w § 7 ust. 1 pkt. 4, 5, 6, i 7 orzeczenie kary dodatkowej wymienionej w § 3 ust. 4 pkt. 11 lit. a)  jest obligatoryjnie.

§ 8.

Osoby funkcyjne

ust. 1.   Osoba pełniąca funkcję w organie PZBS, WZBS lub klubu podlega następującym karom:

pkt. 1)   za publiczne zachowanie, pozostające w związku z pełnioną funkcją, a nielicujące z powagą tej funkcji – upomnienia, nagany albo karze pieniężnej

pkt. 2)   za dopuszczenie się rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu swoich obowiązków lub przekroczenie uprawnień – upomnienia, nagany albo karze pieniężnej

pkt. 3)   za wykorzystywanie pełnionej funkcji w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej – upomnienia, nagany albo karze pieniężnej

ust. 2.   w wypadku popełnienia przewinień określonych w § 8 ust. 1 pkt. 2 i 3 orzeczenie kary dodatkowej wymienionej w § 3 ust. 4 pkt.11 lit. d) jest obligatoryjnie.

ust. 3.   wykonywanie kary dodatkowej o której mowa w § 3 ust 4 pkt. 11 lit. d)  rozpoczyna się z dniem odwołania ukaranego z pełnionej funkcji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dział II. Postępowanie dyscyplinarne

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 9

Postępowanie dyscyplinarne toczy się według przepisów  niniejszego regulaminu

ust. 1.   Do orzekania w sprawach o przewinienia dyscyplinarne właściwe są organy wymienione w niniejszym regulaminie

ust. 2.   Członkowie organów orzekających są niezawiśli.

ust. 3.   Organy prowadzące postępowanie obowiązane są badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść jak i niekorzyść obwinionego.

ust. 4.   Obwinionego uważa się za niewinnego dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym orzeczenie

ust. 5.   Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego.

ust. 6.   Obwinionemu przysługuje prawo do obrony

ust. 7.   Organy postępowania  dyscyplinarnego kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie, z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

ust. 8.   Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek pokrzywdzonego lub sędziego głównego zawodów.  Rzecznik Dyscyplinarny PZBS może wszcząć z urzędu postępowanie dyscyplinarne w każdej sprawie.

ust. 9.   Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i przysługujących im uprawnieniach.  Brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy. 

ust. 10.   Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza gdy:

pkt. 1)  przewinienia nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia

pkt. 2)  czy nie zawiera znamion przewinienia

pkt. 3)  społeczna szkodliwość przewinienia jest znikoma

pkt. 4)  obwiniony zmarł

pkt. 5)  nastąpiło przedawnienie karalności

pkt. 6)  postępowanie dyscyplinarne co do tego samego przewinienia tej samej osoby [podmiotu] zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się

pkt. 7)  brak wniosku uprawnionej osoby określonej w ust. 8

pkt. 8)   w wypadku zawarcia między stronami ugody - na wniosek pokrzywdzonego

Rozdział II. Organy dyscyplinarne i ich właściwość

§ 10.

 Organami uprawnionymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są:

pkt. 1)   Sądy Koleżeńskie działające przy WZBS-ach, zwane dalej Sądami Koleżeńskimi

pkt. 2)  Zarządy WZBS-ów

pkt. 3)   Wydział Dyscypliny PZBS

pkt. 4)  Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna

§ 11.

Sąd Koleżeński WZBS

W skład Sądu Koleżeńskiego  wchodzi od trzech do siedmiu członków,  w tym przewodniczący ( i ewentualnie jego zastępca), powołanych przez Zarząd WZBS na okres czterech lat. Kadencja członków Sądu biegnie od dnia powołania jego przewodniczącego. Sąd Koleżeński  orzeka w składzie trzyosobowym, wyznaczonym przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.  Z upoważnienia przewodniczącego,  jego uprawnienia może wykonywać wskazany przez niego członek tego organu

§ 12.

Zarząd WZBS

Zarząd WZBS orzeka w składzie trzyosobowym, wyznaczonym przez Prezesa WZBS.

§ 13.

Wydział Dyscypliny PZBS

W skład Wydziału Dyscypliny PZBS wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący ( i ewentualnie jego zastępca),  powołanych przez Zarząd PZBS na okres czterech lat. Kadencja członków Wydziału biegnie od dnia powołania jego przewodniczącego. Wydział Dyscypliny PZBS orzeka w składzie trzyosobowym, wyznaczonym przez przewodniczącego Wydziału Dyscypliny. Z upoważnienia przewodniczącego jego uprawnienia może wykonywać wskazany przez niego członek tego organu

§ 14.

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna

     W skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący ( i ewentualnie jego zastępca),,  powołanych przez Zarząd PZBS na okres czterech lat spośród prezesów i wiceprezesów WZBS-ów.  Kadencja członków Komisji biegnie od dnia powołania jej przewodniczącego. Komisja orzeka w składzie trzyosobowym wyznaczonym przez jej przewodniczącego. Z upoważnienia przewodniczącego jego uprawnienia może wykonywać wskazany przez niego członek tego organu

§ 15.

Niepełny skład orzekający

 ust. 1. W wypadku zdekompletowania w trakcie postępowania składu orzekającego, przewodniczący wyznacza członka, który ten skład uzupełni, a postępowanie toczy się w dalszym ciągu.

ust. 2.    Jeśli na podstawie przepisów niniejszego regulaminu nie można wyłonić składu orzekającego organu dyscyplinarnego lub gdy skład orzekający pozostaje niewyłoniony przez okres przekraczający 6 miesięcy, Prezes Zarządu PZBS wskazuje 3-osobowy skład orzekający, który podejmuje czynności tego organu dyscyplinarnego w danej sprawie.

§ 16.  

Wyłączenie członka składu orzekającego

ust. 1.   Członek organu dyscyplinarnego podlega wyłączeniu od rozpoznania sprawy z urzędu lub na wniosek strony, złożony w terminie 7 dni od powiadomienia jej o wszczęciu postępowania i wyznaczonym składzie orzekającym, w przypadku gdy:

pkt. 1)   sprawa dotyczy go bezpośrednio

pkt. 2)   jest małżonkiem strony albo jej pełnomocnika, obrońcy lub przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób

pkt. 3)    jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w pkt. 2,  albo jest związany z jedną z tych osób węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli

pkt. 4)    był świadkiem przewinienia, o które sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka

pkt. 5)    brał udział w sprawie jako rzecznik dyscyplinarny, obrońca, pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy strony

pkt. 6)    brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie

pkt. 7)   brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone

ust. 2.   Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli

ust. 3.   Członek organu dyscyplinarnego ulega wyłączeniu, jeśli istnieją okoliczności tego rodzaju, że mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie

ust. 4.   Wyłączenie członka organu dyscyplinarnego od rozpoznania sprawy następuje także na jego uzasadnione żądanie.

ust. 5. O wyłączeniu członka organu dyscyplinarnego od rozpoznania sprawy z wymienionych wyżej przyczyn decyduje przewodniczący organu dyscyplinarnego lub wyznaczony przez niego członek organu.

ust. 6.   Wniosek strony o wyłączenie złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 17.

Organy I instancji

Ust. 1   Wydział Dyscypliny PZBS orzeka w I instancji w sprawach które dotyczą:

pkt. 1)   zawodów ogólnopolskich – przy czym Wydział Dyscypliny PZBS jest upoważniony do przekazania takiej sprawy do rozpoznania w I instancji przez Sąd Koleżeński WZBS,

pkt. 2)   zawodów międzynarodowych lub zagranicznych,

pkt. 3)   rozgrywek ligowych organizowanych przez PZBS,

pkt. 4)   zobowiązań na rzecz PZBS,

pkt. 5)   niżej wymienionych osób:

lit. a)  Rzecznika Dyscyplinarnego

lit. b)  członka Zarządu PZBS i Komisji Rewizyjnej PZBS,

lit. c)   członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej WZBS,

lit d)   członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, Wydziału Dyscypliny PZBS i Sądu Koleżeńskiego WZBS

pkt. 6)   niewykonywania prawomocnych orzeczeń wydanych przez Wydział Dyscypliny PZBS lub Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną

pkt. 7)    wykonania na terenie Polski kary orzeczonej przez organizację zagraniczną, w której zrzeszony jest PZBS, w szczególności European Bridge League i World Bridge Federation, a także przez inną organizację o zasięgu działania krajowym lub międzynarodowym, prowadzącą rozgrywki brydżowe i uznawaną przez World Bridge Federation.

ust. 2.  Sąd Koleżeński danego WZBS orzeka w I instancji w pozostałych, poza wymienionymi w ust. 1, sprawach:

pkt. 1)  dotyczących przewinień popełnionych na terenie tego WZBS-u

pkt. 2)   dotyczących przewinień popełnionych przez drużynę ligową zarejestrowaną w tym WZBS, bez względu na miejsce popełnienia przewinienia

ust. 3. W przypadku jednej  sprawy o kilka przewinień należących do właściwości Wydziału Dyscypliny PZBS i Sądu Koleżeńskiego WZBS właściwy do rozpoznania jest Wydział Dyscypliny PZBS

ust. 4. W przypadku rozpatrywania sprawy o kilka przewinień popełnionych na terenie różnych WZBS, właściwy jest Sąd Koleżeński z terenu tego WZBS, gdzie najpierw wszczęto postępowanie dyscyplinarne,

ust. 5.   W przypadku gdy nie można ustalić miejsca popełnienia przewinienia, właściwy jest Sąd Koleżeński według miejsca ujawnienia przewinienia a gdy nie można go ustalić według miejsca zamieszkania obwinionego

ust. 6.   W wypadku sporu między Sądami Koleżeńskim, dotyczącego właściwości miejscowej, decyzję podejmuje Zarząd PZBS

ust. 7. Wydział Dyscypliny PZBS, uznając swą niewłaściwość, przekazuje sprawę do rozpoznania właściwemu Sądowi Koleżeńskiemu i jego decyzja w tym zakresie, jest wiążąca i nie podlega zaskarżeniu.

ust. 8. Wydział Dyscypliny PZBS może przekazać sprawę Rzecznikowi Dyscyplinarnemu celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

§ 18.

Organy odwoławcze

Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji są:

ust. 1.   Zarząd WZBS – od orzeczeń wydanych w I instancji przez Sąd Koleżeński tego WZBS,

ust. 2.   Wydział Dyscypliny PZBS w sprawach w których Sąd Koleżeński wymierzył karę czasowego zakazu na okres powyżej sześciu miesięcy

ust. 3. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna – od orzeczeń wydanych w I instancji przez Wydział Dyscypliny PZBS

Rozdział III. Strony postępowania

§ 19.

Stronami postępowania są, Rzecznik Dyscyplinarny, pokrzywdzony, obwiniony oraz w wyjątkowych przewidzianych w regulaminie przypadkach Prezes Zarządu PZBS i Prezesi Zarządów WZBS

§ 20. Rzecznik Dyscyplinarny

ust. 1.   Rzecznika Dyscyplinarnego powołuje Zarząd PZBS na okres kadencji Zarządu PZBS. Na wniosek Rzecznika Zarząd PZBS może na ten sam okres powołać  jego zastępców.

ust. 2.   Zarząd PZBS na wniosek Prezesa PZBS może odwołać Rzecznika Dyscyplinarnego PZBS przed upływem kadencji, powołując na tą funkcję inną osobę. Powyższe dotyczy także zastępców Rzecznika.

ust. 3.   Po upływie kadencji Zarządu PZBS Rzecznik Dyscyplinarny PZBS pełni swą funkcję do czasu powołania nowego Rzecznika.

ust. 4.   Rzecznik Dyscyplinarny PZBS nie może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za działania związane z wykonywaniem swej funkcji. Nie dotyczy to przypadków gdy Rzecznik Dyscyplinarny PZBS umyślnie przekracza swe uprawnienia lub rażąco zaniedbuje obowiązki.

§ 21. Uprawnienia Rzecznika Dyscyplinarnego

 ust. 1. Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie  dyscyplinarne i składa wniosek o ukaranie obwinionego albo postępowanie  umarza. Rzecznik Dyscyplinarny może przeprowadzić postępowania wyjaśniające z urzędu lub na wniosek Wydziału Dyscypliny albo Sądu Koleżeńskiego i na podstawie dokonanych w jego toku ustaleń, wszcząć lub odmówić wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

ust. 2.Do wniosku o ukaranie Rzecznik dyscyplinarny może dołączyć wniosek o wydanie przez organ dyscyplinarny orzeczenia o wymierzeniu obwinionemu, który przyznał się do winy, proponowanej i uzgodnionej z obwinionym kary.

ust. 3.  Wniosek wymieniony w ust. 2 organ orzekający uwzględnia albo odrzuca.

ust. 4.   Orzeczenie uwzględniające wniosek o dobrowolne poddanie się karze, określony w ust. 2, nie podlega zaskarżeniu.

ust. 5.   Rzecznik Dyscyplinarny ma prawo udziału w każdym postępowaniu dyscyplinarnym, toczącym się na wniosek innego podmiotu

§ 22. Pokrzywdzony

ust. 1.  Pokrzywdzonym jest każda osoba fizyczna lub prawna, które dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone popełnionym przewinieniem.

ust. 2.  Pokrzywdzonego, który jest osobą prawną, reprezentuje organ, uprawniony do działania w jego imieniu.

ust. 3.  Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad nim opiekę podczas i w związku z zawodami.

§ 23. Obwiniony

ust. 1.  Za obwinionego uważa się osobę fizyczna lub określony w § 1 podmiot,  której przestawiono zarzut popełnienia przewinienia

ust. 2.   Obwiniony nie ma obowiązku dowodzenie swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść

ust. 3.   Obwiniony ma prawo do odmowy składania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na pytania

ust. 4.   Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Obrońcą może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Rozdział IV. Czynności procesowe

§ 24. Orzeczenia

ust. 1.  Orzeczenie to decyzja organu dyscyplinarnego wydana, w składzie trzyosobowym, na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku postępowania i kończąca je w danej instancji

ust. 2.  Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów po tajnej naradzie i tajnym głosowaniu na posiedzeniu lub w wyjątkowych wypadkach na rozprawie, wyznaczonej przez przewodniczącego składu orzekającego  

ust. 3.Rozprawa może być przeprowadzona także elektronicznie za pomocą środków komunikowania się na odległość.

ust. 4.  Organ dyscyplinarny, po przeprowadzaniu postępowania, wydaje orzeczenie o ukaraniu, lub uniewinnieniu obwinionego w przypadkach określonych w § 9 ust 10 pkt. 1 i 2 regulaminu dyscyplinarnego. W pozostałych przypadkach wymienionych w § 9 ust. 10 pkt. 3-8 regulaminu dyscyplinarnego organ dyscyplinarny umarza postępowanie.

ust. 5.   Orzeczenie powinno zawierać:

pkt. 1)  oznaczenie organu, który go wydał oraz członków składu orzekającego,

pkt. 2)  datę wydania orzeczenia

pkt. 3)   imię i nazwisko lub nazwę obwinionego oraz inne dane go identyfikujące

pkt. 4)   określenie przewinienia i jego kwalifikacji prawnej

pkt. 5)   rozstrzygnięcie organu dyscyplinarnego.

pkt. 6)   podpisy członków składu orzekającego, złożone odręcznie lub elektronicznie.

§ 25. Zarządzenia

ust. 1.   Zarządzenia wydaje przewodniczący organu dyscyplinarnego lub wyznaczony przez niego członek tego organu

ust. 2.  Zarządzenia dotyczą:

pkt. 1)   zarejestrowania sprawy i wyznaczenia składu orzekającego

pkt. 2)    powiadomienia stron o zarejestrowaniu sprawy, wyznaczonym składzie orzekającym, postawionych obwinionemu zarzutach oraz przysługujących stronom uprawnieniach.

pkt. 3)    innych kwestii niezbędnych do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego

§ 26. Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe

ust. 1.   Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz w obliczeniu terminów w orzeczeniu lub zarządzeniu albo w ich uzasadnieniu można sprostować w każdym czasie.

ust. 2.   Sprostowania dokonuje organ, który popełnił omyłkę. Jeżeli postępowanie toczy się przed organem odwoławczym może on z urzędu sprostować orzeczenie lub zarządzenie Rzecznika Dyscyplinarnego lub organu I instancji

ust. 3. Sprostowanie orzeczenia lub jego uzasadnienia następuje w drodze postanowienia, a sprostowanie zarządzenia w drodze zarządzenia.

§ 27. Terminy

ust. 1.   Do biegu terminu nie wlicza się dnia od którego liczy się dany termin.

pkt. 1) jeżeli termin jest oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach, koniec terminu przypada na ten dzień tygodnia lub miesiąca, który odpowiada początkowi terminu – jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada na ostatni dzień tego miesiąca

pkt. 2)    jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni

pkt. 3)    termin jest zachowany jeżeli przed jego upływem nadano pismo za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej,

ust. 2.   Jeżeli niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona, w terminie 7 dni od daty ustania przeszkody, może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana

ust. 3.w kwestii przywrócenia terminu orzeka organ przed którym należało dokonać czynności

ust. 4.na postanowienie nie uwzględniające wniosku o przywrócenia terminu przysługuje zażalenie

ust. 5.przywrócenie 7-dniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, przewidzianego w ust. 2,  jest niedopuszczalne

ust. 6.wniosek o przywrócenie terminu nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, jednakże organ, do którego wniosek złożono lub organ powołany do rozpoznania środka zaskarżenia, może wstrzymać wykonanie orzeczenia.  Odmowa wstrzymania nie wymaga uzasadnienia.

§ 28. Doręczenia

ust. 1.   Wezwania, zawiadomienia, orzeczenia  oraz inne pisma doręcza się stronom, ich pełnomocnikom i obrońcy obwinionego oraz świadkom za pomocą poczty tradycyjnej za potwierdzeniem odbioru, lub elektronicznej.

ust. 2.   Korespondencję przesłaną pocztą elektroniczną uznaje się za doręczoną natychmiast.

ust. 3.   Pismo uważa się za doręczone adresatowi,  jeżeli jego odbiór potwierdzą dorosły domownik adresata, jego pełnomocnik lub obrońca.

ust. 4.   Jeżeli adresat pisma wysłanego pocztą tradycyjną odmawia jego przyjęcia lub nie odbiera w wyznaczmy terminie awiza pismo uznaje się za doręczone.  

ust. 5.   Dopuszczalna jest komunikacja ustna ze stronami, ich pełnomocnikami lub obrońcami, a także świadkami, w istotnych dla postępowania kwestiach, poprzedzających wydanie orzeczenia. Z przeprowadzonej, dotyczącej powyższych kwestii, rozmowy telefonicznej sporządza się pisemną notatkę.

ust. 6.   Pisma których adresatem jest drużyna, doręcza się jej kapitanowi lub klubowi, do którego drużyna należy a gdy to jest niemożliwe - dowolnemu z członków drużyny.

ust.7.   Jeżeli doręczenie korespondencji, w określone wyżej sposoby, jest niemożliwe,  notatkę w tej sprawie umieszcza się w aktach ze skutkiem doręczenia.

 

§ 29. Dowody

ust. 1. Dowody przeprowadza się z urzędu lub na wniosek. Wniosek dowodowy powinien wskazywać jakie okoliczności mają być udowodnione.

ust. 2.  Dowodami mogą być w szczególności:

pkt. 1)   wyjaśnienia obwinionego

pkt. 2)   zeznania świadków

pkt. 3)   zdjęcia i nagrania

pkt. 4)   dokumenty

ust. 3.  Osoba najbliższa dla obwinionego, określona w art. 115 § 11 kodeksu karnego,  może odmówić zeznań

ust. 4.Prawo do odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia

ust 5.Świadek może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie, jeżeli odpowiedź mogłaby narazić jego samego lub osobę mu najbliższą na odpowiedzialność dyscyplinarną

ust. 6.Przed rozpoczęciem przesłuchania świadka poucza się go o przypadkach, w jakich przysługuje mu prawo odmowy złożenia zeznań i udzielenia odpowiedzi na pytanie.

Rozdział V. Środki zapobiegawcze

§ 30. Zasady stosowania środków zapobiegawczych

ust. 1.  Sędzia główny zawodów może usunąć zawodnika, na okres do trzech dni, z trwających rozgrywek, za niesportowe zachowanie lub inne naruszenie standardów rywalizacji sportowej na sali gry lub w innych miejscach związanych z zawodami, zwłaszcza gdy zachowanie to zagraża sprawnemu przeprowadzeniu zawodów, o czym niezwłocznie zawiadamia organ dyscyplinarny w formie pisemnej lub elektronicznej. Od powyższej decyzji nie przysługuje odwołanie.

ust. 2.   Wobec osoby podejrzanej o popełnienia przewinienia można w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego zakazu udziału w zawodach brydżowych i pełnienia określonych funkcji wymienionych w § 3 ust. 3 pkt. 4 i ust. 4 pkt. 11 lit. a do lit. e  regulaminu

ust. 3.   Środek zapobiegawczy, wymieniony w ust. 2, stosuje na okres do trzech miesięcy organ dyscyplinarny I instancji na wniosek sędziego głównego zawodów lub rzecznika dyscyplinarnego a także prezesa PZBS i prezesa WZBS-u.

ust. 4.   Okres stosowania tego środka zalicza się na poczet orzeczonych kar wymienionych §  3 ust. 3 pkt. 4 lub  ust. 4 pkt. 11 lit a-e  regulaminu.

ust. 5.  Organ, który zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego zakazu, może go w każdej chwili uchylić z urzędu lub na wniosek - z uzasadnionych powodów

ust. 6.   Organ, który zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego zakazu, uchyla ten środek w przypadku, gdy zakaz ten  nie został orzeczony w I instancji

Rozdział VII. Postępowanie przed organem dyscyplinarnym [I i II instancji]

§ 31. Posiedzenie i rozprawa

ust. 1. Postępowanie przed organami I i II instancji toczy się na posiedzeniu lub rozprawie, wyznaczonej przez przewodniczącego składu orzekającego w wyjątkowych wypadkach

ust. 2.  Posiedzenie odbywa się bez udziału stron

ust. 3.  Rozprawa odbywa się jawnie i powiadomione o jej terminie strony mają prawo wziąć w niej udział. Niestawiennictwo stron z jakichkolwiek przyczyn nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. 

ust. 4.  Z rozprawy nagrywanej elektronicznie sporządza się notatkę, a w innym przypadku protokół na piśmie.

Rozdział VIII. Postępowanie odwoławcze

§ 32. Odwołania

ust. 1.Od orzeczenia wydanego w I instancji środek odwoławczy przysługuje stronom i innym osobom wskazanym w regulaminie.

ust. 2.Środek odwoławczy wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie w I instancji, w terminie 14 dni od doręczania stronie i innym osobom, wskazanym w regulaminie, odpisu orzeczenia

ust. 3.W terminie 7 dni od doręczenia odpisu orzeczenia, stronom i innym osobom wskazanym w regulaminie, przysługuje prawo złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia na piśmie i jego doręczenie i wówczas określony w ust. 2 termin biegnie od daty doręczania orzeczenia z uzasadnieniem.

ust. 4.  Organ dyscyplinarny I instancji niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy organowi II instancji.

ust. 5.Organ dyscyplinarny I instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego wniesionego po terminie lub przez osobę nieuprawnioną. Na zarządzenie w tym zakresie przysługuje, składającemu odwołanie, prawo do złożenie w terminie 7 dni  od jego doręczania, zażalenia do organu II instancji za pośrednictwem organu I instancji

ust. 6.  Organ II instancji zawiadamia  strony i inne osoby wskazane w regulaminie, o przyjęciu środka odwoławczego, umożliwiając im ustosunkowanie się do treści odwołania w zakreślonym terminie

ust. 7. Organ II instancji pozostawia  środek odwoławczy bez rozpoznania, gdy został on bezzasadnie przyjęty przez organ I instancji lub niezasadnie przywrócono termin do jego złożenia i zawiadamia o tym skarżącego.

ust. 8.  Organ dyscyplinarny II instancji po rozpoznaniu odwołania może zaskarżone orzeczenie:

 pkt. 1)  utrzymać w mocy,

 pkt. 2)  zmienić  w całości lub w części

 pkt. 3)  uchylić w całości lub w części i:

  lit. a) przekazać sprawę w całości lub części do ponownego rozpoznania organowi I instancji, w pozostałej rozstrzygając ją merytorycznie

  lit. b) postępowanie w całości lub w części  umorzyć, w pozostałej rozstrzygając sprawę merytorycznie bądź przekazując do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

ust. 9.  Uchylając orzeczenie do ponownego rozpoznania organ II instancji wskazuje w jakim zakresie konieczne jest uzupełnienia postępowania.

ust. 10.  Jeżeli odwołanie wniósł tylko obwiniony, organ II instancji nie może orzec kary surowszej (zakaz reformationis in pius).

ust. 11.   Orzeczenia organu II instancji są prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługują od nich zwykłe środki zaskarżenia.

ust.12.  Organ II instancji z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia i doręcza je stronom wraz z orzeczeniem i pouczeniem o treści ust. 13. 

ust. 13.  Od ostatecznych orzeczeń organów dyscyplinarnych przysługuje nadzwyczajny środek odwoławczy w postaci zaskarżenia do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu przy PKOL w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

§ 33 Zażalenie

ust. 1.  Zażalenie przysługuje na postanowienia i zarządzenia organu I instancji w przedmiocie:

pkt. 1)   odmowy przyjęcia środka odwoławczego

pkt. 2)   odmowy wszczęcia postępowania

pkt. 3)   odmowy przywrócenia terminu do złożenia środka odwoławczego

pkt. 4)   co do sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w orzeczeniu lub zarządzeniu

ust. 2.  Zażalenie przysługuje na postanowienie i zarządzenie Rzecznika Dyscyplinarnego PZBS w przedmiocie:

pkt. 1)   odmowy wszczęcia postępowania

pkt. 2)    umorzenia postępowania

pkt. 3)   odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na decyzję Rzecznika Dyscyplinarnego PZBS

pkt. 4)   co do sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w postanowieniu lub zarządzeniu

ust. 3.   Zażalenia wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone postanowienie lub zarządzenie i rozpoznaje je:

pkt. 1)   organ II instancji w przypadku zażalenia lub zarządzenia organu I instancji

pkt. 2)   Wydział Dyscypliny PZBS w przypadku zażalenia na postanowienie lub zarządzenie Rzecznika Dyscyplinarnego PZBS

Rozdział IX. Postępowanie wykonawcze

§ 34  Wykonywanie orzeczeń

ust. 1  Wykonaniu podlegają prawomocne orzeczenia.

ust. 2.   Orzeczenie staje się prawomocne, gdy nie przysługuje od niego odwołanie albo w zakreślonym terminie nie wniesiono od niego odwołania. 

ust. 3.   Przewodniczący składu orzekającego wydaje zarządzenie określające datę uprawomocnienia się orzeczenia.

ust. 4.   Termin wykonywania kar biegnie od chwili przekazania prawomocnego orzeczenia organowi je wykonującemu.

ust. 5.   Organ wykonujący orzeczenie oraz każdy kogo orzeczenie bezpośrednio dotyczy,  może zwrócić się do organu który je wydał o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub zarzutów co do obliczenia kary.

§ 35.  Skrócenie lub zawieszenie okresu odbywania kary zakazu

ust. 1.   Organ dyscyplinarny który wydał prawomocne orzeczenie, na wniosek ukaranego, może skrócić lub zawiesić na okres do lat trzech karę zasadniczą lub dodatkową zakazu:

pkt. 1)   jeżeli ukarany odbył co najmniej połowę orzeczonej kary

pkt. 2)   jeżeli upłynęło co najmniej 10 lat dożywotniego zakazu

ust. 2.  Od decyzji organu dyscyplinarnego w tym zakresie nie przysługuje odwołanie

ust. 3.  Wniosek przewidziany w ust. 1 nie może być złożony ponownie przed upływem 6 miesięcy od złożenia poprzedniego wniosku.

§ 36. Wznowienie postępowania

ust. 1.   Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się  z urzędu i na wniosek Prezesa Zarządu PZBS lub Rzecznika Dyscyplinarnego jeżeli:

pkt. 1)   ujawnią się nowe okoliczności nieznane organowi orzekającemu mające wpływ na treść orzeczenia

pkt. 2)   organ orzekający rażąco naruszył przepisy a w szczególności

 lit. a)   organ orzekający był nienależycie obsadzony

 lit. b)  orzeczenie zostało wydane, pomimo tego że postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone

 lit. c)   w momencie orzekania zachodziły przesłanki wymienione w § 9 ust. 10 pkt. 1, 2, 5-8 regulaminu

ust. 2.   Obwiniony może wystąpić o złożenie wniosku o wznowienie postępowania do Prezesa Zarządu PZBS lub Rzecznika Dyscyplinarnego, Prezes Zarządu PZBS lub Rzecznik Dyscyplinarny może odmówić złożenia takiego wniosku, a ich decyzja nie podlega zaskarżeniu.

ust. 3. Wznowienie postępowania na niekorzyść ukaranego jest niedopuszczalne po upływie 1 roku od uprawomocnienia się orzeczenia

ust. 4.  Po wznowieniu dalsze postępowania toczy się na zasadach ogólnych.

 

Rozdział. X. Koszty postępowania

§ 37. Orzekanie o kosztach

ust. 1.Organ dyscyplinarny orzekając o ukaraniu obwinionego może obciążyć go obowiązkiem zwrotu całości lub części kosztów postępowania lub zwolnić go od ponoszenia kosztów.

ust. 2.  W przypadku przeprowadzenia rozprawy koszty z nią związane ponoszą:

pkt. 1)  w przypadku uznania obwinionego za winnego ukarany, chyba że zostanie od tego zwolniony

pkt. 2) w przypadku uniewinnienia obwinionego PZBS lub WZBS, przy którym działa organ dyscyplinarny wydający orzeczenie.

ust. 3.   Wymienione w ust. 2 koszty to:

pkt. 1) koszty podróży świadków w wysokości nie przekraczającej 1/20 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw określonego przez GUS za IV kwartał roku poprzedzającego wydanie orzeczenia.

pkt. 2)  koszty podróży obwinionego, w przypadku uniewinnienia, w wysokości określonej w pkt. 1.

ust. 4.W uzasadnionych wypadkach, w sprawie którą wszczęto na wyłączny wniosek pokrzywdzonego, organ dyscyplinarny może obciążyć go kosztami.

Rozdział XI. Ewidencja akt.

§ 38.  Prowadzenie i przechowywanie akt

ust. 1.   Organ dyscyplinarny prowadzi akta sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej.

ust. 2.   Akta sprawy powinny zawierać wniosek o ukaranie, oraz konieczne  dla rozstrzygnięcia sprawy dowody w postaci notatek, wyjaśnień obwinionego, zeznań świadków, nagrań, zdjęć i innych niezbędnych materiałów.

ust. 3.   Po prawomocnym zakończeniu postępowania Wydział Dyscyplinarny przekazuje akta sprawy do Biura PZBS, a Sądy Koleżeńskie do Zarządu właściwego WZBS, celem ich przechowywania

ust. 4.  Każde prawomocne orzeczenie stwierdzające winę obwinionego, organ dyscyplinarny przesyła pocztą elektroniczną do Biura PZBS.   które prowadzi ich ewidencję

§ 39.

Biuro PZBS wykonuje prawomocne orzeczenia dyscyplinarne w tym m.in.:

ust. 1.Niezwłocznie przekazuje informacje o orzeczonych karach czasowego zakazu odpowiednim WZBS-om i organizatorom rozgrywek

ust. 2.Publikuje orzeczenie zawierające karę dodatkową podania jego treści do publicznej wiadomości

ust. 3.  Informuje organ dyscyplinarny, który orzekł karę w zawieszeniu, o ponownym ukaraniu obwinionego w innej sprawie

§ 40. Zabezpieczenie i dostęp do akt

ust. 1.   Obowiązek zabezpieczenia akt przed ich utratą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych spoczywa na organach dyscyplinarnych, Biurze PZBS i Zarządach WZBS-ów

ust. 2.  Akta sprawy wydaje się na żądanie: następującym organom:

pkt. 1)    organowi dyscyplinarnemu II instancji,

pkt. 2)   Rzecznikowi Dyscyplinarnemu

pkt. 3)   Prezydium Zarządu PZBS,

pkt. 4)   innemu organowi dyscyplinarnemu, który potrzebuje akt do realizacji obowiązków przewidzianych w niniejszym regulaminie,

pkt. 5)   innemu organowi  PZBS, który potrzebuje akt do realizacji obowiązków przewidzianych w statucie PZBS lub w niniejszym regulaminie.

ust. 3.   Dostęp do ewidencji orzeczeń dyscyplinarnych, prowadzonej przez Biuro PZBS mają:

pkt. 1)   członkowie Zarządu PZBS, Komisji Rewizyjnej PZBS oraz inne podmioty upoważnione przez Prezydium Zarządu PZBS,

pkt. 2)   pracownicy Biura PZBS lub członkowie komisji podległych Zarządowi PZBS, którym powierzono prowadzenie ewidencji,

pkt. 3)   Rzecznik Dyscyplinarny,

pkt. 4)   w zakresie orzeczeń dotyczących danego obwinionego – organ dyscyplinarny, który prowadzi postępowanie dyscyplinarne przeciwko temu obwinionemu lub organ dyscyplinarny, który orzekł karę z zawieszeniem jej wykonania.

Rozdział XII. Przepisy przejściowe i końcowe.

§ 41.

 Do przewinień dyscyplinarnych popełnionych przed wejściem w życie niniejszego regulaminu stosuje się przepisy niniejszego regulaminu, jednakże należy stosować przepisy dotychczasowe, jeśli są względniejsze dla obwinionego,

§ 42.

ust. 1.WZBS-y dostosowują swoje przepisy wewnętrzne do postanowień niniejszego regulaminu w terminie 12 miesięcy od jego wejścia w życie.

ust. 2.Każdy WZBS powołuje Sąd Koleżeński WZBS w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie niniejszego regulaminu.

§ 43.

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego.

§ 45 . Daty obowiązywania regulaminów

ust. 1.  Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin Dyscyplinarny uchwalony przez Walny Zjazd PZBS w dniu 1 lipca 2017 r.

ust. 2.   Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2023 r.