Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania Zarządu nr 33

w dniu 6 marca 2024 r., godz. 15:30; online

Obecni: Marek Michałowski, Igor Chalupec (od 16:00), Tomasz Latos (od 17:50), Jacek Grzelczak, Kacper Kopka (do 18:00), Przemysław Janiszewski (od 17:40 do 18:40), Przemysław Maliszewski, Piotr Walczak, Beata Madej (dyrektor Biura PZBS), Lena Leszczyńska (pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji),

Pomiędzy zebraniami 32 i 33 w głosowaniu internetowym zatwierdzono następujące uchwały:

Projekt porządku zebrania nr 33

Ad. 1

Prezes Marek Michałowski stwierdził quorum i otworzył zebranie.

Ad. 2

Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek obrad.

Ad. 3

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z zebrania nr 32.

Ad. 4

Beata Madej zaprezentowała wykonanie budżetu na 31 stycznia 2024 roku. Nie ma zagrożeń dla jego prawidłowej realizacji.

Marek Michałowski zaproponował, aby z punktami 6-8 i 10 poczekać na pozostałych członków Zarządu.

Ad. 9

Przedstawiono dwie kandydatury do Hall of Fame EBL, które zostały zaakceptowane przez Zarząd przez aklamację: Krzysztof Jassem i Stanisław Gołębiowski.

Ad. 11

Otrzymaliśmy pismo z EBL o możliwości uzyskania dofinansowania dla pierwszego zgłoszonego teamu juniorskiego U-21 lub U-26, nie kwalifikującego się na zniżkę amatorską. Biuro przygotuje komunikat na stronę PZBS.

Ad. 5

Beata Madej przedstawiła konieczność korekty liczby rozdań z 11 na 12 w Regulaminie KMPIMP, który powstał w lutym 2022 roku.

Ad. 6

Punkt został przesunięty na kolejne zebranie.

Ad. 7

Lena Leszczyńska przedstawiła oferty i rekomendacje Komisji ds. informatyzacji związku.

Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Ad. 8

Do biura PZBS wpłynęły oferty na organizację FF we Wrocławiu i Mrągowie.

Po dyskusji Marek Michałowski zarządził głosowanie.

Ad. 10

Ad. 13

Lista hoteli została opublikowana na stronie EBL, Patryk Patreuha zajmuje się rezerwacjami. Stanisław Gołębiowski przygotowuje wnioski do sponsorów.

Ad. 15

  • Wniosek o zatwierdzenie Regulaminu Komisji Odwoławczej zostanie rozpatrzony na kolejnym zebraniu Zarządu. Termin rozpatrzenia podlega procedurze zatwierdzania regulaminów.
  • Do biura wpłynęło pismo Ministra Sportu o przestrzeganiu art. 9, ust. 3 ustawy o sporcie. Wszyscy członkowie Zarządu zobowiązani są do podpisania przesłanego oświadczenia i przesłanie go pilnie do biura PZBS.

Ad. 14

Do zebrania dołączył Piotr Cieśliński, który przedstawił proces przygotowania organizacji ME w Poznaniu. Doprecyzowania wymaga budżet zawodów.

Kolejne zebranie Zarządu odbędzie się online na 10 kwietnia (środa) 2024 od godz. 15:30

Marek Michałowski stwierdził wyczerpanie porządku zebrania i je zakończył.