Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania Zarządu nr 23

w dniu 15 marca 2023 r., godz. 17.00–22.30

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec, Jacek Grzelczak, Kacper Kopka (do 18:00 i od 19:00), Przemysław Janiszewski, Przemysław Maliszewski, Piotr Walczak, Lena Leszczyńska (pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji), Beata Madej (dyrektor Biura PZBS), Małgorzata Maruszkin (pełnomocnik Zarządu ds. Brydża 60+; od 18:30), Maciej Czajkowski (dyrektor operacyjny PZBS), Stanisław Gołębiowski (przewodniczący Rady Zawodniczej), Tomasz Wolfke (rzecznik PZBS).

Nieobecny: Tomasz Latos.

Pomiędzy zebraniami 22 i 23 w głosowaniu internetowym zatwierdzono następujące uchwały:

Uchwała nr 16/2023/2021-2025

Zarząd powołuje Martę Wójcik na Pełnomocnika s. Brydża Kobiecego.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7 członków Zarządu - 7 za.

Uchwała nr 17/2023/2021-2025

Zarząd zatwierdza projekt umowy z firmą "Kolporter" na sprzedaż "Świata Brydża".

Głosowało 6 członków Zarządu - 6 za (MM, IC, JG, KK, PJ, PM).

Uchwała nr 18/2023/2021-2025

Zarząd zatwierdza Regulamin MP Dzieci 2023.

Głosowało 6 członków Zarządu - 4 za (MM, JG, KK, PM), 2 wstrzymało się (PJ, PW).

Porządek zebrania Zarządu nr 23

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Zatwierdzenie protokołu z zebrania nr 22.
 4. Zatwierdzenie Regulamin MPP Open i Drużynowych Mistrzostw Polski Mikstów
 5. Wykonanie budżetu na 31.01.2023.
 6. Kierownik ekipy do Marakeszu.
 7. Reprezentacja U-31 na DMŚ Juniorów
 8. Reprezentacja Open na DMŚ w Marakeszu.
 9. Omówienie protokołu Rady Zawodniczej.
 10. List Patryka Patreuhy ws pisma Jacka Grzelczaka.
 11. Pismo zawodniczki ws przestrzegania regulaminu na zawodach brydżowych.
 12. Propozycja zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym.
 13. Propozycja zmian w statucie.
 14. Zmiana dat w Regulaminie EOOM.
 15. Omówienie budżetu brydża amatorskiego.
 16. Organizacja MPP Mikstowych.
 17. Pismo P. Cieślińskiego.
 18. Pismo T. Kierepki
 19. Zmiany w “Normy, klasyfikacja i zasady nadawania tytułów szkoleniowych PZBS”
 20. Zatwierdzenie organizacji Kursu instruktorskiego w Osiecku.
 21. Pismo ws Regulaminu Internetowych MPP.
 22. Kolportaż "Świata Brydża" i akwizycja reklam.
 23. Sprawy różne.

Ad.1

Marek Michałowski stwierdził quorum i otworzył zebranie.

Ad. 2

Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek obrad (uzupełniając go o punkt w sprawie podjęcia uchwały zatwierdzającej Regulaminy MP Par i Teamów Mikstowych).

Ad. 3

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z zebrania nr 22.

Ad. 4

Uchwała nr 19/2023/2021-2025

Zarząd zatwierdza Regulamin MP Par Open.

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za ( MM, IC, JG, KK, PJ, PM, PW).

Uchwała nr 20/2023/2021-2025

Zarząd zatwierdza Regulamin MP Teamów Mikstowych.

Głosowało 7 członków Zarządu - 6 za (MM, IC, JG, KK, PJ, PM); 1 wstrzymał się (PW).

Ad. 5

Marek Michałowski i Beata Madej zaprezentowali wykonanie budżetu po pierwszym miesiącu 2023 roku. Na razie nie widać ryzyka przekroczenia kosztów w jakiejkolwiek pozycji.

Ad. 6

Marek Michałowski poinformował o rezygnacji Marka Małysy z funkcji Kierownika Ekipy wyjazdu do Marakeszu. Igor Chalupec zaproponował na tę funkcję Lenę Leszczyńską, która uzależniła przyjęcie propozycji od tego, czy zostanie obsadzone wakujące stanowisko selekcjonera reprezentacji Seniorów.

Ad. 7

Uchwała nr 21/2023/2021-2025

Zarząd zatwierdza reprezentację U-31 na DMŚ Juniorów w składzie: Jakub Patreuha – Patryk Patreuha, Maksymilian Chodacki – Wojciech Kaźmierczak, Arkadiusz Majcher – Mateusz Sobczak.

Głosowało 7 członków Zarządu - 6 za (MM, IC, KK, PJ, PM, PW), 1 się wstrzymał (JG).

Ad. 8

Przemysław Janiszewski omówił rozgrywki kadrowe. Problemem jest naliczanie PKL-i; zdaniem prezesa Marka Michałowskiego wymaga to szerszej, kompleksowej dyskusji i omówienia na następnym posiedzeniu.

Uchwała nr 22/2023/2021-2025

Zarząd zatwierdza skład Reprezentacji Open na DMŚ w Marrakeszu: Krzysztof Buras – Piotr Lutostański, Konrad Araszkiewicz – Krzysztof Kotorowicz, Rafał Jagniewski – Wojciech Gaweł; para rezerwowa: Piotr Nawrocki – Piotr Wiankowski.

Głosowało 5 członków Zarządu - 5 za (MM, IC, JG, PJ, PM).

Przewodniczący Rady Zawodniczej Stanisław Gołębiowski zwrócił uwagę, że uczestnicy rozgrywek kadry w praktyce przygotowują się sami i na własny koszt – jego zdaniem trzeba ten trend odwrócić, znaleźć na to środki w budżecie Związku.

Ad. 9

Przewodniczący Rady Zawodniczej Stanisław Gołębiowski rozszerzył tezy zawarte w protokole ze spotkania Rady, dotyczące rozgrywek GPP. 16 turniejów rocznie tej rangi to za dużo, zwłaszcza przy frekwencji poniżej stu par (w tym sezonie na szczęście wzrosła, zwłaszcza w stosunku do jesieni 2022). Aby wzmocnić prestiż i podnieść rangę tych rozgrywek, może lepiej ograniczyć ich stałe miejsca do 10, a 4-5 pozostałych lokalizacji przyznawać ośrodkom rotacyjnie tak, aby o nie konkurowały.

Ad. 10

Marek Michałowski zaproponował, żeby wobec nieobecności autora omówić list Patryka Patreuhy na następnym zebraniu Zarządu. Propozycję zaakceptowano.

Ad. 11

Zarząd omówił pismo ws. przestrzegania regulaminu na zawodach brydżowych, jakie wpłynęło od jednej z zawodniczek. Przemysław Janiszewski zwrócił uwagę, że reprezentant władz Związku ma prawo interweniować, gdy w trakcie zawodów zauważy nieprawidłowości, i nie może być ignorowany przez sędziów czy organizatorów. Jacek Grzelczak przekazał sprawę Głównej Komisji Sędziowskiej i proponuje zaczekać na jej odpowiedź, a jeśli nie usatysfakcjonuje ona Zarządu, to ew. wszcząć potem kolejne kroki, także dyscyplinarne. Marek Michałowski zaproponował sformalizowanie uczestnictwa członków władz Związku w turniejach jako swego rodzaju „supervisorów” i wyposażenie ich w odpowiednie uprawnienia, co powinno zostać szczegółowo omówione na następnym zebraniu.

Ad. 12

Beata Madej poinformowała, że przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Zbigniew Sabała i Rzecznik Dyscyplinarny Cezary Przasnek przygotują propozycje najważniejszych zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym.

Ad. 13

Przemysław Maliszewski omówił propozycje zmian w Statucie, przygotowywane na Walny Zjazd.

Ad. 14

Jacek Grzelczak omówił rozszerzenie dat w Regulaminie Eliminacji OOM.

Uchwała nr 23/2023/2021-2025

Zarząd zatwierdza terminy rozgrywania MMM na maksy i eliminacji do OOM.

MMM na maksy:

 • A (NW) 15.04.2023 Poznań
 • B (CW) 14.04.2023 Wrocław
 • C (CE) 19.04.2023 Warszawa
 • D (SE) 25.03.2023 Chorzów (Starochorzowski DK)

Eliminacje: strefowe, zgodnie z Regulaminem Eliminacji OOM

 • A (NW) 15.04.2023 Poznań
 • B (CW) 14.04.2023 Wrocław
 • C (CE) 19.04.2023 Warszawa
 • D (SE) 25.03.2023 Chorzów (Starochorzowski DK)

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, JG, KK, PJ, PM, PW).

Przewodniczący Rady Zawodniczej Stanisław Gołębiowski przypomniał o odwołaniu Dolnośląskiego ZBS w sprawie zmian Regulaminu (jednakowe liczby awansujących zawodników dla wszystkich stref). Obecnego kształtu Regulaminu bronił Jacek Grzelczak.

Ad. 15

Pełnomocnik Zarządu ds. Brydża 60+ Małgorzata Maruszkin omówiła finasowanie brydża amatorskiego z budżetu PZBS. Zazwyczaj – tak jak obecnie – przez niemal pierwszą połowę roku nie ma środków nawet na sprzęt do gry, bo umowy ze sponsorami (PZU i MSiT) na dany rok są podpisywane po kilku miesiącach, a ew. wydatków nie można rozliczać wstecz. Potrzebne są też pieniądze na szkolenia; powinny także zostać wyznaczone osoby odpowiedzialne za program Brydż 60+ w każdym z WZBS.

Ad. 16

Uchwała nr 24/2023/2021-2025

Zarząd zatwierdza organizację MP Par Mikstowych przez PZBS w Warszawie, w terminie 8-9.07.2023.

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, JG, KK, PJ, PM, PW)

Ad. 17

Uchwała nr 25/2023/2021-2025

Zarząd zatwierdza nagrody na MP Par Open: za I, II i III miejsce pokrycie wpisowego na ME w Strasburgu; nagroda przysługuje tylko polskiej parze w niezmienionym składzie i nie przechodzi na kolejne miejsca.

Głosowało 7 członków Zarządu - 5 za (MM, IC, JG, PM, PW), 1 się wstrzymał (KK), 1 przeciw (PJ)

Ad. 18

Marek Michałowski przedstawił skargę Tomasza Kierepki dotyczącą usunięcia logotypu klubu z miejsca na fotografie zawodnika w karcie zawodnika w Cezarze. Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Uchwała nr 26/2023/2021-2025

Zarząd podjął decyzję, że w miejscu na fotografię w Cezarze może być tylko zdjęcie zawodnika.

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, JG, KK, PJ, PM, PW).

Równocześnie Zarząd zobowiązał Biuro do ustalenia z operatorami systemu czy jest możliwość umieszczenia logotypu klubu w Cezarze w karcie zawodnika.

Ad. 19.

Zmiany w „Normy, klasyfikacja i zasady nadawania tytułów szkoleniowych PZBS”, zaproponowane przez Piotra Dybicza, zostały poddane konsultacjom. 2 osoby z którymi konsultowano (Marek Wójcicki, Ryszard Kiełczewski, Marek Markowski), zaopiniowali propozycję zmian negatywnie. Jacek Grzelczak zaproponował, żeby zajęła się tym Komisja Szkoleniowa, kiedy powstanie. Jej tworzenie Zarząd zaproponował Markowi Markowskiemu, który wyraził zgodę.

Ad. 20

Jacek Grzelczak poinformował, że znalazł organizatora kursu instruktorskiego w Osiecku (centrum Polski); kurs mógłby się odbyć na początku lipca.

Ad. 21

Zarząd oddalił propozycję Patryka Kuczery - Dygi ws. zmiany Regulaminu Internetowych MP Par.

Ad. 22

Tomasz Wolfke poinformował, że od najbliższego numeru (I/2023) „Świata Brydża” będzie sprzedawany także w sieci Kolportera (obok dotychczasowej dystrybucji w Empikach), co powinno podnieść jego sprzedaż „na wolnym rynku” o ok. 10%. Zaapelował także do członków Zarządu i pozostałych osób biorących udział w zebraniu o pomoc w akwizycji reklam do „ŚB”.

Ad. 23

 1. Po wysłuchaniu relacji z prac Komisji ds. Informatyzacji jej przewodniczącego Tomasza Wolfkego Marek Michałowski zaproponował spotkanie w szerszym gronie w celu podjęcia decyzji co do kierunku dalszej działalności.
 2. Zarząd omówił wniosek zawodnika o wykreślenie z bazy Cezar zawodników rosyjskich.

Kolejne zebranie Zarządu odbędzie online 18 kwietnia (wtorek) 2023 o godz. 16:00.

Marek Michałowski stwierdził wyczerpanie porządku zebrania i zakończył spotkanie.