Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Kadry Seniorów

I Informacje podstawowe

 1. Podstawowym celem rozgrywek Kadry Seniorów (KS)  jest wyłonienie Reprezentacji Polski Seniorów na Mistrzostwa Europy Teamów w Danii w czerwcu 2024.
 2. Organizatorem rozgrywek jest PZBS.
 3. Rozgrywki są otwarte dla wszystkich par seniorów, w których każdy z zawodników:
  1. jest obywatelem Polski lub uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo,
  2. urodzony jest w roku 1960 lub wcześniej,
  3. spełnia warunki Eligibility Code EBL i WBF,
  4. jest zrzeszony w PZBS i ma opłaconą składkę zawodniczą na rok 2024,
  5. spełnia wymogi Karty Reprezentanta i deklaruje gotowość do przyjęcia jej postanowień,
  6. nie jest obarczony innymi przeciwwskazaniami uniemożliwiającymi reprezentowanie Polski na zawodach międzynarodowych lub też poinformował o takich przeciwwskazaniach i uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo.
 4. Rozgrywki prowadzone będą w następujących etapach:
  1. Kadra Krajowa (KK) – kryterium parowe na IMP-y (z przeliczeniem na VP lub bez przeliczenia, w zależności od systemu rozgrywek),
  2. Kadra Narodowa (KN) – kryterium parowe na IMP-y z przeliczeniem na VP,
  3. Szeroka Reprezentacja (SzR) – program uzgodniony z Selekcjonerem.
 5. Szczegółowy system rozgrywek, harmonogram oraz zasady obliczania wyników będą ogłaszane w oddzielnych komunikatach po zamknięciu listy zgłoszeń. Opłata startowa do KM1 i KM2 wynosi 200 zł od zawodnika za każdy etap (zniżki nie przysługują).
 6. Uczestnicy poszczególnych etapów muszą każdorazowo opłacić wpisowe na konto PZBS z dopiskiem odpowiednio: “KK 2024” lub “KN 2024”. Wpłaty dokonują w terminie do dnia 11.02.2024 r. dla KK (dotyczy również uprawnionych do bezpośredniego startu w KN). Niedopełnienie któregokolwiek z tych obowiązków lub dopełnienie go po terminie może skutkować niedopuszczeniem do udziału w rozgrywkach.
 7. Selekcjonerem rozgrywek KS na wszystkich etapach jest Kapitan Szerokiej Reprezentacji Seniorów Jacek Pszczoła. W związku z powyższym w dalszej części regulaminu będzie stosowane określenie “Kapitan”.
 8. Podczas dwóch pierwszych kryteriów (KK i KN) różnicuje się potrzebne do awansu miejsca (miejsca, które nie wymagają różnicowania, pozostawia się ex-aequo):
  1. bezpośredni mecz,
  2. wyższa różnica IMP,
  3. więcej IMP zdobytych,
  4. wskazanie Kapitana.
 9. Jeśli liczba par zgłoszonych do KK będzie niższa niż 16 lub będzie zgłoszonych mniej niż 12 par, gdzie każdy z zawodników będzie posiadał min. 12 WK, rozgrywki kadrowe nie odbędą się. W takiej sytuacji:
  1. Kapitan spośród zgłoszonych par samodzielnie powołuje do Szerokiej Reprezentacji 6 par wyróżniających się wynikami, postawą sportową, grą w jednym zestawieniu przez dłuższy czas, wysokim WK, wysokim miejscem w Oficjalnym Rankingu Brydżowym PZBS, itp.
  2. Zgłoszonym parom zwraca się opłatę startową.

II Kadra Krajowa

 1. Rozgrywki KK będą rozegrane w dniach 16-18.02.2024 w Centrum Sportów Umysłowych w Warszawie, przy ul. Polinezyjskiej 10.
 2. Pary startujące w KK dokonują zgłoszenia oraz opłaty startowej zgodnie z pkt. I.5 i I.6.
 3. Planuje się rozegranie około 120-150 rozdań.

III Kadra Narodowa

 1. Rozgrywki KN będą rozgrywane w dniach 8-10.03.2024 w Warszawie CSU ul. Polinezyjska 10.
 2. W rozgrywkach KN startuje 12 par wybranych w następujący sposób:
  1. 3 pary z aktualnej Reprezentacji (powołane przez Kapitana);
  2. 9-12 par, które w kolejności zajęły miejsca 1-16 w KK;
  3. W wyjątkowych przypadkach Kapitan ma prawo powołać do II etapu kadry 1-2 pary nie zgłoszone wcześniej.
 3. Pary startujące w KN dokonują zgłoszenia oraz opłaty startowej zgodnie z pkt. I.5 i I.6.
 4. Planuje się rozegranie 132 rozdań (11 rund po 12 rozdań w meczu, od piątku do niedzieli).

IV Szeroka Reprezentacja

 1. Szeroką Reprezentację tworzy 6 par: 2 pary aktualnej Reprezentacji (powołane przez Kapitana), 2 pary, które zajęły 1 i 2 miejsce w KN, oraz 2 inne  pary wybrane przez Kapitana spośród par zajmujących miejsca 3-8 w KN.
 2. Pary z SzR realizują program szkoleniowo-rozgrywkowy uzgodniony z Kapitanem, dobrany indywidualnie dla poszczególnych par.
 3. Do zawodników SzR stosuje się przepisy Karty Reprezentanta PZBS, w szczególności zawodnicy ci podpisują i przestrzegają zapisów Karty Reprezentanta PZBS.
 4. W razie zmniejszenia się składu SzR Kapitan wedle własnego uznania powołuje pary na zwolnione miejsca.
 5. Para może zostać usunięta z SzR, jeśli któryś z zawodników nie przestrzega zapisów Karty Reprezentanta PZBS lub występuje wyraźny konflikt związany z uczestnictwem zawodnika w innych zawodach/kadrach/Szerokich Reprezentacjach lub nie reprezentuje odpowiedniego poziomu sportowego. Decyzję o usunięciu podejmuje Zarząd PZBS na wniosek Kapitana.
 6. Spośród par SzR Kapitan wybiera i przedstawia Zarządowi PZBS propozycję czterech par do Reprezentacji Polski (3 pary i jedna para rezerwowa) na ME w Danii 2024. Podstawą dokonywania powołań jest przygotowywany przez Kapitana raport dotyczący wyników i postępów poszczególnych par oraz/lub dodatkowe mecze wśród SzR (także z innymi reprezentacjami).
  Para, która wygrała KN jest powołana do Szerokiej Reprezentacji. Ostateczną decyzję podejmuje Zarząd.

V Przepisy końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
 2. Rozgrywki są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS.
 3. Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych zgodnych z wymaganiami WBF w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów, przy czym w KK karty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim, a w KN – wyłącznie w języku angielskim.
  Sugerowany sposób przekazania kart – przesłanie e-mailem sędziemu zawodów, na adres podany w komunikacie początkowym.
 4. Kapitan rozstrzyga sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu, a Zarząd PZBS podejmuje decyzje w sytuacjach będących wynikiem nadzwyczajnych okoliczności. W sytuacjach niecierpiących zwłoki decyzje, o których mowa w zdaniu poprzednim, może podjąć Kapitan w porozumieniu z Prezesem Zarządu PZBS.
 5. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach PZBS rozstrzyga sędzia główny.
 6. Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.
 7. W rozgrywkach zostaną przyznane PKL zgodnie z wytycznymi – „OgólnymiZasadami przyznawania pkl za rozgrywki kadrowe”.
 8. W sprawach nieujętych w regulaminie decyzję podejmuje Kapitan w porozumieniu z Zarządem PZBS.


Regulamin zatwierdził Zarząd PZBS w dniu 31.01.2024