Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski (obowiązuje od 1.10.2023)

1.Wstęp

 1. Pierwszą i najważniejszą imprezą PZBS, przeprowadzaną corocznie od początku istnienia Związku są Drużynowe Mistrzostwa Polski (DMP).
 2. Celem DMP jest wyłonienie drużyny Mistrza Polski oraz I i II Wicemistrza Polski, a także drużyn uprawnionych do gry na odpowiednim szczeblu rozgrywek w następnym sezonie.
 3. Drużyna aktualnego Mistrza Polski reprezentuje Polskę w klubowych rozgrywkach organizowanych przez EBL.
 4. DMP odbywają się na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej RDMP) i innych regulaminów PZBS, które mogą tu mieć zastosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem
 5. Integralną częścią RDMP, dla poszczególnych szczebli DMP, jest KOMUNIKAT POCZĄTKOWY na dany sezon (RDMP rozdz.3 pkt. 3).

2. Szczeble rozgrywek DMP

 1. Rozgrywki prowadzone w ramach DMP prowadzone są na następujących szczeblach
  • Ekstraklasa,
  • I liga
  • II liga
  • III liga,
  • IV liga (liga okręgowa),
  • liga popularna (klasa A), liga szkolna.
 2. Ekstraklasa liczy 16 drużyn.
  1. Po fazie zasadniczej granej systemem każdy z każdym (round-robin – RR), drużyny, które zajęły 8 pierwszych stanowią SUPERLIGĘ.
  2. Rozgrywki superligi wyłaniają Drużynowego Mistrza Polski oraz I i II Wicemistrza w danym sezonie.
  3. Pozostałe 8 drużyn walczy o utrzymanie się w ekstraklasie.
  4. Do I ligi spada minimum 4, a nie więcej niż 6 drużyn.
  5. Szczegółowy system rozgrywek, a także terminarz i miejsca rozgrywek ustala Wydział Gier PZBS.
 3. I liga liczy 32 drużyny podzielone na 2 grupy po 16 drużyn każda.
  1. W każdej grupie po fazie zasadniczej granej systemem każdy z każdym (round-robin – RR), drużyny zostaną podzielone na grupy i w wyniku dalszych rozgrywek:
   1. drużyny, które zajmą dwa pierwsze miejsca awansują do ekstraklasy,
   2. drużyna, która zajmie miejsce 3 w każdej z grup, kwalifikuje się do gier barażowych z drużynami ekstraklasy z miejsc 11–12 o dwa miejsca w ekstraklasie.
   3. do II ligi spada minimum 4, a nie więcej niż 6 drużyn.
  2. Szczegółowy system rozgrywek, a także terminarz i miejsca rozgrywek ustala Wydział Gier PZBS.
 4. II liga liczy 64 drużyny podzielone na 4 grupy terytorialne po 16 drużyn każda.
  1. W każdej grupie po fazie zasadniczej granej systemem każdy z każdym (round-robin – RR), drużyny zostaną podzielone na grupy i w wyniku dalszych rozgrywek:
   1. drużyny, które zajmą dwa pierwsze miejsca awansują do I ligi,
   2. drużyna, która zajmie miejsce 3 w każdej z grup, kwalifikuje się do gier barażowych z drużynami I ligi z miejsc 11–12 o dwa miejsca w I lidze.
   3. do III ligi spada minimum 4, a nie więcej niż 6 drużyn.
  2. Szczegółowy system rozgrywek, podział na grupy, terminarz i miejsca rozgrywek ustala Wydział Gier PZBS.
 5. Organizatorami prowadzonych według własnego regulaminu szczegółowego rozgrywek DMP lig wojewódzkich są WZBS. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w tych rozgrywkach, awansuje do II ligi w następnym sezonie.
 6. Organizatorami rozgrywek DMP szczebli niższych od lig wojewódzkich są poszczególne WZBS lub, za zgodą WZBS, kluby i jednostki terenowe określone w § 37 ust. 1 Statutu PZBS. Drużyny startujące w DMP poniżej ligi wojewódzkiej mogą być dzielone na grupy tego samego szczebla rozgrywek, jeśli liczebność najmniejszej z nich wynosi minimum 6 drużyn.

3. Podział kompetencji, warunki startu

 1. Rozgrywki DMP prowadzone są w rocznych cyklach systemem jesień-wiosna.
  1. Sezon rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 sierpnia następnego roku.
  2. Zaleca się, by rozgrywki danego sezonu zakończone były do 30 czerwca.
 2. Na szczeblach centralnych (ekstraklasa, I i II liga) organizacją rozgrywek zajmują się agendy Zarządu PZBS.
 3. Na początku każdego sezonu, Wydział Gier PZBS (lub odpowiednik w WZBS) ogłasza KOMUNIKAT POCZĄTKOWY dla odpowiedniego szczebla rozgrywek. Winien on zawierać przynajmniej:
  1. Wykaz drużyn uprawnionych do gry na danym szczeblu rozgrywek,
  2. Opis systemu rozgrywek,
  3. Zasady spadków i awansów,
  4. Istotne szczegóły organizacyjno-sportowe,
  5. Ostateczny termin zgłoszeń do rozgrywek,
  6. Wysokość opłat wnoszonych przez drużynę i termin ich wniesienia na wskazane konto.
 4. Po zamknięciu okresu rejestracji należy ogłosić HARMONOGRAM ROZGRYWEK z uwzględnieniem terminów i miejsca rozgrywania meczów, a także zawierający inne organizacyjno-sportowe szczegóły regulaminowe dla danego szczebla rozgrywek.

4. Rejestracja drużyn do rozgrywek

 1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu pojęcie "klub" oznacza osobę prawną niebędącą Wojewódzkim Związkiem Brydża Sportowego.
 2. Drużynę do lig centralnych może zgłosić wyłącznie klub.
 3. Do rozgrywek DMP drużynę zgłasza:
  1. klub, który zgłosił drużynę w poprzednim sezonie, przy czym w razie likwidacji tego klubu lub braku możliwości jego działania odpowiednie rozstrzygnięcia wydaje Wydział Gier PZBS,
  2. w przypadku, gdy w poprzednim sezonie zgłoszenia nie dokonywał klub - zawodnicy drużyny zgłoszeni w poprzednim sezonie (z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej) lub klub wskazany przez tych zawodników. Spory między zawodnikami rozstrzyga się zwykłą większością głosów zawodników wpisanych do składu drużyny na koniec poprzedniego sezonu, a przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos kapitana. Zawodnik zawiadamia o swoim głosie organizatora rozgrywek danego szczebla.

3a. Na warunkach ustalonych przez PZBS klub może przenieść prawo do drużyny na inny klub. O przeniesieniu prawa do drużyny zainteresowani niezwłocznie zawiadamiają Biuro PZBS oraz organizatora właściwych szczebli rozgrywek.

 1.  
 2.  
 3.  
 4. Każda drużyna zobowiązana jest na początku sezonu, do zgłoszenia (potwierdzenia) swego udziału w rozgrywkach dokonując rejestracji we właściwym terytorialnie WZBS.
  1. Zgłoszenie winno zawierać:
   1. Nazwę klubu
   2. Nazwę drużyny, przy czym gdy drużynę zgłasza klub, nazwa drużyny musi zawierać nazwę klubu lub skrót nazwy klubu,
   3. Adres korespondencyjny (może być e-mail),
   4. Wykaz (minimum 6) zawodników wraz z ich numerami identyfikacyjnymi PZBS,
   5. Wskazanie kapitana drużyny,
   6. Dokładne informacje o miejscu rozgrywania spotkań (nie dotyczy systemu zjazdów).
  2. W przypadku zgłaszania zawodników zmieniającego drużynę należy dołączyć oświadczenie, że czynią to za wiedzą poprzedniej drużyny i nie pozostawili nieuregulowanych zobowiązań wynikających z poprzedniej przynależności.
 5. Wydział Gier właściwego WZBS umieszcza drużynę i jej zawodników (skład drużyny) w rejestrze PZBS.
 6. Dowodem przyjęcia zgłoszenia i zatwierdzenia składu drużyny na dany sezon jest umieszczenie drużyny w rejestrze PZBS.
 7. Nieterminowe zgłoszenie oraz nieterminowe uregulowanie opłaty startowej może spowodować utratę prawa do startu w rozgrywkach DMP.
 8. W przypadku rezygnacji ze startu w rozgrywkach wyższego szczebla przez drużynę, która wywalczyła awans, prawo gry przechodzi na kolejną drużynę z tej samej grupy, co drużyna rezygnująca.
 9. Ostateczne decyzje o składzie poszczególnych lig, także w przypadkach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, podejmuje właściwa komórka danego zarządu.
 10. Kapitan reprezentuje drużynę w kontaktach z PZBS oraz organizatorem rozgrywek. W trakcie sezonu drużyna może zmienić kapitana. Osobę kapitana oznacza się w rejestrze PZBS.

5. Ogólne ustalenia sportowe

 1. Mecze ekstraklasy, I, II i III ligi są rozgrywane na stołach z zasłonami. Licytacja i/lub rozgrywka mogą być prowadzone przy pomocy urządzeń elektronicznych. Na niższych szczeblach przynajmniej z użyciem kaset licytacyjnych.
 2. Wszystkie mecze DMP w fazie zasadniczej rozgrywek winny składać się z 2 segmentów po 10-16 rozdań.
 3. Wynik meczów obliczany jest w IMP z przeliczeniem na VP według algorytmu World Bridge Federation (skala ułamkowa) wprowadzonego w 2013 roku. Na szczeblach rozgrywek poniżej III ligi organizator może zdecydować o stosowaniu tabel WBF w wariancie całkowitoliczbowym.

  Wybrane tabele stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

 4. Zdobyte VP sumują się i decydują o zajętych miejscach w fazie zasadniczej.
 5. W przypadku jednakowej liczby zdobytych VP, o wyższym miejscu decyduje kolejno:
  1. Wynik bezpośrednich meczów w VP; jeżeli to nie rozstrzyga – to wynik w IMP.
  2. Saldo VP zdobytych przeciwko drużynom, które zajęły miejsca wyższe.
  3. Saldo IMP.
  4. Losowanie.
 6. Przy remisie w fazie pucharowej (play-off), awans uzyskuje drużyna z wyższego miejsca po fazie zasadniczej rozgrywek.
 7. Jakiekolwiek ewentualne baraże z zasady są rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu sezonu kończącego się. Uprawnieni do udziału w barażach są wyłącznie zawodnicy zgłoszeni w swojej drużynie do kończącego się sezonu. Jeśli potrzeba rozegrania barażu zaistnieje dopiero podczas organizowania rozgrywek nowego sezonu – wówczas grać w nich mogą wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do nowego sezonu.

  W przypadku potrzeby – wyznaczenie tzw. najsilniejszych WZBS do baraży odbywa się na podstawie liczby drużyn reprezentujących WZBS w rozgrywkach DMP wszystkich szczebli wg rejestru PZBS w dniu 31 stycznia.

 8. W rozgrywkach DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe z tym, że para grająca systemem sztucznym jest zobowiązana do posiadania przy sobie wypełnionej karty konwencyjnej (dwa egzemplarze), a w przypadkach spornych - na żądanie sędziego - może dostarczyć szczegółowy opis systemu licytacyjnego.
  1. Para grająca Systemem Wysoce Sztucznym (SWS), winna dostarczyć opis systemu w wersji elektronicznej organizatorowi rozgrywek danego szczebla do wglądu wszystkich pozostałych kapitanów na ich życzenie.
  2. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana (lub, w przypadku jego niedostępności, przedstawiciela) drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą SWS. Termin powiadomienia (można to uczynić za pośrednictwem sędziego) ustala się na 20 minut przed rozpoczęciem gry. Opóźnienie obciąża konto drużyny wystawiającej parę grającą SWS przy ewentualnym przekroczeniu czasu gry.
 9. Zawodnicy mają prawo zgłaszać na piśmie sędziemu nietypowe, wyjątkowe rozwiązania problemów w rozdaniach itp.
 10. Szczegółowe ustalenia sportowe dotyczące organizacji i przebiegu rozgrywek na poszczególnych szczeblach zawierają komunikaty, o których mowa w rozdz.3. pkt.4, wydawanych przez właściwych organizatorów wymienionych w rozdz.3. pkt.2 i 3.
 11. Zdarzenia zakłócających grę, rytm zjazdów, spóźnienia.
  1. Opóźnienie rozpoczęcia segmentu gry w wyznaczonym czasie - kary:
   1. 0-5 minut – ostrzeżenie odnotowane w wykazie kar (kolejne spóźnienie zawodnika tej samej drużyny spowoduje automatyczne przejście do punktów następnych)
   2. 6-10 minut – 1 VP,
   3. 11-15 minut – 2 VP,
   4. większe spóźnienie może skutkować:
    1. dalszymi karami według zasady jak wyżej,
    2. przełożeniem meczu/segmentu (tylko w przypadku udowodnionej przyczyny losowej)
    3. skierowaniem sprawy do rozpatrzenia przez właściwy Wydział Gier.
  2. Opóźnienie zakończenia gry danego segmentu po zgłoszeniach powolnej gry - kary (mogą być dzielone w proporcjach ustalonych przez sędziego pomiędzy obie drużyny):
   1. 0-5 minut – 1 VP,
   2. 6-10 minut – 2 VP,
   3. większe spóźnienie może skutkować:
    1. dalszymi karami według zasady jak wyżej,
    2. zdjęciem jednego lub więcej rozdań, jeśli wolna gra w danym momencie w sposób istotny zakłóca przebieg rozgrywek.
  3. Opóźnienie protokolarnego zgłoszenia składów (‘line-up’) - kary:
   1. pierwsze – ostrzeżenie,
   2. drugie – 0,5 VP,
   3. każde kolejne – 1 VP
  4. Zachowanie skutkujące „spaleniem” rozdania – kara automatyczna w wysokości 2 VP.
  5. Zakazuje się:
   1. opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
   2. palenia w miejscach niedozwolonych,
   3. spożywanie alkoholu na sali gry,
   4. posiadania włączonego telefonu komórkowego,
   5. prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

   Niezastosowanie się do powyższych restrykcji może skutkować wymierzeniem stosownych kar porządkowych

6. Prawo gry w drużynie

Miejscem ewidencji drużyn i zawodników jest rejestr PZBS. Zgłoszenie zawodnika do drużyny oznacza ujęcie go w ewidencji tej drużyny w rejestrze w danym sezonie.

 1. Prawo gry w drużynie zgłoszonej do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski mają zawodnicy:
  - zgłoszeni do rozgrywek danego sezonu w tej drużynie;
  - z opłaconą przed pierwszym udziałem w meczu danego sezonu składką zawodniczą (w roku rozpoczynającym dany sezon przynajmniej za rok kalendarzowy, w którym się on kończy).
 2. Zawodnik może być członkiem drużyny zgodnie ze stosownymi regulaminami. Z końcem sezonu traci aktualność dotychczasowe przypisanie zawodników do drużyn; aktualizacje nowego sezonu są prezentowane na stronie internetowej od 1 października.
 3. Udział zawodnika w meczu w danym sezonie przywiązuje zawodnika do drużyny. Możliwość wystąpienia w innej drużynie określa punkt 6.4 oraz stosowne regulaminy.
 4. Dopuszcza się udział zawodnika w drużynie tego samego klubu w lidze szczebla wyższego niż ten, do którego zawodnik jest zgłoszony. Opcja takiego „wypożyczenia” dotyczy występu w meczach jednej drużyny przez nie więcej niż 72 rozdania. Wypożyczenie będzie poprawne, gdy w rejestrze PZBS w dniu występu zawodnika odnotowane będzie zgłoszenie go w prawidłowym (minimum 6 zawodników) składzie drużyny tego samego klubu niższego szczebla rozgrywek. W pozostałych przypadkach automatycznie ma zastosowanie punkt 6.3.
 5. Zmiana drużyny przez zawodnika w trakcie sezonu jest dopuszczalna, jeśli nie brał on jeszcze udziału w meczach tego sezonu. Dopuszczalne w trakcie sezonu jest zgłoszenie do drużyny nowych zawodników lub usunięcie zgłoszonych. Udział w meczu zawodnika powołanego w trybie awaryjnym musi skutkować ujęciem go w rejestrze PZBS w drużynie, w której zagrał.
 6. Każdy udział w meczu drużyny zawodnika, który nie jest zgłoszony do tej drużyny, powinien być wyjaśniony przez organizatora rozgrywek.
 7. Na najniższym możliwym poziomie rozgrywek organizowanych w ramach DMP przez WZBSy, w drużynach gdzie WK poszczególnych zawodników – w dniu rejestracji drużyny – nie przekracza 1, możliwy jest udział jednego dowolnego innego zawodnika, zwanego dalej „liderem”.
  1. Udział w rozgrywkach lidera nie powoduje utraty przez niego możliwości gry w innych drużynach lig wyższych na zasadach opisanych powyżej w pkt 1 – 6.
  2. Lider nie może uczestniczyć w meczach fazy play-off (jeśli na danym poziomie rozgrywkowym są one organizowane).
  3. 3 Lider nie otrzymuje punktów klasyfikacyjnych.

7. Walkower, skreślenie drużyny z rozgrywek

 1. Przegraną bez walki (w.o.) jednej lub obu drużyn orzeka się w przypadkach, gdy:
  1. mecz nie odbył się z przyczyny, która nie została uznana przez prowadzących rozgrywki za usprawiedliwiającą,
  2. mecz nie może zostać uznany za zakończony z winy jednej lub obu drużyn,
  3. w meczu wziął udział nieuprawniony zawodnik,
  4. mecz odbył się w okresie zawieszenia klubu (drużyny),
  5. zmieniono samowolnie termin meczu (decyzja do uznania właściwego organu gier).
 2. Drużyna przegrywająca mecz walkowerem otrzymuje 0 VP.
 3. Drużyna, której przyznano zwycięstwo walkowerem, otrzymuje punkty zwycięskie (VP), zgodnie z Reg. Zawodów.
 4. Drużyna, która w jednym sezonie odda trzy mecze walkowerem (do liczby walkowerów nie wlicza się walkowerów z meczów play-off), zostanie umieszczona na najniższym możliwym miejscu zgodnie z obowiązującym schematem rozgrywek (jeśli istnieje możliwość zajęcia miejsca spadkowego, drużyna spada do niższego – o ile istnieje - szczebla rozgrywek).
  1. Mecze rozegrane przez skreśloną drużynę należy kwalifikować według poniższych zasad:
   1. Jeżeli drużyna oddała w pierwszej połowie liczby spotkań danej fazy trzy walkowery, to jej wyniki się unieważnia (a przeciwnicy otrzymują tyle punktów, ile otrzymaliby za pauzę), w przeciwnym wypadku, po rozegraniu co najmniej 50% meczów do rozegrania w danej fazie, wszystkie wyniki są zaliczone.

8. Tytuły, punkty klasyfikacyjne

 1. Zawodnicy drużyny, która zajęła I miejsce w rozgrywkach Final Four, zdobywają złote medale i tytuły Mistrza Polski pod warunkiem rozegrania:
  1. co najmniej 1/3 rozdań w meczach w Final Four, lub
  2. co najmniej 40% wszystkich rozdań, jakie rozegrano w ekstraklasie.
 2. Zawodnicy drużyny, która zajęła II miejsce w rozgrywkach Final Four, zdobywają srebrne medale i tytuły I Wicemistrza Polski pod warunkiem rozegrania:
  1. co najmniej 1/3 rozdań w meczach w Final Four, lub
  2. co najmniej 40% wszystkich rozdań, jakie rozegrano w ekstraklasie.
 3. Zawodnicy drużyny, która zajęła III miejsce w rozgrywkach Final Four, zdobywają brązowe medale i tytuły II Wicemistrza Polski pod warunkiem rozegrania:
  1. co najmniej 1/3 rozdań w meczach w Final Four, lub
  2. co najmniej 40% wszystkich rozdań, jakie rozegrano w ekstraklasie.

9. Odwołania

 1. Od decyzji brydżowej wydanej przez sędziego prowadzącego zjazd Ekstraklasy, I lub II ligi, drużynie przysługuje odwołanie do sędziego głównego Lig Centralnych..
 2. Decyzję w sprawach organizacyjnych (np. nierozegranie meczu, walkowery, rezygnacja z rozgrywek) podejmuje Wydział Gier PZBS dla lig centralnych, a dla pozostałych lig jego odpowiednik w WZBS.
 3. W III lidze i na szczeblach niższych odwołania należy składać do organizatora rozgrywek na tym szczeblu (I instancja wydająca decyzję). Odwołanie musi być doręczone lub przesłane pocztą w ciągu 3 dni od zjazdu (meczu).

  II (i ostatnią) instancję odwołania stanowią odpowiednio Zarząd PZBS dla lig centralnych oraz Wydział Gier PZBS dla niższych szczebli.

10. Postanowienia końcowe

 1. Nadzór i kontrolę nad właściwym przebiegiem rozgrywek DMP sprawują prowadzący rozgrywki wyznaczeni przez:
  1. Wydział Gier PZBS – dla Ekstraklasy, I i II ligi;
  2. Zarządy WZBS – dla niższych szczebli rozgrywek.

  Prowadzący rozgrywki udzielają, stosownie do kompetencji, informacji w sprawach DMP oraz przyjmują wnioski, uwagi i zażalenia.

 2. Kapitanowie drużyn mają obowiązek zapoznania swoich zawodników z niniejszym regulaminem, terminarzem szczegółowym danej ligi i innymi stosownymi przepisami przywołanymi w RDMP.
 3. Interpretacja powyższego regulaminu należy do Zarządu PZBS.
 4. Niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZBS 11-09-2023 r. uchyla postanowienia wersji poprzedniej i wchodzi w życie od 01-10-2023.
 5. Inne regulaminy rozgrywek drużynowych (np. w związkach terenowych) muszą być zgodne z niniejszym regulaminem.

Załącznik: Tabele przeliczeniowe IMP <=> VP