Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Statut Polskiego Związku Brydża Sportowego

STATUT Polskiego Związku Brydża Sportowego

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
 1. Polski Związek Brydża Sportowego (w skrócie: „PZBS”, „Związek”) jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie.

 2. PZBS może używać nazwy w języku angielskim: The Polish Bridge Union (w skrócie: „PBU”).

§ 2.
 1. Terenem działalności PZBS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą PZBS jest miasto stołeczne Warszawa.

 2. Dopuszcza się działalność Związku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami miejscowymi oraz umowami międzynarodowymi.

§ 3.

PZBS jest osobą prawną wpisaną do właściwego rejestru.

§ 4.

PZBS jest członkiem Europejskiej Ligi Brydżowej (European Bridge League) i Światowej Federacji Brydżowej (World Bridge Federation) oraz może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 5.

PZBS może posiadać logo (znak graficzny), sztandar i odznaki związkowe oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6.
 1. PZBS jest polskim związkiem sportowym organizującym i prowadzącym współzawodnictwo w dyscyplinie brydż sportowy.

 2. PZBS działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie niniejszego Statutu.

 3. Organem nadzorującym działalność PZBS jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

 4. PZBS ma wyłączne prawo do:

  1. prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w brydżu sportowym,

  2. ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZBS,

  3. powoływania kadry narodowej oraz przygotowywania jej do mistrzostw świata, mistrzostw Europy lub innych zawodów rangi międzypaństwowej,

  4. reprezentowania brydża sportowego w międzynarodowych organizacjach sportowych.

 5. PZBS umieszcza na stroju reprezentacji kraju godło Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w dziedzinie brydża sportowego, do której należy PZBS, stanowią inaczej.

§ 7.

/uchylony/

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania PZBS

§ 8.
 1. PZBS i jego członkowie skupiają ludzi uprawiających dyscyplinę brydż sportowy („brydżystów”).

 2. Celem PZBS jest organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa w brydżu sportowym oraz wspieranie innych form brydża.

 3. PZBS:

  1. wykorzystuje intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne walory brydża sportowego, w szczególności w działalności wśród młodzieży,

  2. szerzy wiedzę o walorach brydża sportowego oraz czynnie wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie,

  3. krzewi zamiłowanie i nawyki uczciwej rywalizacji oraz kultury obyczajów brydżowych,

  4. upowszechnia wiedzę o znaczących wynikach sportowych polskich brydżystów, o historii, teorii i przepisach dyscypliny brydż sportowy,

  5. współdziała i udziela fachowej pomocy organizacjom i klubom polonijnym działającym w dziedzinie brydża poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Do zadań PZBS należy w szczególności:

  1. organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie brydż sportowy,

  2. nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,

  3. reprezentowanie polskiego brydża sportowego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

  4. przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

  5. ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego i składu kadry narodowej,

  6. określanie zasad i egzekwowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodników,

  7. ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubu sportowego,

  8. określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych zawodów sportowych oraz organów dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania w sprawach związanych z naruszeniem tych reguł w czasie lub w związku z zawodami sportowymi, a także ich kompetencji, trybu postępowania i rodzajów wymierzania kar,

  9. przyznawanie, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, licencji sędziowskich i szkoleniowych oraz określanie, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych warunków umożliwiających wypełnianie funkcji sędziów i szkoleniowców (trenerów i instruktorów w rozumieniu właściwych przepisów prawa).

§ 9.
 1. PZBS realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. umożliwianie zrzeszania się brydżystom,

  2. opracowywanie kierunków rozwoju brydża w kraju

  3. organizowanie, wspomaganie lub prowadzenie:

   • w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, międzynarodowych, pucharowych, treningowych, promocyjnych i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa sportowego,

   • krajowej i międzynarodowej klasyfikacji sportowej,

   • kształcenia trenerów, instruktorów i sędziów oraz nadawanie im, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, uprawnień oraz licencji,

   • klasyfikacji zawodników, szkoleniowców i sędziów,

   • obozów i wczasów rekreacyjno-brydżowych oraz wycieczek sportowo-turystycznych brydża sportowego,

  4. ustalanie w odniesieniu do zawodów brydża sportowego:

   • Jednolitego Kalendarza Sportowego i regulaminów rozgrywek,

   • zasad i norm użytkowania brydżowego sprzętu sportowego oraz jego atestacji i homologacji,

  5. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością członków PZBS, zwłaszcza w zakresie:

   • rozwijania brydża sportowego wśród młodzieży,

   • prowadzenia klasyfikacji sportowej,

   • koordynowania kalendarza imprez sportowych,

   • prowadzenia ewidencji sekcji, zawodników, sędziów, szkoleniowców i działaczy,

   • prowadzenia rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej,

  6. sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień regulaminów i uchwał organów PZBS oraz przepisów i zasad uprawiania brydża sportowego,

  7. ustanawianie i nadawanie odznak, których warunki uzyskania związane są z realizacją celów PZBS oraz nakładanie kar dyscyplinarnych oraz prowadzenie ich ewidencji,

  8. inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz popieranie prac, w tym także naukowych, z zakresu teorii brydża, uprawiania brydża i prawa brydżowego,

  9. prowadzenie działalności wydawniczej oraz produkowanie sprzętu i akcesoriów brydżowych,

  10. otaczanie opieką i popieranie zawodów brydża sportowego organizowanych w formie imprez środowiskowych, branżowych, zawodów brydża ułatwionego dla osób niepełnosprawnych itp.,

  11. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych umożliwiających uzyskiwanie środków na realizację statutowych celów i zadań PZBS, na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,

  12. budowanie i utrzymywanie obiektów sportowych i innych urządzeń istotnych dla brydżystów, a także organizowanie transportu związanego z działalnością PZBS,

  13. podejmowanie innych form działania związanych z prowadzeniem przez PZBS działalności statutowej.

 2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
Członkowie PZBS, ich prawa i obowiązki

§ 10.
 1. Członkami PZBS są:

  1. Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego, zwane dalej: WZBS,

  2. kluby sportowe oraz stowarzyszenia i inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie brydża sportowego i które prowadzą działalność w zakresie brydża sportowego.

 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przyjmowane w poczet członków PZBS uchwałą Zarządu PZBS.

 3. Biuro PZBS prowadzi rejestr członków PZBS.

§ 11.
 1. WZBS jest przedstawicielem PZBS na obszarze jednego województwa.

 2. Statuty, regulaminy i uchwały organów WZBS powinny być zgodne ze Statutem i regulaminami PZBS.

 3. Jeżeli członkowie PZBS naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub przepisy wewnętrzne PZBS albo wykraczają poza ustalony Statutem i regulaminami PZBS zakres i sposób działania – Zarząd PZBS może wskazać na konieczność usunięcia w określonym terminie dostrzeżonego uchybienia.

§ 12.
 1. Członkostwo w PZBS wygasa w przypadku:

  1. złożenia na piśmie do Zarządu PZBS oświadczenia o wystąpieniu z PZBS,

  2. ustania bytu prawnego członka PZBS,

  3. ogłoszenia upadłości członka PZBS,

  4. wykluczenia z PZBS na podstawie uchwały Zarządu PZBS w przypadku istotnego naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu lub innych przepisów PZBS.

 2. Członkom PZBS wykluczonym na podstawie ust. 1 lit. d) powyżej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS. Odwołanie może być złożone do Biura PZBS w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu z PZBS. Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS podejmuje uchwałę w sprawie odwołania, o którym mowa powyżej, w najbliższym możliwym terminie.

§ 13.
 1. Członkowie PZBS mają prawo do:

  1. uczestnictwa poprzez swoich delegatów w Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZBS na zasadach określonych w Statucie,

  2. organizowania zawodów na zlecenie PZBS na zasadach określonych przepisami PZBS,

  3. korzystania z innych uprawnień członkowskich wynikających z Statutu i innych przepisów PZBS.

 2. Prawo zgłaszania postulatów i wniosków wobec organów PZBS mają WZBS-y.

§ 14.

Członkowie PZBS są zobowiązani do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, innych przepisów PZBS oraz uchwał organów PZBS i norm powszechnie obowiązującego prawa,

 2. godnego reprezentowania PZBS i aktywnej działalności na rzecz rozwoju brydża sportowego,

 3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych opłat PZBS określonych w uchwałach, regulaminach i innych przepisach PZBS.

ROZDZIAŁ IV
Władze PZBS

PODROZDZIAŁ I
Postanowienia wspólne

§ 15.
 1. Władzami naczelnymi PZBS są:

  1. Walne Zgromadzenie Delegatów, zwane dalej: WZD albo Zgromadzeniem,

  2. Zarząd PZBS,

  3. Komisja Rewizyjna PZBS.

 2. Pozostałe przewidziane w postanowieniach Statutu organy PZBS mają status organów pomocniczych.

 3. Członkiem władz i organów PZBS może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych. Statut może wprowadzać dodatkowe wymogi dotyczące członkostwa we władzach i organach PZBS.

 4. Posiedzenia władz naczelnych i organów wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej oraz podejmowanie przez nie uchwał, może odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub środków komunikacji elektronicznej, na zasadach wskazanych w regulaminach tych władz naczelnych lub organów.

§ 16.
 1. Władze naczelne PZBS pochodzą z wyboru.

 2. Wyboru członków władz naczelnych PZBS, za wyjątkiem wyboru delegatów na Zgromadzenie, dokonuje w głosowaniu tajnym Zgromadzenie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie.

 3. Zasady wyboru członków władz naczelnych PZBS, za wyjątkiem wyboru delegatów na Zgromadzenie, określa, w zakresie nieuregulowanym w Statucie, regulamin Zgromadzenia. Do wyborów władz naczelnych PZBS przez Zgromadzenie nie stosuje się § 20 ust. 1 niniejszego Statutu.

§ 17.
 1. Kadencja Zarządu PZBS i kadencja Komisji Rewizyjnej PZBS jest wspólna i trwa 4 lata. Pełnienie funkcji członków Zarządu PZBS i Komisji Rewizyjnej PZBS kończy się najpóźniej z chwilą zakończenia kolejnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego.

 2. Uchwały Zgromadzenia o powołaniu członków Zarządu PZBS i Komisji Rewizyjnej PZBS wchodzą w życie z chwilą zakończenia tego Zgromadzenia, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

 3. Liczbę członków Zarządu PZBS i Komisji Rewizyjnej PZBS w odniesieniu do każdej kadencji określa, w granicach wskazanych w Statucie, uchwała Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego.

 4. Pełnienie funkcji członka Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS kończy się również w przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS.

 5. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS następuje z chwilą złożenia oświadczenia odpowiednio Prezesowi Zarządu PZBS lub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej PZBS, a w przypadku niemożności złożenia oświadczenia tym osobom – któremukolwiek członkowi odpowiednio Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS. Rezygnacja nie wymaga przyjęcia.

 6. Członkowie Zarządu PZBS i Komisji Rewizyjnej PZBS mogą być w każdym czasie, z uwzględnieniem wymogów, o których mowa poniżej, odwołani uchwałą Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością głosów. Wniosek o odwołanie członka Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS może złożyć grupa co najmniej 10 delegatów reprezentujących co najmniej dwa WZBS-y. Wniosek o odwołanie Prezesa Zarządu PZBS lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZBS musi być poprzedzony zgłoszeniem nowego kandydata na to stanowisko.

 7. Członkowie Zarządu PZBS i Komisji Rewizyjnej PZBS mogą być zawieszeni lub odwołani uchwałą odpowiednio Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS w przypadku obiektywnej Członkowie Zarządu PZBS i Komisji Rewizyjnej PZBS mogą być zawieszeni lub odwołani uchwałą odpowiednio Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS w przypadku obiektywnej niemożności pełnienia funkcji członka Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS, lub zawieszeni w pełnieniu funkcji w przypadku wykonywania obowiązków sprzecznie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu PZBS lub innymi przepisami wewnętrznymi PZBS. Zawieszenia lub odwołania członka Zarządu PZBS dokonuje Zarząd PZBS wyłącznie na wniosek Prezesa Zarządu lub Komisji Rewizyjnej PZBS. Uchwały, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS.

§ 18.
 1. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu PZBS poniżej liczby określonej na podstawie § 17 ust. 3 Statutu, Zarząd PZBS może dokonać kooptacji do swojego składu nowych osób na wakujące stanowiska. Zarząd PZBS – w pierwszej kolejności - powołuje nowych członków spośród osób, które podczas ostatniego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Dokooptowani członkowie zostają powołani na okres do końca bieżącej kadencji.

 2. W przypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej PZBS poniżej liczby określonej na podstawie § 17 ust. 3 Statutu, Komisja Rewizyjna PZBS może dokonać kooptacji do swojego składu nowych osób na wakujące stanowiska. Komisja Rewizyjna PZBS – w pierwszej kolejności - powołuje nowych członków spośród osób, które podczas ostatniego Zgromadzenia sprawozdawczo wyborczego uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Dokooptowani członkowie zostają powołani na okres do końca bieżącej kadencji.

 3. Najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów dokonuje akceptacji członków Zarządu PZBS oraz Komisji Rewizyjnej PZBS dokooptowanych w trybie § 18 ust. 1 i 2 lub przeprowadza wybory uzupełniające, jeśli zgłoszone kandydatury nie uzyskają takiej akceptacji.

 4. Liczba dokooptowanych członków Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS nie może przekroczyć połowy liczby członków danego organu określonej na podstawie § 17 ust. 3 Statutu, przy czym członków już zaakceptowanych przez Walne Zgromadzenie Delegatów w trybie ust. 3 nie wlicza się do liczby dokooptowanych.

 5. Mandat delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów wygasa z chwilą dokooptowania go do Zarządu PZBS.

§ 19.
 1. W przypadku, gdy w czasie kadencji liczebność Komisji Rewizyjnej PZBS wynosi statutowe minimum, a kolejny członek Komisji Rewizyjnej PZBS przestanie pełnić swoją funkcję i nie jest możliwa kooptacja na podstawie §18, Zarząd PZBS zwołuje w terminie 15 dni od zaistnienia takiej sytuacji nadzwyczajne Zgromadzenie wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej PZBS, które musi odbyć się w terminie pomiędzy 20 a 60 dniami od dnia zwołania.”,

 2. Wybory, o których mowa w ust. 1 powyżej, dotyczą pozostałego okresu kadencji Komisji Rewizyjnej PZBS.

 3. W przypadku, gdy w czasie kadencji liczebność Zarządu PZBS wynosi statutowe minimum, a kolejny członek Zarządu PZBS przestanie pełnić swoją funkcję i nie jest możliwa kooptacja na podstawie § 18 Komisja Rewizyjna PZBS zwołuje w terminie 15 dni od zaistnienia takiej sytuacji nadzwyczajne Zgromadzenie wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu PZBS, które musi odbyć się w terminie pomiędzy 20 a 60 dniami od dnia zwołania.

 4. Wybory, o których mowa w ust. 3 powyżej, dotyczą pozostałego okresu kadencji Zarządu PZBS.

 5. Postanowienia ust. 1-4 powyżej nie uchybiają możliwości uzupełnienia składu Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS przez Zgromadzenie w toku kadencji w przypadku, gdy liczebność Zarządu PZBS spadnie poniżej liczby określonej na podstawie § 17 ust. 3 Statutu, lub w przypadku, gdy liczebność Komisji Rewizyjnej PZBS spadnie poniżej liczby określonej na podstawie § 17 ust. 3 Statutu.

§ 20.
 1. Uchwały władz naczelnych PZBS, Prezydium Zarządu PZBS oraz organów pomocniczych PZBS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut lub, w odniesieniu do uchwał organów pomocniczych PZBS, ich regulaminy nie stanowią inaczej. W odniesieniu do Zgromadzenia przez liczbę uprawnionych do głosowania rozumie się ogólną liczbę delegatów ustaloną dla danej kadencji na podstawie § 22 ust. 3 pomniejszoną o liczbę nieobsadzonych mandatów delegatów (wakaty), niezależnie od przyczyny takiego nieobsadzenia.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wszystkie uchwały władz naczelnych PZBS, Prezydium Zarządu PZBS oraz organów pomocniczych PZBS będą publikowane przez Biuro PZBS na stronie internetowej PZBS, naj-później w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. Publikacja następuje w pełnym brzmieniu i treści, wraz z jawnym podaniem wyników głosowania, wskazującym na dokonany wybór przez osobę uprawnioną do głosowania w przedmiotowej sprawie, zaś w przypadku uchwał podjętych w głosowaniu tajnym – z jawnym podaniem wyników głosowania oraz z informacją, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

 3. W przypadku, gdyby publikacja danej uchwały naruszała obowiązują-ce przepisy, prawa osób trzecich, umowy zawarte przez PZBS lub istotne interesy PZBS, a także gdyby taka publikacja mogła narazić PZBS lub członków władz naczelnych PZBS lub organów pomocniczych PZBS na odpowiedzialność, Zarząd PZBS może odstąpić od publikacji danej uchwały.

PODROZDZIAŁ II
Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS

§ 21.
 1. Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS jest najwyższą władzą PZBS.

 2. Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne może być sprawozdawcze albo sprawozdawczo-wyborcze.

 3. Zgromadzenie obraduje na zasadach określonych w Statucie oraz w regulaminie Zgromadzenia.

 4. Przewodniczący Zgromadzenia publikuje na stronie internetowej PZBS protokół Zgromadzenia w ciągu 14 dni od odbycia Zgromadzenia.

 5. Jeżeli Zgromadzenie ma się odbyć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu podaje się także opis sposobu uczestnictwa oraz wykonywania głosu.

 6. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów, oprócz pierwszego terminu, podaje się także drugi termin Zgromadzenia, na wypadek gdyby w pierwszym podanym terminie Zgromadzenie nie mogło się odbyć z powodu braku zachowania wymaganego kworum. W przypadku odbycia się Zgromadzenia w drugim terminie i braku wymaganego kworum, Walne Zgromadzenie Delegatów jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych delegatów, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to podejmowania uchwał, o których mowa w § 17 ust. 6 oraz § 43 Statutu.

§ 22.
 1. W Zgromadzeniu udział biorą z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez WZBS-y.

 2. Delegaci są wybierani przez walne zgromadzenie właściwego WZBS na zasadach szczegółowo określonych w statucie WZBS.

 3. Każdy WZBS wybiera delegatów w proporcji 1 delegat na każde rozpoczęte 100 zarejestrowanych zawodników z opłaconą składką za rok poprzedzający Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, według stanu na 31 grudnia tego roku.

 4. Wybory delegatów odbywają się w tym roku kalendarzowym, w którym odbywa się Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, co najmniej 45 dni przed terminem Zgromadzenia. WZBS-y informują Biuro PZBS o liście delegatów co najmniej 40 dni przed terminem tego Zgromadzenia, przedstawiając uchwały walnych zgromadzeń, o których mowa w ust. 2 powyżej. Tylko tak zgłoszeni delegaci mają prawo uczestnictwa w tym Zgromadzeniu.

 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata przed końcem kadencji mandat przechodzi na kolejnego kandydata, który podczas ostatniego wyboru delegatów przez walne zgromadzenie danego WZBS uzyskał kolejno największą liczbę głosów. O przejściu mandatu na kolejnego kandydata WZBS zawiadamia Biuro PZBS niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed Zgromadzeniem. Tylko tak zgłoszeni delegaci, na których przeszedł mandat, mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu. Walne zgromadzenie WZBS może zdecydować o nieprzechodzeniu mandatów na kolejnych kandydatów, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 6. Walne zgromadzenie WZBS może dokonać wyborów uzupełniających na nieobsadzone mandaty delegatów. O wyborach uzupełniających delegatów WZBS zawiadamia Biuro PZBS niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed Zgromadzeniem, przedstawiając uchwałę walnego zgromadzenia WZBS. Tylko tak zgłoszeni delegaci wybrani w wyborach uzupełniających mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu.

 7. Zgłoszenia delegatów WZBS-y dokonują pocztą elektroniczną na adres Biura PZBS. Biuro PZBS publikuje niezwłocznie otrzymane listy delegatów na stronie internetowej PZBS.

 8. Kadencja delegata na Zgromadzenie wynosi 4 lata. Kadencja delegatów jest łączna. Mandaty delegatów rozpoczynają się z chwilą rozpoczęcia Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego.

 9. Mandat delegata wygasa najpóźniej z chwilą rozpoczęcia kolejnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego. Mandat delegata wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania z funkcji przez walne zgromadzenie właściwego WZBS na zasadach szczegółowo określonych w statucie WZBS. Mandat delegata wygasa z chwilą zakończenia Zgromadzenia, które powołało go do Zarządu PZBS.

§ 23.

W Zgromadzeniu udział biorą z głosem doradczym:

 1. członkowie Zarządu PZBS,

 2. członkowie Komisji Rewizyjnej PZBS niebędący delegatami,

 3. byli członkowie Zarządu PZBS i Komisji Rewizyjnej PZBS, którzy pełnili funkcje w okresie trwającej kadencji, niebędący delegatami,

 4. członkowie Rady Związku niebędący delegatami,

 5. przewodniczący organów pomocniczych PZBS niebędący delegatami,

 6. zgłoszeni kandydaci na Prezesa Zarządu PZBS niebędący delegatami,

 7. goście zaproszeni przez Zarząd PZBS, Prezesa Zarządu PZBS lub przez Zgromadzenie.

§ 24.

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu PZBS, w tym Prezesa Zarządu PZBS oraz członków Komisji Rewizyjnej PZBS, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZBS,

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych uprzednio delegatom i WZBS-om: sporządzonego przez Zarząd PZBS sprawozdania z działalności PZBS oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, ocenionego przez biegłego rewidenta,

 3. podejmowanie w głosowaniu tajnym uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi PZBS na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej PZBS,

 4. uchwalanie generalnych kierunków działalności PZBS,

 5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów, władze i organy PZBS oraz uczestników Zgromadzenia,

 6. uchwalanie i zmiana Statutu PZBS,

 7. uchwalanie i zmiana regulaminu Zgromadzenia,

 8. uchwalanie i zmiana regulaminu dyscyplinarnego,

 9. podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania PZBS,

 10. inne sprawy wskazane w niniejszym Statucie.

§ 25.
 1. Zgromadzenie zwyczajne odbywa się raz w roku w terminie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa jako Zgromadzenie sprawozdawcze oraz w czwartym roku kadencji Zarządu PZBS i Komisji Rewizyjnej PZBS jako Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

 2. Zgromadzenie zwyczajne sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd PZBS z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem. Zgromadzenie zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd PZBS z co najmniej 4-miesięcznym wyprzedzeniem.

 3. O dokładnym terminie i miejscu Zgromadzenia zwyczajnego Zarząd PZBS zawiadamia delegatów na to Zgromadzenie i WZBS-y na co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia. Na co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia Zarząd PZBS publikuje na stronie internetowej PZBS proponowany porządek obrad Zgromadzenia, sprawozdanie z działalności PZBS, sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, których zatwierdzenie ma być przedmiotem obrad zwołanego Zgromadzenia, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Jeżeli w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze zaopiniowane przez biegłego rewidenta, Zarząd PZBS przekazuje opinię biegłego rewidenta delegatom i WZBS-om niezwłocznie po jej otrzymaniu.

 4. Zgromadzenie zwyczajne rozpatruje i zatwierdza przedstawione uprzednio delegatom i WZBS-om: sporządzone przez Zarząd PZBS sprawozdanie z działalności PZBS oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, ocenione przez biegłego rewidenta. Uchwały w tych sprawach mogą być podjęte niezależnie od liczby delegatów obecnych na Zgromadzeniu.

 5. Zgromadzenie zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze ponadto:

  1. wybiera kolejno Prezesa Zarządu PZBS, pozostałych członków Zarządu PZBS, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZBS oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej PZBS,

  2. podejmuje uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Zarządu PZBS.

§ 26.
 1. Zgromadzenie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd PZBS:

  1. z własnej inicjatywy Zarządu PZBS,

  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej PZBS lub Rady Związku,

  3. na pisemny wniosek zarządów co najmniej 1/2 ogólnej liczby WZBS-ów.

 2. Zarząd PZBS zwołuje Zgromadzenie nadzwyczajne w terminie 15 dni od zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) i c) powyżej. Zgromadzenie nadzwyczajne musi odbyć się w terminie pomiędzy 20 a 60 dniem od dnia zwołania.

 3. O dokładnym terminie i miejscu Zgromadzenia nadzwyczajnego Zarząd PZBS zawiadamia delegatów i WZBS-y niezwłocznie po zwołaniu Zgromadzenia. W tym samym terminie delegaci i WZBS-y otrzymują od Zarządu PZBS porządek obrad Zgromadzenia nadzwyczajnego.

 4. Zgromadzenie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane i które zostały zamieszczone w porządku obrad.

 5. W przypadkach, o których mowa w § 19 Statutu, zwołuje się Zgromadzenie nadzwyczajne wyborcze, które przeprowadza wybory uzupełniające do Zarządu PZBS lub Komisji Rewizyjnej PZBS.

PODROZDZIAŁ III
Zarząd PZBS

§ 27.
 1. Zarząd PZBS jest organem wykonawczym PZBS.

 2. Zarząd PZBS składa się z 5-9 osób, w tym Prezesa Zarządu PZBS.

 3. Zgromadzenie dokonuje wyboru Prezesa Zarządu PZBS spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej jeden WZBS, na podstawie uchwały zarządu tego WZBS, wnioskiem skierowanym do Biura PZBS na co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia. Do wniosku załącza się tę uchwałę oraz zgodę kandydata. Każdy WZBS może zgłosić co najwyżej jednego kandydata. W terminie 28 dni przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej PZBS publikowana jest lista kandydatów zgłoszonych na stanowisko Prezesa Zarządu PZBS. W przypadku, gdy Zgromadzenie wybiera również innych członków Zarządu PZBS, wybór Prezesa Zarządu PZBS poprzedza wybór innych członków Zarządu PZBS. Kandydat na Prezesa Zarządu może przedstawić swoje założenia programowe, które publikuje się na stronie internetowej PZBS.

 4. W przypadku przedterminowych wyborów Prezesa Zarządu PZBS nie stosuje się ust. 3, za wyjątkiem zdania czwartego. Zgłosić kandydata na Prezesa Zarządu PZBS może grupa co najmniej 10 delegatów reprezentujących co najmniej dwa WZBS-y.

 5. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Prezesa Zarządu PZBS i nieuzyskania przez niego zwykłej większości głosów stosuje się odpowiednio ust. 4.

 6. Prezes Zarządu PZBS nie może sprawować swojej funkcji dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

 7. Zarząd PZBS powołuje i odwołuje spośród siebie – na wniosek Prezesa Zarządu PZBS – od dwóch do trzech Wiceprezesów Zarządu PZBS, w tym Wiceprezesa Zarządu PZBS do spraw finansowych. Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu tworzą Prezydium Zarządu PZBS.

 8. Prezes Zarządu PZBS lub Wiceprezes Zarządu PZBS może zrezygnować z pełnionej funkcji bez jednoczesnego zrzeczenia się pełnienia funkcji członka Zarządu PZBS. W takiej sytuacji Zarząd PZBS powołuje spośród siebie nowego Prezesa Zarządu PZBS lub Wiceprezesa Zarządu PZBS. Prezes Zarządu powołany w tym trybie pełni funkcję do czasu kolejnego Zgromadzenia.

 9. W przypadku, gdy Prezes Zarządu PZBS przestanie pełnić funkcję członka Zarządu PZBS, ust. 8 stosuje się odpowiednio.

 10. /uchylony/

 11. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje w Zarządzie społecznie. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu innych stosunków prawnych łączących ich z PZBS. Warunki umów między PZBS a członkami Zarządu określa Komisja Rewizyjna w drodze uchwały.

§ 28.
 1. Zarząd PZBS działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz kompetencje poszczególnych członków i Prezydium Zarządu PZBS, w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu.

 2. Głosowanie przez Zarząd PZBS może odbywać się w czasie posiedzenia lub drogą elektroniczną.

 3. Organami pomocniczymi Zarządu PZBS są:

  1. Rada Związku,

  2. Rada Sędziów,

  3. Rada Trenerów,

  4. Rada Zawodnicza.

 4. Pozostałe komisje i zespoły problemowe stanowią ciała doradcze i opiniodawcze Zarządu PZBS, niebędące organami PZBS.

 5. Posiedzenia Zarządu PZBS odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Głosowania mogą odbywać się na posiedzeniu lub drogą elektroniczną.

 6. Biuro PZBS jest jednostką wykonawczą podległą Zarządowi PZBS. Biuro prowadzi bieżące sprawy finansowe, administracyjne i organizacyjne PZBS. Pracownikami zatrudnionymi w Biurze PZBS kieruje Dyrektor Biura PZBS.

§ 29.
 1. Zarząd PZBS kieruje działalnością PZBS i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących PZBS, za wyjątkiem spraw zastrze-żonych dla innych organów PZBS.

 2. Do kompetencji Zarządu PZBS należy:

  1. reprezentowanie PZBS i prowadzenie spraw PZBS, w szczególności kierowanie bieżącą działalnością PZBS, przy czym do składania oświadczeń za PZBS, w tym oświadczeń prowadzących do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z których co najmniej jeden musi być Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu PZBS, o ile Statut nie stanowi inaczej,

  2. uchwalanie Jednolitego Kalendarza Sportowego PZBS oraz planów finansowych i budżetu oraz ich realizacja,

  3. zatwierdzanie regulaminów Rady Zawodniczej, Rady Sędziów, Rady Trenerów oraz ocena ich działalności,

  4. decydowanie o przystąpieniu PZBS do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz instytucji gospodarczych,

  5. rozpatrywanie sprawozdań i informacji zarządów WZBS i ocena ich działalności,

  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich, po wyrażeniu opinii przez Radę Związku,

  7. ustalanie wysokości opłat, w tym opłat związkowych i licencyjnych,

  8. uchwalanie regulaminów: klasyfikacyjnego, zawodów brydża porównawczego, mistrzostw Polski i selekcyjnych, a także wydawanie innych regulaminów, instrukcji organizacyjnych i sportowych, komunikatów oraz poleceń w tych sprawach,

  9. powoływanie, koordynacja, nadzór nad i rozwiązywanie zespołów problemowych, wydziałów, komisji i stanowisk do rozwiązywania lub wykonania określonych zadań,

  10. nadawanie licencji zawodnika, sędziego sportowego, trenera i innych,

  11. nadawanie odznaczeń PZBS i występowanie z wnioskami o odznaczenia państwowe i sportowe,

  12. delegowanie przedstawicieli PZBS do krajowych i międzynarodowych organizacji, o których mowa w § 4,

  13. powoływanie selekcjonerów i składów reprezentacji narodowych,

  14. powoływanie i odwoływanie – na wniosek Prezesa Zarządu PZBS – Dyrektora Biura PZBS,

  15. wykonywanie innych funkcji określonych w Statucie lub uchwałach Zgromadzenia

§ 30.
 1. Prezydium Zarządu podejmuje decyzje w zakresie bieżącego funkcjonowania PZBS tylko w sprawach nagłych i nieciepiących zwłoki.

 2. Głosowanie przez Prezydium Zarządu PZBS może odbywać się w czasie posiedzenia lub drogą elektroniczną.

 3. Członkowie Zarządu PZBS niepowołani w skład Prezydium Zarządu PZBS mają prawo do uzyskiwania wszelkich informacji związanych z bieżącą działalnością Prezydium Zarządu PZBS. Prezes Zarządu składa sprawozdanie z bieżącej działalności Prezydium Zarządu podczas każdego posiedzenia Zarządu PZBS.

§ 31.
 1. Prezes Zarządu PZBS lub, w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu PZBS, kieruje działalnością Zarządu PZBS, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu PZBS, czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów PZBS. W razie braku Prezesa Zarządu PZBS wszystkie kompetencje Prezesa Zarządu PZBS przysługują Wiceprezesowi Zarządu PZBS wskazanemu zgodnie ze zdaniem poprzednim.

 2. /uchylony/

 3. Prezes Zarządu PZBS reprezentuje PZBS jako pracodawcę w stosunku do osób zatrudnionych w PZBS.

 4. Prezes Zarządu uprawnienia wynikające z treści ust. 3 może delegować na Dyrektora Biura PZBS.

PODROZDZIAŁ IV
Komisja Rewizyjna

§ 32.
 1. Komisja Rewizyjna PZBS jest organem kontroli wewnętrznej, nie podlega Zarządowi PZBS i działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwalony przez siebie regulamin.

 2. Komisja Rewizyjna PZBS składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZBS.

 3. Komisja Rewizyjna PZBS powołuje i odwołuje ze swojego grona – na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZBS – wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZBS, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej PZBS lub sekretarz Komisji Rewizyjnej PZBS może zrezygnować z pełnionej funkcji bez jednoczesnego zrzeczenia się pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej PZBS. W takiej sytuacji Komisja Rewizyjna PZBS powołuje jednego ze swoich członków na zwolnione stanowisko.

 5. W przypadku, gdy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZBS przestanie pełnić funkcję członka Komisji Rewizyjnej PZBS, Komisja powołuje jednego ze swoich członków na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZBS. Tak wybrany Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZBS może pełnić swoją funkcję do końca kadencji Komisji Rewizyjnej PZBS.

 6. Komisja Rewizyjna PZBS corocznie przedkłada Zgromadzeniu i Radzie Związku sprawozdanie ze swojej działalności.

 7. Komisja Rewizyjna PZBS posiada wyłączne prawo wnioskowania w sprawie absolutorium dla Zarządu PZBS.

 8. Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej PZBS należy:

  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności PZBS ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań,

  2. kontrolowanie działalności Zarządu PZBS i Prezydium Zarządu PZBS,

  3. występowanie do Prezesa Zarządu PZBS, Prezydium Zarządu PZBS oraz Zarządu PZBS z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych wnioskowanie o odwołanie osób z pełnionych funkcji,

  4. występowanie do Zarządu PZBS z wnioskiem o zawieszenie lub odwołanie członka Zarządu PZBS, o czym mowa w § 17 ust. 7,

  5. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta oceniającego sprawozdanie finansowe PZBS,

  6. inne kompetencje wymienione w Statucie.

 9. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna PZBS przekazuje Zarządowi PZBS oraz Radzie Związku.

 10. Członkami Komisji Rewizyjnej PZBS nie mogą być osoby, które:

  1. są członkami Zarządu PZBS lub pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  2. były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 33.
 1. Zarząd PZBS i Prezydium Zarządu PZBS są zobowiązane pisemnie w terminie 3 miesięcy ustosunkować się do pisemnych wystąpień Komisji Rewizyjnej PZBS dotyczących działalności PZBS.

 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZBS lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej PZBS ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu PZBS z głosem doradczym.

PODROZDZIAŁ V
Organy pomocnicze

§ 34.
 1. Rada Związku jest pomocniczym organem doradczo-opiniodawczym działającym na podstawie niniejszego statutu i uchwalonego przez siebie regulaminu.

 2. W skład Rady Związku wchodzą z mocy statutu: Prezesi Zarządów WZBS-ów będących członkami PZBS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZBS oraz Przewodniczący: Rady Zawodniczej, Rady Sędziów, i Rady Trenerów. Kadencja członków Rady Związku jest związana z kadencją w innym organie PZBS i WZBS i nie może być dłuższa niż 4 lata.

 3. Rada Związku wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Związku oraz zastępcę Przewodniczącego.

 4. Zebrania Rady Związku są zwoływane raz w roku przez Przewodniczącego Rady Związku. Na żądanie co najmniej 1/2 prezesów zarządów WZBS-ów lub Zarządu PZBS zebrania Rady Związku mogą być zwoływane w innych terminach.

 5. Do zadań i kompetencji Rady Związku należy:

  1. opiniowanie programów i kierunków działania PZBS oraz wysłuchiwanie składanych w tym zakresie sprawozdań i analiz,

  2. zgłaszanie postulatów bądź wniosków w sprawie realizacji uchwał Zgromadzenia i w innych sprawach,

  3. wyrażanie opinii w sprawach składek od członków PZBS.

§ 35.
 1. Rada Sędziów, Rada Trenerów i Rada Zawodnicza są pomocniczymi organami opiniodawczo-konsultacyjnymi PZBS, mającymi od 3 do 7 członków, działającymi na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd PZBS.

 2. Rada Sędziów i Rada Trenerów wybierane są na 4-letnią kadencję odpowiednio podczas Kursokonferencji Sędziów i Szkoleniowców.

 3. Rada Zawodnicza reprezentuje środowisko zawodników brydża sportowego wysoko kwalifikowanego. Jej członkowie wybierani sią na 4-letnią kadencję przez zawodników poszczególnych kategorii brydża wyczynowego – open, kobiet, seniorów i juniorów. Każda kategoria musi mieć przynajmniej jednego przedstawiciela w składzie Rady Zawodniczej.

 4. Przewodniczący Rad wymienionych w ust. 1 mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu w zakresie dotyczącym kompetencji tych Rad.

ROZDZIAŁ V
Nagrody i wyróżnienia

§ 36.
 1. Na wniosek Zarządu PZBS osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju brydża sportowego może być nadana przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS godność Członka Honorowego PZBS.

 2. Zarząd PZBS określa kryteria nadawania i utraty członkostwa honorowego oraz przywileje przysługujące członkom honorowym PZBS.

 3. Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS może, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu PZBS, nadać osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla działalności PZBS godność Prezesa Honorowego PZBS. Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS może, z inicjatywy własnej, pozbawić godności Prezesa Honorowego PZBS.

 4. Prezesowi Honorowemu PZBS przysługują przywileje członka honorowego PZBS.

§ 37.
 1. PZBS ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla rozwoju i popularyzacji brydża sportowego: działaczy, zawodników, szkoleniowców, sędziów, członków PZBS oraz innych podmiotów.

 2. Rodzaje nagród i wyróżnień PZBS oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy wewnętrzne PZBS.

ROZDZIAŁ VI
Odpowiedzialność dyscyplinarna

§ 38.
 1. PZBS ma prawo nakładania kar na członków PZBS, zawodników brydża sportowego, sędziów, szkoleniowców i działaczy.

 2. Zarząd PZBS powołuje, na okres swojej kadencji, Rzecznika Dyscyplinarnego.

 3. Rzecznik Dyscyplinarny działa w oparciu o postanowienia regulaminu dyscyplinarnego PZBS oraz Statutu.

 4. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

 5. Szczegółowe zasady organizacji organów dyscyplinarnych, trybu postępowania dyscyplinarnego i rodzajów wymierzanych kar dyscyplinarnych określa regulamin dyscyplinarny PZBS.

ROZDZIAŁ VII
Majątek PZBS

§ 39.

Majątek PZBS stanowią prawa, których podmiotem jest PZBS, w szczególności prawo własności nieruchomości i ruchomości, inne prawa bezwzględne, prawa udziałowe, wierzytelności. Majątek PZBS stanowią również środki pieniężne PZBS.

§ 40.
 1. PZBS uzyskuje środki finansowe w oparciu o następujące sposoby:

  1. składki członkowskie ustalone przez Zarząd PZBS po uzyskaniu opinii Rady Związku oraz inne opłaty,

  2. wpływy z zawodów brydża sportowego,

  3. dochody z majątku PZBS,

  4. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i Statutem,

  5. wpływy z działalności statutowej,

  6. darowizny, zapisy, pozyskiwanie dotacji i subwencji,

  7. opłaty licencyjne, transferowe i inne opłaty od zawodników,

  8. opłaty za wydawanie certyfikatów i atestacji,

  9. inne wpływy uzyskane zgodnie z prawem, np. ze sponsorowania lub działalności reklamowej.

 2. Dochody PZBS mogą być przeznaczane jedynie na działalność statutową.

§ 41.
 1. Dla rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przez PZBS wymaga się:

  1. decyzji Dyrektora Biura, w przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przez PZBS do świadczenia do kwoty równej 0,4% przychodu PZBS wskazanego w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, lub

  2. decyzji Prezesa Zarządu PZBS, w przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przez PZBS do świadczenia do kwoty równej 0,8% przychodu PZBS wskazanego w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym lub równowartości takiej kwoty w walucie obcej, lub

  3. uchwały Prezydium Zarządu PZBS, w przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przez PZBS do świadczeń do kwoty równej 4% przychodu PZBS wskazanego w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym lub równowartości takiej kwoty w walucie obcej, lub

  4. uchwały Zarządu PZBS.

 2. W przypadku zobowiązań do świadczenia okresowego, dla celów ust. 1 powyżej, wartość zobowiązania określa się sumując kwoty wszystkich świadczeń okresowych, do spełnienia których zobowiązał się PZBS. Zaciąganie zobowiązań bezterminowych o charakterze ciągłym, za wyjątkiem zawierania i zmian umów o pracę, wymaga uchwały Zarządu PZBS.

§ 42.

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem PZBS w stosunku do członków PZBS, członków organów PZBS lub pracowników PZBS oraz osób, z którymi członkowie organów PZBS oraz pracownicy PZBS pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („Osoby Bliskie”),

 2. przekazywania majątku PZBS na rzecz członków PZBS, członków organów PZBS lub pracowników PZBS oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku PZBS na rzecz członków PZBS, członków organów PZBS lub pracowników PZBS oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PZBS, członkowie organów PZBS lub pracownicy PZBS oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie PZBS

§ 43.
 1. Zmiana niniejszego Statutu lub przyjęcie nowego statutu wymaga uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

 2. Prawo wnioskowania o zmianę niniejszego Statutu przysługuje władzom naczelnym PZBS, członkom PZBS oraz grupie co najmniej 10 delegatów.

 3. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zmiany niniejszego Statutu powinien być zgłoszony Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed terminem zaplanowanego Zgromadzenia. W przypadku uchybienia temu terminowi, wniosek taki zostanie rozpoznany na kolejnym Zgromadzeniu.

 4. Treść wniosku, o którym mowa w pkt 3, Biuro PZBS publikuje na stronie internetowej Związku niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 5. Uchwałę w sprawie rozwiązania PZBS i przeznaczenia jego majątku podejmuje Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 44.

/uchylony/

§ 45.

Członkowie PZBS mają obowiązek dostosowania swoich przepisów wewnętrznych do postanowień niniejszego Statutu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Statutu lub jego zmian.