Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania Zarządu nr 29

 

w dniu 23 listopada 2023 r., godz. 15.30–20.30 [on-line]

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec (od 16:30), Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski (do 17:10), Kacper Kopka (do 20:00), Przemysław Maliszewski, Piotr Walczak (od 17:00); Lena Leszczyńska (pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji), Beata Madej (dyrektor Biura PZBS), Maciej Czajkowski (dyrektor operacyjny PZBS), Stanisław Gołębiowski (od 19:00 do 19:30), Jarosław Molenda (przewodniczący Komisji Rewizyjnej, do 17:00), Tomasz Wolfke (rzecznik PZBS), Marcin Kuflowski i Roland Lippik – sekcjonerzy U 16 (16:30 – 17:10), Igor Reguła ( koordynator ds. młodzieży 16:30 – 17:10).

Nieobecny: Tomasz Latos.

Pomiędzy zebraniami 28 i 29 w głosowaniu internetowym zatwierdzono następujące uchwały:

Uchwała nr 83/2023/2021-2025

Zarząd zatwierdza Regulamin MP Młodzików 2023.

Głosowało członków Zarządu 6 - 4 za (MM, JG, PJ, PM), 2 wstrzymało się (IC, KK).

Uchwała nr 84/2023/2021-2025

Zarząd powołuje Marka Markowskiego na Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5 członków Zarządu - 4 za, 1 wstrzymał się.

Uchwała nr 85/2023/2021-2025

Zarząd powołuje Igora Regułę na Koordynatora ds młodzieży.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 5 członków Zarządu - 4 za, 1 wstrzymał się.

Uchwała nr 86/2023/2021-2025

Zarząd zatwierdza Regulamin MPP na IMP 2023.

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 z (MM, IC, PJ, KK, JG, PM, PW).

Uchwała nr 87/2023/2021-2025

Zarząd zatwierdza skład Komisji Przetargowej Informatyzacji Związku w składzie:

 • Lena Leszczyńska - przewodnicząca
 • Aleksander Krych
 • Tomasz Sielicki
 • Michał Klichowicz
 • Piotr Wzorek
 • Tomasz Wolfke

Głosowało członków 6 Zarządu - 6 za (MM, IC, JG, KK, PJ, PM).

Porządek zebrania Zarządu nr 29

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Zatwierdzenie protokołu z zebrania nr 27.
 4. Wykonanie budżetu na 30.09.2023 r.
 5. Spotkanie z Selekcjonerami U16 oraz z Koordynatorem ds. młodzieży.
 6. Regulamin prac Zarządu.
 7. Pismo w sprawie Mityngu Wiosennego.
 8. Pismo w sprawie nagrody za medal.
 9. Konkurs na organizację GPPP i GPPT.
 10. Konkurs na organizację Mistrzostw Polski.
 11. Regulamin DMP Szkół.
 12. Propozycja zmian Regulaminu Finału GPPT w 2024.
 13. List w sprawie ujednolicenia składek seniorskich.
 14. Organizacja DME i MŚ juniorów.
 15. Sprawa incydentów na zjeździe ligowym.
 16. Kandydat do TA PKOl.
 17. Stypendia dla medalistów 2022.
 18. Spotkanie z Selekcjonerem U26 i U31.
 19. Sprawy różne
  • Regulamin Kadry Open
  • informatyzacja Związku

Ad. 1

Prezes Marek Michałowski stwierdził quorum (5 obecnych, 3 nie) i otworzył zebranie.

Ad. 2

Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek obrad.

Ad. 3

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z zebrania nr 28.

Ad. 4

Beata Madej i Marek Michałowski zaprezentowali wykonanie budżetu na 30 września 2023 roku. Tak, jak przy prezentacjach za poprzednie okresy, nie widać zagrożeń dla jego prawidłowej realizacji.

Ad. 5

Do spotkania włączyli się Selekcjonerzy U16 Marcin Kuflowski i Roland Lippik. Zarząd pogratulował im tegorocznych sukcesów i podziękował za bardzo dobrą pracę. O swoich planach poinformował też nowo powołany Koordynator ds. młodzieży Igor Reguła.

Ad. 6

Ad. 7, 9 i 10

Omówiono propozycje ofert na organizację imprez GPPP i GPPT w 2024 roku. Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Ad. 8

Omówiono pismo z w sprawie nagród za medale. W bieżącej kadencji, z dotychczasowej praktyki i podejmowanych uchwał wynika, że zdobywcom medali zwracano tylko koszty wpisowego do turniejów. Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Ad. 11

Ad. 12

Dyskusję na temat zmiany w Regulaminie GPPT postanowiono przełożyć na zebranie na, którym będą omawiane takie zmiany w cyklu GPPP.

Ad. 13

Omówiono list w sprawie ujednolicenia składek i opłat wpisowych do turniejów dla Seniorów. Uregulowania obowiązujące w tej kwestii pozostawiono bez zmian. Zobowiązano Biuro do zgromadzenia tekstów wszelkich uchwał dotyczących opłat dokonywanych przez Seniorów z ostatniego 20-lecia, aby uporządkować te kwestie po dyskusji na kolejnym zebraniu Zarządu.

Ad. 14

Omówiono ewentualną organizację w Polsce DME i MŚ juniorów 2024. Podkreślono, że mogą się u nas odbyć pod warunkiem pełnego zbilansowania finansowego. Wielokrotny organizator tego typu wydarzeń Stanisław Gołębiowski poinformował, że jest na to szansa we Wrocławiu.

Ad. 15

Omówiono sprawę incydentów na GPW i na zjeździe ligowym. Sprawą z Piły zajmuje się nią Główna Komisja Sędziowska. Sprawą z Mielca zajął się Wydział Gier, a także powinna być skierowana do Rzecznika Dyscypliny.

Ad. 16

Omówiono i zaakceptowano propozycję rekomendacji PZBS dla prawnika Pawła Bukiela jako kandydata do Trybunału Arbitrażowego PKOl.

Ad. 17

Z MSiT otrzymaliśmy informację, że posiadają jeszcze środki na stypendia. Biuro złożyło wniosek i wszyscy medaliści międzynarodowych zawodów mistrzowskich 2022 oraz ich selekcjonerzy otrzymali stypendia (5 miesięcy – od sierpnia do grudnia 2023).

Ad. 18

Spotkanie z Selekcjonerem U26 i U31 zostało na jego prośbę przełożone na kolejne zebranie Zarządu.

Ad. 19

 1. Wydział Gier zobowiązał się do przedstawienia zmian w Regulaminie Kadry Open.
 2. Z wydarzeń okresu między zebraniami Zarządu warto podkreślić bardzo wysoką frekwencję w ogólnopolskim, wieloośrodkowym turnieju o Podkowę Kasztanki – ponad ośmiuset uczestników.
 3. W programie informatyzacji Związku rozpoczął się przetarg na system Cezar 2 – zostali zweryfikowani wszyscy oferenci.
 4. Przedstawiono pierwsze (pozytywne) wrażenia z działalności Obserwatorów (m.in. członkowie władz PZBS, startujący w imprezach centralnego szczebla jako zawodnicy, równocześnie doglądają ich prawidłowego przebiegu). Zarząd podjął decyzję o wyznaczaniu obserwatora na rozgrywki Ekstraklasy oraz na 1 ligę.
 5. Jacek Grzelczak poinformował o chęci organizacji przez Główną Komisję Sędziowską kursokonferencji sędziowskiej. Zarząd zgodził się, że należy rozważyć formułę dwuletniego cyklu dofinansowania kursokonferencji. Naprzemiennie sędziowskiej i instruktorsko-trenerskiej.
 6. Beata Madej przedstawiła propozycję firmy E.ON na dostawcę energii w biurze.

Kolejne zebranie odbędzie się 13 grudnia (środa) 2023 od godz. 12:00, w siedzibie biura w Warszawie.

Marek Michałowski stwierdził wyczerpanie porządku zebrania i je zakończył.