strona tytułowa spis treści indeks ← 80 → 82 EN: Law 81

Sędzia zawodów

Oficjalny status

Sędzia jest oficjalnym przedstawicielem Organizatora Zawodów.

Ograniczenia i odpowiedzialność

  1. Sędzia jest odpowiedzialny za techniczną stronę zawodów. Ma uprawnienia do naprawiania wszelkich uchybień Organizatora Zawodów.
  2. Sędzia stosuje niniejsze przepisy oraz regulaminy ogłoszone na mocy niniejszych przepisów i działa w zakresie przez nie określonym.

Obowiązki i uprawnienia sędziego

Sędzia (nie gracze) ma prawo do sprostowania nieprawidłowości i rekompensowania szkód. Zakres obowiązków i uprawnień sędziego zwykle obejmuje również:

  1. Utrzymywanie dyscypliny i zapewnienie normalnego przebiegu gry.
  2. Stosowanie i interpretowanie niniejszych przepisów, a także informowanie graczy o ich uprawnieniach i obowiązkach, które z tych przepisów wynikają.
  3. Sprostowanie błędów oraz nieprawidłowości, o których dowiaduje się w jakikolwiek sposób przed upływem okresów ustalonych zgodnie z przepisami 79C oraz 92B.
  4. Wymierzanie sprostowań w odpowiednich sytuacjach i korzystanie z uprawnień przewidzianych w przepisach 9091.
  5. Uchylanie sprostowania nieprawidłowości, według własnego uznania, gdy o to uchylenie występuje strona niewykraczająca.
  6. Rozstrzyganie sporów.
  7. Przedstawianie kwestii spornych odpowiedniej komisji.
  8. Przekazywanie wyników do oficjalnej dokumentacji, gdy Organizator Zawodów tego wymaga, a także wykonywanie innych czynności przekazanych mu przez Organizatora Zawodów.

Delegowanie obowiązków

Sędzia może delegować każde obowiązki swoim pomocnikom, ale nie jest przez to zwolniony z odpowiedzialności za należyte ich wypełnienie.