Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat początkowy II ligi 2022/23

II liga 2022/23 - komunikat początkowy

1.

Do rozgrywek II ligi sezonu 2022/23 przystąpi do 66 drużyn, które zostaną podzielone na cztery grupy. Podział na grupy będzie stanowił załącznik do niniejszego komunikatu.

2.

Zasady awansów i spadków:

 

2.1

Miejsca 1-2 - awans do I ligi;

 

2.2.

Miejsce 3 - baraż o awans do I ligi;

 

2.3.

Miejsca 4-10 - utrzymanie w II lidze;

 

2.4.

Miejsca 11-12 - baraż o utrzymanie w II lidze;

 

2.5.

Miejsca 13-16 (18) - spadek do III ligi.

 

 

2.6.1

Do II ligi awansują bezpośrednio wytypowani przez WZBS mistrzowie III ligi.

 

 

2.6.2

Do barażu powołanych zostaje 8 drużyn z województw które posiadają ogółem (we wszystkich ligach) największą liczbę drużyn, z tym że z województw które posiadają dwukrotnie więcej drużyn (przy czym drużyny nie biorące udziału w DMP – np. w lidze szkolnej – nie są brane pod uwagę) niż województwo z którego ma być powołana ostatnia drużyna do barażu powołuje się dwie drużyny. W przypadku takiej samej liczby drużyn decyduje większa liczba drużyn w wyższych ligach.

 

 

2.6.3

Po wytypowaniu drużyn do barażu (nawet, gdy zrobi to przed upływem terminu typowania) WZBS nie może zmienić delegacji drużyny.

3.

Rundę zasadniczą rozgrywek systemem "każdy z każdym" (round-robin, RR) przeprowadza się w trzech zjazdach po 5 meczów. Przy większej liczbie drużyn niż 16 na ostatnim zjeździe RR zostanie rozegranych 7 meczów.

 

3.1.

Każdy mecz składa się z 2 segmentów po 12 rozdań. Skrócenie meczu następuje wyłącznie za zgodą kapitanów i sędziego zawodów (lub za poleceniem sędziego zawodów) – w takim przypadku nie stosuje się innej tabeli VP.

 

3.2.

Podczas RR obowiązuje gra na wspólnych rozdaniach (chyba, że sędzia postanowi inaczej) i prowadzi się klasyfikację Butlera. W przypadku nierównolicznych grup mecze rozgrywane tylko przez jedną grupę również zaliczają się do klasyfikacji.

4.

Po zakończeniu RR rozgrywane są mecze play-off oraz baraże pomiędzy ligami które decydują o końcowym miejscu w lidze.

 

4.1.

Drużyny z miejsc 1-8 walczą o awans, drużyny 9-16 - o utrzymanie. W przypadku większej liczby drużyn w grupie drużyny zajmujące miejsca 17 i 18 po RR spadają do III ligi.

 

4.2.

Każdy mecz składa się z 6 segmentów po 12 rozdań. Uczestnicy mogą w porozumieniu z sędzią zmniejszyć dystans meczu; w takim przypadku C/O pozostaje bez zmian.

 

4.3.

Carry-over (C/O) jest liczone w IMP i wynosi 40% różnicy VP zawsze dla drużyny z lepszego miejsca po fazie round robin.

 

4.4.

Mecze play-off rozgrywane są na różnych rozkładach rozdań.

 

4.5.

Miejsca drużyny kończących sezon meczami opisanymi w tym samym podpunkcie punktu 5, są różnicowane na podstawie końcowej klasyfikacji po RR. Wyjątkiem jest podział miejsc 11-12 - jeśli dokładnie jedna z dwóch drużyn wygra swój mecz barażowy, zajmuje miejsce 11.

 

4.6.

Drużyny mogą (po powiadomieniu Biura PZBS) rozegrać mecz play-off we wcześniejszym terminie. W takim przypadku PZBS nie pokrywa kosztów organizacyjnych ani sędziowskich.

 

4.7.

W przypadku, gdy drużyna w play-off/barażu rezygnuje z uczestnictwa w dalszych rozgrywkach ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Biuro PZBS lub/i sędziego. Podczas wyboru przeciwników taka informacja ma być dostępna dla drużyny wybierającej (w przypadku, gdy rezygnuje drużyna wybierająca, prawo wyboru przeciwnika przechodzi na kolejną drużynę). Gdy informacja o rezygnacji z uczestnictwa pojawi się po wyborze przeciwnika wybór nie może być zmieniony. Walkowery w fazie play-off lub barażu nie wliczają się w liczbę oddanych walkowerów z punktu 4. Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski.

5.

Obowiązuje następujący schemat rozgrywek play-off (ilustracja graficzna):

 

5.1

play-off 1

 

 

5.1.1.

Drużyna z miejsca 1 wybiera przeciwnika z miejsc 3-4, drużyna z miejsca 2 gra z niewybraną.

 

 

5.1.2.

Drużyna z miejsca 5 wybiera przeciwnika z miejsc 7-8, drużyna z miejsca 6 gra z niewybraną. Przegrani kończą sezon na miejscach 7-8.

 

 

5.1.3.

Drużyna z miejsca 9 wybiera przeciwnika z miejsc 11-12, drużyna z miejsca 10 gra z niewybraną. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 9-10.

 

 

5.1.4.

Drużyna z miejsca 13 wybiera przeciwnika z miejsc 15-16, drużyna z miejsca 14 gra z niewybraną. Przegrani kończą sezon na miejscach 15-16.

 

5.2

play-off 2

 

 

5.2.1.

Zwycięzcy meczów z punktu 5.1.1 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon na miejscu 1.

 

 

5.2.2.

Przegrani z meczów z punktu 5.1.1 grają przeciwko zwycięzcom meczów z punktu 5.1.2. Prawo wyboru przeciwnika ma drużyna z najwyższego miejsca w RR. Przegrani kończą sezon na miejscach 5-6.

 

 

5.2.3.

Przegrani z meczów z punktu 5.1.3 grają przeciwko zwycięzcom meczów z punktu 5.1.4. Prawo wyboru przeciwnika ma drużyna z najwyższego miejsca w RR. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 11-12, a przegrani - na miejscach 13-14.

 

5.3

play-off 3  (UWAGA!!! rozgrywany poza zjazdami!!!)

 

 

5.3.1.

Zwycięzcy meczów z punktu 5.2.2 grają przeciwko sobie. Przegrany kończy sezon na miejscu 4. Ten mecz jest rozgrywany pomiędzy zjazdami 4 i 5 na zasadzie umówienia się drużyn. PZBS pokrywa koszty sędziego. Team gospodarzy proponuje minimum trzy terminy i miejsca rozegrania meczu. Termin i miejsce rozegrania meczu należy przekazać do Biura PZBS do 20.02. W przypadku braku porozumienia lub uzgodnień co do terminu pomiędzy drużynami do 20.02 Biuro PZBS wyznaczy czas i miejsce rozegrania barażu (na tę chwilę 21-22 kwietnia 2023 Starachowice). Gospodarzami meczów są drużyny z wyższego miejsca po round-robin.

 

5.4

play-off 4

 

 

5.4.1.

Przegrany meczu 5.2.1 gra przeciwko zwycięzcy meczu 5.3.1 o podział miejsc 2-3. Mecz zostanie rozegrany podczas piątego zjazdu. W przypadku wcześniejszego rozegrania meczu PZBS nie zwraca kosztów organizacji zjazdu oraz kosztów sędziego.

 

5.4

Baraż

 

 

5.5.1

W barażach występują drużyny III ligi zgodnie z punktem 2.6.

 

 

5.5.2

Poszczególne WZBSy powinny do 14 maja wyznaczyć drużyny do awansu i barażu z II ligą. W przypadku gdy ten termin zostanie przekroczony przez WZBS prawo do awansu/barażu może zostać dla danego WZBS wycofane.

 

 

5.5.3

Przeciwników do baraży przedstawi Biuro PZBS na podstawie przydziału terytorialnego (decyduje przynależność drużyny do miasta i danej grupy II ligi; w przypadku drużyn z tego samego miasta drużynie z wyższego miejsca w II lidze zostanie wyznaczony przeciwnik z bliższej lokalizacji).

 

 

5.5.4

Czas rozpoczęcia barażu to 27.05 godz. 19:30, lecz, o ile wyłoniono co najmniej jednego przeciwnika do barażu i został on wybrany, można rozegrać mecz wcześniej. Termin i miejsce rozegrania meczu niezwłocznie należy przekazać do Biura PZBS. W przypadku wcześniejszego rozegrania meczu PZBS nie zwraca kosztów organizacji zjazdu ani kosztów sędziego.

 

 

5.5.5

Carry-over wynosi 7,2 IMP dla drużyny z wyższej ligi. Uczestnicy mogą w porozumieniu z sędzią zmniejszyć dystans meczu; w takim przypadku C/O pozostaje bez zmian.

6.

Przed rozpoczęciem segmentu każda para powinna przedłożyć przeciwnikom dwa egzemplarze karty konwencyjnej. W przypadku jej braku każdy problem tłumaczeń może być rozstrzygnięty niekorzystanie dla pary nieposiadającej karty konwencyjnej

7.

Czas na rozegranie 12-rozdaniowego segmentu wynosi 110 minut. Godziny rozpoczęcia poszczególnych segmentów zgodnie z opublikowanym harmonogramem.

8.

W rozgrywkach obowiązują właściwe regulacje PZBS. W meczach play-off oraz meczach barażowych istnieje możliwość – za zgodą sędziego – ustalenia własnego harmonogramu meczu, z zastrzeżeniem, że nie może się skończyć później niż 30 min. przed następnym meczem (zasady uprzedzania przeciwników o systemach sztucznych pozostają bez zmian – należy uprzedzić obu potencjalnych przeciwników).

9.

Pary stosujące systemy wysoce sztuczne są zobowiązane do przesłania opisów systemów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. najpóźniej 2 tygodnie przed meczem, w którym system wysoce sztuczny może zostać zastosowany..

10.

Do 18.09.2022 drużyna musi być zarejestrowana w systemie CEZAR (zgłoszenia w WZBS) oraz uzyskać licencję klubową (jeśli jej nie posiadała).

11.

Do 21.09.2022 należy wpłacić wpisowe za drużynę 3000 zł na konto PZBS 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

12.

Odpowiedzialny za stronę techniczną rozgrywek zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie imprezy, zmiany lokalizacji zjazdów, uszczegółowienie/uzupełnienie komunikatu oraz zawieszenie/odwołanie rozgrywek.

13.

Odpowiedzialnym za sprawy techniczno-merytoryczne (poza uprawnieniami sportowymi przysługującymi Wydziałowi Gier) jest Kierownik Wyszkolenia PZBS.

 

13.1

O kwestiach technicznych, jak np. określenie przekroczenia czasu wybrania przeciwnika (bądź przedłużenia czasu na wybór) decyduje Wydział Gier bądź – w czasie trwania zjazdu - sędzia zawodów.

                  Aleksander Krych                                                       Sławomir Zawiślak

        Kierownik Wyszkolenia PZBS                              Przewodniczący Wydziału Gier PZBS