Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Mistrzostwa Polski Teamów - Regulamin ogólny (do 2016)

I. Założenia ogólne

 1. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Teamów Open (MPT) mają na celu wyłonienie mistrzów Polski w konkurencji teamów open oraz mogą być eliminacją do Otwartych Mistrzostw Europy lub Otwartych Mistrzostw Świata lub Olimpiady Brydżowej w konkurencji teamów open.
 2. MPT są imprezą międzynarodową i otwartą.
 3. W MPP mają zastosowanie: MPB’07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin. W imprezach, które są zarazem eliminacją (pkt. 1) mogą być wykorzystywane regulaminy EBL lub/i WBF.
 4. Corocznie zostanie ogłoszony komunikat organizacyjny, który poda wszystkie niezbędne szczegóły MPT, w tym:
  1. wykaz turniejów eliminacyjnych,
  2. liczba turniejów zaliczanych każdemu zawodnikowi (pkt. 15),
  3. liczba turniejów wymaganych do zagrania w finale (pkt. 21 i pkt.22),
  4. ewentualne powołania do reprezentacji (pkt. 25).

II. Wpisowe

 1. Wpisowe do turnieju eliminacyjnego jest ustalane każdorazowo przez organizatora.
 2. Organizator turnieju eliminacyjnego jest zobowiązany przekazać 10 zł od każdego zgłoszonego do turnieju eliminacyjnego zawodnika na fundusz nagród turnieju finałowego.
 3. Pula nagród będzie powiększona o nagrody, otrzymane od sponsora.
 4. Wpisowe do turnieju finałowego wynosi 200 zł od teamu.

III. Założenia sportowe

 1. MPT będą się składać się z turniejów eliminacyjnych oraz finału. Lista turniejów eliminacyjnych będzie podawana corocznie w komunikacie organizacyjnym.
 2. Turnieje eliminacyjne będą rozgrywane według regulaminów ustalanych przez organizatorów z uwzględnieniem pkt.pkt. 11, 12, 13 i działu IV niniejszego regulaminu.
 3. Turnieje eliminacyjne powinny być rozgrywane na dystansie nie mniejszym niż 60 rozdań.
 4. Teamy mogą się składać z 4-6 zawodników.
 5. Punkty pdf przyznawane są zawodnikom, którzy rozegrali co najmniej 25% rozdań przeznaczonych do rozegrania w danym turnieju.

IV. Klasyfikacja

 1. Klasyfikacja MPT prowadzona jest indywidualnie dla każdego zawodnika i opiera się na zasadzie sumowania zdobytych punktów długofalowych (pdf) wyników z turniejów eliminacyjnych
 2. Każdemu zawodnikowi liczy się pewna liczba jego najlepszych turniejów, corocznie ogłaszana w komunikacie.
 3. W razie jednakowej liczby punktów decydują kolejno:
  1. większa liczba pierwszych miejsc w turniejach eliminacyjnych,
  2. większa liczba drugich miejsc w turniejach eliminacyjnych, itd.
 4. Punkty długofalowe za miejsca w turniejach eliminacyjnych oblicza się w sposób następujący:
  1. za zajęte miejsce:
   • I – 60 pdf
   • II – 50 pdf
   • III – 40 pdf
   • IV – 35 pdf
   • V – 30 pdf
   • VI – 25 pdf dalej z obniżką o 2 pdf za jedno miejsce
  2. za liczbę rozdań w turnieju od początku do finału włącznie – zwycięzca otrzymuje pdf liczone następująco: przy 60 rozdaniach – 60 pdf, za każde rozdanie ponad 60 – 1/3 pdf z zaokrągleniem w górę do liczby całkowitej, np. przy 90 rozdaniach będzie to 70 pdf; obniżka z tej puli za kolejne miejsca wynosi 2 pdf.

   Przykładowo w turnieju:
   na dystansie 60 rozdań:

   • I – 120 pdf (60+60)
   • II – 108 (50+58)
   • III – 96 (40+56)
   • VI – 75 (25+50)
   • X – 59 (17+42)

   na dystansie 120 rozdań:

   • I – 140 (60+80)
   • II – 128 (50+78)
   • III – 116 (40+76)
   • VI – 95 (25+70)
   • X – 79 (17+62)
  3. dodatkowo każdy startujący otrzymuje z założenia 1 pdf
 5. Po zakończeniu cyklu 11 najlepszych zawodników w klasyfikacji prowadzonej według działu IV tworzy swoje drużyny, w składzie 4-6 osób, które będą walczyć w finale.
 6. W razie, gdyby zawodnik uprawniony do stworzenia teamu, został członkiem innego teamu, jego uprawnienia przechodzą na następnego w klasyfikacji zawodnika.
 7. Dwunasty team zostanie wystawiony przez organizatora finału, bądź w razie nie znalezienia organizatora z satysfakcjonującą ofertą organizacyjną, dokooptowany na zasadzie „dzikiej karty” przyznanej przez ZG PZBS.
 8. Wymagana liczba rozegranych turniejów eliminacyjnych dla zawodników powoływanych będzie każdorazowo ogłaszana w komunikacie.
 9. Nie dotyczy to teamu, wystawianego przez organizatora, bądź startującego z dziką kartą.
 10. Finał będzie składał się z fazy grupowej i fazy play-off, a szczegóły każdorazowo będą ogłaszane w komunikacie.

V. Tytuły, powołania do reprezentacji

 1. Trzy pierwsze teamy zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. O powołaniu do reprezentacji będzie każdorazowo traktował coroczny komunikat. Powołanie będzie dotyczyć teamów, których wszyscy zawodnicy są zrzeszeni w PZBS w danym roku oraz wszyscy są obywatelami Polski. W przypadku powołania do reprezentacji PZBS pokrywa koszty pobytu - zgodnie z ustaloną dietą i ryczałtem hotelowym lub/oraz wpisowe - za okres udziału teamu w turnieju teamów. Teamy reprezentujące Polskę muszą grać w mE/mś w tym samym zestawieniu. Jeśli choć jeden z zawodników nie spełnia powyższych warunków lub team nie może wystartować – wyjazd przepada.

VI. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione.Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga sędzia główny.

VII. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

VIII. Punkty klasyfikacyjne

 1. W turniejach eliminacyjnych przyznawane są apkl liczone jak dla OTT***
 2. W finale przyznawane są apkl liczone jak dla OTT****
 3. Zawodnicy dwóch pierwszych teamów otrzymują dodatkowo odpowiednio2/1 PM pod warunkiem rozegrania
  1. minimum 40% rozdań przewidzianych w MPT do fazy finału włącznie, lub
  2. minimum 50% rozdań przewidzianych w finale.
 4. Czołowym teamom mogą być przyznane punkty WBF zgodnie z regulaminem WBF.

IX. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
  • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia w miejscach niedozwolonych,
  • spożywanie alkoholu na sali gry,
  • posiadania włączonego telefonu komórkowego,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości 0,5 VP.

 3. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 1 VP.

X. Etyka i dobre obyuczaje

 1. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.
 2. Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

XI. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Kapitanat Sportowy oraz Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 3 grudnia 2013 roku, zmodyfikowany 12 grudnia 2015.
Sławomir Latała

Sędzia Główny GPPT
Marian Wierszycki

Przewodniczący Komisji Regulaminów Sportowych
Radosław Kiełbasiński

Prezes