strona tytułowa spis treści indeks ← 39 → 41 EN: Law 40

Uzgodnienia partnerów

Systemowe uzgodnienia partnerów

  1. Uzgodnienia partnerów odnośnie do przyjętego w parze systemu mogą być ustalone wprost w dyskusji albo przez domniemanie – wynikać z praktyki wspólnej gry lub wiedzy o partnerze.
  2. Każda para ma obowiązek ujawnienia przeciwnikom swoich uzgodnień. Organizacja Nadzorująca określa sposób wykonania tego obowiązku.
 1. Informacje przekazywane partnerowi przy pomocy uzgodnień muszą pochodzić z zapowiedzi, zagrań oraz warunków bieżącego rozdania. Każdy gracz ma prawo wyciągać wnioski z przepisowej licytacji oraz, uwzględniając wyjątki przewidziane przez niniejsze przepisy, z obejrzanych kart. Może on korzystać z każdej informacji określonej w niniejszych przepisach jako legalna (patrz przepis 73C).
 2. Gracz może bez uprzedzenia zgłosić dowolną zapowiedź albo wykonać dowolne zagranie, o ile taka zapowiedź lub zagranie nie opiera się na nieujawnionych uzgodnieniach partnerów (patrz przepis 40C1).
 3. Uzgodnione znaczenie zapowiedzi lub zagrania nie może zależeć od tego, który gracz z pary zalicytował tę zapowiedź lub wykonał zagranie (wymóg ten nie może ograniczać stylu gry ani oceny karty, dotyczy jedynie uzgodnień).

Szczególne uzgodnienia partnerów

  1. Ustalenie partnerów przyjęte wprost lub przez domniemanie jest uzgodnieniem partnerów.
  2. Organizacja Nadzorująca ma prawo uznać pewne uzgodnienia partnerów za szczególne. Szczególne uzgodnienie partnerów jest to uzgodnienie, którego znaczenie, zdaniem Organizacji Nadzorującej, może być dla znacznej liczby graczy biorących udział w zawodach nieoczekiwane i niełatwe do zrozumienia.
  3. O ile Organizacja Nadzorująca nie postanowi inaczej, każda zapowiedź o sztucznym znaczeniu stanowi szczególne uzgodnienie partnerów.
  1. Organizacja Nadzorująca:
   1. Ma nieograniczone prawo pozwolić, zabronić lub pozwolić warunkowo na stosowanie każdego szczególnego uzgodnienia partnerów.
   2. Może wprowadzić obowiązek stosowania kart konwencyjnych (z załącznikami lub bez) w celu spisania uzgodnień partnerów i określić sposób ich użycia.
   3. Może ustalić procedurę alertowania i/lub inne sposoby ujawniania przyjętych w parze uzgodnień.
   4. Może zabronić parom ustalać, że ich uzgodnienia podczas licytacji lub rozgrywki zmieniają się po nieprawidłowości popełnionej przez przeciwników.
   5. Może ograniczyć stosowanie psychologicznych zapowiedzi sztucznych.
  2. O ile Organizacja Nadzorująca nie postanowi inaczej, pomiędzy rozpoczęciem okresu licytacji a zakończeniem rozgrywki graczowi nie wolno korzystać z własnej karty konwencyjnej, z wyjątkiem graczy strony rozgrywającej, którzy mogą ją przeglądać w trakcie okresu wyjaśnień.
  3. O ile Organizacja Nadzorująca nie postanowi inaczej, gracz może korzystać z karty konwencyjnej przeciwnika:
   1. Przed rozpoczęciem licytacji,
   2. W trakcie okresu wyjaśnień,
   3. W trakcie licytacji i rozgrywki, ale tylko w swojej kolejności licytowania lub zagrywania,
   4. Po zgodnej z przepisem 20F prośbie przeciwnika, w celu poprawnego wyjaśnienia znaczenia zapowiedzi lub zagrania partnera.
  4. O ile Organizacja Nadzorująca nie postanowi inaczej, podczas okresu licytacji ani podczas rozgrywki gracz nie ma prawa korzystać z żadnych środków wspomagających pamięć, przeprowadzanie obliczeń lub technikę gry.
  1. Strona, która poniosła szkodę, ponieważ przeciwnicy nie ujawnili znaczenia zapowiedzi albo zagrania zgodnie z wymaganiem niniejszych przepisów, ma prawo do sprostowania przez orzeczenie wyniku rozjemczego.
  2. Powtarzające się naruszenie obowiązku ujawniania uzgodnień partnerów może być ukarane.
 1. Jeżeli strona poniosła szkodę, ponieważ przeciwnicy zastosowali szczególne uzgodnienie partnerów niezgodne z regulaminem zawodów, należy orzec wynik rozjemczy. Stronie naruszającej ten regulamin można wymierzyć karę proceduralną.
  1. Wyjaśniając znaczenie zapowiedzi albo zagrania partnera w odpowiedzi na pytanie przeciwnika (patrz przepis 20), gracz ma ujawnić wszystkie nieoczywiste informacje wynikające z uzgodnień lub z dotychczasowej wspólnej gry, ale nie musi ujawniać wniosków opartych na własnej wiedzy i doświadczeniu w kwestiach ogólnie znanych brydżystom.
  2. Jeżeli informacja nieujawniona w wyjaśnieniu jest kluczowa dla wyboru działania przez przeciwnika i przeciwnik poniósł z tego powodu szkodę, sędzia orzeka wynik rozjemczy.

Odstępstwo od systemu i działanie psychologiczne

 1. Gracz może odstąpić od przyjętego uzgodnienia, pod warunkiem że jego partner nie ma większej niż przeciwnicy możliwości rozpoznania tego odstępstwa (ale patrz punkt B2a(v) powyżej). Powtarzające się odstępstwa tworzą nowe domniemane uzgodnienia, które stają się częścią przyjętego w parze systemu i muszą być ujawniane przeciwnikom zgodnie z zasadami udzielania wyjaśnień. Jeżeli sędzia uzna, że przeciwnicy ponieśli szkodę z powodu nieujawnienia domniemanych uzgodnień, należy orzec wynik rozjemczy i można wymierzyć karę proceduralną.
 2. Z wyjątkiem punktu C1 powyżej, żaden gracz nie jest zobowiązany do informowania przeciwników, że odstąpił od systemu.