Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała 115/2022/2021-2025 - zmiany w Regulaminie Kadry Open

Zarząd zatwierdził zmiany w Regulaminie Kadry Open.

Głosowało 6 członków Zarządu - 3 za (IC, EM, PJ), 1 wsztrzymał się (PM), 2 przeciw (KK, JG).

Zmiany zaznaczone są kolorem zielonym.

Kadra A

 • Kadrę A stanowi 8 par. Selekcjoner może powołać do kadry A dodatkowe pary, które osiągnęły wybitne wyniki w imprezach międzynarodowych. W takim wypadku liczba par w kadrze A może ulec zmianie.
 • Zawodnicy Kadry A muszą podpisać Kartę Reprezentanta
 • Każda para w danym okresie kadrowym ma zagwarantowany przynajmniej jeden wyjazd międzynarodowy lub w szczególnych przypadkach krajowy (np. odwołanie imprezy z powodu pandemii, istotne powody budżetowe)
 • W danym okresie kadrowym Selekcjoner organizuje co najmniej trzykrotnie kryteria Kadry A, na podstawie których będzie oceniał poszczególne pary; w przypadku kryterium zorganizowanego tylko dla Kadry A preferowany dystans to 7x20 rozdań kzk, piątek-niedziela (2 + 3 + 2) rozgrywki te mogą się odbywać również w formie wspólnej dla par obu kadr (19x8 kzk; piątek-niedziela, 5 + 8 + 6). Ostateczny kształt i forma każdego kryterium zależą od Selekcjonera (możliwe także rozwiązania zakładające sparingi z innymi kadrami, drużynami zagranicznymi itp.)
 • Liczba kryteriów w okresie kadrowym jest ustalana przez Selekcjonera. Selekcjoner może uznać za kryterium zawody (turnieje, sparingi, etc.) oraz mecze kontrolne.
 • Po zakończeniu okresu kadrowego Selekcjoner:
  • przyznaje za każde kryterium kadry punkty długofalowe w wysokości: 1 miejsce - 100 PDF, 2 - 80, 3 - 60, 4 - 50, 5 - 40, 6 - 30, 7 - 20, 8 - 10)
 • Dwie pary o najniższych wynikach sumarycznych PDF automatycznie spadają do Kadry B
 • Powołanie reprezentacji:
  • Selekcjoner rekomenduje Zarządowi powołanie reprezentacji Polski na dane zawody biorąc pod uwagę wyniki par w kryteriach kadrowych, inne osiągnięcia par w danym okresie oraz przewidywaną atmosferę w wyznaczonej drużynie. Swoją decyzję musi uzasadnić kierując się wszystkimi dostępnymi w tym momencie danymi. Decyzję swoją wraz z uzasadnieniem przedstawia Opiekunowi Kadry Open oraz Zarządowi, który po akceptacji propozycji Selekcjonera powołuje Reprezentację Polski na konkretne zawody. Ostateczną decyzję co do powołania reprezentacji i jej składu podejmuje Zarząd.
  • Na początku okresu kadrowego Selekcjoner wskazuje priorytetowe zawody, na które wybierze reprezentację; do rekomendowanej Zarządowi reprezentacji na te konkretne zawody musi powołać przynajmniej jedną parę, która w sumarycznym wyniku wszystkich kryteriów Kadry A zajęła miejsce pierwsze lub drugie. Pozostałe dwie pary mogą zostać powołane spośród pozostałych par kadry A. Na potrzeby tej definicji pary Kadry A, które spadły do B w danym okresie kadrowym nie są już parami kadry A, podobnie jak pary kadry B, które w tym okresie awansowały nie są uznawane za pary kadry A.
  • Na pozostałe rozgrywki może powoływać dowolne reprezentacje złożone z par Kadry A i/lub B
  • W przypadku gdy w niespodziewanych okolicznościach (np. rezygnacja/ dyskwalifikacja innej reprezentacji) Polska uzyska prawo wysłania reprezentacji na zawody, które powinny być klasyfikowane jako priorytetowe, a jednocześnie Selekcjoner (np. z uwagi na bliski termin imprezy) nie będzie w stanie zorganizować kryteriów kadrowych służących wyłonieniu reprezentacji, reprezentacja będzie powoływana przez Zarząd na wniosek Selekcjonera bez konieczności uwzględniania ostatnich wyników kadrowych
 • Pozostałe pary będą powoływane (w zależności od możliwości budżetowych i wyników) na inne imprezy międzynarodowe niższej kategorii (jak również na imprezy krajowe), aby umożliwić im zdobywanie doświadczenia i pokazania się na imprezach tej rangi
 • Wszystkie pary objęte są opieką Selekcjonera zgodnie informacjami przedstawionymi w punkcie Prawa i obowiązki Selekcjonera
 • Selekcjoner w uzasadnionych przypadkach może zwolnić parę z udziału w danym kryterium, wtedy para otrzymuje 50 PDF, a na jej miejsce selekcjoner może powołać parę/y Kadry B do uzupełnienia rozgrywek (te pary nie otrzymują PDF-ów wprost, ale wynik może być uwzględniony jako “inne rozgrywki krajowe”)
 • Punkty klasyfikacyjne za Kadrę A przyznawane są jednorazowo za sumę punktów długofalowych z wszystkich kryteriów w danym okresie kadrowym (bez uwzględnienia punktów za wyniki innych zawodów), bez względu na to, czy dana para została powołana do reprezentacji. Punkty przyznawane są zgodnie ze schematem:
  • I miejsce: 3 PM, 1000 aPKL
  • II miejsce: 2 PM, 850 aPKL
  • III miejsce: 1 PM, 750 aPKL
  • IV miejsce: 0,5 PM, 700 aPKL
  • V miejsce: 650 aPKL
  • VI miejsce: 600 aPKL
  • VII miejsce: 550 aPKL
  • VIII miejsce: 500 aPKL
 • Punkty Klasyfikacyjne w Kadrze A ze względu na liczne możliwości prowadzenia klasyfikacji i rozgrywek będą każdorazowo podawane przy ogłaszaniu komunikatu Kadry A
 • Punkty klasyfikacyjne, a także mistrzowskie przyznawane są wyłącznie zawodnikom, którzy rozegrali co najmniej 50% rozdań w danym okresie kadrowym

Kadra B

 • Kadrę B stanowi 12 par. W szczególnych sytuacjach liczba par może zostać zwiększona.
 • W przypadku zmniejszenia liczby par uzupełnienia do stanu przed rozpoczęciem kolejnego cyklu rozgrywek następuje na podstawie rankingu
 • Zawodnicy Kadry B muszą podpisać Kartę reprezentanta
 • Pary Kadry B w miarę możliwości budżetowych są powoływane na zawody krajowe i międzynarodowe niższej rangi.
 • W danym okresie kadrowym Selekcjoner organizuje trzykrotnie kryteria Kadry B (w tym udział par Kadry B w KM II), na podstawie których będzie oceniał poszczególne pary; w przypadku kryterium zorganizowanego tylko dla Kadry B preferowany dystans to 11x12 rozdań kzk, piątek-niedziela (2 + 5 + 4). Ostateczny kształt i forma każdego kryterium zależą od Selekcjonera (możliwe rozwiązania zakładające sparingi z innymi kadrami, drużynami zagranicznymi itp.)
 • Liczba kryteriów w okresie kadrowym jest ustalana przez Selekcjonera. Selekcjoner może uznać za kryterium zawody (turnieje, sparingi, etc.) oraz mecze kontrolne.
 • Po zakończeniu rozgrywek 2 najlepsze pary awansują do Kadry A, zaś 4 najsłabsze spadają z Kadry B. Uwaga: od zakończenia rozgrywek Kadry B do zakończenia Eliminacji kadrowych Kadra B liczy tylko 8 par (12 minus 4 spadające minus 2 awansujące do A plus 2 spadające z A). Pierwsze kryterium Kadry B to jest udział w etapie KM II Eliminacji kadrowych.
 • Wszystkie pary objęte są opieką Selekcjonera zgodnie informacjami przedstawionymi w punkcie Prawa i obowiązki Selekcjonera
 • Po zakończeniu okresu kadrowego Selekcjoner:
  • przyznaje za każde kryterium kadry punkty długofalowe w wysokości: 1 miejsce - 100 PDF, 2 - 80, 3 - 60, 4 - 50, 5 - 45, 6 - 40, 7 - 35, 8 - 30, 9 - 25, 10 - 20, 11 - 15, 12 - 10
  • na podstawie powyższej punktacji Selekcjoner ogłasza 2 pary awansujące i 4 spadające
 • Pary, które spadły z Kadry B mogą od razu z początkiem kolejnego okresu kadrowego startować w Eliminacjach kadrowych i awansować “z powrotem” (dopuszczenia wg ogólnych zasad - ranking)
 • Selekcjoner w uzasadnionych przypadkach może zwolnić parę z udziału w danym kryterium, wtedy para otrzymuje 50 PDF, a na jej miejsce Selekcjoner może powołać tymczasowo inną parę (np. kadry kobiet, mixt, juniorów, parę zagraniczną) w celu uzupełnienia rozgrywek do wygodnego schematu
 • Punkty klasyfikacyjne za Kadrę B przyznawane są jednorazowo za sumę punktów długofalowych z wszystkich kryteriów w danym okresie kadrowym (bez uwzględnienia punktów za wyniki innych zawodów). Punkty przyznawane są zgodnie ze schematem:
  • I miejsce: 0,5 PM i 500 aPKL
  • II miejsce: 0,25 PM, 450 aPKL
  • III miejsce: 420 aPKL
  • IV miejsce: 390 aPKL
  • V miejsce: 360 aPKL
  • VI miejsce: 330 aPKL
  • VII miejsce:300 aPKL
  • VIII miejsce: 280 aPKL
  • IX miejsce: 260 aPKL
  • X miejsce: 240 aPKL
  • XI miejsce: 220 aPKL
  • XII miejsce: 200 aPKL
 • Punkty Klasyfikacyjne w Kadrze B ze względu na liczne możliwości prowadzenia klasyfikacji i rozgrywek będą każdorazowo podawane przy ogłaszaniu komunikatu Kadry B
 • Punkty klasyfikacyjne, a także mistrzowskie przyznawane są wyłącznie zawodnikom, którzy rozegrali co najmniej 50% rozdań w danym okresie kadrowym

Eliminacje kadrowe

 • W Eliminacjach kadrowych startują wszystkie pary chcące wziąć udział w rozgrywkach kadrowych, które nie grają aktualnie w Kadrze A lub B. Nie ma ograniczeń liczby par w Eliminacjach kadrowych

Zgłoszenia i dopuszczenia:

W momencie ogłoszenia startu okresu kadrowego i Eliminacji kadrowych pary Kadry A i B zobowiązane są potwierdzić swój udział, a pozostałe pary zgłaszają się do rozgrywek eliminacyjnych. Wszystkie pary zgłaszające się do Eliminacji kadrowych są klasyfikowane według rankingu. Wszystkie dopuszczenia do poszczególnych etapów bazują na rankingu.

KM II: 24 pary (6 par z rankingu + 10 par z KM I + 8 par z Kadry B), 23x8 rozdań

 • Dopuszczonych 6 par z najwyższym rankingiem
 • 23x8 kzk, piątek-niedziela (8 + 8 + 7)
 • 4 najlepsze pary, z wyłączeniem par z Kadry B, awansują do Kadry B i razem z dotychczasowymi parami Kadry B wezmą udział w drugim i trzecim kryterium kadrowym
 • PDF za pierwsze kryterium Kadry B przyznawane są zgodnie z punktacją długofalową, przy czym przyjmuje się, że pierwsze 4 pary z KM I oraz 8 par z Kadry B stanowią dwunastkę, wyłącznie która rozpatrywana jest przy przyznawaniu PDF według kolejności zajętych miejsc
 • PKL-e otrzymują tylko pary, które nie awansowały do Kadry B (pozostałe otrzymają PKL-e za udział w całym cyklu)
 • Za I miejsce dla pary, która nie awansowała do Kadry B: 200 250 aPKL zgodnie z „Ogólnymi Zasadami przyznawania pkl za rozgrywki kadrowe”

KM I: 32 pary, 2 grupy po 16 (15x10 kzk), piątek-niedziela (5 + 6 + 4)

 • Dopuszczonych kolejnych 12 par z najwyższym rankingiem
 • Podział na grupy dokonywany jest przez Selekcjonera, tak aby uzyskać możliwie równoważne względem siły gry grupy.
 • 10 par awansuje do KM II (3 pierwsze z każdej grupy i kolejne 4 z klasyfikacji generalnej)
 • Za I miejsce: 150 200 aPKL zgodnie z „Ogólnymi Zasadami przyznawania pkl za rozgrywki kadrowe”

KK:

W przypadku 72 lub mniej zgłoszonych par:

Uczestniczą wszystkie zgłoszone pary.

Format rozgrywek to od jednej do trzech grup (w zależności od dokładnej liczby zgłoszonych par), o przydziale par do grup decyduje w pierwszej kolejności bliskość geograficzna, w drugiej kolejności ranking (tak, żeby przy braku silnych wskazówek geograficznych dążyć w kierunku bardziej zrównoważonych grup). Do KM I awansuje 20 par:

 • dla jednej grupy pierwsze 20 par
 • dla dwóch grup 4 pierwsze pary w każdej grupie oraz kolejne 12 par z klasyfikacji łącznej grup
 • dla trzech grup 3 pierwsze pary w każdej grupie praz kolejne 11 par z klasyfikacji łącznej wszystkich grup

W przypadku 73 lub więcej zgłoszonych par:

Rozegrane zostaną dwa etapy: KK1 i KK2.

Do KK2 dopuszczone są 32 pary o z najwyższym rankingu.

W KK2 uczestniczą nie więcej niż 72 pary i jednocześnie do KK2 nie może awansować więcej niż 50% par z KK1. Liczba awansujących par jest ogłaszana po tym jak znana jest dokładna liczba par w KK1.

Przykład: zgłasza się 86 par. 32 pary są dopuszczone do KK2, pozostałe 54 pary grają o 26 miejsc w KK2, w KK2 uczestniczy 58 par.

KK2 rozgrywana jest według schematu opisanego powyżej.

KK1 podzielona jest na co najmniej dwie grupy, zlokalizowane tak, żeby możliwie zmniejszyć potrzebny do przejechania dystans dla większości par. O przydziale par do grup decyduje w pierwszej kolejności bliskość geograficzna, w drugiej kolejności ranking (tak, żeby przy braku silnych wskazówek geograficznych dążyć w kierunku bardziej zrównoważonych grup). KK1 rozgrywana jest tak, żeby wyłonić 40 par do KK2, chyba że to oznaczałoby awans więcej niż 50% par.

Punkty klasyfikacyjne za KK2: 100 150 aPKL za I miejsce, zgodnie z „Ogólnymi Zasadami przyznawania pkl za rozgrywki kadrowe”

Punkty klasyfikacyjne za KK21: 100 PKL za I miejsce, w tym 50% aPKL za I miejsce zgodnie z „Ogólnymi Zasadami przyznawania pkl za rozgrywki kadrowe”

W przypadku małej liczby zgłoszeń Selekcjoner decyduje o rozgrywaniu bądź odwołaniu kryterium. W drugim przypadku określa liczbę par awansujących do kolejnego etapu.

ROK PRZEJŚCIOWY (2022)

Kadra A

 • Dopuszczenia: 6 par dopuszczonych przez Selekcjonera;
 • W roku przejściowym z uwagi na prawdopodobny brak czasu Selekcjoner będzie mógł rozpisać tylko jedne rozgrywki Kadry A
 • W roku przejściowym nikt nie spada

Kadra B

 • Dopuszczenia: 4 najlepsze pary wg rankingu
 • W roku przejściowym z uwagi na prawdopodobny brak czasu Selekcjoner będzie mógł rozpisać tylko jedne rozgrywki Kadry B (plus udział w KM II), czyli 2 kryteria
 • 2 pary awansują do Kadry A
 • 2 pary spadają
 • Awans i spadek ustalony jest na podstawie dokładnie takich samych kryteriów PDF-ów jak w standardowym roku rozgrywek

Eliminacje kadrowe

KM II: 16 par + 4 pary z Kadry B (19x8 kzk; piątek-niedziela, 5 + 8 + 6)

 • Dopuszczonych 6 par wg rankingu
 • 8 par, z wyłączeniem par Kadry B, awansuje do Kadry B

KM I: 32 pary, 2 grupy po 16 (15x10 kzk), piątek-niedziela (5 + 6 + 4)

 • Dopuszczonych kolejnych 12 par wg rankingu
 • 10 par awansuje do KM II
 • Podział na grupy dokonywany jest przez Selekcjonera, tak aby uzyskać możliwie równoważne względem siły gry grupy

KK:

bez zmian w stosunku do standardowego roku

Przypadki szczególne:

 • Zawodnik tworzący parę Kadry A lub B może wziąć udział w Eliminacjach kadrowych z innym partnerem, jednakże w przypadku awansu do KM II (dla zawodników Kadry B) lub awansu do Kadry B (dla zawodników Kadry A) musi określić, z którym partnerem będzie kontynuował rozgrywki; analogicznie traktowane jest zgłoszenie do różnych etapów Eliminacji kadrowych z różnymi partnerami. W przypadku dopuszczenia według rankingu tego samego zawodnika z dwoma lub więcej partnerami do tego samego etapu, zawodnik deklaruje z kim będzie kontynuował rozgrywki od tego etapu, a z pozostałymi partnerami może wystartować na etapie dowolnie niższym i uczestniczyć w nich aż do etapu o jeden poziom niższego od tego, do którego jest dopuszczony z podstawowym partnerem.
 • W uzasadnionych przypadkach po rezygnacji pary z Kadry A Selekcjoner może dopuścić do Kadry A parę złożoną z jednego z rezygnujących zawodników z innym partnerem, lub parę z najwyższego miejsca po poprzednim cyklu rozgrywek Kadry B.
 • W przypadku rezygnacji/zwolnienia/wypadku losowego uniemożliwiającego Selekcjonerowi pracę Opiekun Kadry Open rozpoczyna niezwłocznie rekrutację na stanowisko kolejnego selekcjonera, a tymczasowo osobą pełniącą obowiązki selekcjonera staje się Coach. W przypadku braku Coacha, Zarząd powołuje tymczasowo osobę pełniącą obowiązki selekcjonera do czasu wyłonienia nowego.
 • W przypadku gdy po powołaniu Reprezentacji z losowych powodów (pandemia, klęska żywiołowa, etc.) konieczne będzie wstrzymanie rozgrywek brydżowych na czas 6-12 miesięcy, Selekcjoner organizuje na nowo kryteria Kadry A, aby zweryfikować aktualną formę par i powołuje nową Reprezentację
 • W przypadku co najmniej rocznej przerwy w rozgrywkach, Selekcjoner może zorganizować nowe rozgrywki kadrowe na analogicznych zasadach jak rok przejściowy 2022 opisany w niniejszym regulaminie
 • W przypadku miejsc dzielonych przy awansie do kolejnego etapu eliminacji stosuje się ogólne zasady Regulaminu Zawodów Brydża Sportowego
 • W przypadku równej liczby PDF w Kadrze A i B decyzję podejmuje Selekcjoner.
 • Pary i/lub zawodnicy, które/rzy grają/aspirują do reprezentowania Polski w innych kategoriach niż open mogą uczestniczyć w rozgrywkach kadrowych do Kadry B włącznie. W wypadku awansu do Kadry A, para/zawodnik decyduje, w której kategorii chce reprezentować Polskę i rezygnuje z pozostałych
 • W przypadku powstania konfliktów pomiędzy Kadrą lub Reprezentacją Open a innymi rozgrywkami/reprezentacjami para będzie musiała podjąć decyzję o kontynuowaniu gry w danej kadrze/reprezentacji. Zasadą jest umożliwianie startu w Kadrze Open wszystkim parom spełniającym warunki sportowe.
 • W sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych par nieznacznie przekracza limit w KM 2 lub KM1 (tak, że kolejny etap oznaczałby awans więcej niż 60% startujących par) dopuszcza się zwiększenie liczby par na wyższym etapie i modyfikację schematu rozgrywek.