Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania Zarządu nr 32/2024

 

w dniu 31 stycznia 2024 r., godz. 15:30; online

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec (od 16:00), Tomasz Latos, Jacek Grzelczak, Kacper Kopka (do 18:00 i od 19:45), Przemysław Maliszewski, Piotr Walczak (od 16:45); Beata Madej (dyrektor Biura PZBS), Lena Leszczyńska (pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji), Maciej Czajkowski (dyrektor operacyjny PZBS), Jarosław Molenda (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Tomasz Wolfke (rzecznik PZBS).

Nieobecny: Przemysław Janiszewski.

Pomiędzy zebraniami 30 i 31 w głosowaniu internetowym zatwierdzono następujące uchwały:

Projekt porządku zebrania nr 32

Ad. 1

Prezes Marek Michałowski stwierdził quorum i otworzył zebranie.

Ad. 2

Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek obrad.

Ad. 3

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z zebrania nr 30 i 31.

Ad. 4

Marek Michałowski i Beata Madej zaprezentowali wykonanie budżetu na 31 grudnia 2023 roku. Tak, jak przy prezentacjach za poprzednie okresy, nie było zagrożeń dla jego prawidłowej realizacji.

Ad. 5

Omówiono projekt budżetu 2024.

Podwyżka spowodowana jest rosnącymi kosztami organizacji zawodów i koniecznością zapewnienia odpowiedniego standardu rozgrywek.

Ad. 6

Członkowie Zarządu przygotują propozycje kandydatów na kolejne zebranie.

Ad. 7

Omówiono propozycję organizacji MPP Mikstowych przez Poznańską Asocjację Brydżową.

Ad. 8

Ad. 9

Ad. 10 i 11

Omówiono umowy z EBL i WBF odnośnie lipcowych MEJ i MŚJ 2024 we Wrocławiu. Warunkiem zorganizowania imprezy jest zrównoważenie budżetu. Zarząd podjął decyzję o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Głosowanie odbędzie się w trybie tajnym.

Z dyskusji i głosowania wyłączył się Igor Chalupec, jako członek władz EBL.

Ad. 12

Omówiono przygotowania do ME w Poznaniu.

Z dyskusji i głosowania wyłączył się Igor Chalupec, jako członek władz EBL.

Ad. 13

Omówiono zasady wysyłania reprezentacji na zawody zagraniczne 2024.

Ad. 14

Ad. 15

Punkt ten został przeniesiony na kolejne zebranie.

Ad. 16

Beata Madej przedstawiła kontynuację polisy związku.

Ad. 17

  1. Biuro przygotuje odpowiedź.
  2. Rzecznik przygotuje odpowiedź na pismo przewodniczącego senackiej Komisji Sportu.
  3. W kwestii ewentualnego powstania jury d`appel zalecono inicjatorom przygotowanie projektu regulaminu, który zostanie przesłany do konsultacji do właściwych organów Związku.
  4. Wobec krytycznych ocen obiektu, w którym rozegrano Finały GPP Par, zalecono, aby na najważniejszych imprezach był obecny obserwator. Jeśli organizator się nie sprawdza, należy z niego rezygnować.
  5. Udział w Finale WOŚP (licytowano udział w turnieju w parze z m.in. K. Martensem, P. Gawrysiem, J. Żmudą – w sumie osiągnięto wynik 15 tys.) w skarbonkach 7 tys., inne licytacje ok. 30 tys.

Kolejne zebranie Zarządu odbędzie się online na 6 marca (środa) 2024 od godz. 15:30

Marek Michałowski stwierdził wyczerpanie porządku zebrania i je zakończył.