Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Jak założyć klub sportowy?

Spis treści
Jak założyć klub sportowy?
Jak to działa w Wielkopolsce
Protokół zebrania
lista założycieli
uchwały
statut
wniosek o wpis do ewidencji
deklaracja członkowska

Organizacje prowadzące działalność w zakresie sportu definiuje Ustawa o Sporcie. Nie określa jednak jednej właściwej formy prawnej klubu sportowego. Mogą to być kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia i wpisane do ewidencji starosty, stowarzyszenia rejestrowe, a nawet spółki kapitałowe. Uzyskują one osobowość prawną wraz z wpisem do ewidencji starosty lub przez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podsumowując:

Kluby sportowe mogą działać w formie

 • stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS (powstają i rejestrują się jak inne stowarzyszenia/ fundacje),
 • uczniowskich klubów sportowych,
 • klubów sportowych wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (wtedy, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej, a co więcej jej prowadzenia nie może przewidywać statut takiego stowarzyszenia, ponieważ wtedy muszą zarejestrować się w KRS),
 • spółek kapitałowych, tj. zarejestrowanych w KRS spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych (podmioty te są przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą, wiele piłkarskich klubów pierwszoligowych działa w takiej formie prawnej).

Klub czy Stowarzyszenie?  Różnica polega na tym że stowarzyszenie posiada wpis do KRS (musi go mieć), klub sportowy też może mieć wpis do KRS, ale nie jest to wymagane. Wpis do KRS wiąże się z dodatkowymi opłatami dla stowarzyszeń, klubów oraz innych organizacji.

Na etapie formalizacji drużyn najlepszym rozwiązaniem będzie Klub Sportowy. Prościej, taniej, a możliwości takie same. Stowarzyszenie ma sens przy większej grupie docelowej, gdzie reprezentuje konkretną grupę społeczną i działa w jej interesach. Klub Sportowy jest mniejszą jednostką lokalną i skupia swoje działania w obrębie jego członków.

 

Jak założyć klub sportowy, który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisany do rejestru KRS. Klub sportowy, zwany dalej klubem, działa na podstawie art. 4 ustawy o sporcie oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 • Aby założyć klub co najmniej 7 pełnoletnich obywateli polskich musi przeprowadzić zebranie założycielskie, które podejmie uchwały:
  • o powołaniu klubu,
  • o uchwaleniu statutu,
  • o powołaniu co najmniej 2-osobowego komitetu założycielskiego,
  • zebranie może także powołać od razu Zarząd i Komisję Rewizyjną, co jest wygodnym rozwiązaniem, aby nie robić drugiego zebrania w tym celu po rejestracji klubu.
 • Założycielami klubu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Członkami klubu po rozpoczęciu działalności mogą zostać inne osoby pełnoletnie, młodzież w wieku 16-18 lat na podstawie własnego wniosku, a także młodzież poniżej 16. roku życia za zgodą rodziców. Młodzież poniżej 16. roku życia nie może mieć biernego i czynnego prawa wyborczego. Młodzież 16-18 lat ma czynne i bierne prawo wyborcze, przy czym większość w składzie Zarządu muszą stanowić osoby pełnoletnie.
 • Klub podlega rejestracji do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu). 
 • Wniosek do starosty składa komitet założycielski. Niezbędne dokumenty do takiego wniosku wymieniono poniżej w przykładach. Poza tym można zajrzeć na stronę internetową swojego starostwa i sprawdzić, czy ten konkretny urząd oczekuje również innych dokumentów – warto je od razu dołączyć, jeśli chcemy oszczędzić sobie sporów z urzędnikami.
 • Klub uzyskuje osobowość prawną z chwilą rejestracji w ewidencji i od tego momentu jest reprezentowany przez Zarząd na zasadach określonych w statucie.
 • W kolejnym kroku należy zarejestrować się w Głównym Urzędzie Statystycznym (formularz RG-OP), aby uzyskać numer REGON.
 • Następnie w Urzędzie Skarbowym właściwym według adresu klubu (formularz NIP-2), aby uzyskać NIP.
 • Po dopełnieniu tych formalności klub może już pełnoprawnie działać i np. otworzyć konto w banku.
 • Do niedawna kluby, jako osoby prawne, musiały prowadzić księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ostatnio wprowadzono jednak możliwość prowadzenia, zamiast ksiąg handlowych, tzw. uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Warunki do korzystania z uproszczeń określa art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, natomiast sposób prowadzenia jest opisany Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2178). Aby korzystać z tej formy prowadzenia księgowości należy przede wszystkim zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności (tj. od wpisania do ewidencji u starosty).
 • Kluby składają roczną deklarację do Urzędu Skarbowego, brak podatku i brak obowiązku składania sprawozdania finansowego (to pod warunkiem skorzystania z uproszczeń, o których mowa w punkcie powyżej).

Materiał przygotowany przez Michała Zimniewicza (głównie) i Witolda Stachnika.