Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin pracy Komisji Regulaminów Sportowych PZBS

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pracy jest mowa o:

 1. Komisji – rozumie się przez to Komisję Regulaminów Sportowych PZBS,
 2. Przewodniczącym – rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji,
 3. Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd PZBS,
 4. Prezesie – rozumie się przez to Prezesa Zarządu,
 5. regulaminie – rozumie się przez to regulamin rozgrywek organizowanych przez PZBS, regulamin zawodów rangi mistrzostw Polski, a także inny regulamin związany z działalnością PZBS,
 6. projekcie – rozumie się przez to projekt regulaminu lub projekt nowelizacji regulaminu,
 7. projektodawcy – rozumie się przez to osobę kierującą pracami nad tworzeniem lub nowelizacją regulaminu PZBS, którą może być w szczególności członek Zarządu lub Komisji.
§ 2. Postanowienia ogólne<
 1. Komisja jest ciałem doradczym Zarządu i działa na podstawie niniejszego Regulaminu pracy zatwierdzanego przez Zarząd.
 2. Przewodniczącego powołuje Zarząd. Pozostałych członków Komisji powołuje Zarząd na wniosek Przewodniczącego.
 3. Przewodniczący kieruje pracami Komisji i reprezentuje Komisję przed Zarządem.
 4. Komisja wyraża swoje stanowisko w ten sposób, że Przewodniczący przedstawia wszystkim członkom Komisji propozycję stanowiska, wyznaczając odpowiedni termin na zgłaszanie uwag, a po upływie terminu i w razie niezgłoszenia sprzeciwu przez większość członków Komisji Przewodniczący uznaje, że Komisja wyraziła to stanowisko lub ewentualnie kieruje sprawę do dalszej dyskusji. W razie potrzeby Komisja może wyrazić stanowisko poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów.
§ 3. Procedura legislacyjna
 1. Projektodawca zapewnia Przewodniczącemu wgląd w powstający projekt oraz w założenia projektu. Przewodniczący może zgłosić projektodawcy uwagi na tym etapie.
 2. Projektodawca przekazuje gotowy projekt Przewodniczącemu.
 3. Komisja pracuje nad projektem, w razie potrzeby wyjaśniając wątpliwości z projektodawcą. Komisja może zwrócić projekt projektodawcy w razie potrzeby wprowadzenia gruntownych zmian. Projekt przyjęty przez Komisję Przewodniczący przekazuje Prezesowi.
 4. Zarząd może nanieść poprawki do projektu. W takiej sytuacji Prezes przekazuje poprawiony projekt Przewodniczącemu. Jeżeli Przewodniczący uzna to za niezbędne, projekt trafia do ponownego rozpatrzenia przez Komisję, po czym wraca do Zarządu.
 5. Jeżeli Zarząd nie naniósł poprawek do projektu lub jeśli wyczerpano procedurę opisaną w pkt. 4, Zarząd głosuje nad przyjęciem projektu.
 6. Przyjęty przez Zarząd regulamin uznaje się za obowiązujący niezależnie od dochowania procedury opisanej w niniejszym paragrafie.
 7. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, gdy dany regulamin podlega przyjęciu przez inny organ PZBS.