strona tytułowa spis treści indeks ← 11 → 13 EN: Law 12

Orzeczenie według uznania sędziego

Prawo orzekania wyniku rozjemczego

Sędzia może orzec wynik rozjemczy, na wniosek gracza w okresie ustalonym według przepisu 92B lub z własnej inicjatywy, o ile pozwalają na to niniejsze przepisy (w konkurencji teamów, patrz przepis 86B), w tym:

 1. Sędzia może orzec wynik rozjemczy na korzyść strony niewykraczającej, jeśli uzna, że niniejsze przepisy nie określają sprostowania za dany sposób ich naruszenia.
 2. Sędzia orzeka procentowy wynik rozjemczy, jeśli nie jest możliwe takie sprostowanie, które pozwoliłoby normalnie rozegrać rozdanie (patrz punkt C2).
 3. Sędzia może orzec wynik rozjemczy, jeśli nastąpiło niewłaściwe sprostowanie nieprawidłowości.

Cel orzekania wyniku rozjemczego

 1. Celem orzeczenia wyniku rozjemczego jest zrekompensowanie szkody poniesionej przez stronę niewykraczającą i odebranie korzyści uzyskanych przez stronę wykraczającą wskutek naruszenia przez nią przepisu. Szkoda powstaje wtedy, gdy z powodu naruszenia przepisu strona niewykraczająca uzyskuje wynik mniej korzystny od wyniku oczekiwanego w momencie poprzedzającym to naruszenie.
 2. Sędzia nie może orzec wyniku rozjemczego z tego powodu, że sprostowanie przewidziane niniejszymi przepisami jest zbyt niepomyślne albo zbyt korzystne dla którejś strony.

Orzekanie wyniku rozjemczego

  1. Jeżeli w następstwie nieprawidłowości sędzia jest upoważniony przez niniejsze przepisy do orzeczenia wyniku rozjemczego, to, jeśli to możliwe, orzeka zapisowy wynik rozjemczy. Wynik ten zastępuje wynik faktycznie uzyskany podczas gry.
  2. Orzekając zapisowy wynik rozjemczy, sędzia powinien dążyć do przywrócenia wyniku rozdania najbliższego prawdopodobnemu wynikowi, który zostałby uzyskany, gdyby nieprawidłowość nie miała miejsca.
  3. Zapisowy wynik rozjemczy można ważyć dla odzwierciedlenia prawdopodobieństwa potencjalnych wyników, ale mogą być uwzględniane tylko te zapisy, które mogłyby zostać osiągnięte w legalny sposób.
  4. Jeżeli możliwości są liczne lub niewystarczająco oczywiste, sędzia może orzec procentowy wynik rozjemczy (patrz punkt C2 poniżej).
  5. Jeżeli po zaistnieniu nieprawidłowości strona niewykraczająca przyczyniła się do poniesionej szkody przez popełnienie skrajnie poważnego błędu (niezwiązanego z nieprawidłowością) lub przez podjęcie ryzykownej akcji, na której sprostowanie mogłaby liczyć w razie niepowodzenia, wówczas:
   1. Strona wykraczająca otrzymuje wynik, który zostałby orzeczony jako sprostowanie jej wykroczenia.
   2. Strona niewykraczająca nie uzyskuje rekompensaty w zakresie wyrządzonej przez siebie szkody.
  1. Jeżeli w następstwie nieprawidłowości uzyskanie zapisu stało się niemożliwe (patrz również punkt C1d), sędzia orzeka procentowy wynik rozjemczy, stosownie do odpowiedzialności za tę nieprawidłowość: średnią minus (najwyżej 40% osiągalnych punktów turniejowych) uczestnikowi bezpośrednio ponoszącemu winę, średnią (50% osiągalnych punktów) uczestnikowi tylko częściowo ponoszącemu winę, średnią plus (co najmniej 60%) uczestnikowi nie ponoszącemu żadnej winy.
  2. Gdy sędzia decyduje się na orzeczenie procentowego wyniku rozjemczego w wysokości średniej plus lub średniej minus w IMP, to wynik ten wynosi odpowiednio +3 IMP lub -3 IMP. Za zgodą Organizacji Nadzorującej wartości te mogą zostać zmienione przez Organizatora Zawodów, jak przewidziano w przepisach 78D, 86B3 i punkcie (d) poniżej.
  3. Powyższe ustalenie ulega zmianie w przypadku niewykraczającego uczestnika, który uzyskał wynik przekraczający 60% punktów osiągalnych dla niego w danej sesji, lub uczestnika wykraczającego, który uzyskał wynik niższy niż 40% punktów osiągalnych dla niego w danej sesji (lub wynik równoważny w IMP). Uczestnicy ci otrzymują wynik procentowy (lub równoważny w IMP) uzyskany w pozostałych rozdaniach danej sesji.
  4. Organizacja Nadzorująca może określić okoliczności, w których uczestnik nie uzyskał zapisu w kilku rozdaniach tej samej sesji. Wynik przyznany za każde kolejne rozdanie może być, na podstawie regulacji, różny od tego, który opisano w punktach (a)(b) powyżej.
 1. W turniejach indywidualnych sędzia egzekwuje sprostowania przewidziane w niniejszych przepisach i orzeka wyniki rozjemcze jednakowe dla obu graczy strony wykraczającej, także wówczas gdy tylko jeden z nich ponosi winę za daną nieprawidłowość. Niemniej, sędzia nie może wymierzać kary proceduralnej partnerowi wykraczającego, jeśli uzna, że nie ponosi on żadnej winy.
 2. Jeżeli w rozgrywkach pucharowych sędzia orzeka wyniki rozjemcze nierównoważne dla obu stron, to wynik rozdania dla każdego uczestnika oblicza się oddzielnie, po czym przyznaje się każdemu z nich średnią arytmetyczną tych wyników.