Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z posiedzenia nr 6 Zarządu PZBS

 

w dniu 22 września 2021 r. godz. 17:00 – 21:10

Obecni: Marek Michałowski, Ewa Miszewska-Michalewicz, Jacek Grzelczak, Kacper Kopka, Przemysław Janiszewski, Piotr Walczak, Lena Leszczyńska – Pełnomocnik ds. komunikacji, Jarosław Molenda – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Beata Madej – Dyrektor Biura, Cezary Jedliński – p.o. Sekretarza Generalnego – protokołujący.

W części dotyczącej Brydża 60+ uczestniczyli: Małgorzata Maruszkin - Pełnomocnik ds. brydża 60+, Marek Małysa.

Nieobecni: Igor Chalupec, Tomasz Latos, Przemysław Maliszewski

Między posiedzeniami nr 5 i 6 zatwierdzono internetowo następujące uchwały:

Uchwała nr 41/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza wpisowe do WBS Rosenblum w kategorii teamów mikstowych na nagrodę dla najlepszego polskiego teamu w Międzynarodowych Mistrzostwach Teamów Mikstowych.

Głosowało 5 członków Zarządu - 5 za.

Uchwała nr 42/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Polski Teamów Mikstowych.

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za.

Uchwała nr 43/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza Regulamin techniczny Finału GPPP 2019/2021 i Mistrzostw Polski Par 2021 oraz nagrody w Finale GPPP 2019/2021.

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za.

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z zebrania nr 5.
 3. Omówienie sytuacji finansowej Związku.
 4. Brydż 60+ - Małgorzata Maruszkin.
 5. Składki dla uczniów SWD - Kacper Kopka.
 6. Dyskusja nad projektem Zespołu ds. Młodzieży
 7. Omówienie eliminacji do MŚ i omówienie kierunków działań
 8. Określenie minimum dla uzyskania określonej rangi OTP i wyższej.
 9. Konkurs ofert na organizację GPPP i GPPT.
 10. Odpowiedź na list Grzegorza Głaska.
 11. Kontrola nad obsługą sędziowską turniejów rangi OTP i wyższej.
 12. Propozycje kandydatów na Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny i Rzecznika Dyscyplinarnego - Jacek Grzelczak
 13. Wolne wnioski.

Ad 1.

Zarząd zatwierdził porządek obrad.

Ad 2.

Zarząd zatwierdził protokół z zebrania nr 5

Ad. 3

Marek Michałowski przedstawił aktualną sytuację finansową Związku na koniec lipca 2021 r.

Dodatkowo, poinformował Zarząd o korekcie w programie MKDNIS. Przeprowadzono również dyskusję nad możliwymi scenariuszami budżetowymi do końca 2021 r. Ustalono, że na kolejnych posiedzeniach Zarządu, każdorazowo będzie prezentowana bieżąca sytuacja finansowa Związku.

Ad. 4

W punkcie tym Małgorzata Maruszkin zaprezentowała plany i kierunki działania programu Brydż 60 +.

Omówiono sprawy dotyczące finasowania programu oraz organizacji obsługi formalnej, aktualizacji baz danych oraz pozyskania dodatkowego finasowania. Cezary Jedliński został poproszony o ustalenie z Małgorzatą Maruszkin, dokładnych kwot i środków, jakie będą wymagane do finasowania i organizacji programu Brydż 60 +, w 2021 i 2022 roku. Marek Małysa w uzupełnieniu informacji od Małgorzaty Maruszkin, poinformował o przyznaniu środków przez PZU.

Ad. 5

Kacper Kopka zreferował zgłoszony do Zarządu temat dotyczący składki PZBS dla uczniów.

Ustalono, że przeprowadzone zostanie usystematyzowanie systemu składek oraz sprawdzenie możliwych modyfikacji w systemie opłat dla młodzieży szkolnej. Projekt w tej sprawie przygotuje Jack Grzelczak. Kacper Kopka przygotuje odpowiedź Zarządu do zgłaszającego problem.

Dodatkowy temat poruszony przy omawianiu tego punktu, dotyczył przywilejów i korzyści oferowanych członkom PZBS opłacającym składki.

Ad. 6

Kacper Kopka zaprezentował wstępny projekt organizacji oraz obsady kadrowej poszczególnych wydziałów Zespołu ds. Młodzieży. Kolejne ustalenia w sprawie organizacji tego zespołu, zapadną w wyniku dalszych prac i konsultacji.

Ad. 7

Przemysław Janiszewski omówił i podsumował start polskiej kadry Open w eliminacjach do drużynowych mistrzostw świata i pucharu Europy. W związku z niepowodzeniem i brakiem kwalifikacji do Bermud Bowl, ogólna ocena tego występu jest negatywna.

Dodatkowo Przemysław Janiszewski zaprezentował propozycje kierunkowych działań w celu poprawy obecnej sytuacji. Zarząd dyskutował w tym punkcie, ustalenie zasady utrzymywania stałych par w przypadku zawodników reprezentacji, roli selekcjonera - aktualizację jego zakresu obowiązków oraz uprawnień oraz modyfikacji regulaminu powoływania zawodników do kadry. Piotr Walczak zgłosił prośbę o przygotowanie przez selekcjonerów kadr, sprawozdań z odbytych eliminacji i przygotowań do następnych mistrzostw Świata.

Składem kadry mixtowej zajmie się Ewa Miszewska i Lena Leszczyńska.

Po omówieniu tego punktu, spotkanie opuścili Kacper Kopka i Piotr Walczak.Pozostali członkowie Zarządu zdecydowali o wstępnym omówieniu pkt 10, 12 i 13 porządku obrad. Pozostałe punkty, przeniesione zostaną na kolejne posiedzenia Zarządu.

Ad. 10

Przemysław Janiszewski krótko streścił pismo Grzegorza Głaska skierowane do Zarządu w dniu 8.09.2021 r., dotyczące organizacji Final Four Drużynowych Mistrzostw Polski 2020/2021. Zarząd po omówieniu tego tematu, zaproponował przekierowanie pytań z tego pisma do Piotra Zatorskiego w celu uzyskania pełnych informacji.

Ad. 12

Jacek Grzelczak zgłosił kandydaturę Zbigniewa Sabała na przewodniczącego komisji dyscyplinarnej oraz Cezarego Przasnek na rzecznika dyscypliny PZBS. Głosowanie tajne odbędzie się w formie elektronicznej po zebraniu.

Ad. 13

W sprawach różnych Jarosław Molenda, zgłosił prośbę do Zarządu, o możliwość wglądu przez Komisję Rewizyjną, w dokumentacje dotyczącą przygotowań do Mistrzostw Świata w Brydżu Sportowym - World Bridge Series Rosenblum 2022 r.

Dodatkowo w punkcie tym, Przemysław Janiszewski zaproponował, aby komisja regulaminowa zajęła się nadawaniem rangi turniejom oraz zagadnieniami związanymi z klasyfikacją i rankingami.

Marek Michałowski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył zebranie, podziękował wszystkim za przybycie oraz aktywny udział.

Następne zebranie Zarządu ma dobyć się 27.10.2021 r.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 21:10.

Poprawiony (wtorek, 28 września 2021 21:34)