Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)

Spis treści
Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

§ 20

Władzami Naczelnymi PZBS są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów, zwane dalej "Zgromadzeniem",
 2. Zarząd Główny PZBS (w skrócie ZG PZBS),
 3. Komisja rewizyjna PZBS (w skrócie KR PZBS).

§ 21

 1. Władze PZBS pochodzą z wyboru.
 2. Zasady wyborów władz PZBS uchwala każdorazowo Zgromadzenie.
 3. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

§ 22

 1. Kadencja władz naczelnych PZBS trwa 4 lata.
 2. Funkcję Prezesa Zarządu PZBS można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
 3. Delegaci na Zgromadzenie zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego Zgromadzenia delegatów PZBS.

§ 23

ZG PZBS i KR PZBS mogą uzupełnić swoje składy w okresie kadencji – w przypadku zwolnienie miejsc - o osoby, które na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Delegatów uzyskały kolejno największą liczbę głosów, nieupoważniających do wejścia w skład tych władz. Uzupełnienie w ten sposób władz nie może przekroczyć 1/3 liczby składu pochodzącego z wyboru.

§ 24

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej.

§ 25

Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS:

 1. Zgromadzenie jest najwyższą władzą PZBS i może być albo zwyczajne albo nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co 4 lata w terminie ustalonym z co najmniej 6-cio miesięcznym wyprzedzeniem..
 3. W Zgromadzeniu udział biorą:
  1. z głosem stanowiącym, delegaci wybrani przez WZBS-y spośród osób zarejestrowanych w PZBS w proporcji 1 delegat na każde rozpoczęte 100 zarejestrowane osoby, w/g ewidencji na 31 grudnia roku poprzedzającego Zgromadzenie. Wybory delegatów odbywają się w tym roku kalendarzowym, w którym odbywa się Zgromadzenie - co najmniej 60 dni przed terminem Zgromadzenia.
  2. z głosem doradczym członkowie władz naczelnych PZBS i członkowie Rady Związku niebędący delegatami oraz zaproszeni goście.
 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia - ZG PZBS zawiadamia delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia. W tym samym terminie delegaci otrzymują projekt regulaminu obrad i sprawozdanie z działalności ZG PZBS za upływającą kadencję.
 5. Zgromadzenie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia ZG PZBS.
 6. Walne Zgromadzenie rozpatruje corocznie sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności zarządu oraz sprawozdanie finansowe ocenione przez biegłego rewidenta. W Zgromadzeniach tych biorą udział delegaci wybrani na ostatnie Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze oraz z głosem doradczym członkowie naczelnych władz PZBS.

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS zwoływany jest:
  1. z inicjatywy ZG PZBS,
  2. przez ZG PZBS na wniosek Komisji Rewizyjnej PZBS,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby Zarządów WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW BRYDŻA SPORTOWEGO (WZBS).
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje ZG PZBS w terminie 30 dni od daty podjęcia postanowienia złożenia wniosku lub żądania.
 3. Zgromadzenie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zgromadzenie zwyczajne oraz z głosem doradczym członkowie władz naczelnych PZBS i członkowie Rady Związku.

§ 27

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

 1. wybór Prezesa PZBS, ZG PZBS, Przewodniczącego KR PZBS i KR PZBS,
 2. uchwalanie generalnych kierunków działalności PZBS oraz zadań dla władz Związku,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz Związku,
 4. podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu ZG PZBS,
 5. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze PZBS,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał ZG PZBS w sprawach wykluczenia lub skreślenia członka zwyczajnego PZBS,
 8. uchwalanie i zmiany statutu,
 9. podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Związku,
 10. uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego.

§ 28

Zarząd Główny PZBS:

 1. Zarząd składa się z 11-15 osób, w tym Prezesa PZBS.
 2. Zgromadzenie przed wyborami Zarządu dokonuje wyboru prezesa PZBS, spośród kandydatów zgłoszonych pisemnym wnioskiem w terminie do 30 dni przed terminem Zgromadzenia - do biura PZBS, które w tym samym czasie opublikuje listę kandydatów na stronie internetowej PZBS.
 3. Zarząd Główny odwołuje Prezesa PZBS w przypadku: rezygnacji z funkcji, niemożności sprawowania funkcji lub wykonywania obowiązków sprzecznie z prawem, statutem PZBS lub uchwałami władz związku. Zarząd Główny nie jest związany rezygnacją z funkcji. Wyboru nowego Prezesa dokonuje Zarząd Główny PZBS spośród członków Zarządu Głównego PZBS, po uzyskaniu opinii Rady Związku. Uchwały w tych sprawach wymagają większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu.
 4. Wybrany ZG PZBS powołuje spośród siebie – na wniosek Prezesa PZBS – Prezydium w liczbie 5-7 osób w tym Prezesa PZBS, Wiceprezesów i Skarbnika.
 5. Zarząd Główny odwołuje ze swego składu członka Zarządu w przypadkach i na zasadach określonych w ust. 3
 6. W przypadku nie wykonywania przez członka Prezydium ZG PZBS jego obowiązków ZG PZBS może na wniosek Prezesa podjąć uchwałę o jego odwołaniu z Prezydium.
 7. Członek ZG PZBS nie może:
  1. łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach PZBS,
  2. być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez PZBS jego zadań statutowych,
  3. być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego

§ 29

 1. ZG PZBS działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, ustalającego wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji poszczególnych członków i ogniw Zarządu.
 2. Organami doradczymi i opiniodawczymi ZG PZBS są:
  1. Rada Związku,
  2. Rada Sędziów,
  3. Rada Trenerów,
  4. Rada Zawodnicza,
  5. Rada Sponsorów,
  6. Zespoły problemowe.
 3. Posiedzenia ZG PZBS odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia mogą odbywać się w sposób stacjonarny lub drogą internetową.

§ 30

Do kompetencji ZG PZBS należy:

 1. reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu,
 2. uchwalanie kalendarza sportowego PZBS oraz planu pracy Zarządu, planów finansowych i budżetu,
 3. zatwierdzanie regulaminów Rady Zawodniczej, Rady Sędziów, Rady Trenerów oraz oceny ich działalności,
 4. decydowanie o przystąpieniu PZBS do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz instytucji gospodarczych,
 5. uchwalanie wysokości opłat i składek,
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium przyjętych w pierwszej instancji,
 7. nadzór nad działalnością Prezydium,
 8. rozpatrywanie sprawozdań i informacji Prezydium i Zarządów jednostek organizacyjnych oraz ocena ich działalności,
 9. uchwalanie regulaminów: klasyfikacyjnego, zawodów brydża porównawczego, mistrzostw Polski i selekcyjnych,
 10. powoływanie i odwoływanie – na wniosek Prezesa PZBS – Dyrektora Biura Związku i Kierownika Wyszkolenia PZBS. Zakres uprawnień i obowiązków Dyrektora Biura uchwala ZG PZBS.
 11. nadawanie odznaczeń PZBS i występowanie z wnioskami o odznaczenia państwowe i sportowe,
 12. wykonywanie innych funkcji określonych w statucie lub uchwałach Zgromadzenia.

§ 31

 1. Prezydium ZG PZBS (zwane dalej Prezydium), kieruje działalnością PZBS w okresie między posiedzeniami Zarządu, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących PZBS za wyjątkiem:
  1. zwoływania Zgromadzenia Delegatów,
  2. zastrzeżonych dla ZG PZBS i innych władz Związku.
 2. Prezydium w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością i reprezentuje PZBS na zewnątrz,
  2. opracowuje plany pracy PZBS oraz koordynuje i nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych oraz ogniw ZG PZBS,
  3. rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy związane z działalnością jednostek organizacyjnych lub wynikłych pomiędzy nimi sporów,
  4. realizuje kalendarz sportowy, plan budżetu i plany organizacyjne PZBS,
  5. podejmuje uchwały w sprawach wydatków PZBS, wysokości opłat związkowych, licencyjnych itd.,
  6. wydaje regulaminy, instrukcje organizacyjne i sportowe, komunikaty oraz polecenia w tych sprawach, rejestruje członków zwyczajnych, przyjmuje w poczet PZBS członków wspierających,
  7. powołuje i rozwiązuje zespoły problemowe, wydziały, komisje i stanowiska do rozwiązywania lub wykonania określonych zadań, uchwala regulaminy pracy Biura Związku,
  8. nadaje licencje zawodnika, sędziego sportowego i trenera.

§ 32

Prezes PZBS:

 1. Prezes PZBS lub w razie jego nieobecności zastępujący go wiceprezes ZG PZBS kieruje działalnością ZG PZBS, reprezentuje Związek na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom ZG PZBS i Prezydium, czuwa nad przestrzeganiem przepisów, statutu, regulaminów i uchwał PZBS.
 2. Prezes PZBS reprezentuje pracodawcę w stosunku do osób zatrudnionych w biurze Zarządu Związku.
 3. W okresie między zebraniami ZG PZBS i jego Prezydium – Prezes PZBS podejmuje decyzje w sprawach nagłych niecierpiących zwłoki (objętych kompetencjami Prezydium i ZG PZBS).

§ 33

Rada Związku:

 1. Rada Związku jest organem doradczo - opiniodawczym działającym na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.
 2. W skład Rady Związku wchodzą: Prezesi Zarządów WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW BRYDŻA SPORTOWEGO (WZBS), Przewodniczący KR PZBS i Przewodniczący: Rady Zawodniczej, Rady Sędziów, Rady Trenerów oraz Rady Sponsorów.
 3. Rada Związku wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępcę na okres 4 lat, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Związku.
 4. Zebrania Rady Związku zwoływane są raz w roku przez Przewodniczącego Rady. Na żądanie co najmniej 1/2 Prezesów Zarządów WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW BRYDŻA SPORTOWEGO (WZBS) lub uchwały ZG PZBS zebrania Rady Związku mogą być zwoływane w innych terminach.
 5. Zebraniom Rady Związku przewodniczy Przewodniczący lub jego zastępca.
 6. Do zakresu działania Rady Związku należy:
  1. opiniowanie programów i kierunków działania PZBS oraz wysłuchiwanie składanych w tym zakresie sprawozdań i analiz,
  2. zgłaszanie postulatów bądź wniosków w sprawie realizacji uchwał Zgromadzenia i w innych sprawach.
  3. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego PZBS dotyczących wykluczenia lub skreślenia członków zwyczajnych PZBS
 7. Rada Związku wyraża opinie w sprawach:
  1. powoływania w czasie kadencji Prezesa PZBS lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZG PZBS w przypadkach przewidzianych w § 28 pkt. 3 i § 34 pkt. 3.
  2. składek od członków zwyczajnych oraz opłat startowych w Drużynowych Mistrzostwach Polski (opinia Rady Związku w sprawie składek i opłat jest wiążąca dla ZG PZBS).
 8. Rada Związku wyraża swoje stanowisko w drodze uchwały.

§ 34

Komisja Rewizyjna:

 1. KR PZBS składa się z 3-5 członków wybieranych przez Zgromadzenie.
 2. KR PZBS wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza. KR PZBS nie podlega Zarządowi Głównemu 2 i działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 3. Komisja Rewizyjna odwołuje Przewodniczącego KR w przypadkach i na zasadach określonych w § 28 pkt. 3. Wyboru nowego Przewodniczącego dokonuje KR PZBS, spośród członków KR, po uzyskaniu opinii Rady Związku. Uchwała w tych sprawach wymagają większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków KR PZBS.
 4. KR PZBS przedkłada Zgromadzeniu i Radzie Związku sprawozdanie i informacje oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie absolutorium dla ZG PZBS.
 5. Protokoły z przeprowadzonych lustracji i kontroli KR PZBS przedkłada ZG PZBS i jego Prezydium oraz Radzie Związku.
 6. Do zadań KR PZBS należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań,
  2. kontrolowanie działalności ZG PZBS i jego Prezydium,
  3. występowanie do ZG PZBS i jego Prezydium oraz Prezesa PZBS z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wnioskowanie o odwołanie osób z pełnionych funkcji.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Głównego PZBS ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 35

 1. ZG PZBS i Prezydium Zarządu są zobowiązane zapoznać się z wystąpieniami KR PZBS na swoich posiedzeniach i ustosunkować się do nich.
 2. Przewodniczący KR PZBS lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach ZG PZBS oraz w posiedzeniach Prezydium ZG PZBS z głosem doradczym.

§ 36

 1. Rada Sędziów, Rada Trenerów, Rada Zawodnicza są pomocniczymi organami opiniodawczo-konsultacyjnymi, działającymi na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów a zatwierdzonych przez ZG PZBS.
 2. Rada Sędziów i Rada Trenerów wybierane są raz na cztery lata przez Kursokonferencję Sędziów i Szkoleniowców.
 3. Rada Zawodnicza reprezentuje środowisko zawodników brydża wysoko kwalifikowanego. Jej członkowie wybierani są raz na 4 lata przez zawodników poszczególnych kategorii brydża wyczynowego - open, kobiet, seniorów i juniorów. Każda kategoria musi mieć przynajmniej jednego przedstawiciela.
 4. Radę Sponsorów powołuje ZG PZBS spośród osób fizycznych i przedstawicieli osób prawnych wspierających finansowo działalność Związku. Rada Sponsorów działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.