strona tytułowa spis treści indeks ← 5 → 7 EN: Law 6

Tasowanie i rozdawanie

Tasowanie

Przed rozpoczęciem gry każdą talię starannie tasuje się. Jeżeli przeciwnik tego zażąda, należy ją przełożyć.

Rozdawanie

Karty muszą być rozdawane koszulkami do góry, po jednej, pomiędzy cztery ręce tak, aby każda otrzymała trzynaście kart. Następnie każdą rękę umieszcza się koszulkami do góry w jednej z czterech przegródek pudełka rozdaniowego. Żadne dwie kolejne karty nie powinny zostać rozdane do tej samej ręki. Zalecanym sposobem jest rozdawanie kart zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Obecność obu par

Podczas tasowania i rozdawania powinien być obecny gracz z każdej pary, chyba że sędzia postanowi inaczej.

Ponowne tasowanie i rozdawanie

  1. Jeżeli przed rozpoczęciem licytacji stwierdzono, że karty zostały rozdane nieprawidłowo albo że w czasie tasowania i rozdawania któryś gracz mógł zobaczyć kartę należącą do innej ręki, należy ponownie potasować i rozdać karty. Do przypadków późniejszego przypadkowego obejrzenia kart należących do innego gracza przed zakończeniem rozgrywania rozdania stosuje się przepis 16D (ale patrz przepis 24).
  2. O ile celem zawodów nie jest powtórne rozegranie rozdań, żaden zapis nie jest prawomocny, jeśli rozdano karty talii uporządkowanej* bez potasowania albo wykorzystano rozdanie z innej sesji. (Postanowienia te nie mogą ograniczać możliwości wymiany rozdań pomiędzy stołami).
  3. Sędzia może zarządzić ponowne tasowanie i rozdawanie z jakiejkolwiek przyczyny zgodnej z niniejszymi przepisami (ale patrz przepisy 22B oraz 86A).

Sposoby tasowania i rozdawania

  1. Sędzia może polecić, aby tasowanie i rozdawanie kart odbyło się przy każdym stole bezpośrednio przed rozpoczęciem gry.
  2. Sędzia może sam potasować i rozdać karty wcześniej.
  3. Sędzia może powierzyć wcześniejsze tasowanie i rozdawanie kart swoim pomocnikom albo innym osobom do tego wyznaczonym.
  4. Sędzia może nakazać inny sposób rozdawania, jeśli otrzymane rozkłady będą w pełni losowe, jak te uzyskane w punktach AB.

Powielanie rozdań

Jeżeli warunki zawodów tego wymagają, to można stosownie do poleceń sędziego utworzyć jedną lub więcej dokładnych kopii każdego rozdania. W takim przypadku nie należy przeprowadzać ponownego rozdawania kart w rozdaniu (chociaż sędzia ma prawo je zarządzić).

* Talią uporządkowaną nazywa się talię kart pozostawioną w pierwotnym układzie.