Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych Świętokrzyskie 2019

Organizatorzy:

 

 Świętokrzyska Federacja Sportu

 

I Warunki uczestnictwa

W finałach XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Świętokrzyskie 2019 mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki posiadający:

  • numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388),
  • licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs,
  • aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu,

w ilościach oraz rocznikach podanych w regulaminach systemu sportu młodzieżowego na rok 2019, zamieszczonych na stronie Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego  www.sport-mlodziezowy.pl.

Łącznie w finałach XXV OOM Świętokrzyskie 2019 uczestniczyć będzie ok. 4238 osób, w tym: ok. 3064 zawodników, ok. 780 trenerów i opiekunów, ok. 351 sędziów, ok. 39 przedstawicieli polskich związków sportowych oraz 4 inne osoby..

Ostatecznej weryfikacji uprawnień zawodników do startu dokonuje sędzia główny / delegat techniczny powołany przez właściwy pzs najpóźniej w dniu rozpoczęcia finałów OOM, na konferencji technicznej.

Zawodnik nie może startować w dwóch różnych sportach w ramach tego samego bloku sportowego (organizowanego finału OOM).

Zawody rozegrane zostaną w następujących sportach:

L.p.

Sport

Kategoria

Wiek

1

Badminton

Junior młodszy

16 – 17 lat

2

Boks K

Junior młodszy

15 – 16 lat

3

Boks M

Junior młodszy

15 – 16 lat

4

Brydż sportowy

Junior młodszy

16 – 18 lat

5

Gimnastyka artystyczna

Junior młodszy

10 – 12 lat

6

Gimnastyka sportowa

Junior młodszy

9 – 14 lat

7

Gimnastyka trampolina

Junior młodszy

do 14 lat

8

Judo K i M

Junior młodszy

16 – 17 lat

9

Piłka ręczna K

Junior młodszy

14 – 15 lat

10

Piłka ręczna M

Junior młodszy

15 – 16 lat

11

Piłka siatkowa K

Młodzik

do 15 lat

12

Piłka siatkowa M

Młodzik

do 15 lat

13

Szachy

Junior młodszy

11 – 14 lat

14

Szermierka

Junior młodszy

15 – 17 lat

15

Taekwondo olimpijskie

Junior młodszy

12 – 14 lat

16

Tenis stołowy

Junior młodszy

14 – 15 lat

17

Zapasy klasyczne

Junior młodszy

15 – 17 lat

18

Zapasy wolne K

Junior młodszy

15 – 17 lat

19

Zapasy wolne M

Junior młodszy

15 – 17 lat

Każdy uczestnik olimpiady winien legitymować siędowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna), znać swój nr PESEL, posiadać polisę ubezpieczenia NNW (klubowa, WISS, indywidualna), a zawodnicy dodatkowo powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu – zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 500), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.) oraz w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. z 2016 r. poz. 1172).

II Zgłoszenia

Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej i osób funkcyjnych jest przedstawienie podczas akredytacji wypełnionej
i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów, przedstawicieli pzs) listy meldunkowej / pokwitowania świadczeń oraz indywidualnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie
i przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku
, które będą zamieszczone na stronie internetowej www.swietokrzyskie2019.pl. W przypadku zawodników nieletnich oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podpisuje rodzic lub prawny opiekun zawodnika. Każda ekipa wojewódzka w poszczególnych sportach składa jedną listę meldunkową (zawodników i trenerów) podpisaną przez kierownika ekipywyznaczonego przez właściwe wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe. W przypadku sędziów listę meldunkową akceptuje Sędzia Główny, a innych osób funkcyjnych – koordynator sportu.

Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe
na drukach, które są do pobrania ze strony internetowej XXV OOM: www.swietokrzyskie2019.pl. Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych dyscyplinach należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz adres elektroniczny bezpośredniego organizatora, który zostanie podany
w Komunikacie nr 2. Terminy nadsyłania zgłoszeń zostaną podane oddzielnie dla każdej dyscypliny w Komunikacie nr 2.

Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie na adres biura ŚwFS, podany w niniejszym komunikacie.

III Limity osób

Limity osób towarzyszących przysługujące reprezentacjom wojewódzkim XXV OOM:

Ilość zawodników

Ilość osób towarzyszących*

1-5

1

6-10

2

11-16

3

17-25

4

26-32

5

33-40

6

41-50

7

51-60

8

61-70

9

71-80

10

81-90

11

91-100

12

102-120

13

121-150

14

 

* w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp.

Istnieje możliwość udziału w XXV OOM dodatkowych osób towarzyszących, na koszt jednostek delegujących,
w uzgodnieniu z koordynatorami dyscyplin i ŚwFS. Gdy konieczne jest – ze względów organizacyjnych, zwiększenie liczby osób towarzyszących zawodnikom w sposób nie wynikający z powyższych reguł, jednostki delegujące powinny zgłosić
to do ŚwFS (na etapie przesłanego zgłoszenia, wraz z uzasadnieniem). Osoby nie posiadające uprawnień wynikających
z regulaminów (dodatkowi sędziowie, trenerzy, rodzice, itd.), jeśli planują udział w zawodach na koszt własny, powinni zgłosić ten fakt organizatorowi na dwa tygodnie przed zawodami. ŚwFS nie ma obowiązku zapewniania warunków pobytu (wyżywienie zakwaterowanie, dostęp do obiektów sportowych, upominków, itp.) dodatkowym uczestnikom (o których mowa wyżej). Jeżeli ŚwFS potwierdzi takie zgłoszenie, może podjąć decyzję o zorganizowaniu pobytu osób pozaregulaminowych w ramach posiadanych wcześniejszych rezerwacji.

IV Finanse

Organizator podczas finałów XXV OOM zabezpiecza zgodnie z programem sportu: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w ilościach regulaminowych w każdej dyscyplinie, koszty organizacji zawodów (obsługa medyczna, przygotowanie obiektów sportowych oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego), nagrody regulaminowe (medale puchary, dyplomy) oraz upominki w ilościach regulaminowych.

Koszty dojazdu ekip wojewódzkich pokrywają jednostki delegujące. Dodatkowe koszty wynikające z decyzji podjętych bez uzgodnienia z organizatorem, ponosi jednostka, w imieniu której występowała dana osoba.

Sędziom uczestniczącym w zawodach w ilościach regulaminowych przysługuje ryczałt w wysokości określonej
w Decyzji nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich” oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca rozgrywania zawodów i z powrotem, na podstawie biletów lub faktur publicznego transportu zbiorowego (oryginałów) z uwzględnieniem przysługującej ulgi lub ryczałtu kilometrowego w stawce
0,21 zł / km / osobę (maksymalnie w przypadku wspólnego przejazdu do 4 osób w jednym pojeździe – 0,8358 zł / km).

V Ubezpieczenia i opieka lekarska

Każdy zawodnik winien legitymować się aktualnymi orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu(patrz pkt. I. Warunki uczestnictwa). Dodatkowo każdy uczestnik winien legitymować się nr PESEL (informacje niezbędne w przypadku udzielania pomocy ambulatoryjnej lub przyjęcia do szpitala).

Zawodnicy, trenerzy i opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez macierzyste stowarzyszenia sportowe polisą następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Na obiektach sportowych będzie obecny zespół medyczny, który będzie udzielał doraźnej pomocy medycznej
w trakcie trwania zawodów, a także bezpośrednio przed i po zawodach.

VI Komunikaty dyscyplin i biuro olimpiady

W poszczególnych sportach będą publikowane na bieżąco szczegółowe wyniki rozegranych konkurencji (wywieszane w miejscu rozgrywania zawodów dostępnym dla zainteresowanych, publikowane na stronach internetowych bezpośrednich organizatorów, itp.).

Centralne biuro olimpiady będzie publikować na stronie olimpiady wyniki rozegranych konkurencji oraz w możliwie najkrótszym czasie (po otrzymaniu wszystkich wyników) Biuletyn Informacyjny zawierający zweryfikowane wyniki końcowe poszczególnych konkurencji z naliczonymi punktami systemu sportu młodzieżowego.

Centralne biuro olimpiady będzie funkcjonować w siedzibie Świętokrzyskiej Federacji Sportu przy
ul. Krakowskiej 72 w Kielcach. Wszelką korespondencję listowną w trakcie trwania całej olimpiady proszę przesyłać na adres biura ŚwFS.

VII Regulaminowe nagrody dla zwycięzców

Zawodnicy w poszczególnych sportach i konkurencjach sportowych za zajęcie miejsca od 1 do 3 otrzymają medale
i dyplomy, a za miejsca od 4 do 8 – dyplomy.

W łącznej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej każdego sportu kluby i województwa za zajęcie miejsca
od 1 do 3 otrzymują puchary i dyplomy, a za miejsca od 4 do 8 – dyplomy.

VIII Ceremonia otwarcia i zakończenia XXV OOM Świętokrzyskie 2019

Ceremonia otwarcia XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Świętokrzyskie 2019 odbędzie się w dniu 03.04.2019 r. godz. 15  do w Kieleckim Centrum Kulturyw Kielcach Plac Moniuszki 2b. Wezmą w niej udział uczestnicy OOM w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn, szachach, reprezentanci Województwa Świętokrzyskiego
w innych dyscyplinach sportu oraz zaproszeni Goście.

Ceremonia zamknięcia XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Świętokrzyskie 2019 odbędzie się do dnia 20.06.2019 r. (dokładna data, godzina i miejsce zostaną określone w terminie późniejszym).

IX Kontakt

Biuro Organizacyjne Finałów XXV OOM w sportach halowych Świętokrzyskie 2019:

Świętokrzyska Federacja Sportu

ul. Krakowska 72

25 - 701 Kielce

tel.  (41) 361 45 99

e - mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.swietokrzyskie2019.pl

Kielce, 7 marca 2019 r.

Załączniki:
  1. Kalendarz XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Świętokrzyskie 2019.
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.
  3. Druk zgłoszenia.
  4. Druk listy meldunkowej.

 

Poprawiony (poniedziałek, 25 marca 2019 13:07)