Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Procedura odwoławcza dla finałów GPPP i GPPT

W obu finałach Grand Prix Polski 2018/19 zawodnicy będą mieli możliwość wystąpienia o weryfikację decyzji sędziowskiej. W tym celu zostanie powołany arbiter („reviewer”). Główna Komisja Sędziowska PZBS przygotowała zasady regulujące procedurę odwoławczą.

Artur Wasiak, przewodniczący GKS


wersja pdf


Odwołania od decyzji sędziego – regulamin

W celu zapewnienia możliwości odwołania od decyzji sędziego podczas finałów Grand Prix Polski Par i Grand Prix Polski Teamów Polski Związek Brydża Sportowego powołuje arbitra zgodnie z przepisem 80B2(k) MPB’17. Arbiter jest niezależny od zespołu sędziowskiego i nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji.

Procedura odwoławcza

 1. Sędzia powinien być przywołany niezwłocznie po zwróceniu uwagi na nieprawidłowość. W następstwie nieprawidłowości sędzia podejmuje decyzję w rozdaniu i ogłasza ją stronom. Uczestnik ma prawo do uzyskania informacji, na jakiej podstawie decyzja została podjęta.
 2. Uczestnik ma prawo do odwołania się od decyzji sędziego. Decyzja o odwołaniu nie może być podjęta później niż 30 minut od zakończenia danej sesji lub minisesji.
 3. Czas na odwołanie może zostać skrócony przez sędziego głównego ze względów organizacyjnych, np. konieczność rozstawienia uczestników do kolejnej fazy zawodów, zakończenie turnieju i wręczenie nagród itp. Skrócenie czasu odwołania powinno być ogłoszone uczestnikom.
 4. Na odwołanie w turnieju par muszą wyrazić zgodę obaj zawodnicy, a w turnieju teamów kapitan.
 5. Sędzia wypełnia formularz, opisując szczegóły swojej decyzji, a następnie uczestnik może go uzupełnić o swoje uwagi, uzasadniając odwołanie.
 6. Kaucja przy odwołaniu wynosi 100 zł.
 7. Arbiter sprawdza, czy sędzia:
  1. zebrał wszystkie fakty związane z wykroczeniem,
  2. zastosował właściwy przepis,
  3. skonsultował decyzję z innymi sędziami,
  4. przeprowadził właściwy panel, jeśli wykroczenie związane było z błędną informacją, nielegalną informacją itp.,
  5. sformułował właściwe pytania do w/w panelu,
  6. właściwie dobrał panelistów,
  7. przepytał wystarczającą liczbę panelistów.
 8. Arbiter decyduje, czy na podstawie zebranych faktów werdykt jest poprawny. Niewielka różnica pomiędzy werdyktem wydanym przez sędziego a werdyktem arbitra nie stanowi powodu do zmiany decyzji sędziego.
 9. Jeżeli w opinii arbitra proces podejmowania decyzji zawierał istotną wadę, nakazuje on sędziemu głównemu skorygowanie procedury i wydanie nowej decyzji.
 10. Arbiter decyduje, czy były podstawy do odwołania, i jeśli takowych nie stwierdził, to może orzec:
  1. przepadek kaucji na rzecz PZBS,
  2. karę w punktach turniejowych zgodnie z przepisem 90. MPB’17 i §39 Regulaminu Zawodów PZBS, a w szczególności:
   1. 15% w turniejach na maksy,
   2. 3 imp w turniejach obliczanych na punkty meczowe lub w meczach fazy play-off,
   3. 1VP w meczach przeliczanych na VP.
 11. Decyzja arbitra jest ostateczna i nie podlega odwołaniu, ale przepis 93C2 może mieć zastosowanie.