Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Licencje na programy Jana Romańskiego

PZBS jest właścicielem majątkowych praw autorskich do programów Jana Romańskiego – „Pary” oraz „Teamy”, służących do obliczania wyników rozgrywek brydżowych. PZBS udziela licencji na wymienione programy sędziom, organizatorom i organizacjom na opisanych tutaj zasadach.

 

Uwaga! Niniejszy komunikat nie dotyczy programu KoPS. PZBS nie jest właścicielem praw do tego programu.

 

Ceny licencji na użytkowanie programów zostały ustalone w następujących wysokościach:

 1. Licencja na program „Pary”
  1. 250 zł – dla osoby fizycznej
  2. 600 zł – dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 2. Licencja na program „Teamy” (zobacz bezpłatny samouczek J. Romańskiego i M. Czajkowskiego)
  1. 400 zł – dla osoby fizycznej
  2. 1000 zł – dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

W sprawie zakupu licencji należy kontaktować się z pracownikiem Biura PZBS –  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Oba programy były testowane głównie na systemach operacyjnych Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32- i 64-bitowe). Znane są problemy w działaniu Par na systemie Windows 8.1 (nie 8).

 

Treść licencji udzielanej przez PZBS w ramach w/w cen na każdy z programów:

 1. Polski Związek Brydża Sportowego (Licencjodawca) udziela Licencjobiorcy licencji na użytkowanie pakietu programów Jana Romańskiego pn. „Pary” [lub „Teamy”], zwanego dalej Oprogramowaniem.
 2. Umowa licencji zostaje zawarta z chwilą uiszczenia stosownej opłaty przez Licencjobiorcę.
 3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Licencjodawca zrzeka się prawa wypowiedzenia licencji. Licencjobiorca zrzeka się prawa wypowiedzenia umowy po otrzymaniu egzemplarza Oprogramowania.
 4. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: publiczne uruchamianie i zwielokrotnianie Oprogramowania przez Licencjobiorcę, także w celach komercyjnych, związane z wykorzystaniem programów do prowadzenia rozgrywek brydżowych oraz testowaniem programów we własnym zakresie.
 5. W przypadku Licencjobiorcy niebędącego osobą fizyczną licencja obejmuje prawo wykorzystywania Oprogramowania równocześnie przez maksymalnie pięć osób fizycznych, pozostających z Licencjobiorcą w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku służbowym lub cywilnoprawnym, do celów bezpośrednio związanych z działalnością Licencjobiorcy.
 6. Licencja obejmuje także ewentualne przyszłe aktualizacje Oprogramowania.
 7. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udostępniania Oprogramowania oraz jego składników, w szczególności indywidualnych kodów instalacyjnych, osobom trzecim.
 8. Licencjodawca w ramach udzielonej licencji nie świadczy innych usług na rzecz Licencjobiorcy, w szczególności usług szkolenia z zakresu obsługi Oprogramowania czy rozwiązywania problemów związanych z działaniem Oprogramowania.
 9. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z użytkowania Oprogramowania, a w szczególności za błędne działanie Oprogramowania.
 10. Spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Licencjodawcy.