Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)

Spis treści
Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie PZBS dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 12

Członkami zwyczajnymi PZBS są WOJEWÓDZKIE ZWIĄZKI BRYDŻA SPORTOWEGO (WZBS) i działające na ich obszarze jednostki terenowe, kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie brydża sportowego, które złożą pisemną deklarację członkostwa i zostaną przyjęte przez Zarząd.

§ 13

WZBS-y są przyjmowane w poczet członków PZBS uchwałą Zarządu Głównego.
Pozostałych członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terytorialnie Zarząd WZBS na podstawie pisemnego zgłoszenia. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga uchwały tego Zarządu podjętej w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

§ 14

Członkowie zwyczajni PZBS mają prawo do:

 1. brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZBS za pośrednictwem wybranych delegatów,
 2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz PZBS,
 3. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności PZBS,
 4. uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek na zasadach określonych przepisami PZBS.

§ 15

Członkowie zwyczajni PZBS są zobowiązani do:

 1. przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz przepisów obowiązujących w sporcie,
 2. godnego reprezentowania PZBS,
 3. regularnego opłacania składek i innych opłat PZBS określonych w uchwałach, regulaminach i przepisach związkowych.

§ 16

 1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:
  1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do władz Związku,
  2. skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały ZG PZBS w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
 2. Członkom zwyczajnym skreślonym lub wykluczonym przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu do Walnego Zgromadzenia lub Rady Związku.

§ 17

 1. Na wniosek Zarządu Głównego osobom fizycznym i sponsorom szczególnie zasłużonym dla rozwoju brydża porównawczego może być nadana godność członka honorowego.
 2. Zarząd Główny PZBS określa kryteria nadawania członkostwa honorowego oraz przywileje przysługujące członkom honorowym.

§ 18

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność PZBS i zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez władze PZBS lub Zarząd właściwej jednostki organizacyjnej Związku.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego PZBS lub Zarząd jednostki organizacyjnej.

§ 19

Członek wspierający ma prawo:

 1. brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela lub osobiście w Walnych Zgromadzeniach Delegatów PZBS,
 2. korzystać z innych uprawnień szczególnych nadanych uchwałą Zarządu Głównego PZBS,
 3. zgłaszać wnioski, postulaty, skargi, itp. dotyczące działalności PZBS.