Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski (obowiązujący 2013-20 lipca 2018)

Pobierz wersję do wydruku

1.Wstęp

 1. Pierwszą i najważniejszą imprezą PZBS, przeprowadzaną corocznie od początku istnienia Związku są Drużynowe Mistrzostwa Polski (DMP).
 2. Celem DMP jest wyłonienie drużyny Mistrza Polski oraz I i II Wicemistrza Polski, a także drużyn uprawnionych do gry na odpowiednim szczeblu rozgrywek w następnym sezonie.
 3. Drużyna aktualnego Mistrza Polski reprezentuje Polskę w klubowych rozgrywkach organizowanych przez EBL.
 4. DMP odbywają się na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej RDMP) i innych regulaminów PZBS, które mogą tu mieć zastosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem
 5. Integralną częścią RDMP, dla poszczególnych szczebli DMP, jest KOMUNIKAT POCZĄTKOWY na dany sezon (RDMP rozdz.3 pkt. 3).

2. Szczeble rozgrywek DMP

 1. Rozgrywki prowadzone w ramach DMP prowadzone są na następujących szczeblach
  • Ekstraklasa,
  • I liga
  • II liga
  • III liga,
  • IV liga (liga okręgowa),
  • liga popularna (klasa A), liga szkolna.
 2. Ekstraklasa liczy 16 drużyn.
  1. Po rundzie zasadniczej granej systemem każdy z każdym (round-robin – RR), drużyny, które zajęły 8 pierwszych stanowią SUPERLIGĘ.
  2. Rozgrywki superligi wyłaniają Drużynowego Mistrza Polski oraz I i II Wicemistrza w danym sezonie.
  3. Pozostałe 8 drużyn walczy o utrzymanie się w ekstraklasie.
  4. Do I ligi spada minimum 4, a nie więcej niż 6 drużyn.
  5. Szczegółowy system rozgrywek, a także terminarz i miejsca rozgrywek ustala WG ZG PZBS.
 3. I liga liczy 32 drużyny podzielone na 2 grupy po 16 drużyn każda.
  1. W każdej grupie po rundzie zasadniczej granej systemem każdy z każdym (round-robin – RR), drużyny zostaną podzielone na grupy i w wyniku dalszych rozgrywek:
   1. drużyny, które zajmą dwa pierwsze miejsca awansują do ekstraklasy,
   2. drużyny, które zajmą miejsca 3-4 w każdej z grup kwalifikują się do gier barażowych z drużynami ekstraklasy z miejsc 11–14 o dwa miejsca w ekstraklasie.
   3. do II ligi spada minimum 4, a nie więcej niż 6 drużyn.
  2. Szczegółowy system rozgrywek, a także terminarz i miejsca rozgrywek ustala WG ZG PZBS.
 4. II liga liczy 64 drużyny podzielone na 4 grupy terytorialne po 16 drużyn każda.
  1. W każdej grupie po rundzie zasadniczej granej systemem każdy z każdym (round-robin – RR), drużyny zostaną podzielone na grupy i w wyniku dalszych rozgrywek:
   1. drużyny, które zajmą dwa pierwsze miejsca awansują do I ligi,
   2. drużyny, które zajmą miejsca 3-4 kwalifikują się do gier barażowych z drużynami I ligi z miejsc 11–14 o dwa miejsca w I lidze.
   3. do III ligi spada minimum 4, a nie więcej niż 6 drużyn.
  2. Szczegółowy system rozgrywek, podział na grupy, terminarz i miejsca rozgrywek ustala WG ZG PZBS.
 5. Organizatorami prowadzonych własnego regulaminu szczegółowego rozgrywek DMPlig wojewódzkich są WZBS. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w tych rozgrywkach, awansuje do II ligi w następnym sezonie.
 6. Organizatorami rozgrywek DMPszczebli niższych od lig wojewódzkich są poszczególne WZBS lub, za zgodą WZBS, kluby i jednostki terenowe określone w § 37 ust. 1 Statutu PZBS. Drużyny startujące w DMPponiżej ligi wojewódzkiej mogą być dzielone na grupy tego samego szczebla rozgrywek, jeśli liczebność najmniejszej z nich wynosi minimum 6 drużyn.

3. Podział kompetencji, warunki startu

 1. Rozgrywki DMP prowadzone są w rocznych cyklach systemem jesień-wiosna.
  1. Sezon rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 sierpnia następnego roku.
  2. Zaleca się, by rozgrywki danego sezonu zakończone były do 30 czerwca.
 2. Na szczeblach centralnych (ekstraklasa, I i II liga) organizacją rozgrywek zajmują się agendy ZG PZBS.
 3. Na początku każdego sezonu, Wydział Gier Zarządu Głównego (lub odpowiednik w WZBS) ogłasza KOMUNIKAT POCZĄTKOWY dla odpowiedniego szczebla rozgrywek. Winien on zawierać przynajmniej:
  1. Wykaz drużyn uprawnionych do gry na danym szczeblu rozgrywek,
  2. Opis systemu rozgrywek,
  3. Zasady spadków i awansów,
  4. Istotne szczegóły organizacyjno-sportowe,
  5. Ostateczny termin zgłoszeń do rozgrywek,
  6. Wysokość opłat wnoszonych przez drużynę i termin ich wniesienia na wskazane konto.
 4. Po zamknięciu okresu rejestracji należy ogłosić HARMONOGRAM ROZGRYWEK z uwzględnieniem terminów i miejsca rozgrywania meczów, a także zawierający inne organizacyjno-sportowe szczegóły regulaminowe dla danego szczebla rozgrywek.

4. Rejestracja drużyn do rozgrywek

 1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu pojęcie „klub (sportowy)” oznacza:
  • Klub sportowy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub
  • Podmiot, któremu PZBS wydał licencję klubową zgodnie z „Regulaminem licencjonowania klubów” uchwalonym przez Zarząd Główny PZBS, lub
  • Podmiot posiadający osobowość prawną, który nie posiada licencji PZBS, a jest reprezentowany w rozgrywkach DMP(np. przedsiębiorstwo sponsora).
 2. Rejestracja drużyn do rozgrywek ekstraklasy.

  W Ekstraklasie mogą brać udział wyłącznie drużyny reprezentujące kluby.

  1. Prawo gry w ekstraklasie posiada drużyna dysponująca kartą ekstraklasy wydaną przez Wydział Gier.
  2. Karta ekstraklasy przysługuje drużynie, która kontynuuje rozgrywki reprezentując ten sam klub, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia drużyny przez klub do rozgrywek oraz wniesienia opłaty startowej w wyznaczonym czasie.
  3. Drużyna, która nie reprezentowała klubu w sezonie 2012/13, może kontynuować rozgrywki pod warunkiem akceptacji przez ponad połowę zawodników z sezonu 2012/13, którzy rozegrali przynajmniej 48 rozdań w sezonie 2012/13 oraz wniesienia opłaty startowej w wyznaczonym czasie. Drużyna taka musi do końca maja 2014 uregulować swój stan w taki sposób, by reprezentować klub sportowy.
  4. Od sezonu 2014/15 kartę ekstraklasy będą mogły otrzymać tylko drużyny reprezentujące kluby sportowe.
  5. W przypadku niespełnienia przez którąś z drużyn powyższych warunków sposób zapełnienia miejsc w ekstraklasie przez drużynę jedną spośród drużyn, które przegrały mecze w ostatniej fazie barażów określi Zarząd Główny PZBS.
 3. Dla szczebli rozgrywek poniżej ekstraklasy – kontynuatorem praw i zobowiązań z poprzedniego sezonu jest w pierwszej kolejności drużyna reprezentująca ten sam klub, co w sezonie poprzednim; a następnie taka, której obecni członkowie stanowią ponad połowę składu z sezonu poprzedniego.
 4. Każda drużyna zobowiązana jest na początku sezonu, do zgłoszenia (potwierdzenia) swego udziału w rozgrywkach dokonując rejestracji we właściwym terytorialnie WZBS.
  1. Zgłoszenie winno zawierać:
   1. Nazwę klubu
   2. Nazwę, pod którą drużyna będzie występować w rozgrywkach,
   3. Adres korespondencyjny (może być e-mail),
   4. Wykaz (minimum 6) zawodników wraz z ich numerami identyfikacyjnymi PZBS,
   5. Wskazanie kapitana drużyny,
   6. Dokładne informacje o miejscu rozgrywania spotkań (nie dotyczy systemu zjazdów).
  2. W przypadku zgłaszania zawodników zmieniającego drużynę należy dołączyć oświadczenie, że czynią to za wiedzą poprzedniej drużyny i nie pozostawili nieuregulowanych zobowiązań wynikających z poprzedniej przynależności.
 5. Wydział Gier właściwego WZBS rejestruje w bazie CEZAR (moduł Zarządzania Drużynami) drużynę i jej zawodników (skład drużyny).
 6. Dowodem przyjęcia zgłoszenia i zatwierdzenia składu drużyny na dany sezon jest umieszczenie drużyny w odpowiednim wykazie w bazie danych CEZAR.
 7. Nieterminowe zgłoszenie oraz nieterminowe uregulowanie opłaty startowej może spowodować utratę prawa do startu w rozgrywkach DMP.
 8. W przypadku rezygnacji ze startu w rozgrywkach wyższego szczebla przez drużynę, która wywalczyła awans, prawo gry przechodzi na kolejną drużynę z tej samej grupy, co drużyna rezygnująca.
 9. Ostateczne decyzje o składzie poszczególnych lig, także w przypadkach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, podejmuje właściwa komórka danego zarządu.

5. Ogólne ustalenia sportowe

 1. Mecze ekstraklasy, I, II i III ligi są rozgrywane na stołach z zasłonami. Na niższych szczeblach przynajmniej z użyciem kaset licytacyjnych.
 2. Wszystkie mecze DMP w rundzie zasadniczej rozgrywek winny składać się z 2 segmentów po 10-16 rozdań.
 3. Wynik meczów obliczany jest w IMP z przeliczeniem na VP według algorytmu World Bridge Federation (skala ułamkowa) wprowadzonego w 2013 roku. Na szczeblach rozgrywek poniżej III ligi organizator może zdecydować o stosowaniu tabel WBF w wariancie całkowitoliczbowym.

  Wybrane tabele stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

 4. Zdobyte VP sumują się i decydują o awansach i spadkach.
 5. W przypadku jednakowej liczby zdobytych VP, o wyższym miejscu decyduje kolejno:
  1. Wynik bezpośrednich meczów w VP; jeżeli to nie rozstrzyga – to wynik w IMP.
  2. Saldo VP zdobytych przeciwko drużynom, które zajęły miejsca wyższe.
  3. Saldo IMP.
  4. Losowanie.
 6. Przy remisie w fazie pucharowej (play-off), awans uzyskuje drużyna z wyższego miejsca po części zasadniczej rozgrywek.
 7. Jakiekolwiek ewentualne baraże z zasady są rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu sezonu kończącego się. Uprawnieni do udziału w barażach są wyłącznie zawodnicy zgłoszeni w swojej drużynie do kończącego się sezonu. Jeśli potrzeba rozegrania barażu zaistnieje dopiero podczas organizowania rozgrywek nowego sezonu – wówczas grać w nich mogą wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do nowego sezonu.

  W przypadku potrzeby – wyznaczenie tzw. najsilniejszych WZBS do baraży odbywa się na podstawie liczby drużyn reprezentujących WZBS w rozgrywkach DMPwszystkich szczebli wg ewidencji CEZAR w dniu 15 grudnia.

 8. W rozgrywkach DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe z tym, że para grająca systemem sztucznym jest zobowiązana do posiadania przy sobie wypełnionej karty konwencyjnej (dwa egzemplarze), a w przypadkach spornych - na żądanie sędziego - może dostarczyć szczegółowy opis systemu licytacyjnego.
  1. Para grająca Systemem Wysoce Sztucznym (SWS), winna podczas rejestracji drużyny dostarczyć kartę konwencyjną w wersji elektronicznej organizatorowi rozgrywek danego szczebla do wglądu wszystkich pozostałych kapitanów na ich życzenie.
  2. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana (lub, w przypadku jego niedostępności, przedstawiciela) drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą SWS. Termin powiadomienia (można to uczynić za pośrednictwem sędziego) ustala się na 20 minut przed rozpoczęciem gry. Opóźnienie obciąża konto drużyny wystawiającej parę grającą SWS przy ewentualnym przekroczeniu czasu gry.
 9. Zawodnicy mają prawo zgłaszać na piśmie sędziemu nietypowe, wyjątkowe rozwiązania problemów w rozdaniach itp.
 10. Szczegółowe ustalenia sportowe dotyczące organizacji i przebiegu rozgrywek na poszczególnych szczeblach zawierają komunikaty, o których mowa w rozdz.3. pkt.4, wydawanych przez właściwych organizatorów wymienionych w rozdz.3. pkt.2 i 3.
 11. Zdarzenia zakłócających grę, rytm zjazdów, spóźnienia.
  1. Opóźnienie rozpoczęcia segmentu gry w wyznaczonym czasie - kary:
   1. 0-5 minut – ostrzeżenie odnotowane w wykazie kar (kolejne spóźnienie zawodnika tej samej drużyny spowoduje automatyczne przejście do punktów następnych)
   2. 6-10 minut – 1 VP,
   3. 11-15 minut – 2 VP,
   4. większe spóźnienie może skutkować:
    1. dalszymi karami według zasady jak wyżej,
    2. przełożeniem meczu/segmentu (tylko w przypadku udowodnionej przyczyny losowej)
    3. skierowaniem sprawy do rozpatrzenia przez właściwy Wydział Gier.
  2. Opóźnienie zakończenia gry danego segmentu po zgłoszeniach powolnej gry - kary (mogą być dzielone w proporcjach ustalonych przez sędziego pomiędzy obie drużyny):
   1. 0-5 minut – 1 VP,
   2. 6-10 minut – 2 VP,
   3. większe spóźnienie może skutkować:
    1. dalszymi karami według zasady jak wyżej,
    2. zdjęciem jednego lub więcej rozdań, jeśli wolna gra w danym momencie w sposób istotny zakłóca przebieg rozgrywek.
  3. Opóźnienie protokolarnego zgłoszenia składów (‘line-up’) - kary:
   1. pierwsze – ostrzeżenie,
   2. drugie – 0,5 VP,
   3. każde kolejne – 1 VP
  4. Zachowanie skutkujące „spaleniem” rozdania – kara automatyczna w wysokości 2 VP.
  5. Zakazuje się:
   1. opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
   2. palenia w miejscach niedozwolonych,
   3. spożywanie alkoholu na sali gry,
   4. posiadania włączonego telefonu komórkowego,
   5. prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

   Niezastosowanie się do powyższych restrykcji może skutkować wymierzeniem stosownych kar porządkowych

6. Prawo gry w drużynie

Miejscem ewidencji drużyn i zawodników jest baza CEZAR. Zgłoszenie zawodnika do drużyny oznacza ujęcie go w ewidencji tej drużyny w bazie CEZAR w danym sezonie.

 1. Prawo gry w drużynie zgłoszonej do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski mają zawodnicy:
  • zgłoszeni (tj. ujęci w ewidencji CEZAR-a) do rozgrywek danego sezonu w tej drużynie;
  • z opłaconą przed pierwszym udziałem w meczu danego sezonu składką zawodniczą (w roku rozpoczynającym dany sezon przynajmniej za rok kalendarzowy, w którym się on kończy).
 2. Zawodnik może w trakcie sezonu być zgłoszony w tylko jednej drużynie. Z końcem sezonu traci aktualność dotychczasowe przypisanie zawodników do drużyn; aktualizacje nowego sezonu są prezentowane na stronie internetowej od 1 października.
 3. Pierwszy udział zawodnika w meczu w danym sezonie przywiązuje zawodnika do drużyny uniemożliwiając jego grę w innej drużynie w tym samym sezonie (z wyjątkiem przedstawionym w punkcie 6.4).
 4. Dopuszcza się udział zawodnika w drużynie tego samego klubu w lidze szczebla wyższego niż ten, do którego zawodnik jest zgłoszony. Opcja takiego jednorazowego „wypożyczenia” dotyczy występu w meczach jednej drużyny jednego dnia. Wypożyczenie będzie poprawne, gdy w CEZARze w dniu występu zawodnika odnotowane będzie zgłoszenie go w prawidłowym (minimum 6 zawodników) składzie drużyny tego samego klubu niższego szczebla rozgrywek. W pozostałych przypadkach automatycznie ma zastosowanie punkt 6.3.
 5. Zmiana drużyny przez zawodnika w trakcie sezonu jest dopuszczalna, jeśli nie brał on jeszcze udziału w meczach tego sezonu. Dopuszczalne w trakcie sezonu jest zgłoszenie do drużyny nowych zawodników lub usunięcie zgłoszonych. Udział w meczu zawodnika powołanego w trybie awaryjnym musi skutkować ujęciem go w ewidencji CEZAR-a w drużynie, w której zagrał.
 6. Każdy udział w meczu drużyny zawodnika, który nie jest zgłoszony do tej drużyny (CEZAR) powinien być wyjaśniony przez organizatora rozgrywek.

7. Walkower, skreślenie drużyny z rozgrywek

 1. Przegraną bez walki (w.o.) jednej lub obu drużyn orzeka się w przypadkach, gdy:
  1. mecz nie odbył się z przyczyny, która nie została uznana przez prowadzących rozgrywki za usprawiedliwiającą,
  2. mecz nie może zostać uznany za zakończony z winy jednej lub obu drużyn,
  3. w meczu wziął udział nieuprawniony zawodnik,
  4. mecz odbył się w okresie zawieszenia klubu (drużyny),
  5. zmieniono samowolnie termin meczu (decyzja do uznania właściwego organu gier).
 2. Drużyna przegrywająca mecz walkowerem otrzymuje 0 VP.
 3. Drużyna, której przyznano zwycięstwo walkowerem, otrzymuje punkty zwycięskie (VP), zgodnie z Reg. Zawodów.
 4. Drużyna, która w jednym sezonie przegra trzy mecze walkowerem (lub wycofa się z rozgrywek w ich trakcie), zostanie skreślona z dalszych rozgrywek – co spowoduje jej automatyczny spadek do bezpośrednio niższego (o ile istnieje) szczebla rozgrywek.
  1. Mecze rozegrane przez skreśloną drużynę należy kwalifikować według poniższych zasad:
   1. Jeżeli system rozgrywek przewiduje spotkania w dwóch rundach, z których pierwsza stanowi podstawę do dokonania nowego podziału drużyn (tzw. tabela wyjściowa), to:
    • skreślenie drużyny w pierwszej rundzie rozgrywek powoduje anulowanie jej dotychczasowych wyników,
    • w przypadku skreślenia w drugiej rundzie zalicza się dotychczasowe wyniki, a pozostałe mecze traktuje się jako walkower dla przeciwników.
   2. W przypadku innego systemu rozgrywek kwestię rozstrzyga się następująco:
    • jeżeli skreślona drużyna rozegrała mniej, niż połowę liczby wszystkich spotkań, to unieważnia się uzyskane w nich wyniki;
    • jeżeli skreślona drużyna rozegrała co najmniej połowę wszystkich spotkań, to zalicza się dotychczas uzyskane wyniki, a pozostałe spotkania weryfikuje się jako walkower dla przeciwników.

8. Tytuły, punkty klasyfikacyjne

 1. Zawodnicy drużyny, która zajęła I miejsce w rozgrywkach Superligi, zdobywają złote medale i tytuły Mistrza Polski pod warunkiem rozegrania:
  1. co najmniej 1/3 rozdań w meczach w Superlidze, lub
  2. co najmniej 40% wszystkich rozdań, jakie rozegrano w ekstraklasie.
 2. Zawodnicy drużyny, która zajęła II miejsce w rozgrywkach Superligi, zdobywają srebrne medale i tytuły I Wicemistrza Polski pod warunkiem rozegrania:
  1. co najmniej 1/3 rozdań w meczach w Superlidze, lub
  2. co najmniej 40% wszystkich rozdań, jakie rozegrano w ekstraklasie.
 3. Zawodnicy drużyny, która zajęła III miejsce w rozgrywkach Superligi, zdobywają brązowe medale i tytuły II Wicemistrza Polski pod warunkiem rozegrania:
  1. co najmniej 1/3 rozdań w meczach w Superlidze, lub
  2. co najmniej 40% wszystkich rozdań, jakie rozegrano w ekstraklasie.

9. Odwołania

 1. Decyzja brydżowa wydana przez sędziego prowadzącego zjazd Ekstraklasy, I lub II ligi jest ostateczna.
 2. Decyzję w sprawach organizacyjnych (np. nierozegranie meczu, walkowery, rezygnacja z rozgrywek) podejmuje Wydział Gier Zarządu Głównego dla lig centralnych, a dla pozostałych lig jego odpowiednik w WZBS.
 3. W III lidze i na szczeblach niższych odwołania należy składać do organizatora rozgrywek na tym szczeblu (I instancja wydająca decyzję). Odwołanie musi być doręczone lub przesłane pocztą w ciągu 3 dni od zjazdu (meczu).

  II (i ostatnią) instancję odwołania stanowią odpowiednio Zarząd Główny PZBS dla lig centralnych oraz Wydział Gier PZBS dla niższych szczebli.

10. Postanowienia końcowe

 1. Nadzór i kontrolę nad właściwym przebiegiem rozgrywek DMP sprawują prowadzący rozgrywki wyznaczeni przez:
  1. Wydział Gier ZG PZBS – dla Ekstraklasy, I i II ligi;
  2. Zarządy WZBS – dla niższych szczebli rozgrywek.

  Prowadzący rozgrywki udzielają, stosownie do kompetencji, informacji w sprawach DMPoraz przyjmują wnioski, uwagi i zażalenia.

 2. Kapitanowie drużyn mają obowiązek zapoznania swoich zawodników z niniejszym regulaminem, terminarzem szczegółowym danej ligi i innymi stosownymi przepisami przywołanymi w RDMP.
 3. Interpretacja powyższego regulaminu należy do ZG PZBS.
 4. Niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny PZBS 12-06-2013 uchyla postanowienia wersji poprzedniej (z 30-09-2010, zmodyfikowanej 22-09-2011) i wchodzi w życie od 01-09-2013.
 5. Inne regulaminy rozgrywek drużynowych (np. w związkach terenowych) muszą być zgodne z niniejszym regulaminem.

Załącznik: Tabele przeliczeniowe IMP <=> VP

Marian Wierszycki
Przewodniczący Wydziału Gier PZBS
  Radosław Kiełbasiński
Prezes PZBS