Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Nowe zasady przyznawania odznaczeń Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki

wersja do druku

 

Odznaki Zasłużony dla PZBS i Za Zasługi dla Sportu (odznaka resortowa) mogą być przyznawane w kategoriach brązowa, srebrna i złota. W/w odznaki i nadanie godności Honorowego Członka PZBS stanowią jedną z form nagród i wyróżnień za nienaganną pracę i osobiste zaangażowanie w popularyzacji i rozwoju brydża sportowego.

 1. Odznaczenia PZBS
  1. Honorowy Członek PZBS
   1. Przyznanie godności Honorowy Członek PZBS jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez PZBS.
   2. Godność Honorowy Członek PZBS nadaje uchwałą Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS osobom fizycznym.
   3. Do zgłoszenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZBS wniosku o nadanie „Honorowego Członka PZBS” jest uprawniony Prezes PZBS w oparciu o uchwałę Kapituły Odznaczeń PZBS.
   4. Godność Honorowy Członek PZBS może być nadana:
    • działaczom, którzy mają:
     • wyróżnienia przyznane przez centralne władze sportowe w Polsce i Złotą Odznakę Zasłużony Działacz PZBS,
     • przynajmniej czteroletni staż działalności w ZG PZBS,
     • przynajmniej 12 letni staż działalności w Zarządzie Wojewódzkim ZBS,
    • sędziom, którzy mają tytuł sędziego międzynarodowego,
    • trenerom dyplomowanym mającym przynajmniej ośmioletni staż pracy szkoleniowej,
    • zawodnikom, którzy:
     • zdobyli medal na MŚ lub ME,
     • mają tytuł Arcymistrza Międzynarodowego.
  2. Zasłużony dla PZBS
   1. Odznaczenia Zasłużony dla PZBS nadawane są szkoleniowcom, sędziom, działaczom sportowym i społecznym, a także osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju, umasowienia i podniesienia poziomu brydża sportowego.
   2. Dla nadania odznaki określonego stopnia wymagany jest następujący okres działalności:
    • Odznaki brązowej – co najmniej 5 lat,
    • Odznaki srebrnej – co najmniej 10 lat,
    • Odznaki złotej – co najmniej 20 lat.
   3. Odznaka srebrna może być nadana osobie posiadającej odznakę brązową, a odznaka złota osobie, która posiada odznakę srebrną lub w szczególnym przypadku brązową.
   4. Wnioski o nadanie odznaki Zasłużony dla PZBS powinny być wypełnione i zaopiniowane przez Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego.
 2. Oznaczenia Ministerstwa Sportu i Turystyki

  Zasady rozpatrywania wniosków o nadanie odznaki ”Za Zasługi dla Sportu” reguluje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1126). W celu uporządkowania procedur związanych z przyjmowaniem wniosków o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu” na podstawie w/w rozporządzenia, Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje następujące informacje:

  Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje odznaki z własnej inicjatywy lub na wniosek organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, związku sportowego lub polskiego związku sportowego. Podstawą złożenia stosownego wniosku jest spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w § 2 rozporządzenia, tj.:

  odznaka może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w tym za:

  • wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie spor­towym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,
  • publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu,
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu,
  • wspieranie sportu.

Warunkiem formalnym dla rozpatrzenia wniosku o przyznanie odznaki jest złożenie pisma przewodniego wraz z:

 1. wypełnionym wnioskiem o nadanie odznaki dla osoby, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • okresów pracy zawodowej lub społecznej w sporcie,
  • informacji (we wniosku „uzasadnienie wniosku”) przedstawiającej wybitne osiągnięcia, osoby wnioskowanej do nadania odznaki, w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu.
 2. oświadczeniem kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pismo przewodnie wraz z wnioskiem o przyznanie odznaki i załącznikami należy złożyć nie później niż 60 dni przed proponowanym przez wnioskodawcę.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o nadanie Honorowego Członka PZBS
 2. Wzór wniosku o nadanie odznaki Zasłużonego dla PZBS
 3. Wzór wniosku o nadanie odznaczenia MSiT

Powyższe zasady zostały uchwalone przez Zarząd Główny 21 lutego 2014

Marian Wierszycki
Przewodniczący Kapituły Odznaczeń
Radosław Kiełbasiński
Prezes PZBS