Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Grand Prix Polski Par

I. Założenia sportowe

 1. Grand Prix Polski Par rozgrywane jest jako cykl turniejów eliminacyjnych w wybranych imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego PZBS, a wykaz turniejów będzie ogłaszany w komunikacie na dany cykl.
 2. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą metodą małych 5–stolikowych sektorów na powielanych rozdaniach. Sektory mogą być krótsze, bądź też turniej może zostać rozegrany pełnym barometrem.
 3. Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym wynosi 50.
 4. Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie.
 5. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów i będzie prowadzona dla:
  1. wszystkich zawodników – punktacja ogólna,
  2. dla zawodników z WK nie wyższym niż 5 (liczy się WK zawodnika w dniu pierwszego turnieju eliminacyjnego) – punktacja popularna,
 6. Każdemu zawodnikowi liczy się pewna liczba jego najlepszych turniejów, ogłaszana w komunikacie.
 7. Zróżnicowanie miejsc dzielonych na potrzeby kwalifikacji do finału:
  1. większa liczba turniejów eliminacyjnych,
  2. niższe WK zawodnika,
  3. losowanie.

II. Finał

 1. Po zakończeniu cyklu – 28 najlepszych zawodników z klasyfikacji open oraz 4 najlepszych zawodników w długofalowej klasyfikacji popularnej z wybranym przez siebie partnerem (wymagana liczba rozegranych turniejów zawodnika powołanego oraz liczba turniejów rozegranych wspólnie będzie podawana w corocznym komunikacie) startuje w finale. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „28” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 29. Analogiczna zasada obowiązuje w kategorii popularnej.
 2. Jeżeli zawodnik z WK co najwyżej równym 5 uzyskał kwalifikację do finału z klasyfikacji open prawo uczestnictwa w finale przechodzi na kolejnego zawodnika z klasyfikacji popularnej, aż do wyczerpania liczby miejsc dla zawodników z klasyfikacji popularnej mogących wziąć udział w finale.
 3. Finał GPPP zostanie rozegrany dla 32 par na dystansie 120 rozdań w 4 sesjach i będzie podzielony na dwie grupy A i B liczące 16 par każda – kwalifikacja do grup na starcie imprezy będzie wynikała z wyników klasyfikacji długofalowej. Pary awansujące z klasyfikacji popularnej rozpoczynają rozgrywki w grupie B. Po każdych 30 rozdaniach w sesjach 1–3 będzie następował awans/spadek z grupy do grupy odpowiednio 6 par po sesji pierwszej, 4 par po sesji drugiej oraz 2 par po sesji trzeciej. Sesja czwarta zostanie rozegrana w zamkniętych finałach.
 4. Carry-over (c/o) z klasyfikacji długofalowej będzie ustalone jako równowartość wyniku dwóch sesji podczas Finału GPPP (czyli 1/3 wartości całej imprezy).
 5. Szczegółowe informacje odnośnie c/o oraz zasad obliczania punktów dla par awansujących (spadających) z grupy do grupy będą podane w informacji o zasadach rozegrania finału.

III. Nagrody i wpisowe

 1. W turniejach eliminacyjnych GP przyznawane będą nagrody zgodne z uchwałą Zarządu podjętą na wniosek Rady Związku:
  1. Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego (nieuwzględniającego dopłat, o których mowa w pkt. 15).
  2. Organizator turniejów eliminacyjnych przeznaczy dodatkową kwotę doliczaną do nagród finansowych ogłaszaną w komunikacie dotyczącym danego cyklu.
 2. Wysokość wpisowego leży w gestii organizatorów, ale preferowane stawki wpisowego będą ogłaszane w komunikacie.
 3. Do każdego wpisowego należy dodać 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego. Z dopłaty 10 zł zwolniona jest młodzież do lat 19.

IV. Założenia końcowe

 1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Wydział Gier PZBS.