Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania nr 28 Zarządu PZBS

25 kwietnia, 2020, godz. 11:05 – 14:35

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec, Marek Małysa, Marcin Wasłowicz, Tomasz Latos (od 11:15), Lena Leszczyńska, Jacek Grzelczak, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski (nieobecny od 11:18 do 12:05), Adrian Bakalarz, Artur Wasiak oraz: Jarosław Molenda – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ewa Miszewska – Przewodnicząca Rady Zawodniczej, Michał Klichowicz – Przewodniczący Rady Sędziów i Beata Madej – Dyrektor Biura.

 1. W związku z odwołaniem wszystkich imprez mistrzowskich – na Maderze i w Salsomaggiore – Prezes przedstawił plan współpracy z Prezesem PZSzach nad przesunięciem dotacji na szkolenia.
 2. Wydłużenie kadencji Zarządu.

  Uchwała nr 19/2020/2016-2020

  W związku z ustawą przedłużającą kadencję organów polskich związków sportowych Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie do 30 czerwca 2021. Wybór nowych władz związku zostanie połączony z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2020. Do tego czasu zostaje przedłużona kadencja obecnego Zarządu.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 za.

 3. Uchwała nr 20/2020/2016-2020

  W związku z ogłoszonym przez rząd stanem epidemii w Polsce, Zarząd PZBS podjął decyzję o kontynuacji rekomendacji przyjętych uchwałami (11/2020/2016-2020 i 14/2020/2016-2020) z marca br. i zdecydowanie zaleca zawieszenie organizacji wszelkich imprez brydża sportowego organizowanych przez związki brydżowe wszystkich szczebli lokalnych do odwołania. Jednocześnie, Zarząd PZBS – na podstawie par. 8 ust. 4 pkt a) i e) oraz par. 29 pkt g) Statutu – informuje, że w przypadku przeprowadzenia zawodów brydża sportowego w tym okresie, za ich wyniki nie będą przyznawane punkty klasyfikacyjne.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 za. 

 4. Witold Stachnik z Marcinem Wasłowiczem przedstawili do zatwierdzenia nowe warunki współpracy z BBO. Negocjacje odbywały się w formie kolejnych wideokonferencji z Jérome Rombaut, który po połączeniu BBO z Funbridge reprezentuje oba podmioty wobec krajowych organizacji brydżowych. Zaproponowane przez BBO warunki są drastycznie odmienne od dotychczasowych i były przedmiotem trwających miesiąc negocjacji. Równolegle nad opracowaniem i wdrożeniem niezbędnych zmian pracował zespół zadaniowy ds. BBO, do którego należeli jeszcze Jacek Grzelczak oraz Lena Leszczyńska. Marcin Wasłowicz zreferował prace zespołu. Lena Leszczyńska zwróciła uwagę Zarządu na ogromny zakres prac jaki był niezbędny do przeprowadzenia oraz mnogość sprzecznych interesów.

  Uchwała nr 21/2020/2016-2020

  Zarząd zatwierdza warunki umowy organizowania turniejów BridgeNET z BBO.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 11 za.

  Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie nad wpisowym do turniejów BridgeNET.

  Uchwała nr 22/2020/2016-2020

  Zarząd zatwierdza nominalne stawki zaproponowane przez Komisję – wpisowe do turniejów BridgeNET: klubowych w wysokości 9,00 PLN oraz mistrzowskich w wysokości 17,00 PLN.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 6 za, 3 przeciw, 2 wstrzymało się. Adrian Bakalarz wyraził zdanie odrębne.

  Adrian Bakalarz:

  1. Stawka zaproponowane przez Komisję jest zdecydowanie za wysoka dla lokalnych brydżystów.
  2. W świetle przeprowadzonej rozmowy, nie dostrzegam żadnych uwarunkowań do podjęcia decyzji o tak drastycznym wzroście wpisowego.
  3. Od BBO zależy tylko kwestia % podziału wpisowego. Wysokość stawek ustaliła Komisja a nie BBO.
 5. Zarząd planuje uważnie monitorować rozwój wypadków ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji finansowej turniejów internetowych BridgeNet oraz kursu dolara celem poprawienia oferty dla zawodników.

  Uchwała nr 23/2020/2016-2020

  Zarząd zatwierdza plan bonusów dla zawodników biorących udział w turniejach BridgeNET, którzy do tej pory korzystali z ulgowego wpisowego:

  • po rozegraniu 4 turniejów 5. turniej będzie bezpłatny
  • zwycięzcy długofalowej miesięcznej klasyfikacji będą otrzymywali BBO$.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 za.

 6. 6. Marcin Kuflowski przedstawił projekt młodzieżowego szkolenia i rozgrywek online obejmujący przede wszystkim zawodników z kategorii wiekowych U-12, U-15, U-20, którzy są w fazie rozwojowej i którym najtrudniej odnaleźć się w nowej rzeczywistości, bo często są pozostawieni samym sobie przez swoich opiekunów, dla których np. naturalnym środowiskiem pracy była szkoła.

  Projekt tarczy obejmuje:

  • Drużynowe Mistrzostwa Polski Online U-12, U-15, U-20 (w okresie maj – czerwiec),
  • Mistrzostwa Polski Par Programu "Sport Wszystkich Dzieci" (druga połowa czerwca),
  • Grand Prix Polski U-20 i Petit Prix Polski U-15 online (lipiec – sierpień),
  • Drużynowy Puchar Polski – Wakacyjna Liga Czwórkami (lipiec – sierpień),
  • przygotowanie bazy wideo-wykładów/szkoleń z trenerami brydża młodzieżowego,
  • organizację codziennych turniejów brydża dla młodzieży i ich opiekunów na BBO, organizację turniejów uczeń-mistrz oraz turniejów rodzinnych online,
  • regularną pracę szkoleniową z szerokim zapleczem kadr U-12, U-15, U-20 i juniorek.

  Z pomocy programu skorzystać mają ci, na których rozwoju najbardziej nam zależy i których najłatwiej ukierunkować, a jednocześnie wychwycić pod kątem szkolenia centralnego w przyszłości i zasilania reprezentacji Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych. Rozmawiamy zatem w głównej mierze o zawodnikach początkujących i niezaawansowanych lub średniozaawansowanych. Wsparcie dla trenerów i instruktorów z kraju, którzy nie mają możliwości, umiejętności, samozaparcia, by w trudnych warunkach prowadzić szkolenie lub choćby do niego mobilizować, w tym nawet zawodników z kręgów reprezentacyjnych. Przy okazji – wyprodukowanie nowych materiałów szkoleniowych, do późniejszego wykorzystania w bieżącej pracy szkoleniowej. Program ten ma za zadanie zatrzymanie przy brydżu jak największej grupy młodych zawodników, którzy stracili swoje naturalne miejsce do treningów i spotkań (szkoła, klub, dom kultury). Zachęcenie i wprowadzenie ich w świat turniejów internetowych Zainteresowanie brydżem jak największej grupy rodziców dzieci uprawiających tę dyscyplinę – nie ma lepszej okazji i nie będzie niż codzienna możliwość obserwacji gry dzieci w internecie z domu! Już widać takie zainteresowanie w grupach choćby „skawińskiej” czy „bielskiej”, gdzie rodzice są zainteresowani grą w turniejach i nauką podstaw brydża. Wielu z nich to osoby o stabilnej sytuacji finansowej, chętne i zaangażowane w pomoc bieżącą, przez co można zakładać, że ich obecność w brydżu może być czymś wartościowym w przyszłości.

  Uchwała nr 24/2020/2016-2020

  Zarząd zatwierdza budżet dla programu “Tarcza anty-kryzysowa (TAK) dla brydża młodzieżowego”.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 11 za.

 7. Marcin Wasłowicz przedstawił zmianę Regulaminu Klasyfikacyjnego, która ma charakter porządkowy. W toku prac Komisja Regulaminów Sportowych zaproponowała jednocześnie ujednolicenie i zapisu dotyczącego też rozgrywek kadrowych, gdyż ich regulaminy i tak zatwierdzane są przez Zarząd.

  Uchwała nr 25/2020/2016-2020

  Zarząd zatwierdza zmiany w Regulaminie Klasyfikacyjnym:

  pkt 22. otrzymuje brzmienie:

  Liczbę PKLi w rozgrywkach kadrowych określa odpowiedni regulamin rozgrywek kadrowych zatwierdzony przez Zarząd PZBS.

  pkt 23. otrzymuje brzmienie:

  W turniejach rozgrywanych przez internet PKLe określają odpowiednie regulaminy rozgrywek zatwierdzone przez Zarząd.

  oraz zmianę w Regulaminie Sportowym BridgeNET

  Pkt III, otrzymuje brzmienie:

  PKLe za każdy turniej oblicza się wg punktu 9 przyjmują, że waga turnieju wynosi 1.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 10 za, 1 wstrzymał się.

 8. Prezes przedstawił program kontynuacji Ligi Czwórek, planowana jest druga edycja Ligi, po dwóch tygodniach przerwy. W czasie tej przerwy planowane są rozgrywki pucharowe, które będą kontynuowane równolegle z drugą edycją Ligi Czwórek. Ponadto planowane są okazjonalne turnieje parowe i teamowe wielosesyjne w soboty i niedziele (o organizację takich turniejów będą mogły się starać również wojewódzkie związki brydża sportowego).

 9. W związku z obecną sytuacją Prezes zaproponował głosowanie nad odwołaniem imprez mistrzowskich w zaplanowanych terminach. Rozważając oczywiście ich rozegranie pod koniec roku, jeśli okoliczności tylko na to pozwolą.

  Uchwała nr 26/2020/2016-2020

  Zarząd odwołuje organizację Mistrzostw Polski Seniorów oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski w zaplanowanych terminach.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 11 za.

 10. Prezes omówił kwestię rozgrywek ligowych. Priorytetem jest dokończenie rozgrywek ligowych sezonu 2019/20. Prezes zaproponował, aby przy zgodzie obydwóch drużyn rozegrać mecze barażowe online, a Final Four rozegrać w pierwszym możliwym terminie przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności w hotelu. Igor Chalupec zaproponował, aby z podjęciem decyzji poczekać na ogłoszenie oficjalnych decyzji w sprawie “odmrażania sportu”.

 11. Adrian Bakalarz zapytał, czy w związku z przyjęciem programu dla młodzieży Marcina Kuflowskiego, będą przyznawane PKL-e dla zawodników biorących udział w turniejach młodzieżowych. Prezes odpowiedział, że tak.

 12. BBO na fali.

  Uchwała nr 27/2020/2016-2020

  Zarząd postanawia, że turnieje “BBO na fali” mogą odbywać się do końca kwietnia (chyba że regulamin turnieju stanowi inaczej – decyzja o kontynuacji w gestii Dyrektora Biura.)

  Głosowało 11 członków Zarządu – 7 za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się. Adrian Bakalarz wyraził zdanie odrębne.

  Adrian Bakalarz:

  • Nie widzę żadnej kolizji turniejów płatnych z bezpłatnymi, jeśli są organizowane w godzinach akceptowalnych przez BBO
  • Nie widzę żadnych przeciwwskazań w obecnej sytuacji, na PKLe w turniejach lokalnych jak było to w turniejach BBO na fali
  • W trudnym dla brydża czasie powinniśmy się nawzajem wspierać i umożliwiać sobie szanse rywalizacji za wszelką cenę.
 13. Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył posiedzenie.

Poprawiony (piątek, 01 maja 2020 22:03)