Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Dokument Oceny Ryzyka Covid-19 w działalności związanej z grą w brydża opracowany dla WBF

Międzynarodowa Federacja Sportowa (IF)
uznana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski

Komisja Medycyny i Prewencji

DOKUMENT OCENY RYZYKA COVID-19 W DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z GRĄ W BRYDŻA

(skrót tłumaczenia)

zobacz pełen dokument

Ocena ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa brydżystów podczas zawodów międzynarodowych oraz odpowiednie procedury operacyjne

Treść:

 1. WPROWADZENIE
 2. PRZEGLĄD RYZYKA
 3. KRYTERIA PRZYJĘTE W OCENIE RYZYKA NA COVID-19 W DZIAŁALNOŚCI BRYDŻOWEJ
 4. SZCZEGÓLNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I PROTOKÓŁ OPERACYJNY

1. WPROWADZENIE

Dokument ten został przygotowany w celu przedstawienia wskazań i działań łagodzących po wznowieniu międzynarodowych zawodów brydża sportowego wstrzymanych z powodu epidemii Covid-19.

Wskazania i działania łagodzące zostaną zróżnicowane w zależności od rodzaju aktywności sportowej. Są skierowane do działaczy sportowych (zawodników, przedstawicieli władz i organizatorów). Wskazania mają charakter tymczasowe i są ściśle związane z fazą zagrożenia, chociaż niektóre z nich mogą być również przydatne po zakończeniu epidemii.

Zainteresowane strony będą zobowiązane do pełnego przestrzegania i stosowania środków bezpieczeństwa określonych w niniejszym dokumencie, dlatego środki ochrony indywidualnej, środki bezpieczeństwa i środki ostrożności opisane w niniejszym dokumencie należy uznać za obowiązkowe, należy je stosować prawidłowo i nieprzerwanie, dopóki występują warunki znacznego ryzyka. Dokument powinien zostać przekazany odpowiednio każdemu: graczom oraz personelowi technicznemu i kierowniczemu. Nieprzestrzeganie ustalonych zasad spowoduje dyskwalifikację i wykluczenie z zawodów graczy oraz sankcje administracyjne wobec organizatorów, którzy się do nich nie zastosują się.

Aby zapewnić adekwatność i skuteczność, dokument ten musi być poddawany okresowym przeglądom co sześć miesięcy lub za każdym razem, gdy pojawią się nowe czynniki, które mogą zmienić postrzeganie ryzyka w miejscach rozgrywek, gdy wprowadzane są zmiany w organizacji lub w przypadku zarażenia.

4. SZCZEGÓLNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I PROTOKÓŁ OPERACYJNY

Wszystkim zainteresowanym stronom (zawodnikom, działaczom, organizatorom) należy zapewnić szkolenie oraz szczegółowe i kompleksowe informacje, w razie potrzeby okresowo aktualizowane.

W związku z wysoką średnią wieku zawodników (poza Turniejami Młodzieży), która naraża ich na poważniejsze konsekwencje możliwej infekcji, ryzyko związane z czynnikami biologicznymi, takimi jak Covid-19, należy sklasyfikować jako „umiarkowane” (na przykład od 1 do 2, biorąc pod uwagę klasyfikację od 0 do 4 przyjętą przez CONI dla zajęć sportowych).

 

Protokół operacyjny dotyczący wznowienia działalności brydżowej

 1. Arkusz informacyjny – z samooceną i informacjami o wszelkich objawach, niedawnym kontakcie itp. – zostanie opracowany i przekazany lub przesłany do Komisji Medycznej i Prewencyjnej WBF dla udostępnienia wszystkim upoważnionym do wejścia na miejsce wydarzenia. Zawodnicy, kapitanowie, trenerzy, menedżerowie drużyn, przedstawiciele Federacji i osoby towarzyszące będą musieli zwrócić formularz na 24 godziny przed datą rozpoczęcia turnieju. Organizatorzy, funkcjonariusze i operatorzy odpowiedzialni za nadzór, organizację i prowadzenie imprezy muszą zwrócić formularz na 24 godziny przed pierwszym wejściem na miejsce rozgrywek. Widzowie zostaną poproszeni o wypełnienie obowiązkowego formularza informacyjnego i przekazanie go przedstawicielowi Komisji Medycznej i Prewencji.
 2. Podłogi i ściany w pomieszczeniach przeznaczonych do gry powinny być gładkie i łatwo ścieralne.

Wszystkie pomieszczenia wykorzystywane do zawodów muszą być codziennie odkażane odpowiednimi środkami dezynfekującymi, natomiast stoły do gry, sprzęt i wszelkie meble muszą być odkażane na koniec każdej sesji gry, a w każdym razie przed rozpoczęciem następnej. Te same pomieszczenia muszą być wietrzone obiegiem świeżego powietrza pod koniec każdej sesji. W przypadku pomieszczeń, w których powietrze jest dostarczane przez system klimatyzacyjny, należy go starannie konserwować, stosując specjalne procedury sanitarne regularnie przeprowadzane na filtrach.

 1. Przed wejściem na miejsce rozgrywek wszyscy uprawnieni muszą mieć zmierzoną temperaturę za pomocą laserowego urządzenia do badania termicznego. Pomiar wykazujący temperaturę powyżej 37,5 stopnia Celsjusza sprawi, że dana osoba nie będzie miała dostępu do miejsca rozgrywek.
 2. Zostaną określone oddzielne i ograniczone wejścia i wyjścia z pomieszczeń Turnieju, z zachowaniem odpowiednich odległości i ram czasowych.
 3. Odległości między uczestnikami (co najmniej jeden metr) będą zalecane zawsze w obszarach sąsiadujących z miejscem gry (korytarze, punkty rejestracyjne, kontrola wyników, obszary rekreacyjne) oraz w pomieszczeniach operacyjnych (sekretariat, biura itp.).
 4. Każdy upoważniony do wejścia do obiektu musi stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony indywidualnej (osobistego wyposażenia ochronnego PPE):
 5. Maski do ochrony przed pyłem, włóknami i aerozolami na bazie wody z cząsteczek o masie cząsteczkowej> = 0,02 mikrona (typ FFP2).
 6. Jednorazowe rękawiczki lateksowe lub winylowe, bezpudrowe, o wysokiej odporności, elastyczności i miękkości.
 7. Zastosowanie stołów do gry (1m x 1m) z przekładką krzyżową (najlepiej pleksi) oprócz istniejącego ekranu, w celu stworzenia czterech oddzielnych przestrzeni dla graczy, przy zachowaniu widoczność między dwoma przeciwnikami z każdej strony.
 8. Rozstawienie stołów do gry w odległości co najmniej 4 metrów od siebie, z przestrzenią co najmniej 16 metrów kwadratowych dla każdego stołu.
 9. Zaleca się stosowanie tabletów, aby uniknąć korzystania z kart i biddingboxów, z pewnością powodującego wzrost ryzyka zakażenia. Przyjęcie tego systemu pozwoliłoby również uniknąć obecności przedstawicieli BBO przy stole, zmniejszając liczbę osób, a tym samym ryzyko zarażenia się.

Decydując się na użycie kart i biddingboxów, należy je wymieniać lub przynajmniej dezynfekować po zakończeniu każdej sesji, aby na początku kolejnej sesji ten sprzęt można było uznać za bezpieczny. W takim przypadku należy zachować minimalną odległość jednego metra dla przedstawicieli BBO.

Specjalnie dla turniejów par, w ramach bieżącego formatu rozgrywek WBF, który zapewnia każdemu stołowi pełny zestaw rozdań do wykorzystania w sesji, indywidualne biddingboxy muszą być przypisane do wszystkich graczy linii E-W, którzy zmieniają stoły. Jeśli gracze linii E-W używają tabletów, należy im wyznaczyć indywidualne tablety.

 1. Widzom i personelowi, którego obecność nie jest niezbędna, zabrania się przebywania w pomieszczeniach, w których odbywają się rozgrywki. W meczach drużynowych, jeśli kapitanowie/trenerzy mają być obecni, muszą być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej i przestrzegać bezpiecznych odległości.
 2. Sędzia Turnieju (lub jakikolwiek inny organ Turnieju) przywołany do stołu musi przestrzegać bezpiecznych odległości.
 3. W sali Vu-graph operatorzy i widzowie muszą być wyposażeni w odpowiednie PPE i przestrzegać bezpiecznych odległości. Te same kryteria zostaną przyjęte dla spotkań i konwencji.
 4. Biorąc pod uwagę różnorodność miejsc, należy okresowo oceniać, jak usprawnić korzystanie z toalet, z dokładnie określonymi zasadami wstępu i wielokrotnym odkażaniem w ciągu dnia.
 5. Wszystkie pomieszczenia do gry muszą być wyposażone w środki do odkażania i dezynfekcji rąk.
 6. Komitet Mistrzostw, w porozumieniu z Komisją Medyczną i Prewencyjną, będzie okresowo wprowadzał wszelkie odpowiednie środki (także niewymienione w tym komunikacie), aby zminimalizować ryzyko zarażenia.
 7. Komitet Mistrzostw jest odpowiedzialny za monitorowanie wdrażania zasad i procedur techniczno-organizacyjnych, a Komisja Medyczna i Prewencyjna odpowiada za monitorowanie wdrażania wymaganych standardów zdrowotnych przed Mistrzostwami.

Zatwierdzony przez Komitet Zarządzający WBF w dniu 25 maja 2020 r

(-) Gianarrigo Rona

Prezydent WBF

 

Tłumaczenie i przykładowy arkusz: Karol Kasperkiweicz

Przykładowy arkusz informacyjny – oświadczenie o wszelkich objawach

Pytania o stan zdrowia i kontakty uczestnika

Nie

Tak

 1. Czy występują u Pana/Pani objawy:

 

 

a. Temperatura ciała powyżej 37,5 C

 

 

b. Kaszel

 

 

c. Uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza

 

 

 1. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani bezpośredni kontakt z osobą z widocznymi objawami ostrej infekcji dróg oddechowych tj. gorączka powyżej 38 C, kaszel, duszność?

 

 

 1. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/miała Pan/Pani kontakt z osobą:
  • u której podejrzewano/potwierdzono zakażenie Covid-19;
  • przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia Covid-19;
  • poddaną izolacji w warunkach domowych.

 

 

 

Imię i Nazwisko                                                                                                          Data: