Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Nowe zasady dotyczące wznowienia działalności brydżowej

 1. Zawody brydżowe mogą być przeprowadzone wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi regulacjami sanitarnymi oraz we współpracy z właściwymi służbami. Niniejszy dokument opisuje istniejące ograniczenia w kontekście zawodów brydżowych. Wdrażając postanowienia dokumentu, należy mieć na uwadze, że nadrzędnym obowiązkiem organizatora jest zapewnienie należytego bezpieczeństwa wszystkim zawodnikom, członkom ekipy oraz osobom postronnym. Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną zarówno organizator, jak i zawodnicy zobowiązani są do bieżącego śledzenia i stosowania się do wytycznych i przepisów krajowych. Zasad nie stosuje się do rozgrywek internetowych, które nie wymagają gromadzenia się zawodników w jednym miejscu.

 2. Podczas rozgrywania zawodów sportowych zawodnicy (zawodnicy-sportowcy to osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą PZBS, czyli mające opłaconą bieżącą składkę zawodniczą) mają obowiązek stosowania się do aktualnych zasad i ograniczeń - opublikowanych na gov.pl-osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa. Poza stolikiem brydżowym należy stosować ogólne zasady:zachować odpowiedni dystans i stosować maseczkę do zakrycia ust i nosa.

 3. Liczba zawodników musi być ograniczona do liczby osób zgodnej z obowiązującymi przepisami krajowymi. (rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; dla 150 zawodników).Organizator odpowiedzialny jest za weryfikację liczby osób przebywających na sali gry również przed i po zakończeniu zawodów, a także zapewnia warunki pozwalające na bezpieczny zakup startówek, wchodzenie do budynku i jego opuszczanie.

 4. Zawodnicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 lub wystąpienie choroby zakaźnej nie powinni brać udziału w zawodach, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. Na sali gry nie mogą znajdować się osoby, których stan zdrowia wskazuje, że są zakażone  SARS-CoV-2, takie osoby też powinny o tym fakcie niezwłocznie poinformować organizatora, który w oparciu o tę informację podejmuje odpowiednie działania.

 5. Wszyscy zawodnicy w momencie, gdy nie zajmują miejsca za stołem do gry powinni zachować dystans  (2 m).

 6. Konieczne jest częste i regularne wietrzenie sali.

 7. Organizator bezwzględnie musi zapewnić środki dezynfekujące na każdym stole. Możliwe jest używania tylko jednego kompletu rozdań, pod warunkiem, że każdy zawodnik dezynfekuje ręce przed każdą rundą. Gramy własnymi bidding boxami przypisanymi do konkretnego zawodnika przez cały okres trwania zawodów. Pierniczki obsługiwane są wyłącznie przez parę NS i muszą być  każdorazowo dezynfekowane w przypadku zmiany tej pary. 

 8. Zaleca się grę na zasłonach, tam gdzie jest to tylko możliwe.

 9. Rozstawienie stołów do gry w odległości co najmniej 2 metry od siebie, z przestrzenią co najmniej 9 metrów kwadratowych dla każdego stołu.

 10. Na stołach nie może być nic oprócz sprzętu. Stoły powinny być łatwe w dezynfekcji.

 11. Stoły do gry i sprzęt i muszą być zdezynfekowane przed grą i na jej koniec, nie rzadziej niż dwa razy dziennie. Wszelkie inne używane przedmioty również podlegają dezynfekcji.

 12. Gdy gra jest prowadzona z użyciem kart i biddingboxów, należy je wymieniać lub przynajmniej dezynfekować po zakończeniu zawodów/sesji. Powielone karty powinny przejść minimum 24-godzinną kwarantannę przed i po ich użyciu. W przypadku gry na urządzeniach elektronicznych każdorazowa zmiana użytkownika wymaga dezynfekcji urządzenia.

 13. Wprowadza się zakaz obecności osób postronnych na sali gry, w tym kibiców.

 14. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych podczas zawodów.

 15. Wprowadza się zakaz spożywania posiłków na sali gry, a w przypadku dłuższych zawodów należy wyznaczyć miejsce do tego przeznaczone.

 16. Wszelkie węzły sanitarne powinny być regularnie dezynfekowane.

 17. Należy przestrzegać zasad higieny oraz stosować dobre praktyki higieniczne. Dokładnie i często myć ręce wodą z mydłem, osuszać przy użyciu ręczników papierowych, dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Obowiązkowo dezynfekować ręce wchodząc i wychodząc z obiektu.

 18. Rekomenduje się, aby wszystkie pomieszczenia do gry oraz toalety były wyposażone w środki do dezynfekcji rąk, najlepiej przy każdym stole do gry oraz instrukcję skutecznej dezynfekcji rąk.

 19. Organizator zawodów odpowiada za skuteczne wdrożenie zapisów niniejszego dokumentu.