Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Rozgrywki Kadrowe Open 2018

I. Informacje podstawowe

 1. Rozgrywki Kadrowe 2018 mają na celu wyłonienie Reprezentacji Polski Open na Drużynowe Mistrzostwa Europy Ostenda 2018.
 2. Rozgrywki odbywają się w dwóch fazach.
  1. Faza 1 – rozgrywki par, przeprowadzone w 3 etapach:
   • Kadra Rejonowa (KR),
   • Kadra Krajowa (KK),
   • Kadra Mistrzowska (KM).
  2. Faza 2 – rozgrywki teamowe, przeprowadzone w 2 etapach:
   • Kadra Narodowa I (KN I),
   • Kadra Narodowa II (KN II).
 3. Organizatorem rozgrywek kadrowych od szczebla KK jest Zarząd PZBS.
 4. Szczegółowy system rozgrywek dla każdego etapu będzie ogłaszany w oddzielnym komunikacie po zamknięciu listy zgłoszeń.
 5. Wszyscy uczestnicy przed każdym etapem od KK wzwyż muszą we wskazanych poniżej terminach dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z potwierdzeniem wpłaty na konto opłaty startowej w wysokości 100 zł od zawodnika za każdy etap (zniżki nie obowiązują).
 6. Zgłoszenie się do KK, KM lub KN I zawodników, którzy są uprawnieni do bezpośredniego startu od wyższego etapu rozgrywek kadrowych, jest równoznaczne z rezygnacją z tych uprawnień.
 7. W rozgrywkach teamowych startują teamy 4-, 5- lub 6-osobowe. Zawodnicy tworzący team mogą grać w dowolnych zestawieniach parowych.

II. Kadra Rejonowa

 1. Rozgrywki KR powinny być przeprowadzone do dnia 30.12.2017 r.
 2. Zasady przeprowadzenia rozgrywek określają Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego.
 3. Liczba miejsc awansowych dla okręgów uzależniona jest od liczby zawodników z opłaconą składką zarejestrowanych w danym WZBS na dzień 31.08.2017 r., wg tabeli:
  DS 7 LU 2 PD 2 SW 2
  KP 4 MA 10 PK 2 WM 3
  LB 4 MP 5 PM 4 WP 7
  LD 4 OP 2 SL 5 ZP 3
 4. Zarząd WZBS przedstawia listę par uprawnionych do uczestnictwa w KK do dnia 30.12.2017 r.

III. Kadra Krajowa

 1. Rozgrywki KK będą przeprowadzone 12-14.01.2018 r.
 2. W KK uczestniczą pary awansujące z KR. Bez wcześniejszych eliminacji uprawnione do gry w KK są również pary złożone z zawodników posiadających współczynnik klasyfikacyjny co najmniej 9 WK.
 3. Wszystkie pary zgłaszają się do dnia 02.01.2018 r. drogą elektroniczną z potwierdzeniem wpłaty opłat startowych.
 4. Liczba rozdań – około 120.
 5. Po zamknięciu listy startowej zostanie ogłoszone:
  1. miejsce rozgrywek (2 do 4 lokalizacji – planowane jest zorganizowanie rozgrywek w okręgach śląskim albo małopolskim, dolnośląskim albo wielkopolskim, pomorskim i mazowieckim),
  2. system rozgrywania KK,
  3. harmonogram rozgrywek,
  4. liczba par KK awansujących do KM.

IV. Kadra Mistrzowska

 1. Rozgrywki KM będą przeprowadzone 09-11.02.2018 r. w Warszawie.
 2. W KM uczestniczą pary awansujące z KK. Bez wcześniejszych eliminacji uprawnione do gry w KM są również pary złożone z zawodników z miejsc od 1 do 200 Rankingu Brydżowego PZBS na dzień 30.09.2017 r., które potwierdziły swój udział do dnia 02.01.2018 r.
 3. Wszystkie pary zgłaszają się do dnia 21.01.2018 r. drogą elektroniczną z potwierdzeniem wpłaty opłat startowych.
 4. Liczba rozdań – około 140.
 5. Po zamknięciu listy startowej zostanie ogłoszone:
  1. miejsce rozgrywek KM,
  2. system rozgrywania KM,
  3. harmonogram rozgrywek KM.
 6. Nagrodą dla najlepszej pary KM jest przyznanie przez PZBS środków finansowych na pokrycie kosztów uczestnictwa pary w turniejach z cyklu GPPT i GPPP w trakcie jednego z mityngów brydżowych w 2018 r. w wysokości 2000 zł. Warunkiem przyznania nagrody jest uczestnictwo pary w KN I w 2018 r. Niewykorzystana nagroda nie przechodzi na kolejne pary.

V. Kadra Narodowa I

 1. Rozgrywki KN I będą przeprowadzone w jednym z terminów kadrowych określonych w projekcie kalendarza na 2018 rok (ostateczny termin zostanie podany najpóźniej do 15 grudnia 2017 roku).
 2. W rozgrywkach KN I startuje 8 teamów.
 3. Bez wcześniejszych eliminacji uprawnione do gry w KN I są teamy składające się wyłącznie zawodników z miejsc od 1 do 32 Rankingu Brydżowego PZBS na dzień 30.09.2017 r., które potwierdziły swój udział do dnia 21.01.2018 r. Z tego uprawnienia może skorzystać co najwyżej 6 teamów, a w razie zgłoszenia większej liczby teamów pierwszeństwo zgłoszenia mają teamy według pozycji w Rankingu najwyżej sklasyfikowanego zawodnika danego teamu.
 4. Listę startujących teamów dopełniają teamy utworzone z par uczestniczących w KM, przy czym prawo utworzenia teamu otrzymują kolejno czołowe pary KM. Tak tworzone teamy mają również prawo wyboru zawodników spełniających kryterium miejsca w Rankingu opisane w pkt. 3.
 5. Wszystkie teamy zgłaszają się do dnia 28.02.2018 r. drogą elektroniczną z potwierdzeniem wpłaty opłat startowych.
 6. Rozgrywki KN I odbywają się w systemie pucharowym do dwóch porażek jako mecz 64-rozdaniowe (4x16 rozdań).
  1. Drużyny wygrywające dwa pierwsze mecze systemem pucharowym kończą rozgrywki KN I i awansują do KN II.
  2. Drużyny przegrywające dwa pierwsze mecze systemem pucharowym kończą rozgrywki.
  3. Pozostałe drużyny rozgrywają trzeci mecz. Przegrani kończą rozgrywki.
  4. Zwycięzcy meczu z pkt. c rozgrywają między sobą czwarty mecz, o awans do KN II. W przypadku niezgłoszenia się Reprezentacji Polski do KN II, tego meczu nie rozgrywa się, a awans uzyskują obie drużyny.

VI. Kadra Narodowa II

 1. Rozgrywki KN II będą przeprowadzone w jednym z terminów kadrowych określonych w projekcie kalendarza na 2018 rok (ostateczny termin zostanie podany najpóźniej do 15 grudnia 2017 roku).
 2. Bez wcześniejszych eliminacji uprawniona do gry w KN II jest aktualna Reprezentacja Polski, pod warunkiem potwierdzenia uczestnictwa do dnia 31.03.2018 r.
 3. W rozgrywkach KN II startują 4 teamy. Liczba teamów awansujących z rozgrywek KN I uzależniona jest od potwierdzenia uczestnictwa w KN II teamu aktualnej Reprezentacji Polski.
 4. Wszystkie teamy zgłaszają się do dnia 11.04.2018 r. drogą elektroniczną z potwierdzeniem wpłaty opłat startowych. Zawodnicy Reprezentacji pochodzący ze składu, który wygrał rozgrywki kadrowe w 2017 roku, są zwolnieni z opłat startowych.
 5. Team aktualnej Reprezentacji Polski zachowuje swoje prawa, jeżeli wystąpi w nim minimum 4 zawodników ze składu, który wygrał rozgrywki kadrowe w 2017 roku (tj. jeżeli każdy z tych 4 zawodników rozegra min. jeden segment). Team Reprezentacji w składzie 4- lub 5-osobowym może zostać uzupełniony zawodnikami, którzy odpadli na etapie KN I lub spełniają kryterium miejsca w Rankingu opisane w pkt. V.3.
 6. Team awansujący z KN I gra w niezmienionym składzie, jeśli był 6-osobowy, z zastrzeżeniem pkt. VIII.7. Jeśli natomiast był 4- lub 5-osobowy, to może zostać uzupełniony zawodnikami, którzy odpadli na etapie KN I lub spełniają kryterium miejsca w Rankingu opisane w pkt. V.3.
 7. Rozgrywki KN II odbywają się w systemie play-off:
  1. mecze półfinałowe (8x16 rozdań),
  2. mecz finałowy (10x16 rozdań).

VII. Reprezentacja Polski

 1. Prawo reprezentowania Polski uzyskuje team, który zwyciężył w finale KN II.
 2. Po wygraniu KN II prawo reprezentowania Polski mają tylko zawodnicy, którzy w KN II rozegrali min. 33% wszystkich rozdań, z czego min. 40% rozdań meczu finałowego.
 3. Rezerwę Reprezentacji stanowią zawodnicy z teamu, który uczestniczył w finale rozgrywek. Zawodników rezerwy powołuje do Reprezentacji Zarząd PZBS, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – Prezydium Zarządu PZBS.
 4. Pary Reprezentacji oraz pary rezerwy Reprezentacji zobowiązane są do:
  1. przestrzegania zapisów zawartych w Karcie Reprezentanta,
  2. realizacji zadań szkoleniowych określonych przez Kapitana Reprezentacji Open PZBS.

  Niespełnienie tych warunków może skutkować pozbawieniem posiadanych praw.

VIII. Przepisy sportowo-organizacyjne

 1. W rozgrywkach obowiązują właściwe regulaminy i przepisy PZBS, a w szczególności:
  1. Regulamin Zawodów PZBS, w szczególności w zakresie zróżnicowania miejsc dzielonych,
  2. Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017,
  3. polityka systemowa EBL.
 2. W etapach parowych wyniki spotkań oblicza się w VP w skali ułamkowej 20:0 w oparciu o saldo IMP uzyskane w rozgrywanych rozdaniach. Wyniki poszczególnych rozdań będą obliczane metodą do średniej po odrzuceniu ok. 25% skrajnych zapisów z każdej strony protokołu („butler”).
 3. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach i komunikatach PZBS rozstrzyga sędzia główny.
 4. Uprawnionymi do gry są zawodnicy, którzy:
  1. spełniają kryteria prawa gry w reprezentacji Polski określone przez European Bridge League (EBL Bona Fide Residence Requirements),
  2. opłacili przed startem w rozgrywkach składkę zawodniczą PZBS na 2018 r.
  3. nie podlegają prawomocnej karze dyskwalifikacji w czasie któregokolwiek etapu rozgrywek, w którym uczestniczą.
 5. Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych według kryteriów dla danego etapu:
  1. w KK pełnej karty konwencyjnej w języku polskim lub angielskim w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów,
  2. począwszy od KM 3 egzemplarzy Karty Konwencyjnej sporządzonej w języku angielskim na formularzu WBF, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów.
 6. Punkty klasyfikacyjne w rozgrywkach będą przyznawane na zasadach określonych przez Komisję Klasyfikacyjną i Rankingu w oddzielnym komunikacie po zamknięciu list startowych, oddzielnie dla każdego etapu rozgrywek.
  1. W Kadrze Narodowej II:
   1. wszystkie punkty posiadają status aPKL,
   2. otrzymuje się 2 PM za I miejsce i 1 PM za II miejsce;
   3. za I miejsce otrzymuje się 150 aPKL, dla dalszych miejsc zgodnie z pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego tak, by otrzymali je wszyscy uprawnieni zawodnicy,
   4. warunkiem otrzymania przez zawodnika punktów klasyfikacyjnych jest rozegranie w KN II minimum 33% ogólnej liczby rozdań.
 7. Sprawy dotyczące rozgrywek, a w szczególności:
  1. interpretacja postanowień Regulaminu,
  2. podejmowanie decyzji w przypadkach losowych, rezygnacjach, zastępstwach,

  są w kompetencji Wydziału Gier PZBS.

 8. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZBS 31 października 2017 r.
Jacek Grzelczak
Przewodniczący Wydziału Gier
Witold Stachnik
Prezes PZBS