Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Konkurs na organizację GPPP i GPPT 2023

 

Komunikat dotyczący konkursu ofert na organizację turniejów cyklu Grand Prix Polski Par oraz Grand Prix Polski Teamów w roku 2023

 

W cyklu rocznym rozpoczynającym się w styczniu 2023 roku zamierzamy po raz kolejny dokonać wyboru organizatorów turniejów eliminacyjnych Grand Prix Polski Par (dalej „GPPP”) oraz Grand Prix Polski Teamów (dalej „GPPT”) w drodze otwartych konkursów ofert. 

 1. Otwarty konkurs ofert na organizację turniejów cyklu GPPP oraz GPPT jest przeprowadzany przez Zarząd PZBS.
 2. W ramach cyklu GPPP zostanie rozegranych do 16 turniejów eliminacyjnych.
 3. Składane oferty winny uwzględniać jeden termin możliwy na odbycie imprezy jako jedynej w danym terminie.
 4. Oferentom nie wolno zgłaszać organizacji imprezy w terminie który kolidowałby z rozgrywkami ligowymi oraz pierwszymi terminami kadr umieszczonych w Jednolitym Kalendarzu Sportowym.
 5. Oferenci mogą składać oferty na organizację jednej imprezy lub kilku imprez spośród GPPP, GPPT.
 6. Kształt oferty (zakres przedstawianych informacji, materiałów i dokumentów) pozostają w gestii oferenta. Z punktu widzenia organizatora konkursu istotne jest, aby oferta przedstawiała możliwie pełne, szczegółowe i wiarygodne informacje pozwalające na dokonanie oceny. Składający ofertę musi mieć świadomość, że złożenie oferty po terminie, na niewłaściwy adres czy w zakresie uniemożliwiającym dokonanie oceny zgodnie z podanymi kryteriami oceny będzie powodowało wykluczenie oferty z konkursu.
 7. Oferta składana przez organizatora ubiegającego się po raz kolejny o organizację imprezy z cyklu musi zawierać przedstawienie rozliczenia poprzedniej imprezy (takie rozliczenie musi być dołączone do oferty – nie są uznawane oświadczenia, iż rozliczenie zostało uprzednio dostarczone). Oferty nie zawierające rozliczenia mogą być odrzucone bez rozpatrzenia.
 8. Oferty będą oceniane pod kątem spełnienia poniższych kryteriów:
  • wysokość zadeklarowanego dofinansowania nagród głównych – w ocenie zostanie uwzględnione rozliczenie imprezy w poprzedniej (ostatniej rozegranej) imprezie;
  • wprowadzenie dodatkowych nagród niekumulowanych z głównymi;
  • doświadczenie organizacyjne i frekwencja podczas rozgrywanych w poprzednich latach turniejów,
  • proponowane warunki lokalowe (w tym sala, bufet, deklaracja wprowadzenia zasłon na stołach (w GPPT), etc.) miejsca rozgrywek,
  • warunki pobytowe (różnorodność oferty) proponowane przez organizatora,
  • inne - m.in., dogodna lokalizacja na terenie kraju, dodatkowe atrakcje dla uczestników, etc.);
  • organizacja w ramach mityngu zarówno GPPP, jak i GPPT (lub MP).
 9. Organizator turnieju eliminacyjnego GPPP ma obowiązek przeznaczyć dodatkowo co najmniej kwotę 3.500 zł doliczoną do nagród finansowych. Najpóźniej 30 dni po odbyciu imprezy organizator jest zobowiązany przekazać do biura PZBS rozliczenie imprezy GPPP i / lub GPPT potwierdzające spełnienie warunków finansowych zawartych w ofercie.
 10. Oferent winien zadeklarować przeznaczenie minimum 50% wpisowego na nagrody pieniężne. Nagrody pieniężne winny być przydzielane co najmniej 10% uczestników turnieju. Najniższa nagroda finansowa powinna wynosić co najmniej 125% kwoty wpisowego dla członków PZBS (bez ulg).
 11. Jeśli organizator turnieju eliminacyjnego nie zaznaczył innego podziału nagród, wysokości nagród oblicza się wg klucza: pierwsza nagroda – 10, druga nagroda – 7, trzecia nagroda – 5, czwarta nagroda – 4, piąta i następne – po 3, nagrody specjalne – po 2. Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na nagrody dzieli przez sumę punktów powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wysokości poszczególnych nagród. Po obliczeniu wysokości nagród z klucza, te mogą być dalej różnicowane.
 12. Oferty winny być składane na adres Biura PZBS w formie elektronicznej wyłącznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 15 października 2022 roku.
 13. Do 26 października 2022 roku Biuro PZBS będzie uzyskiwało ewentualne wyjaśnienia i doprecyzowania od oferentów. Na Zebraniu Zarządu PZBS w dniu 2 listopada Zarząd zdecyduje o kwestii niniejszego Konkursu.
 14. Oferent po uzyskaniu organizacji turnieju ma obowiązek minimum miesiąc przed imprezą podpisać Umowę na Organizację Imprezy Centralnej z Zarządem PZBS pod rygorem unieważnienia przyznania organizacji imprezy.
 15. Oferent, który zadeklaruje dofinansowanie w oczekiwanej wysokości a następnie go nie zrealizuje, może utracić możliwość ubiegania się o organizację w ramach kolejnego cyklu zarówno GPPP, jak i GPPT, bez względu na to, jakiej imprezy dofinansowaniu uchybił.
 16. Zarząd PZBS ma prawo do zmiany decyzji konkursowej.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Sprawy nie ujęte w niniejszym komunikacie rozstrzyga Zarząd PZBS.