Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

XXXIII Mistrzostwa Polski Leśników

Komitet Organizacyjny XXXIII Mistrzostw Polski Leśników w Brydżu Sportowym w oparciu o Decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 79 z dnia 5 lipca 2022 r. znak spr. GK.166.13.2022 ma zaszczyt zaprosić leśników-brydżystów do udziału w corocznych zawodach, w których zostaną wyłonieni indywidualni i drużynowi medaliści Mistrzostw Polski Leśników w brydżu.

Impreza o charakterze wielofunkcyjnym odbędzie się w dniach 11-14 października 2022 r. na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski, w Hotelu „Dobre z lasu” przy ul. Leśnej 64 w Solcu Kujawskim. Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są pracownicy jednostek Lasów Państwowych, Parków Narodowych, instytucji badawczych i naukowych leśnictwa, biur urządzania lasu oraz pracownicy i pracodawcy firm usługowych świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych, a także emerytowani pracownicy LP, absolwenci, uczniowie i studenci szkół leśnych. Honorowy patronat nad mistrzostwami objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Pan Józef Kubica. W załączeniu: szczegółowy harmonogram zawodów, regulamin oraz mapka dojazdu do Hotelu „Dobre z lasu”.

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Marek Wyżlic, Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, tel. 510-066-020, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 5 października 2022 r.

Koszt uczestnictwa: 900,00 zł od osoby będącej uczestnikiem zawodów, ok. 650,00 zł od osoby towarzyszącej – np. kierowcy. Ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata należności za uczestnictwo w imprezie, na konto Nadleśnictwa Solec Kujawski, ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski. Wpłat należy dokonać w terminie do 5 października 2022 r. na konto nr: 26 1240 3507 1111 0000 3057 6287 BANK PEKAO S.A. I O/Solec Kujawski. Tytuł wpłaty: nazwisko(a) uczestnika(ów) - z dopiskiem: „XXXIII MPLwBS Solec Kujawski”.

Organizator zastrzega, że impreza o której mowa powyżej odbędzie się pod warunkiem, iż nie zostaną wprowadzone obostrzenia dotyczące możliwości organizacji imprez, spotkań i zebrań, określone w rozporządzeniu RM ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego lub z wystąpienia stanu epidemii, które uniemożliwią jej realizację.

Szczegółowy program

11.10.2022 r. (wtorek) 

 • przyjazd i zakwaterowanie uczestników w hotelu „Dobre z lasu”
 • kolacja w godz. 1800-1900
 • Turniej Par PRO-AM – 1930 - 2200

12.10.2022 r.  (środa)

 • 0800  Śniadanie
 • 0845  Otwarcie XXXIII Mistrzostw Polski Leśników w Brydżu Sportowym 
 • 0900  Turniej Par - IMPY 
 • 1400  Obiad 
 • 1500  Turniej Indywidualny
 • 1900  Kolacja
 • 2100  Turniej Nocny

13.10.2022 r.  (czwartek) 

 • 0800 Śniadanie
 • 0900 -1300 Turniej Par - MAXY cz. I
 • 1315 Obiad
 • 1345-1545 Wyjazd turystyczny 
 • 1600 -1930 Turniej Par - MAXY cz. II
 • 2000 Uroczysta kolacja 

14.10.2022r. (piątek)

 • 0745 Śniadanie
 • 0830 Turniej Teamów 
 • 1430 Obiad
 • 1600 Ogłoszenie wyników i zakończenie XXXIII Mistrzostw Polski Leśników w Brydżu Sportowym 

Regulamin kongresu

I. Postanowienia wstępne

 1. XXXIII Mistrzostwa Polski Leśników w Brydżu Sportowym odbędą się na terenie RDLP w Toruniu, w Nadleśnictwie Solec Kujawski, w dniach od 11 do 14 października 2022 r.

 2. Zaproszenie oraz szczegółowe informacje dotyczące Mistrzostw zostaną umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa Solec Kujawski.

 3. Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są pracownicy jednostek Lasów Państwowych, Parków Narodowych, instytucji badawczych i naukowych leśnictwa, biur urządzania lasu oraz pracownicy i pracodawcy firm usługowych świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych, a także emerytowani pracownicy LP, absolwenci, uczniowie i studenci szkół leśnych.

 4. Organizator może wyjątkowo dopuścić do udziału w Mistrzostwach osoby niespełniające wymogów regulaminowych, na warunkach umożliwiających zdobywanie nagród rzeczowych i punktów (PKL), bez prawa do nabycia tytułów mistrzowskich. Uczestnik nie spełniający wymogów określonych w pkt. 3 nie może mieć współczynnika WK wyższego od 3.

 5. Mistrzostwa odbywają się w formie kongresu brydżowego, uznawanego przez Polski Związek Brydża Sportowego za środowiskowe mistrzostwa Polski. W skład kongresu wchodzą:

  1. turniej indywidualny
  2. turniej par (IMPY)
  3. turniej par (MAXY)
  4. turniej teamów
 6. Każdy z wymienionych turniejów jest autonomiczny, co oznacza, że można w nim z osobna zdobywać tytuły, puchary, nagrody rzeczowe oraz PKL-e (dla zawodników zrzeszonych w PZBS).

 7. Turniej PRO-AM i nocny są turniejami dodatkowymi, niewchodzącymi do punktacji długofalowej kongresu.

 8. Klasyfikacją najważniejszą, decydującą o wyłonieniu indywidualnego Mistrza Polski Leśników w Brydżu Sportowym na rok 2022, będzie klasyfikacja kongresowa, prowadzona na zasadzie punktacji długofalowej.

II. Zasady prowadzenia klasyfikacji długofalowej

 1. Punkty klasyfikacji długofalowej (PDF-y) zdobywane będą według następujących reguł:

  1. w turnieju indywidualnym - zwycięzca otrzymuje liczbę PDF równą liczbie startujących, a każdy następny zawodnik o l PDF mniej;

  2. w turnieju par IMPY - pierwsza para w turnieju otrzyma liczbę PDF równą dwukrotnej liczbie uczestniczących par, a każde kolejne miejsce o 2 PDF mniej;

  3. w turnieju par MAXY - pierwsza para w turnieju otrzyma liczbę PDF równą trzykrotnej liczbie uczestniczących par, a każde kolejne miejsce o 3 PDF mniej;

  4. w turnieju teamów zwycięzcy otrzymają liczbę PDF równą czterokrotnej liczbie startujących teamów, a każdy następny team kolejno o 4 PDF mniej;

  5. za czołowe miejsca we wszystkich czterech turniejach zawodnicy będą dodatkowo premiowani poprzez przydzielenie im odpowiednio za:

   • I miejsce - 5 PDF
   • II miejsce - 4 PDF
   • III miejsce - 3 PDF
   • IV miejsce - 2 PDF
   • V miejsce - 1 PDF
 2. Ilekroć w punkcie 1 jest mowa o zwycięzcach w parach i teamach, to w punktacji długofalowej rozumie się przez to przydzielenie stosownej ilości PDF każdemu zawodnikowi z osobna.

 3. W przypadku miejsc dzielonych w poszczególnych konkurencjach przyznaje się liczby PDF w wysokości średniej arytmetycznej, a ułamki zaokrągla się w górę do pełnych liczb.

 4. W przypadku równej ilości PDF o wyższym miejscu w klasyfikacji kongresowej decyduje wyższe miejsce w turnieju indywidualnym, a następnie w turnieju teamów, par na maxy i par na impy.

  Brak możliwości wyłonienia zwycięzcy na tej podstawie, rozstrzygnięty zostanie w drodze losowania.

III. Zasady gry.

 1. Turnieje: indywidualny, par i teamów przeprowadza się według zasad i przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego.

 2. Kwestie szczegółowych zasad przeprowadzania turniejów i klasyfikowania w nich uczestników, organizator powierza Sędziemu Mistrzostw, który zobowiązany będzie zaznajomić zawodników z tymi zasadami.

 3. We wszystkich turniejach zobowiązuje się uczestników do przestrzegania przepisów PZBS oraz prowadzenia licytacji przy użyciu kaset licytacyjnych (bidding-box’ów).

 4. Zabrania się stosowania systemów licytacyjnych wysoce sztucznych.

 5. Wszystkie odzywki do wysokości 3 NT włącznie, mogące być niezrozumiałe dla przeciwników, należy sygnalizować poprzez położenie na stół kartonika ALERT.

 6. Wszystkie odzywki skaczące należy akcentować poprzez położenie na stół kartonika STOP. Po odzywce skaczącej nie wolno przeciwnikowi licytować do chwili, gdy kartonik ten nie zostanie schowany ponownie do kasety.

 7. Wszelkie sytuacje sporne w grze rozstrzyga Sędzia Mistrzostw.

 8. W turnieju par i teamów przyjmuje się formułę OPEN, przez co rozumie się, że uczestnicy Mistrzostw mogą się w nich dobierać bez konieczności reprezentowania tej samej jednostki organizacyjnej (RDLP, n-ctwo, ZUL itp.). Jednak do uzyskania tytułu Drużynowego Mistrza Polski Leśników i kolejnych Wicemistrzów w turnieju teamów, stawia się warunek, że teamy muszą swoją nazwą nawiązywać do reprezentowanych jednostek i musi się w nich znajdować co najmniej dwóch zawodników pozostających z tą jednostką w związku.

  Dopuszcza się możliwość wystawienia kilku zespołów w ramach reprezentowania jednej jednostki.

IV. Uwagi końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują:

  1. przepisy PZBS
  2. rozstrzygnięcie Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i dokonywania korekt w niniejszym regulaminie.

 3. Na sali gry obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych, a uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ładu i porządku oraz zasad sportowego zachowania.

 4. Nagrody, puchary i inne upominki nieodebrane na uroczystym rozdaniu nagród nie będą przysyłane pocztą.