Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Konkurs ofert na organizację GPP Teamów, Par i Mistrzostw Polski 2024

Komunikat dotyczący konkursu ofert na organizację turniejów cyklu
Grand Prix Polski Par, Grand Prix Polski Teamów oraz Mistrzostw Polski w roku 2024

W cyklu rocznym rozpoczynającym się w styczniu 2024 roku zamierzamy po raz kolejny dokonać wyboru organizatorów turniejów eliminacyjnych Grand Prix Polski Par (dalej „GPPP”) oraz Grand Prix Polski Teamów (dalej „GPPT”) w drodze konkursów ofert. 

 1. Konkurs ofert na organizację turniejów cyklu GPPP, GPPT oraz wymienionych Mistrzostw Polski jest przeprowadzany przez Zarząd PZBS.
 2. Zarząd PZBS po zapoznaniu się z ofertami dokona wyboru organizatorów 16. turniejów eliminacyjnych Grand Prix Polski Par (Zarząd może ustalić inną liczbę turniejów eliminacyjnych), organizatorów turniejów eliminacynych Grand Prix Polski Teamów oraz organizatorów wymienionych Mistrzostw Polski. Zarząd PZBS może również odstąpić od przyznania organizacji poszczególnych turniejów.
 3. Składane oferty winny uwzględniać jeden termin możliwy na odbycie zawodów jako jedynych w danym terminie. Zmiana podanego terminu może skutkować odebraniem przyznanej rangi (GPP lub MP).
 4. Zgłoszenie organizacji zawodów w terminie, który kolidowałby z rozgrywkami ligowymi oraz terminami kadr umieszczonych w Jednolitym Kalendarzu Sportowym spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.
 5. Oferenci mogą składać oferty na organizację jednych zawodów lub kilku zawodów spośród GPPP, GPPT i MP.
 6. Kształt oferty (zakres przedstawianych informacji, materiałów i dokumentów) pozostają w gestii oferenta. Z punktu widzenia organizatora konkursu istotne jest, aby oferta przedstawiała możliwie pełne, szczegółowe i wiarygodne informacje pozwalające na dokonanie oceny. Składający ofertę musi mieć świadomość, że złożenie oferty po terminie, na niewłaściwy adres czy w zakresie uniemożliwiającym dokonanie oceny zgodnie z podanymi kryteriami oceny będzie powodowało wykluczenie oferty z konkursu.
 7. Oferta składana przez organizatora ubiegającego się po raz kolejny o organizację zawodów z cyklu GPP musi zawierać przedstawienie rozliczenia poprzednich zawodów (takie rozliczenie musi być dołączone do oferty – nie są uznawane oświadczenia, iż rozliczenie zostało uprzednio dostarczone). Oferty nie zawierające rozliczenia mogą być odrzucone bez rozpatrzenia.
 8. Oferty będą oceniane pod kątem spełnienia poniższych kryteriów (każdy podpunkt wart 1/3 oceny ogólnej):
  a) wysokość zadeklarowanego dofinansowania nagród głównych, w tym opis zadeklarowanych nagród dodatkowych – w ocenie zostanie uwzględnione rozliczenie turnieju w poprzednich (ostatnio rozegranych) zawodach;
  b) frekwencja podczas rozgrywanych w poprzednich latach turniejów;
  c) proponowane warunki lokalowe (w tym sala, bufet, deklaracja wprowadzenia zasłon na stołach w GPPT, etc.) miejsca rozgrywek.
 9. Oferent winien zadeklarować przeznaczenie minimum 50% wpisowego na nagrody pieniężne. Nagrody pieniężne winny być przydzielane co najmniej 10% uczestników turnieju. Najniższa nagroda finansowa powinna wynosić co najmniej 125% kwoty wpisowego dla członków PZBS (bez ulg).
 10. Organizator turnieju eliminacyjnego GPPP ma dodatkowo obowiązek przeznaczyć kwotę co najmniej 3.500 zł doliczoną do nagród finansowych. Najpóźniej 30 dni po rozegraniu turnieju organizator jest zobowiązany przekazać do biura PZBS rozliczenie zawodów GPPP i / lub GPPT potwierdzające spełnienie warunków finansowych zawartych w ofercie.
 11. Jeśli organizator turnieju eliminacyjnego nie zaznaczył innego podziału nagród, wysokości nagród oblicza się wg klucza: pierwsza nagroda – 10, druga nagroda – 7, trzecia nagroda – 5, czwarta nagroda – 4, piąta i następne – po 3, nagrody specjalne – po 2. Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na nagrody dzieli przez sumę punktów powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wysokości poszczególnych nagród. Po obliczeniu wysokości nagród z klucza, te mogą być dalej różnicowane.
 12. Oferty winny być składane na adres Biura PZBS w formie elektronicznej wyłącznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 30 października 2023 roku. Terminy turniejów wg złożonych ofert zostaną umieszczone w projekcie Jednolitego Kalendarza Sportowego na rok 2024.
 13. Do 15 listopada 2023 roku Biuro PZBS będzie uzyskiwało ewentualne wyjaśnienia i doprecyzowania od oferentów. Na Zebraniu Zarządu PZBS w dniu 23 listopada Zarząd zdecyduje o kwestii niniejszego Konkursu.
 14. Oferent po uzyskaniu organizacji turnieju ma obowiązek przed 31 grudnia 2023r. podpisać Umowę na Organizację Zawodów Centralnych z Zarządem PZBS pod rygorem unieważnienia przyznania organizacji zawodów.
 15. Oferent, który zadeklaruje dofinansowanie w oczekiwanej wysokości a następnie go nie zrealizuje, może utracić możliwość ubiegania się o organizację w ramach kolejnego cyklu zarówno GPPP, GPPT jak i MP, bez względu na to, jakich zawodów dofinansowaniu uchybił.
 16. Prosimy również o składanie propozycji organizacji następujących Mistrzostw Polski w roku 2024:
  - Mistrzostwa Polski Par na IMP,
  - Mistrzostwa Polski Teamów na IMP,
  - Mistrzostwa Polski Teamów na VP,
  - Mistrzostwa Polski Teamów BAM,
  - Mistrzostwa Polski Teamów systemem Pattona,
  - Mistrzostwa Polski Par Mikstowych,
  - Mistrzostwa Polski Teamów Mikstowych,
  - Mistrzostwa Polski Kobiet,
  - Mistrzostwa Polski Seniorów.
  Organizacja Mistrzostw Polski Par Open 2024 na zapis maksymalny została przyznana Wielkopolskiemu Związkowi Brydża Sportowego.  Przy rozstrzyganiu propozycji dotyczących organizacji MP 2024 pierwszeństwo w otrzymaniu organizacji zawodów będą mieli wieloletni organizatorzy danych mistrzostw, lecz Zarząd PZBS zastrzega sobie możliwość przyznania organizacji zawodów innemu organizatorowi. Powyższe mistrzostwa mikstowe, seniorskie i kobiet powinny być zorganizowane w dużych miastach.
 17. Zarząd PZBS ma prawo do zmiany decyzji konkursowej.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Sprawy nie ujęte w niniejszym komunikacie rozstrzyga Zarząd PZBS.

Maciej Czajkowski

Dyrektor Operacyjny PZBS