Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Regulamin Ogólny (do 31 grudnia 2019)

 1. Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym (KMP) składają się z 12 turniejów par. Każdy z turniejów stanowi rundę mistrzostw. Turnieje KMP są turniejami otwartymi dla wszystkich.
 2. Turnieje odbywają się w różnych ośrodkach (także zagranicznych) w tych samych terminach wg JKS (zazwyczaj drugi poniedziałek każdego miesiąca), początek godz. 17.00 i są rozgrywane na tych samych rozdaniach (rozkładach kart); obliczane są "maksowaniem proporcjonalnym".
 3. Organizatorem turnieju KMP, mogą być: WZBS, OZBS, sekcje brydżowe, instytucje, itp. oraz osoby fizyczne, które do końca każdego miesiąca zgłoszą do Operatora KMP gotowość organizacji turnieju lokalnego KMP.
 4. Do uznania ważności turnieju lokalnego jako części KMP wymagany jest udział przynajmniej 6 par. Stała liczba rozdań w każdym turnieju wynosi 33 (11 x 3 rozdania, w tym 3 rozdania powielane), z których zawodnicy mają rozegrać min. 30 (mogą nawet 33). W przypadku turnieju lokalnego, w którym uczestniczy nieparzysta liczba par, każda para mająca pauzę musi rzeczywiście rozegrać min. 27 rozdań.
 5. Każdy lokalny turniej oblicza się wg ogólnych zasad na wynik maksymalny.
 6. Dokumentację turnieju przekazuje się Operatorowi KMP – BridgeSpider Sp. z o.o. – za pośrednictwem strony internetowej bridgespider.com lub komisarzowi wskazanemu przez Operatora w ciągu dwóch dni od turnieju. Okres reklamacyjny wyników turnieju KMP wynosi 1 tydzień od turnieju.
 7. Wszystkie zapisy uzyskane w poszczególnych rozdaniach w ramach turniejów lokalnych są ponownie maksowane proporcjonalnie razem. Wynikiem końcowym pary w turnieju jest średni wynik procentowy uzyskany przez parę z rozdań przewidzianych do gry.
 8. W zależności od miejsca w klasyfikacji centralnej para uzyskuje punkty długofalowe (Pdf) obliczane wg następujących zasad:
  • za pierwsze miejsce liczba Pdf = 1440
  • za ostatnie miejsce liczba Pdf = 1
  • pierwsza 1/2 listy wyników ma obniżkę Pdf zależną od liczby par uczestniczących w danym turnieju (zawsze o liczbę całkowitą),
  • od 1/2 listy za następne miejsca obniżka Pdf długofalowych o jeden,
  • dodatkowo dolicza się Pdf za zajęcie pierwszych pięćdziesięciu miejsc w wysokości:
   • 60 Pdf za I miejsce w danej rundzie,
   • 55 Pdf za II miejsce,
   • 50 Pdf za III miejsce,
   • 47 Pdf za IV miejsce
   • i dalej obniżka o 1 Pdf.
 9. Wyniki w Pdf-ach, uzyskane przez pary w poszczególnych rundach KMP, zaliczane są każdemu zawodnikowi danej pary indywidualnie.
 10. Do klasyfikacji końcowej w kategorii ogólnej, kobiet, seniorów, juniorów i juniorów młodszych do lat 20 zalicza się wyniki w Pdf z 8 najlepszych dla danego zawodnika turniejów.

  Zobowiązuje się Operatora do wyszczególnienia przy nazwiskach zawodników na liście startowej stosownych danych potrzebnych do ustalenia w/w kategorii.

 11. Zawodnicy, którzy zdobędą w punktacji rocznej najwięcej Pdfów i startowali w min. 6-ciu turniejach zdobywają medale oraz uzyskują odpowiednio tytuły Korespondencyjnego Mistrza Polski oraz I i II Wicemistrza.

 12. Sprawy finansowe i sportowe turniejów lokalnych są regulowane przez stosowne przepisy i organizatora turnieju.
  1. Obsadę sędziowską turnieju uzgadnia organizator z właściwym WZBS.
  2. Turniej KMP mogą sędziować wyłącznie licencjonowani sędziowie PZBS.
  3. Opłatę startową do turnieju lokalnego określa organizator turnieju uwzględniając należne zniżki dla członków PZBS posiadających ważną legitymację.
 13. Opłaty startowe centralne (wpływają w całości do kasy (lub na konto) ZG PZBS) za udział w każdej rundzie turnieju wynoszą 10,00-zł - za zgłoszenie turnieju lokalnego oraz:
  • 6,00-zł – normalna od zawodnika,
  • 3,00-zł – ulgowa od zawodnika,

  Podstawą rozliczania opłat turniejowych są kwoty obliczone przez operatora KMP, o których operator informuje organizatorów poszczególnych turniejów lokalnych oraz PZBS.
  Dla turniejów organizowanych poza granicami Polski opłata startowa wynosi 2 USD (dwa dolary amerykańskie) od każdego zawodnika (ulg nie stosuje się) oraz 5 USD od turnieju.

  Obowiązek zbierania opłat startowych centralnych i przekazania ich do ZG PZBS (termin 3 dni po zakończeniu turnieju) spoczywa na organizatorze turnieju.

  Koszty przekazania wyników i opłat ponosi organizator lokalnego turnieju.

 14. Sprawy sportowo-dyscyplinarne dotyczące rozgrywek lokalnych znajdują się w gestii właściwych WGiD (I instancja). Instancją odwoławczą są właściwe ogniwa WZBS, PZBS (Komisja Odwoławcza PZBS lub Wydział Dyscypliny).
 15. Operatorem KMP jest BridgeSpider Sp. z o.o. Operator jest zobowiązany do wskazania osoby kontaktowej (komisarza) w sprawach związanych z KMP oraz jej numeru telefonu i adresu e-mail.
 16. W Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski (KMP) przyznawane PKLe wynoszą:
  1. W turnieju lokalnym, przy udziale min. 6 par, liczba PKL dla zwycięskiej pary równa jest liczbie obsadzonych stołów.
  2. Dla dalszych miejsc obniżka o 1 PKL (do końca!).
  3. O ile współczynnik WKT (średnie WK na zawodnika) wyniesie min. 2.5, przyznaje się dodatkowo za m-ca 1÷3, odpowiednio: 5-3-1 PKL.
  4. Pozostałym zawodnikom w turnieju lokalnym przyznaje się, za uczestnictwo, po 1 PKL.
  5. Za wyniki rundy szczebla centralnego za I miejsce 100 PKL i za dalsze lokaty obniżka o 2 PKL.
  6. Za wyniki roczne w klasyfikacji ogólnej,
   • PKLe uzyskuje pierwsze 100 zawodników.
   • zwycięzca uzyskuje 100 PKL.
   • dalsze miejsca z obniżką co 1
   • przy miejscach dzielonych: średnia z należnych PKLi (zaokrąglona w górę)
  7. Za wyniki roczne w klasyfikacjach specjalnych (według pkt.8) zawodnicy z miejsc 1-6 otrzymują odpowiednio : 20-16-12-9-7-5 PKL
  8. h) Zawodnik może otrzymać PKLe tylko z jednej klasyfikacji. W przypadku gdy zdobywa PKLe w klasyfikacji ogólnej i specjalnej, ma prawo do wyższej liczby PKL.
 17. W stosunku do osób, które przed rozegraniem turnieju uzyskują dostęp do rozkładów lub rozdań w sposób umożliwiający zapoznanie się z rozkładami lub ich częścią, stosuje się następujące zasady:
  1. Operator KMP prowadzi rejestr osób, którym udostępniono rozkłady przed danym turniejem. Każda z osób, która przed turniejem przekazuje rozkłady innej osobie (np. powielającemu), zgłasza ten fakt Operatorowi.
  2. Para, w której występuje osoba wskazana w rejestrze, o którym mowa w podpunkcie a, nie jest klasyfikowana na wynikach oraz nie są jej naliczane jakiekolwiek punkty klasyfikacyjne lub długofalowe za ten turniej.
  3. W razie łamania postawień tych postanowień Wydział Gier PZBS kieruje sprawę danej osoby na drogę dyscyplinarną.
 18. W rozgrywkach KMP mają zastosowanie MPB’07, Regulamin Zawodów Brydża Sportowego oraz inne regulaminy PZBS, chyba, że niniejszy regulamin lub Instrukcja Techniczna stanowią inaczej.
 19. Regulamin ogólny KMP został uchwalony przez ZG PZBS 16 sierpnia 2010 r. Zmodyfikowany 15 grudnia 2012 r., 13 stycznia 2014 r., 8 stycznia 2015 r. oraz 11 stycznia 2017 r.