Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania Zarządu nr 30

w dniu 13 grudnia 2023 r., godz. 12:00; w siedzibie PZBS

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec, Tomasz Latos (od 13:15), Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski (od 14:30), Kacper Kopka (do 13:00 i od 13:45), Przemysław Maliszewski, Piotr Walczak; Beata Madej (dyrektor Biura PZBS), Małgorzata Maruszkin (pełnomocnik Zarządu ds. Brydża 60+), Maciej Czajkowski (dyrektor operacyjny PZBS), Paweł Jarząbek (redaktor naczelny „Świata Brydża”), Michał Klichowicz (przewodniczący Rady Sędziów), Jacek Marciniak (przewodniczący Głównej Komisji Sędziowskiej), Marek Markowski (selekcjoner kadr U26 i U31), Jarosław Molenda (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Tomasz Wolfke (rzecznik PZBS), Sławomir Zawiślak (przewodniczący Wydziału Gier).

Porządek zebrania Zarządu nr 30

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku zebrania.
  3. Zatwierdzenie protokołu z zebrania nr 29.
  4. Pisma ws. GPPT.
  5. Pismo Rady Sędziów i GKS.
  6. Pismo w sprawie oznaczeń kategorii zawodnika w Cezarze.
  7. Omówienie pisma M. Kuflowskiego.
  8. Zmiana terminu Memoriału Janiszewskiego.
  9. Regulamin Kadry Mikstowej 2024.
  10. Sprawy różne

Ad. 1

Prezes Marek Michałowski stwierdził quorum (6 obecnych) i otworzył zebranie.

Ad. 2

Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek obrad.

Ad. 3

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z zebrania nr 29.

Ad. 4

Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Ad. 5

Na kanwie kwestii organizacji centralnych szkoleń sędziowskich omówiono komunikację pomiędzy Zarządem a środowiskiem arbitrów.

Ad. 6

Zarząd zobowiązał Biuro do udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie oznaczania kategorii zawodnika (Kobieta, Junior, Senior, Nestor) w Cezarze.

Ad. 7

Omówiono pismo M. Kuflowskiego w sprawie zachowania niektórych reprezentantów reprezentacji U31 podczas ME 2023. Zarząd zobowiązał Biuro do sformułowania pisma do zawodników i menedżerów kadr, przypominającego o prawach i obowiązkach, wynikających z podpisania Karty Reprezentanta.

Ad. 8

Ad. 9

Zarząd wyraził opinię, że wszelkie rozgrywki kadrowe powinny być prowadzone w parach, a nie teamach. Marek Michałowski omówi z selekcjonerem zgłoszony przez niego Regulamin Kadry Mikstowej 2024.

Ad. 10

1/ W związku z przejęciem całości spraw brydża 60+ przez Fundację „Bridge for the People” Marka Małysy, Małgorzata Maruszkin zrezygnowała z funkcji pełnomocnika Zarządu ds. Brydża 60+. Marek Michałowski podziękował jej za pracę i zaangażowanie.

2/ Koordynator ds. Młodzieży przekazał propozycje składu Komisji Młodzieżowej i Kalendarza Młodzieżowego 2024.

Kolejne zebranie Zarządu odbędzie się 31 stycznia (środa) 2024 od godz. 15:30; w formule on-line.

Marek Michałowski stwierdził wyczerpanie porządku zebrania i je zakończył.