Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania internetowego nr 20

 

w dniu 2 listopada 2022 r, godz. 17.05 – 21.08

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec , Tomasz Latos ( od 18.35 do 20.10), Ewa Miszewska, Jacek Grzelczak, Kacper Kopka, Przemysław Maliszewski,Piotr Walczak (od 17.30), Stanisław Gołębiowski (Przewodniczący Rady Zawodniczej), Jacek Marciniak (Przewodniczący GKS), Michał Klichowicz (Przewodniczący Rady Sędziów), Małgorzata Maruszkin (od 18.00), Beata Madej, Maciej Czajkowski.

Nieobecny: Przemysław Janiszewski

Pomiędzy zebraniami 19 i 20 zatwierdzono internetowo uchwałę.

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Zatwierdzenie protokołu z zebrania nr 19.
 4. Wykonanie budżetu na 30.09.2022.
 5. Regulamin Kadry Mikstowej.
 6. Zmiany w Regulaminie Kadry Open.
 7. Wniosek Marka Pietraszka o uzupełnienie Kadry A i Kadry B
 8. Założenia Kadry Seniorów - powołanie Szerokiej Reprezentacji.
 9. Regulamin MP Par na IMPY-y w Krakowie.
 10. Zmiana punktu 4. w regulaminach KMP i KMPIMP.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu na organizację turniejów eliminacyjnych GPPP i GPPT oraz turniejów Mistrzostw Polski.
 12. JKS - wniosek B. Gierulskiego o zmianę terminu rozgrywek kadrowych.
 13. Wniosek M. Kuflowskiego o dofinansowanie wyjazdu na MŚJ.
 14. Wniosek o zwrot kosztów za udział w Kadrze Seniorów.
 15. Mistrzostwa Europejskie Kraków 2023 i amatorzy - M. Maruszkin.
 16. Sprawy sędziowskie
  • Propozycja nowego taryfikatora sędziowskiego (email 27.10.2022)
  • Zasady przyznawania licencji sędziowskich - nowelizacja (email 13.10.2022)
  • Awanse sędziowskie (informacja w załączeniu)
  • Dofinansowanie Kursokonferencji Sędziowskiej 2023 (email 13.10.2022)
 17. List otwarty R. Łazikiewicza
 18. Ukazywanie się aktualnego rankingu i procedury wprowadzania wyników do Cezara.
 19. Wolne wnioski
  • Rozszerzenie możliwości zdobywania PKL o trzy ostatnie miesiące roku poprzedzającego pierwszą składkę członkowską (email 10.10.2022)

ad 1.

Marek Michałowski stwierdził quorum i otworzył zebranie.

ad 2.

Zarząd zatwierdził porządek zebrania.

ad 3.

Zarząd zatwierdził protokół z zebrania nr 19.

ad 4.

Igor Chalupec przedstawił wykonanie budżetu na 30.09.2022.

ad 5.

Maciej Czajkowski przedstawił Regulamin Kadry Mikstowej ze zmianami ustalonymi w trakcie dyskusji internetowej. Stanisław Gołębiowski zwrócił uwagę, że Rada Zawodnicza nie miała możliwości wyrażenia swojej opinii. Po dyskusji Zarząd podjął decyzję o przesłaniu regulaminu do zaopiniowania przez Radę Zawodniczą z naniesionymi poprawkami zaproponowanymi przez Igora Chalupca i Przemysława Maliszewskiego. Głosowanie nad regulaminem odbędzie się internetowo po otrzymaniu opinii RZ. Biuro zostało zobowiązane do przygotowania procedury zatwierdzania regulaminów.

Ad. 8.

Po dyskusji Zarząd podjął decyzję o niepodejmowaniu tak wcześnie decyzji o powoływaniu Szerokiej Reprezentacji oraz zaproponowanie W. Wali przedstawienie Regulaminu Rozgrywek Kadry Seniorów.

ad 6.

Maciej Czajkowski przedstawił proponowane zmiany w Regulaminie Kadry Open; zmiany te zostaną przegłosowane internetowo po uzyskaniu opinii Rady Zawodniczej.

ad. 7.

Wniosek Marka Pietraszka zostanie rozpatrzony po akceptacji zmian w Regulaminie Kadry Open; w aktualnej formie regulamin nie pozwala na rozszerzenie Kadry A.

ad 9.

Maciej Czajkowski przedstawił Regulamin MPP na IMP-y. Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

ad.10

Maciej Czajkowski przedstawił proponowane zmiany w Regulaminach KMP. Marek Michałowski zarządził głosowanie.

ad. 11

Maciej Czajkowski przedstawił wyniki konkursu na organizację turniejów eliminacyjnych GPPP i GPPT oraz turniejów rangi Mistrzostw Polski. Wszyscy organizatorzy przedstawili wszystkie wymagane informacje. Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

ad.12

Maciej Czajkowski przedstawił wniosek B. Gierulskiego o zmianę terminu rozgrywek Kadry A w czasie Mityngu Żuławskiego. Po dyskusji podjęto decyzję, że zgoda na zmianę terminu jest uzależniona od akceptacji zawodników zmiany terminu.

ad.13

Beata Madej przypomniała wniosek Marcina Kuflowskiego o dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Świata Juniorów w Salsomaggiore. Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Biuro zajmie się podziałem tych środków wśród osób finansujących wyjazd z uwzględnieniem dorobku medalowego poszczególnych ekip.

ad.14

Marek Michałowski przedstawił wniosek o zwrot kosztów za udział w rozgrywkach kadrowych seniorów. Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

ad.15

Małgorzata Maruszkin przedstawiła pomysł organizacji pokazowego turnieju brydża w czasie Mistrzostw Europejskich w Krakowie. Zwróciła się również z prośbą o opublikowanie na stronie PZBS materiałów dydaktycznych dla instruktorów.

Beata Madej poinformowała, że PZBS nie posiada na dzień dzisiejszy takich materiałów. Stanisław Gołębiowski zaproponował, aby porozmawiać ze szkołami brydża czy i na jakich zasadach udostępniliby swoje materiały. Jacek Grzelczak zaproponował wsparcie przy rozmowach ze szkołami brydża.

ad. 16

Jacek Marciniak przedstawił propozycje awansów dla sędziów, którzy pracowali w czasie Mistrzostw Świata we Wrocławiu i zostali bardzo wysoko ocenieni przez Sędziego Głównego WBS. Tak dobre wywiązanie się ze swoich obowiązków zostało potraktowane przez GKS jako ekwiwalent egzaminu sędziowskiego. Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Jacek Marciniak przedstawił propozycję zmian w „Zasadach przyznawania licencji sędziowskich”. Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Jacek Marciniak złożył wniosek o dofinansowanie Kursokonferencji Sędziowskiej 2023.

Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Jacek Marciniak przedstawił propozycję podwyżek stawek sędziowskich i zmianę systemu obsługi zjazdów ligowych (m.in. sędzia asystent, który miałby możliwość nabierania doświadczenia i podnoszenia swoich umiejętności). Igor Chalupec zwrócił się do biura o przygotowanie symulacji kosztów zjazdów ligowych po podwyżkach stawek sędziowskich. Do tego tematu Zarząd powróci na kolejnym zebraniu Zarządu.

ad. 17

Beata Madej przedstawiła „List otwarty Ryszarda. Łazikiewicza”. Biuro zostało zobowiązane do przygotowania odpowiedzi.

ad. 18

Ewa Miszewska zwróciła uwagę przewlekłość zatwierdzania PKL-i w Cezarze a tym samym opóźnienia w wygenerowanie rankingu. Poinformowała również, że ranking na 30.09.2022 został dziś opublikowany.

Ad.19

Jacek Grzelczak przedstawił wniosek T. Kierepki o zaliczanie PKL-i dla nowych członków za turnieje rozgrywane w danym roku jeżeli opłacili składkę na kolejny rok po 1 listopada danego roku. Maciej Czajkowski przypomniał, że podobna uchwała już istnieje.

Kolejne zebranie Zarządu odbędzie się w biurze PZBS 19 grudnia 2022 o godz. 11.00.

Marek Michałowski stwierdził wyczerpanie porządku zebrania i zakończył spotkanie.