Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Kadrowych Rozgrywek Mikstowych 2024

Regulamin Kadrowych Rozgrywek Mikstowych 2024

I. Informacje podstawowe

1. Podstawowym celem rozgrywek Kadry Mikstowej (KMxt) jest budowa szerokiego zaplecza na przyszłość oraz przygotowanie i szkolenie wybranej liczby zawodników do rozgrywek mistrzowskich w najbliższych latach. Celem krótkoterminowym jest wyłonienie Mikstowej Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Teamów w Danii w czerwcu 2024.

2. Organizatorem rozgrywek jest PZBS.

3. Rozgrywki są otwarte dla wszystkich par mikstowych, w których każdy z zawodników:

a. jest obywatelem Polski lub uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo;

b. spełnia warunki Eligibility Code EBL i WBF;

c. jest zrzeszony w PZBS i ma opłaconą składkę zawodniczą w roku 2024;

d. spełnia wymogi Karty Reprezentanta i deklaruje gotowość do przyjęcia jej postanowień;

e. nie jest obarczony innymi przeciwwskazaniami uniemożliwiającymi reprezentowanie Polski na zawodach międzynarodowych lub też poinformował o takich przeciwwskazaniach i uzyskał zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo.

4. Rozgrywki prowadzone będą w następujących etapach:

a. Kadra Mikstowa 1 (KMxt1) – kryterium parowe na IMP-y (z przeliczeniem na VP lub bez przeliczenia, w zależności od systemu rozgrywek);

b. Kadra Mikstowa 2 (KMxt2) – kryterium parowe na IMP-y z przeliczeniem na VP;

c. Szeroka Reprezentacja (SzR) – mecze, sparingi i szkolenia, program uzgodniony z Selekcjonerem.

5. Szczegółowy system rozgrywek, harmonogram oraz zasady obliczania wyników będą ogłaszane w oddzielnych komunikatach po zamknięciu listy zgłoszeń. Opłata startowa do KMxt1 i KMxt2 wynosi 200 zł od zawodnika za każdy etap (zniżki nie przysługują).

6. Uczestnicy poszczególnych etapów muszą każdorazowo:

a. dokonać zgłoszenia wraz z przedstawieniem planu swoich wspólnych startów w rozgrywkach brydżowych od dnia zgłoszenia do 10.06.2024 – drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

b. dokonać opłaty startowej na konto PZBS z dopiskiem odpowiednio: “KMxt1” lub “KMxt2”.

c. Obowiązków ww. uczestnicy dokonują w terminie do dnia 10.01.2024 r. dla KMxt1 (dotyczy również uprawnionych do bezpośredniego startu w KMxt2) oraz w terminie do dnia 01.03.2024 r. dla KMxt2. Niedopełnienie któregokolwiek z tych obowiązków lub dopełnienie go po terminie może skutkować niedopuszczeniem do udziału w rozgrywkach.

7. Selekcjonerem rozgrywek KMxt na wszystkich etapach jest Kapitan Szerokiej Reprezentacji Mikstowej Mirosław Cichocki. W związku z powyższym w dalszej części regulaminu będzie stosowane określenie “Kapitan”.

8. Podczas dwóch pierwszych kryteriów (KMx1 i KMx2) różnicuje się potrzebne miejsca (do awansu)

a. bezpośredni mecz,

b. wyższa różnica IMP,

c. więcej IMP zdobytych,

d. wskazanie selekcjonera.

Miejsca, które nie wymagają różnicowania pozostawia się ex-aequo.

II. Kadra Mikstowa 1

1. Rozgrywki KMxt1 będą prowadzone w dniach 2-4.02.2024 w Centrum Sportów Umysłowych w Warszawie, przy ul. Polinezyjskiej 10.

2. Pary startujące w KMxt1 dokonują zgłoszenia oraz opłaty startowej zgodnie z pkt. I.6 i I.7.

3. Planuje się rozegranie około 120-150 rozdań.

4. Jeśli liczba par zgłoszonych do KMxt1 będzie niższa niż 16, rozgrywki nie odbędą się. W takiej sytuacji:

a. Kapitan spośród zgłoszonych par samodzielnie powołuje do KMxt2 10 (lub więcej) par wyróżniających się wynikami, postawą sportową, grą w jednym zestawieniu przez dłuższy czas, wysokim WK, wysokim miejscem w Oficjalnym Rankingu Brydżowym PZBS, realizacją planu wspólnych startów itp.;

b. pary wchodzące w skład aktualnej Szerokiej Reprezentacji mają zapewniony udział w KMxt2;

c. parom powołanym do KMxt2 opłata startowa do KMxt1 zostaje zaliczona na poczet KMxt2. Pozostałym parom zwraca się opłatę startową.

5. Z pierwszego etapu kadry KMxt1 Kapitan ma prawo zwolnić 1-4 pary. Lista zwolnionych par zostanie ogłoszona do 15.01.2024.

III. Kadra Mikstowa 2

1. Rozgrywki KMxt2 będą przeprowadzone w dniach 8-10.03.2024 w Warszawie CSU ul.Polinezyjska 10.

2. W rozgrywkach KMxt2 startuje 16 par wybranych w następujący sposób:

a. 6 par z aktualnej Szerokiej Reprezentacji;

b. 6 par, które zajęły miejsca 1-6 w KMxt1 (lub więcej w przypadku niewykorzystania części miejsc z pt. a.);

c. 0-4 pary spośród uczestniczących w KMxt1, powołane przez Kapitana, wyróżniające się wynikami, postawą sportową, grą w jednym zestawieniu przez dłuższy czas itp.;

d. 0-4 pary powołane przez Kapitana bezpośrednio do tego etapu bez udziału w KMxt1;

e. W wyjątkowych przypadkach Kapitan ma prawo powołać do II etapu kadry 1-2 pary nie zgłoszone wcześniej (tj. do 10.01.2024).

3. Pary startujące w KMxt2 dokonują zgłoszenia oraz opłaty startowej zgodnie z pkt. I.6 i I.7.

4. Planuje się rozegranie 180 rozdań (15 rund po 12 rozdań w meczu, od piątku do niedzieli).

IV. Szeroka Reprezentacja

1. Szeroką Reprezentację tworzy 6 par: 2 pary zajmujące pierwsze i drugie miejsce w KMxt2 oraz 4 inne pary wybrane przez Kapitana spośród par zajmujących miejsca 3-10 w KMxt2.

2. Pary z SzR realizują program szkoleniowo-rozgrywkowy uzgodniony z Kapitanem, dobrany indywidualnie dla poszczególnych par.

3. Do zawodników SzR stosuje się przepisy Karty Reprezentanta PZBS, w szczególności zawodnicy ci podpisują i przestrzegają zapisów Karty Reprezentanta PZBS.

4. W razie zmniejszenia się składu SzR Kapitan wedle własnego uznania powołuje pary mikstowe na zwolnione miejsca.

5. W następnych latach będą organizowane rozgrywki kadry mikstowej według schematu zaprezentowanego powyżej. Nie stosuje się kryterium wynikowego dla aktualnej SzR. Kapitan ma możliwość powołania do kolejnej SzR 1, 2 lub 3 par (bez konieczności rozgrywania przez nie rozgrywek kadrowych) z reprezentacji na DME 2024.

6. Para może zostać usunięta z SzR, jeśli któryś z zawodników nie przestrzega zapisów Karty Reprezentanta PZBS lub występuje wyraźny konflikt związany z uczestnictwem zawodnika w innych zawodach/kadrach/Szerokich Reprezentacjach lub nie reprezentuje odpowiedniego poziomu sportowego. Decyzję o usunięciu podejmuje Zarząd PZBS na wniosek Kapitana.

7. Spośród par SzR Kapitan wybiera i przedstawia Zarządowi PZBS propozycję trzech par do reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie i inne w danym sezonie. Ostateczną decyzję podejmuje Zarząd.

V. Reprezentacja Polski (RP) na ME w Danii 2024

W skład RP na ME wchodzą 3 pary powołane przez Kapitana z SzR i zatwierdzone przez Zarząd . Podstawą dokonywania powołań jest przygotowywany przez Kapitana raport dotyczący wyników i postępów poszczególnych par oraz/lub dodatkowe mecze wśród SzR (także z innymi reprezentacjami).

VI. Przepisy końcowe

1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.

2. Rozgrywki są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS.

3. Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych zgodnych z wymaganiami WBF w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów, przy czym w KMx1 karty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim, a w KMx2 – wyłącznie w języku angielskim. Sugerowany sposób przekazania kart – przesłanie e-mailem sędziemu zawodów, na adres podany w komunikacie początkowym.

4. Kapitan rozstrzyga sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu, a Zarząd PZBS podejmuje decyzje w sytuacjach będących wynikiem nadzwyczajnych okoliczności. W sytuacjach niecierpiących zwłoki decyzje, o których mowa w zdaniu poprzednim, może podjąć Kapitan w porozumieniu z Prezesem Zarządu PZBS.

5. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach PZBS rozstrzyga sędzia główny.

6. Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

7. W rozgrywkach zostaną przyznane PKL zgodnie z wytycznymi – „Ogólnymi Zasadami przyznawania pkl za rozgrywki kadrowe”.

 

Mirosław Cichocki

Kapitan Szerokiej Reprezentacji Mikstowej