strona tytułowa spis treści indeks ← 26 → 28 EN: Law 27

Odzywka niewystarczająca

Akceptacja odzywki niewystarczającej

  1. Każda odzywka niewystarczająca może zostać zaakceptowana (uznana za przepisową) przez LHO wykraczającego. Zostaje ona zaakceptowana, gdy LHO zgłosi swoją zapowiedź.
  2. Gdy odzywka niewystarczająca została zgłoszona poza kolejnością, wówczas stosuje się przepis 31.

Odzywka niewystarczająca niezaakceptowana

Jeżeli odzywka niewystarczająca zgłoszona we właściwej kolejności nie została zaakceptowana (patrz punkt A), musi być zastąpiona zapowiedzią przepisową (ale patrz punkt 3 poniżej). Następnie:

    1. Jeżeli odzywka niewystarczająca została zastąpiona najniższą odzywką wystarczającą wskazującą to samo miano(-a), co wskazane przez odzywkę wycofaną, wówczas licytacja przebiega bez dalszych sprostowań. Przepisy 26B16C nie mają zastosowania, ale patrz punkt D poniżej.
    2. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punkcie (a), jeżeli odzywka niewystarczająca została zastąpiona zapowiedzią porównywalną (patrz przepis 23A), licytacja przebiega bez dalszych sprostowań. Przepis 16C nie ma zastosowania, ale patrz punkt D poniżej.
  1. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punkcie B1 powyżej, jeżeli odzywka niewystarczająca została zastąpiona inną odzywką albo pasem, to partner wykraczającego musi pasować do końca licytacji. Mogą mieć zastosowanie ograniczenia wistowe zgodnie z przepisem 26B i patrz przepis 72C.
  2. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punkcie B1b powyżej, jeżeli wykraczający usiłuje zastąpić odzywkę niewystarczającą kontrą lub rekontrą, to taką kontrę lub rekontrę unieważnia się. Wykraczający musi ją zastąpić zgodnie z wyżej wymienionymi postanowieniami, a partner wykraczającego musi pasować do końca licytacji. Mogą mieć zastosowanie ograniczenia wistowe zgodnie z przepisem 26B i patrz przepis 72C.
  3. Jeżeli wykraczający usiłuje zastąpić odzywkę niewystarczającą inną odzywką niewystarczającą, to sędzia stosuje postanowienia punktu 3, o ile LHO nie zaakceptuje zmienionej odzywki niewystarczającej według punktu A1.

Przedwczesne zastąpienie

Jeżeli wykraczający zastępuje odzywkę niewystarczającą inną zapowiedzią, zanim sędzia orzeknie sprostowanie, to druga zapowiedź pozostaje, jeśli jest prawidłowa i nie nastąpi akceptacja odzywki niewystarczającej według punktu A1 (ale patrz punkt B3 powyżej). Sędzia stosuje do tej zapowiedzi odpowiednie postanowienia punktu B.

Strona niewykraczająca poniosła szkodę

Jeżeli po zastosowaniu postanowień punktu B1 sędzia po zakończeniu rozgrywki uzna, że bez pomocy wykroczenia wynik rozdania mógłby być inny i w konsekwencji strona niewykraczająca poniosła szkodę (patrz przepis 12B1), to należy orzec wynik rozjemczy. Orzeczony wynik powinien być możliwie najbardziej zbliżony do prawdopodobnego wyniku rozdania, jaki można było uzyskać, gdyby odzywka niewystarczająca nie została zgłoszona.