Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z posiedzenia nr 8 Zarządu PZBS

w dniu 17 listopada 2021 r. godz. 18:00 – 22:20

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec, Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski, Kacper Kopka, Tomasz Latos, Przemysław Maliszewski, Ewa Miszewska-Michalewicz, Piotr Walczak, Lena Leszczyńska – Pełnomocnik ds. komunikacji, Jarosław Molenda – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Piotr Żak w pkt 6, Jacek Marciniak w pkt 9, Stanisław Gołębiowski, Beata Madej – Dyrektor Biura, Cezary Jedliński – p.o. Sekretarza Generalnego – protokołujący.

Między posiedzeniami nr 7 i 8 zatwierdzono internetowo następujące uchwały:

Uchwała nr 61/2021/2021-2025 - wymagania dla sędziujących rozgrywki PZBS

Zarząd wprowadza obowiązek przedstawienia zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu lub o przejściu choroby Covid w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub negatywnego wyniku testu wykonanego maksymalnie 48 godzin przed wydarzeniem dla wszystkich sędziów wyznaczonych do sędziowania lig centralnych, imprez mistrzowskich PZBS oraz cyklu GPP.

Głosowało 8 członków Zarządu – 7 za (MM, IC, JG, PJ, PM, KK, PW), 1 wstrzymał się (EM).

Uchwała będzie obowiązywać od 15 listopada 2021 r.

Informacje o sposobie weryfikowania zostaną przedstawione w najbliższym czasie.

>

Uchwała nr 62/2021/2021-2025 -Regulamin MP na OMP 2021

Zarząd zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski Par na Impy, które odbędą się w Krakowie 26-27 listopada 2021 r.

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, JG, PJ, KK, PM, PW).

Uchwała nr 63/2021/2021-2025 - korekta MPP na IMP

Zarząd wprowadza korektę do Regulaminu Mistrzostw Polski Par na IMP-y 2021

W punkcie IV.1 usuwa się punkt:

• więcej IMP zdobytych w całości turnieju (czyli bez odrzucenia 60% wyniku po pierwszej rundzie eliminacji); W punkcie IV.2.

(założenia sportowe – finał) dodaje się zdanie:

"Pary otrzymują carry over w wysokości 1/4 swojego wyniku z eliminacji (dotyczy to zarówno par awansujących z głównej klasyfikacji, jak i awansujących z klasyfikacji sesji 4-6)."

Głosowało 5 członków Zarządu - 5 za ( IC, JG, KK, EM, PM).

Uchwała nr 64/2021/2021-2025 - skład WD

Zarząd zatwierdza skład Wydziału Dyscypliny:

Piotr Ilczuk, Igor Grzejdziak, Przemysław Gałek, Grażyna Busse, Jacek Szczerba, Andrzej Aleksandrzak, Remigiusz Kaźmierczak.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7 członków Zarządu - 7 za.

Uchwała nr 65/2021/2021-2025 - korekta regulaminu MPP na IMP 2021

Zarząd zatwierdza zmianę Regulaminu Mistrzostw Polski Par na IMP-y 2021.

W punkcie IV.2. (założenia sportowe – finał) zdanie:

"Pary otrzymują carry over w wysokości 1/4 swojego wyniku z eliminacji (dotyczy to zarówno par awansujących z głównej klasyfikacji, jak i awansujących z klasyfikacji sesji 4-6)."

zastępuje się treścią:

"Pary otrzymują carry over w wysokości 1/4 swojego wyniku z eliminacji (dla par awansujących z oddzielnej klasyfikacji z trzech ostatnich sesji c/o zostanie przyznane w wysokości c/o dla ostatnich par awansujących z klasyfikacji całościowej pomniejszone o 0.5 imp – np. przy dwóch awansujących parach z oddzielnej klasyfikacji c/o dla pierwszej pary zostanie przyznane jak dla 13 z klasyfikacji całościowej pomniejszone o 0.5 imp a dla drugiej pary – jak dla pary 14 również pomniejszone o 0.5imp).”

Głosowało 6 członków Zarządu - 6 za (MM, IC, JG, KK, PM, EM).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z zebrania nr 7.
 4. Omówienie sytuacji finansowej Związku.
 5. Zatwierdzenie Regulaminu Kadry Mikstowej.
 6. 1% podatku jak dzielić?
 7. Odwołanie Prezesa Żaka od decyzji Zarządu.
 8. Wykaz nieopłaconych not - Beata Madej
 9. Zasady weryfikacji Uchwały nr 59 dla sędziów.
 10. Powołanie Komisji oceniającego przesłane oferty na GPPP i GPPT.
 11. Odwołanie drużyny Fiori.
 12. Odwołanie drużyny Unia Leszno.
 13. Przeniesienie licencji ligowych - Piotr Walczak.
 14. Kadra OPEN - system finansowania. Punkt zgłoszony na poprzednim zebraniu Zarządu
 15. Windykacja długu “Fundacji Na rzecz WZBS”.
 16. Zasady covidowe dla turniejów seniorów - Małgorzata Maruszkin.
 17. Kadra Kobiet. Punkt zgłoszony na poprzednim zebraniu Zarządu.
 18. Środki na przygotowanie reprezentacji do Salsomaggiore i Maderę. Punkt zgłoszony na poprzednim zebraniu Zarządu.
 19. Sprawy organizacyjne WBS we Wrocławiu. Punkt zgłoszony na poprzednim zebraniu Zarządu.
 20. Informacja z posiedzenia Komitetu Wykonawczego EBL.
 21. Spotkanie zorganizowane przez EBL Prezesów Federacji Europejskich w Paryżu dotyczące ujednolicenie procesów dyscyplinarnych i sankcji EBL, WBF i krajowych federacji.
 22. Organizacja rozgrywek ligowych PZBS. Punkt zgłoszony na poprzednim zebraniu Zarządu.
 23. Wniosek o zmianę komunikatu Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącego przyznawania rangi OTX. Punkt przeniesiony z poprzedniego zebrania Zarządu.
 24. Wolne wnioski.

Ad. 1

Stwierdzenie quorum.

Ad. 2

Zarząd zatwierdził porządek obrad.

Ad. 3

Zarząd zatwierdził protokół z zebrania nr 7

Ad. 4

Cezary Jedliński zaprezentował wyniki finansowe, zaktualizowane na dzień 31.10.2021 r., oraz estymacje kosztów i przychodów do końca roku 2021. Zarząd omówił obecną sytuację finansową oraz prezentowane prognozy.

Zarząd ustalił, że pkt 5 porządku obrad zostanie omówiony po punkcie 8.

Ad. 6

Beata Madej przedstawiła temat dotyczący podziału środków uzyskanych z wpłat 1% z podatku dochodowego, przekazywanego przez donatorów na rzecz PZBS. Zarząd zapoznał się z genezą obecnych rozwiązań w tym zakresie oraz omówił temat możliwych form podziału, zaproponowano kilka wariantów. Dyskusja ma być kontynuowana na kolejnym spotkaniu Zarządu.

Ad. 7

Prezes Łódzkiego ZBS Piotr Żak, przedstawił Zarządowi prośbę o zmniejszenie opłat odpisu od drużyn III ligi. Piotr Żak wyjaśnił powody podjęcia decyzji o obniżeniu wpisowego do III ligi. Marek Michałowski zaproponował głosowanie Zarządu dotyczące prośby Łódzkiego ZBS.

Uchwała nr 66/2021/2021-2025

Zarząd – uwzględniając wyjątkową sytuację ŁZBS - zatwierdza zniżkę 50 % odpisu od drużyn III ligowych w sezonie 2020/2021 dla Łódzkiego ZBS.

Głosowało 8 członków Zarządu - 7 za (PJ, PW, JG, KK, MM, PM, EM), 1 wstrzymał się (ICH).

Ad. 8

Beata Madej zaprezentowała wykaz nieopłaconych not WZBS. Zarząd omówił temat, poproszono o interwencję Biura PZBS.

Ad. 5

Ewa Miszewska zaprezentowała założenia regulaminowe Kadry Mikstowej. Zarząd omówił sprawy organizacyjne oraz proponowane terminy rozgrywek tej kadry. Marek Michałowski zaproponował głosowanie uchwały dotyczącej Regulaminu Kadry Mikstowej.

Uchwała nr 67/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza Regulamin Kadry Mikstowej 2022

Głosowało 8 członków Zarządu - 8 za (PJ, EM, JG, PM, ICH, KK, MM, PW).

Ad. 9

Jacek Marciniak, w imieniu Wydziału Sędziowskiego, przedstawił planowaną formę działania oraz zasady na jakich ma być przeprowadzana weryfikacja wymogów uchwały 59/2021/2021-2025 w sprawie wymagań dla zawodników do udziału w rozgrywkach PZBS. Zarząd przedyskutował zaprezentowane propozycje, oraz omówił inne możliwości takiego sprawdzenia. Poproszono Biuro PZBS o przygotowanie komunikatu uzupełniającego do ww.uchwały.

W trakcie tego punktu Zarząd złożył również gratulacje na ręce Jacka Marciniaka w związku z powołaniem Go przez Komitet Wykonawczy EBL na funkcję Chief Tournament Director.

Ad. 10

Piotr Walczak omówił sprawę powołania komisji oceniającej przesłane oferty na GPPP i GPPT. Zarząd przedyskutował temat zasad i warunków organizacyjnych tych imprez oraz rolę komisji oceniającej. Zarząd zamierza wrócić do tego tematu na kolejnych posiedzeniach.

Ad. 11

Piotr Walczak przedstawił sprawę dotyczącą spadku drużyny Fiori do II ligi. Poinformował o stanowisku Wydziału Gier, działaniach jakie zostały podjęte przez ten Wydział oraz reakcji drużyny Fiori. Lena Leszczyńska - jako członek drużyny - przedstawiła stanowisko Fiori. Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie w tej sprawie.

Uchwała nr 68/2021/2021-2025

Zarząd przyjął odwołanie drużyny FIORI GIFTS GCKiB Dobra Szczecińska od decyzji Wydziału Gier, drużyna ta zostaje w I lidze.

Głosowało 9 członków Zarządu - 5 za (ICH, KK, PM, JG, EM), 4 wstrzymało się ( PJ, PW, TL, MM).

Ad. 12

Piotr Walczak zaprezentował sprawę odwołania drużyny Unia Leszno. Zarząd przedyskutował wniosek tej drużyny oraz decyzję Wydziału Gier. Marek Michałowski zaproponował glosowanie w tej sprawie.

Projekt uchwały

Zarząd przyjął odwołanie drużyny Unia Leszno od decyzji Wydziału Gier.

Głosowało 8 członków Zarządu - 7 przeciw (PJ, ICH, JG, KK, TL, PW, EM), 1 wstrzymał się (MM)

Uchwała nie została podjęta.

Ad. 13

Piotr Walczak przedstawił wnioski drużyn o przeniesienie licencji, które otrzymały rekomendacje Wydziału Gier. Marek Michałowski poprosił o określenie kryteriów przejmowania miejsc w lidze przez inne drużyny, w regulaminach rozgrywek ligowych w następnym sezonie oraz zaproponował głosowanie w tej sprawie.

Uchwała nr 69/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza wniosek Wydziału Gier o przejęcie licencji:

 • KBS Legionowian 2 przez Elektroosmoza Legionowianin
 • BTG Bydgoszcz przez ABS Lambda Toruń
 • KTB Konin przez Szlem Dzierżoniów

Głosowało 9 członków Zarządu – 5 za (PM, PJ, PW, ICH, MM), 4 wstrzymało się (JG, EM, TL, KK).

Ad. 14

Przemysław Janiszewski omówił założenia regulaminu Kadry OPEN. Wytyczne techniczne przedstawione będą po konsultacji z selekcjonerem. Marek Michałowski zaproponował glosowanie.

Uchwała nr 70/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza Regulamin Kadry OPEN

Głosowało 7 członków Zarządu – 7 za (PM, PJ, PW, KK, EM, TL, MM).

Ad. 15

Beata Madej przedstawiła temat zobowiązań finansowych, dotyczących przejęcia przez PZBS zobowiązań "Fundacji na rzecz WZBS". Po dyskusji, Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Uchwała nr 71/2021/2021-2025

Zarząd rekomenduje próbę sprzedaży długu "Fundacji na rzecz WZBS", upoważniając jednocześnie Prezydium do podejmowania wszelkich decyzji w tej sprawie.

Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za (PJ, PM, ICH, MM, KK, TL, JG, EM, PW).

Ad. 17

Zarząd zdecydował, że regulamin Kadry Kobiet oraz sprawy organizacyjne dotyczące tej kadry, będą omówione na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad. 18

Zarząd podjął decyzję, że do połowy grudnia 2021 r., trenerzy kadr przygotują kosztorysy przygotowań reprezentacji do udziału w zawodach w Salsomaggiore i na Maderze.

Ad. 19

W sprawach dotyczących WBS we Wrocławiu do dnia posiedzenia Zarządu nic się nie zmieniło.

Ad. 20

Igor Chalupec przedstawił informację po posiedzeniu Komitetu Wykonawczego EBL. Pośród omawianych tam tematów były miedzy innymi: organizacja seminarium sędziowskiego w Polsce w 2022 r., kwestie organizacji DME w 2022 r., zatwierdzenie przez EBL kodeksu dyscyplinarnego (w oparciu o kodeks uchwalony wcześniej przez WBF), nominacje sędziowskie i inne.

Ad. 21

Igor Chalupec przedstawił założenia spotkania Prezesów Federacji Europejskich w Paryżu. Termin spotkania 5-6.12.2021 r. Zaproszono największe europejskie federacje brydżowe.

Omawiana ma być m.in. również synchronizacja przepisów dyscyplinarnych i sankcji WBF oraz EBL, przebieg kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Salsomaggiore. PZBS reprezentować będzie Marek Michałowski.

Ad. 22

Organizacja rozgrywek ligowych PZBS. Zarząd wstępnie określił zakres tematów do dyskusji, między innymi włączając tematy poruszane na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZBS. Ustalono, że wypracowanie ramowych zasad dotyczących tego tematu będzie wymagało osobnego posiedzenia Zarządu.

Ad. 23

Kacper Kopka przedstawił wniosek o zmianę komunikatu Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącego przyznawania rangi OTX. Zarząd w dyskusji omówił obecną sytuację dotycząca tego tematu, zasadność takich zapisów i ich wpływ na organizację imprez. Marek Michałowski zarządził głosowanie w tej sprawie.

Uchwała nr 72/2021/2021-2025

Zarząd wykreśla punkt z Regulaminu „jeżeli w kalendarzu jest już impreza OTX, to nowej imprezie nie jest przyznawana ranga OTX jeśli odległość pomiędzy miejscowościami jest mniejsza niż 3h jazdy samochodem (od tej zasady KK może odstąpić, jeśli np. do tej pory w obu turniejach nie było konfliktu z udziałem tych samych zawodników);” z Regulaminu Klasyfikacyjnego.

Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za (PJ, KK, PM, EM, JG, PW, ICH, MM, TL ).

Ad. 16

Beata Madej streściła prośbę Małgorzaty Maruszkin do Zarządu o określenie zasad takich jak w uchwale 59/2021/2021-2025, jako wymaganych przy organizacji imprez Brydż 60 +. W związku z tym, że PZBS nie jest bezpośrednim organizatorem takich imprez, może jedynie rekomendować takie rozwiązania. Zapis o rekomendacji znajduje się w komunikacie do uchwały.

Ad. 24

W wolnych wnioskach Stanisław Gołębiowski zgłosił sprzeciw w imieniu Rady Zawodniczej, w sprawie przyznania aPKL na turnieju w Lubominie, gdzie zwycięzca otrzymał 489 przy starcie 9 teamów. Zarząd odpowiedział, że jest to temat dla Wydziału Sędziowskiego.

Drugi temat zgłoszony przez Stanisława Gołębiowskiego dotyczył przekazania praw do gry w lidze przez KBS Legionowian drużynie Mokotów Warszawa. W dyskusji Zarząd omówił sytuację związaną z prośbą o przeniesienie tej licencji. Marek Michałowski zaproponował głosowanie w tej sprawie.

Projekt uchwały

Zarząd zatwierdza przejęcie licencji KBS Legionowian przez MOKOTÓW Warszawa

Głosowało 9 członków Zarządu – 9 przeciw (PJ, JG, KK, TL, EM, ICH, PW, PM, MM)

Uchwała nie została podjęta.

Piotr Walczak poinformował o zebraniu Rady Związku, które odbędzie się w Krakowie. W programie spotkania są wybory władz Rady Związku, ustalenie składek członkowskich, ligi oraz ustalenia regulaminów władz Rady Związku. Przedstawiciel Prezydium jest zaproszony nas to spotkanie.

Beata Madej przedstawiła wniosek drużyny Elektroosmoza Legionowianin o zwolnieniu z opłaty licencyjnej. Zarząd przedyskutował wniosek. Marek Michałowski zaproponował głosowanie w tej sprawie.

Projekt uchwały

Zarząd podjął decyzję o zwolnieniu drużyny Elektroosmoza Legionowianin z opłaty licencyjnej.

Głosowało 9 członków Zarządu – 8 przeciw (PJ, ICH, PM, JG, KK, EM, PW, TL ) 1 wstrzymał się (MM)

Uchwała nie została podjęta.

Marek Michałowski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył zebranie, podziękował wszystkim za obecność oraz aktywny udział.

Następne posiedzenie Zarządu ma odbyć się 15.12.2021 r., o godzinie 17:00 w siedzibie Związku.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 22:20.