Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania Zarządu nr 15

 

w dniu 24 maja 2022 r. , godz. 17:05 – 21:23

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec, Tomasz Latos (17:30-18:00), Ewa Miszewska, Jacek Grzelczak, Przemysław Maliszewski, Kacper Kopka, Piotr Walczak (do 18:34), Stanisław Gołębiowski – Przewodniczący Rady Zawodniczej (do 17:35 i od 18:10), Konrad Araszkiewicz (członek Rady Zawodniczej),Michał Kilanowski – członek Komisji Rewizyjnej, Lena Leszczyńska, Michał Klichowicz – Przewodniczący Rady Sędziów (od 19:40), Beata Madej – dyrektor biura PZBS.

Nieobecni: Przemysław Janiszewski.

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Zatwierdzenie protokołu z zebrania nr 13 i 14.
 4. Wykonanie budżetu na 30.04.2022.
 5. Komunikat w sprawie ŚB - wersja papierowa vs elektroniczna.
 6. Podwyżka biura księgowego Dossier.
 7. Aneks do umowy z WBF.
 8. Preliminarz kosztów organizacji WBS.
 9. Upoważnienie Zarządu dla 3 osób do zatwierdzania wydatków na WBS.
 10. Odwołanie S. Gołębiowskiego.
 11. Wniosek GKS dotyczący udziału w Kursokonferencji Sędziowskiej EBL.
 12. Zwrot kosztów zebrań Rady Związku.
 13. Transmisja z WZD - Kuba Wojcieszek?
 14. Wpisowe do MPPP.
 15. Zmiany Statutu.
 16. Wniosek selekcjonera U 20 o powołanie reprezentacji do DMEJ w Veldhoven.
 17. Udział juniorów w DMŚJ - Jacek Grzelczak.
 18. Umowa z zawodnikami wysyłanymi przez PZBS na rozgrywki międzynarodowe.
 19. Aneks do Regulaminu Kadry Seniorów.
 20. Omówienie problemu znacznego obniżenia frekwencji w turniejach BridgeNET.
 21. Sprawy różne.

Ad.1

Marek Michałowski stwierdził quorum i otworzył zebranie.

Ad. 2

Zarząd zatwierdził porządek obrad.

Ad. 3

Zarząd zatwierdził protokoły z zebrań nr 13 i 14.

Ad. 4

Marek Michałowski omówił wykonanie budżetu na 30.04.2022 r.

Ad. 5

Zarząd przyjął propozycję komunikatu o wyborze wersji elektronicznej lub papierowej Świata Brydża, który będzie się ukazywał w kolejnych numerach czasopisma w tym roku.

Ad. 6

Ad. 21

Stanisław Gołębiowski przedstawił sprawozdanie ze zrealizowanych działań, w tym ze spotkania z Mauricio di Sacco, który przyjechał do Wrocławia aby skontrolować miejsce gry. Po dyskusji Zarząd podjął decyzję o zwróceniu się do Prezydenta RP z prośbą o Patronat Honorowy WBS.

Igor Chalupec przedstawił propozycję dołączenia do Komitetu Organizacyjnego Macieja Wręczyckiego, który zajmie się marketingiem. Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Ad. 7

Igor Chalupec przedstawił postulat WBF o przyjęcie przez Zarząd PZBS aneksu do umowy z WBF.

Ad. 8

Marek Michałowski przedstawił preliminarz kosztów organizacji WBS i zaproponował, by w celu ułatwienia formalności związanych z zatwierdzaniem wydatków Zarząd upoważnił trzyosobową komisję (Marka Michałowskiego, Igor Chalupca i Tomasza Latosa) do kontrolowania i zatwierdzania wszystkich wydatków powyżej 100 000,00 PLN. Marek Michałowski zaproponował kontynuowanie tego tematu po skontaktowaniu się z Tomaszem Latosem.

Ad. 10

Przemysław Maliszewski przedstawił projekt odpowiedzi zgodny z Uchwałą Zarządu nr 5/2022/2021-2025. Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Ad. 11

Jacek Grzelczak przedstawił propozycję udziału sędziów w Kursokonferencji Sędziowskiej EBL. Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Ad. 8 cd i Ad.9

W rozmowie z Prezesem Tomasz Latos zaproponował, aby wybrać innego przedstawiciela do Komisji zatwierdzającej wydatki na WBS. Marek Michałowski zaproponował Przemysława Maliszewskiego, który wyraził zgodę na udział w Komisji. Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Ad.12

Marek Michałowski przedstawił prośbę Rady Związku o pokrycie kosztów noclegów ich członków na zebraniu Rady w przeddzień WZD. Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Ad. 13

Przedyskutowano organizację transmisję z obrad WZD.

Ad.14

Stanisław Gołębiowski przedstawił projekt organizacji MPP Open. Zaproponował, aby wpisowe było wpłacane do PZBS. Ustalono, że sprawa ta zostanie uregulowana w umowie na organizacje MPP Open.

Ad. 15

Marek Michałowski poprosił Przemysława Maliszewskiego o przedstawienie zmian statutowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim zmiany zapisów dotyczących głosowań tajnych oraz wprowadzenie zapisu, że zmiany Statutu muszą być zgłoszone minimum miesiąc przed WZD. Kolejną zmianą jest umożliwienie WZD i organom statutowym podjęcie decyzji o niepublikowaniu uchwały w sytuacji, gdy naraziłoby to interesy Związku. Dodatkowa zmiana dotyczy możliwości kontynuowania zebrań i głosowań online.

Zmiany do których WZD zobowiązał Zarząd wymagają dużo większych korekt, gdyż likwidacja Prezydium wymaga zmiany wielu paragrafów. Zmiany te wymagają bardzo gruntownego przygotowania. Dlatego też zostaną one przedstawione na kolejnym WZD.

Ad.16

Jacek Grzelczak przedstawił propozycję selekcjonera Michała Wróbla o powołanie reprezentacji Polski na DMEJ.

Ad.17

W związku z bardzo krótkim terminem organizacji Mistrzostw Świata Juniorów po zakończeniu DMEJ i brakiem możliwości oceny wyników w DMEJ Zarząd podjął decyzję o nie wysyłaniu zawodników na Mistrzostwa Świata.

Ad.18

Igor Chalupec przedstawił problem przechodzenia naszych zawodników do innych reprezentacji. Rozwiązaniem problemu mogłaby być umowa pomiędzy PZBS a zawodnikami wysyłanymi przez PZBS na zawody międzynarodowe (w tym mistrzowskie). Z punktu widzenia interesów Związku taka umowa wydaje się niezbędna. Biuro we współpracy z Przemysławem Maliszewskim sprawdzi możliwości prawne zawarcia takiej umowy.

Ad. 19

W związku z nieobecnością osoby odpowiedzialnej za Reprezentację Seniorów Piotra Walczaka Zarząd podjął decyzję o kontynuowaniu tematu po uzyskaniu od niego dodatkowych informacji.

Ad. 20

Sprawa obniżenia frekwencji w turniejach BridgeNET zostaje przesunięta na kolejne zebranie Zarządu. Jacek Grzelczak zaproponował, aby Kacper Kopka przejął odpowiedzialność za Klub BridgeNET, Kacper wyraził zgodę. Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Ad. 21

Ewa Miszewska poinformowała o decyzji selekcjonera Kadry Kobiet odwołania rozgrywek kadrowych z powodu niskiej frekwencji.

Konrad Araszkiewicz w imieniu Rady Zawodniczej wyraził chęć pomocy i wsparcia Zarządu przez Radę poprzez większe zaangażowanie we współpracę z Zarządem. Członkowie Rady Zawodniczej czują się odpowiedzialni za decyzje Zarządu i szczerze je wspierają.

Igor Chalupec poinformował, że koledzy Piotr Lutostański i Igor Chalupec wyjaśnili między sobą, że nie było intencją Igora warunkowanie gry w Reprezentacji od sponsorowania PZBS.

Kolejne zebranie Zarządu odbędzie się online 6 lipca 2022 o godz. 17:00.

Marek Michałowski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył zebranie.