strona tytułowa spis treści indeks ← 72 → 74 EN: Law 73

Przepis został zmodyfikowany, obowiązuje w poniższym brzmieniu od początku 2024 roku. Wcześniejszą wersję można znaleźć tutaj.

Porozumiewanie się, tempo i wprowadzanie w błąd

Właściwe formy porozumiewania się partnerów

  1. Partnerzy podczas licytacji i rozgrywki mają porozumiewać się wyłącznie za pomocą zapowiedzi i zagrań, z wyjątkiem przypadków dozwolonych wprost w niniejszych przepisach.
  2. Zapowiedzi i zagrania mają być dokonywane bez nacisku, znaczących odruchów lub też modulacji głosu oraz bez celowego pośpiechu lub wahania (ale patrz przepis 73D3).

Zabronione formy porozumiewanie się partnerów

Gracze nie mają prawa porozumiewać się ani podejmować prób porozumiewania się za pomocą sposobów innych niż opisane w przepisie 73A.

Przypadkowa nielegalna informacja od partnera

  1. Gdy partner udostępnił graczowi przypadkową nielegalną informację, czy to swoim komentarzem, pytaniem, wyjaśnieniem, gestem, znaczącym odruchem, modulacją głosu, wahaniem albo pośpiechem, niespodziewanym alertem albo brakiem alertu, gracz musi usilnie wystrzegać się skorzystania z niej (patrz przepis 16B1a).
  2. Graczowi, który narusza punkt C1, może zostać wymierzona kara, ale jeśli przeciwnicy ponieśli szkodę, patrz również przepis 16B3.

Zmiany tempa i sposobu zachowania

  1. Jest pożądane, aby gracze utrzymywali stałe tempo i niezmienny sposób zachowania się. Szczególną ostrożność gracze powinni zachować w sytuacjach, w których zmiana tempa lub sposobu zachowania się mogłaby przynieść korzyść ich stronie. W innych przypadkach niezamierzona zmiana tempa lub sposobu zgłaszania zapowiedzi albo zagrywania kart nie stanowi naruszenia przepisów. Wnioski z takich zmian są legalne tylko dla przeciwników, którzy mogą wykorzystywać je na własne ryzyko.
  2. Graczowi nie wolno próbować zmylić przeciwnika pytaniem, komentarzem lub gestem, pośpiechem lub zawahaniem przed zapowiedzią lub zagraniem (na przykład namysłem przed dodaniem singletona), sposobem zgłoszenia zapowiedzi lub zagrania karty, albo innym celowym odstępstwem od prawidłowej procedury (patrz również przepis 73E2).
  3. Organizacja Nadzorująca może nakazać obowiązkowe pauzy, na przykład przed pierwszą zapowiedzią każdego gracza lub po zasygnalizowaniu odzywki skaczącej, lub w pierwszej lewie.

Wprowadzanie w błąd

  1. Gracz może próbować zmylić przeciwnika swoją zapowiedzią lub zagraniem (o ile takie zmylenie nie jest podkreślone znaczącym odruchem, szczególnym pośpiechem lub namysłem ani nie jest chronione przez zatajone uzgodnienie partnerów lub ich wspólne doświadczenie).
  2. Jeżeli sędzia ustali, że niewinny gracz wyciągnął błędny wniosek z pytania, komentarza, zachowania, tempa lub też innego postępowania przeciwnika, który nie miał bezspornego brydżowego powodu do takiego działania, a podejmując je, mógł zdawać sobie sprawę, że może mu ono przynieść korzyść, wówczas należy orzec wynik rozjemczy.