Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Korespondencyjnych Mistrzostw Polski

 1. W 2009 r. zostaną rozegrane 19. Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym (KMP), na które składa się 12 turniejów par. Każdy z turniejów stanowi rundę mistrzostw. Turnieje KMP są turniejami otwartymi dla wszystkich.
 2. Turnieje odbywają się w różnych ośrodkach (także zagranicznych) w tych samych terminach wg  JKS (zazwyczaj drugi poniedziałek każdego miesiąca), początek godz. 17.00  i są rozgrywane na tych samych rozdaniach (rozkładach kart); obliczane są "maksowaniem proporcjonalnym".
 3. Organizatorem turnieju KMP, mogą być: WZBS, TZBS, sekcje brydżowe, instytucje, itp. oraz osoby fizyczne, które do końca każdego miesiąca zgłoszą (do biura ZG PZBS lub Komisarza) gotowość organizacji turnieju lokalnego KMP.
 4. Do uznania ważności turnieju lokalnego jako części KMP wymagany jest udział przynajmniej 8 par. Stała liczba rozdań w każdym turnieju wynosi 33 (11 x 3 rozdania, w tym 3 rozdania powielane), z których zawodnicy mają rozegrać min. 30 (mogą nawet 33).
 5. Każdy lokalny turniej oblicza się wg ogólnych zasad na wynik maksymalny. Dokumentację turnieju wysyła się do Warszawy najpóźniej w środę (2 dni po turnieju) pocztą na adres  Stefan Berwid 01-315 Warszawa, ul. Lazurowa 4 m. 34 lub pocztą e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  Wszystkie zapisy uzyskane w poszczególnych rozdaniach wszystkich turniejów lokalnych danej rundy są ponownie maksowane (proporcjonalnie) na wspólnego maksa.  Ostatecznym wynikiem każdej pary na szczeblu centralnym jest suma PT (maksy) liczona w stosunku do 30 rozdań (jeśli para rozegrała np. 33 rozdania to wynik mnoży się przez 30/33).
 6. W zależności od miejsca w klasyfikacji centralnej para uzyskuje punkty długofalowe (Pdf) obliczane wg następujących zasad:
  • 60 Pdf za I miejsce w danej rundzie,
  • 55 Pdf za II miejsce,
  • 50 Pdf za III miejsce,
  • 47 Pdf za IV miejsce i dalej obniżka o 1 Pdf.
  • za pierwsze miejsce liczba Pdf = 1440
  • za ostatnie miejsce liczba Pdf = 1
  • pierwsza 1/2 listy wyników ma obniżkę Pdf zależną od liczby par uczestniczących w danym turnieju (zawsze o liczbę całkowitą),
  • od 1/2 listy za następne miejsca obniżka Pdf długofalowych o jeden,
  • dodatkowo dolicza się Pdf za zajęcie pierwszych pięćdziesięciu miejsc w wysokości:
 7. Wyniki w Pdf-ach, uzyskane przez pary w poszczególnych rundach KMP, zaliczane są każdemu zawodnikowi danej pary indywidualnie.
 8. Do klasyfikacji końcowej w kategorii ogólnej, kobiet, seniorów (urodzonych w 1950 roku lub starszych),  juniorów  (urodzonych w 1984 lub młodszych),  juniorów młodszych do lat 20 (urodzonych w 1989 lub młodszych) zalicza się wyniki w Pdf z 8 najlepszych dla danego zawodnika turniejów.  Zobowiązuje się organizatora do wyszczególnienia przy nazwiskach zawodników na liście startowej stosownych danych potrzebnych do ustalenia w/w kategorii. 
 9. Zawodnicy, którzy zdobędą w punktacji rocznej najwięcej Pdfów i startowali w min. 6-ciu turniejach zdobywają medale oraz uzyskują odpowiednio tytuły Korespondencyjnego Mistrza Polski oraz I i II Wicemistrza. Okres reklamacyjny wynosi 2 tygodnie od daty opublikowania wyników.  
 10. Sprawy finansowe i sportowe turniejów lokalnych są regulowane przez stosowne przepisy i organizatora turnieju. 
  a.  Obsadę sędziowską turnieju uzgadnia organizator z właściwym WZBS. 
  b.  Turniej KMP mogą sędziować wyłącznie licencjonowani sędziowie PZBS. 
  c.  Opłatę startową do turnieju lokalnego określa organizatora turnieju uwzględniając należne zniżki dla członków PZBS posiadających ważną legitymację.  
 11. Opłaty startowe centralne (wpływają w całości do kasy (lub na konto) ZG PZBS) za udział w każdej rundzie turnieju 2009r. wynoszą 10,00-zł - za zgłoszenie turnieju lokalnego oraz: 
  6,00-zł - od zawodnika,
  3,00-zł - od zawodnika (członka PZBS, posiadacza legitymacji członkowskiej z wpisem TAK w polu ULGI),
  Dla turniejów organizowanych poza granicami Polski opłata startowa wynosi  2 USD (dwa dolary amerykańskie) od każdego zawodnika (ulg nie stosuje się) oraz 5 USD od turnieju. Obowiązek zbierania opłat startowych centralnych i przekazania ich do ZG PZBS (termin 3 dni po zakończeniu turnieju) spoczywa na organizatorze turnieju.  Koszty przekazania wyników i opłat ponosi organizator lokalnego turnieju. 
 12. Każdy organizator otrzyma bezpłatnie:
  • regulamin zawodów KMP wraz z instrukcją techniczną,
  • zestaw rozkładów kart do kolejnych turniejów,
  • komplet wyników, w tym punktacje długofalowe.
 13. Sprawy sportowo-dyscyplinarne dotyczące rozgrywek lokalnych znajdują się w gestiiwłaściwych WGiD (I instancja). Instancją odwoławczą są właściwe ogniwa WZBS, PZBS (Komisja Odwoławcza PZBS lub Wydział Dyscypliny). 
 14. Powołuje się Komisarza Mistrzostw do obliczania wyników KMP w osobie kol. Jacka S.Berwida (0-22-6642572 d., kom.: 601 678 661).Kol. Jacek S. Berwid odpowiada za: przygotowanie rozdań (generatorem Big Deal wg standardów światowych), obliczanie i ogłoszenie wyników poszczególnych rund i całychKMP, przesłanie wyników i frekwensów na stronę internetową PZBS.
 15. W Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski (KMP) przyznawane PKLe wynoszą:
  1. W turnieju lokalnym, przy udziale min. 8 par, liczba PKL dla zwycięskiej pary równajest liczbie obsadzonych stołów.
  2. Dla dalszych miejsc obniżka o 1 PKL (do końca!). 
  3. O ile współczynnik WKT (średnie WK na zawodnika) wyniesie min. 2.5, przyznaje się dodatkowo za m-ca 1÷3, odpowiednio: 5-3-1 PKL.
  4. Pozostałym zawodnikom w turnieju lokalnym przyznaje się, za uczestnictwo, po 1 PKL
  5. Za wyniki rundy szczebla centralnego I miejsce 100 PKL i za dalsze lokaty obniżka o 2 PKL.
  6. Za wyniki roczne w klasyfikacji ogólnej,
   • PKLe uzyskuje pierwsze 100 zawodników.
   • zwycięzca uzyskuje 100 PKL. 
   • dalsze miejsca z obniżką co 1
   • przy miejscach dzielonych: średnia z należnych PKLi (zaokrąglona w górę)
  7. Za wyniki roczne w klasyfikacjach specjalnych (według pkt.8) zawodnicy z miejsc 1-6 otrzymują odpowiednio :  20-16-12-9-7-5 PKL
  8. Zawodnik może otrzymać PKLe tylko z jednej klasyfikacji. W przypadku gdy zdobywa PKLe w klasyfikacji ogólnej i specjalnej, ma prawo do wyższej liczby PKL. 
 16. W rozgrywkach KMP mają zastosowanie MPB’07, Regulamin Zawodów BrydżaSportowego oraz inne regulaminy PZBS, chyba,  że niniejszy regulamin lub Instrukcja Techniczna stanowią inaczej. 
 17. Regulamin KMP'2009 uchwalony przez ZG PZBS 20 grudnia 2008r. i zmodyfikowany 15 grudnia 2012r. 
                          (-)Marian Wierszycki                    (-) Radosław Kiełbasiński
  Przewodniczący WG     Prezes PZBS

 

/p