Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania Zarządu nr 10

w dniu 11 stycznia 2022 r, godz. 17:00-21:33

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec , Ewa Miszewska, Jacek Grzelczak, Przemysław Maliszewski, Przemysław Janiszewski , Kacper Kopka, Piotr Walczak ( do 20.21), Jarosław Molenda – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Stanisław Gołębiowski – Przewodniczący Rady Zawodniczej, Michał Klichowicz, Jacek Marciniak – Przewodniczący Głównej Komisji Sędziowskiej, Lena Leszczyńska, Małgorzata Maruszkin, Beata Madej – dyrektor biura.

 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z zebrania nr 9.
 4. Informacja dotycząca Kadry Open.
 5. Zatwierdzenie składu Reprezentacji Seniorów na Drużynowe Mistrzostwa Świata w Salsomaggiore.
 6. Informacja o organizacji WBS Rosenblum.
 7. Utrzymanie obniżenia limitu minimalnej liczby par w turniejach KMP z roku 2021.
 8. Propozycja organizacji KMP na IMP-y.
 9. Wniosek SZBS o zwolnienie z opłaty za drużyny III ligowe do PZBS.
 10. Rozszerzenie zakresu działania uchwały nr 59 o rozgrywki kadrowe.
 11. Pismo do Zarządu dotyczące odwołania rozgrywek ligowych.
 12. Rozpatrzenie pisma o udziale nieuprawnionego zawodnika w Finale GPPT w Starachowicach.
 13. Wypracowanie procedur weryfikacji uprawnionych zawodników.
 14. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na lidze.
 15. Kalendarz centralnych zawodów brydża sportowego w 2022 r.
 16. Doprecyzowanie wymogów organizacyjnych i sportowych w zawodach ogólnopolskich.(Jacek Grzelczak)
 17. Uporządkowanie statusu wydziałów i komisji PZBS. (Jacek Grzelczak)
 18. Propozycja stworzenia nowego odznaczenia PZBS - Przyjaciel Sportu Młodzieżowego PZBS. (Jacek Grzelczak)
 19. Informacja dotycząca rozwoju brydża amatorskiego.
 20. Wolne wnioski.

Ad.1

Stwierdzenie quorum.

Ad. 2

Zarząd zatwierdził porządek obrad.

Ad. 3

Zarząd zatwierdził protokół z zebrania nr 9.

Ad. 4

Przemysław Janiszewski przedstawił przebieg organizacji rozgrywek Kadry Open.

Ad. 5

Uchwała nr 1/2022/2021-2025

Zarząd zatwierdza skład Reprezentacji Seniorów na Drużynowe Mistrzostwa Świata w Salsomaggiore:

 • Piotr Bizoń – Marek Blat
 • Michał Kwiecień - Włodzimierz Starkowski
 • Viktor Markowicz – Krzysztof Moszczyński

Głosowało 8 członków Zarządu - 8 za (MM, IC, EM, KK, JG, PJ, PM, PW).

Ad. 6

Igor Chalupec przedstawił przebieg negocjacji w sprawie organizacji WBS Rosenblum.

Uchwała nr 2/2022/2021-2025

Zarząd przyjął zaktualizowane stanowisko negocjacyjne w rozmowach z WBF.

Głosowało 8 członków Zarządu - 8 za (MM, IC, EM, KK, JG, PJ, PM, PW).

Ad. 7

Uchwała nr 3/2022/2021-2025

Na okres pandemii minimalna liczba par klasyfikująca ośrodek w rozgrywkach KMP zmniejszona jest do 6.

Głosowało 8 członków Zarządu - 8 za (MM, IC, EM, KK, JG, PJ, PM, PW).

W związku z propozycją Jarosława Molendy zmniejszenia ilości rozdań rozgrywanych w KMP Zarząd przekazał sprawę do rozpatrzenia Wydziałowi Gier.

Ad. 8

Marek Michałowski przekazał propozycję organizacji KMP na IMP-y. Zarząd zobligował biuro do sprawdzenia możliwości organizacji takiej imprezy.

Ad. 9

Marek Michałowski przekazał pismo Świętokrzyskiego ZBS z prośba o zwolnienie ze składki od drużyn III ligowych. Wysokość składki pozostaje niezmienna od jej uchwalenia w sierpniu 2010 r.

Projekt uchwały

Zarząd zwalnia Świętokrzyski ZBS z opłaty do PZBS za drużyny III ligi.

Głosowało 8 członków Zarządu – 8 przeciw (MM, IC, EM, KK, JG, PJ, PM, PW).

Ad. 10

Uchwała nr 4/2022/2021-2025

Zarząd uzupełnia Uchwałę nr 59/2021/2021-2025 o rozgrywki kadrowe.

Głosowało 8 członków Zarządu - 8 za (MM, IC, EM, KK, JG, PJ, PM, PW).

Ad. 11

Zarząd przedyskutował list zawodnika z propozycją zawieszenia rozgrywek ligowych i postanowił nie odwoływać rozgrywek.

Ad. 12

30 grudnia 2021 roku Zarząd otrzymał zgłoszenie od jednego z uczestników Finału GPPT o udziale w tychże rozgrywkach nieuprawnionego zawodnika. Po gruntownej analizie pisemnych wyjaśnień i informacji otrzymanych z biura PZBS, od Sędziego Głównego zawodów, kapitana drużyny, inkryminowanego zawodnika i Wydziału Gier, stwierdzono - w ocenie Zarządu - zaniedbania na każdym etapie i wśród wszystkich wymienionych.

Ustalono bez wątpliwości, że zgłoszony zawodnik nie miał uprawnień do gry, a samo zgłoszenie nastąpiło w wyniku nie zapoznania się z regulaminem zawodów. Następnie zgłoszony zawodnik nie został zweryfikowany ani przez kapitana drużyny ani przez biuro PZBS. Wiedza o braku uprawnień stała się jawna po 2 meczu, prawie na samym początku rozgrywek. Członkowie Wydziału Gier (WG) obecni na zawodach (3 osoby łącznie z przewodniczącym) poinformowani o zaistniałej sytuacji nie podjęli się wydania żadnej opinii uznając, że jako uczestnicy zawodów powinni się wyłączyć z orzekania. Dwóch pozostałych członków WG (zawiadomionych telefonicznie) wydało sprzeczne orzeczenia. W wyniku braku wiążącego werdyktu WG decyzję o kontynuacji gry nieuprawnionego zawodnika podjął Sędzia Główny zawodów.

Po dyskusji Prezes zarządził głosowanie nad zaproponowaną uchwałą:

Uchwała nr 5/2022/2021-2025

Zarząd podjął decyzję o nieprzyznaniu tytułu "Zwycięzcy Finału GPPT" i przysługujących z tego tytułu punktów klasyfikacyjnych i mistrzowskich.

Głosowało 8 członków Zarządu - 3 za (PM, JG, IC), 1 przeciw (PW), 4 wstrzymało się (KK, PJ, EM, MM).

Jednocześnie przewodniczący Wydziału Gier podał się do dymisji. W stosunku do pracowników biura odpowiedzialnych za weryfikację uczestników oraz sędziego, toczy się odrębne postępowanie.

Zarząd wyraża głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. Przepraszamy społeczność brydżową za wszystkie niedogodności. Wyciągniemy konsekwencje oraz wprowadzimy stosowne procedury tak, aby w przyszłości nie dopuścić do podobnych sytuacji.

Ad. 13

Po dyskusji Zarząd zobligował biuro do przygotowania procedur weryfikacyjnych. Jarek Molenda przypomniał o konieczności przygotowania procedur eliminacyjnych do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Przemysław Maliszewski zaproponował, aby w procesie weryfikacyjnym umieścić informację, że zgłaszający się zawodnik ponosi odpowiedzialność pod groźbą wszczęcia postepowania dyscyplinarnego.

Ad. 14

Zarząd zlecił opracowanie zasad weryfikacji usprawiedliwionej nieobecności. Opracowaniem zagadnienia zajmie się Wydział Gier i biuro.

Ad. 15

Zarząd omówił propozycję kalendarza rozgrywek przedstawionego przez Piotra Walczaka.

Po dyskusji Przemysław Maliszewski zaproponował, aby Wydział Gier i biuro przygotowały kolejne propozycje organizacji zawodów.

Uchwała nr 6/2022/2021-2025

Zarząd zatwierdza organizację Zimowych Mistrzostw Polski na IMP-y w terminie 3 - 6.03.2022 r. w Elblągu i Indywidualnych Mistrzostw Polski w Warszawie w terminie 25 – 26.03.2022.

Głosowało 8 członków Zarządu - 8 za (MM, IC, EM, KK, JG, PJ, PM, PW).

Biuro przygotuje informacje na stronę z listą zgłoszonych ośrodków do organizacji turniejów eliminacyjnych w cyklu GPPP i GPPT. Głosowanie w sprawie przyznania organizacji odbędzie się internetowo. Komisja Regulaminowa przygotuje Regulamin GPPP i GPPT.

Ad. 16

Jacek Grzelczak zaproponował ogłoszenie komunikatu przypominającego o wymogach regulaminowych przy organizacji zawodów. Pomimo tego, że niektóre z tych wymogów znajdują się w większości regulaminów to nie są one stosowane.

Uchwała nr 7/2022/2021-2025

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu restrykcji organizacyjnych i sportowych w zawodach ogólnopolskich, Zarząd informuje, że obowiązujące zakazy:

 • oddalania się od stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
 • palenia (w tym papierosów elektronicznych) w miejscach niedozwolonych,
 • spożywania alkoholu na sali gry,
 • korzystania z telefonów komórkowych podczas gry,
 • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

powodujące wymierzenie kary porządkowej, zwyczajnej, maksymalnej lub wykluczenie z zawodów, będą arbitralnie egzekwowane na zawodach:

 •  
 • rangi Mistrzostw Polski (za wyjątkiem zawodów środowiskowych)
 • turniejów par i teamów w ramach cyklu Grand Prix Polski
 • turniejów par rangi OTX***

Zapis ten musi się znaleźć we wszystkich regulaminach zawodów wymienionych powyżej.

W stosunku do sędziów i organizatorów nie stosujących się do powyższych wytycznych będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne.

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, EM, KK, JG, PJ, PM).

Ad. 17

Jacek Grzelczak zwrócił uwagę, że w stosunku do poprzednich kadencji do dnia dzisiejszego nie ma informacji na stronie PZBS o wielu wydziałach i komisjach.

Przemysław Maliszewski zaproponował, aby każdy w swoim obszarze zastanowi się czy dana komisja jest potrzebna i na kolejnym zebraniu przedstawił swoją propozycję.

Ad. 18

Jacek Grzelczak zaproponował, aby przyznawać ludziom pomagającym i wspierającym brydża młodzieżowego odznaczenie Przyjaciel Brydża Młodzieżowego. Małgorzata Maruszkin zaproponowała, aby rozszerzyć zakres wsparcia na całego brydża. Biuro wraz z Kapitułą Odznaczeń przygotują propozycje założeń ewentualnego przyznawania odznaczeń dla osób wspierających rozwój brydża.

Ad. 19

Małgorzata Maruszkin przekazała informacje o rozwoju brydża amatorskiego oraz o planowych w Warszawie Otwartych Mistrzostw Dziennikarzy.

Ad. 20

Przemysław Maliszewski zaproponował obniżenie składki dla nowych członków, być może zmobilizuje to graczy do zapisania się do PZBS.

Po wyczerpaniu porządku obrad Marek Michałowski zakończył zebranie.

Następny termin internetowego zebrania Zarządu ustalono na 2 lutego 2022 r, godz. 17.00.